תלמוד - דינים בהעמקה ומבוא לתושב"ע

לנבחנים ברמה של 5 יח"ל, יחידת לימוד אחת,
שאלון מספר 006104 - קיץ תשס"ג 2003


פרק ראשון: שאלות על פי המשנה ברורה (50 נקודות)


ענה על חמש שאלות: על שלוש מהשאלות 5-1 ועל שתיים מהשאלות 9-6.
(לכל שאלה 10 נקודות)


ענה על שלוש מהשאלות 5-1.


סימן נ"ח
שאלה 1

חלק ממתפללי "מניין הצעירים" מתנדבים למשמר האזרחי, ולכן הם נאלצים לישון עד שעת בוקר מאוחרת. הם ביקשו הגבאים לקבוע את זמן תפילת שחרית לשעה מאוחרת, כדי שיספיקו גם הם להתפלל תפילה בציבור. הגבאים התנגדו לבקשה זו.
א. האם המתפללים יכולים לכפות את בקשתם לקבוע זמן מאוחר יותר לתפילת שחרית? נמק.
ב. האם המאחרים חייבים לקרוא קריאת שמע וברכותיה גם לאחר זמן קריאת שמע?
פרט ונמק.

סימנים ס', נ"ח
שאלה 2

כתב המחבר: "קרא קריאת שמע בלא ברכה יצא ידי חובת קריאת שמע, וחוזר וקורא הברכות בלא קריאת שמע".
א. כיצד המחבר פוסק שיכול לקרוא את הברכות אחרי שכבר קרא קריאת שמע, והרי כלל בידינו ש"כל המצוות מברך עליהן ועובר לעשייתן"?
ב. כתוב שתי הוכחות לתשובתך בסעיף א.

סימן פ"ט
שאלה 3

ביום הטיול השנתי התעוררו רבים מתלמידי הישיבה בשעה מוקדמת כדי להתכונן לטיול. יאיר הציע להם להתפלל תפילת שחרית אף על פי שעדיין לא עלה עמוד השחר. חלק מהתלמידים קיבלו את הצעתו, והתפללו תפילת שחרית לפני שעלה עמוד השחר, וחלקם החליטו להתפלל מיד לאחר שיעלה עמוד השחר.
א. האם התלמידים שהתפללו תפילת שחרית לפני שעלה עמוד השחר יצאו ידי חובה בדיעבד? הוכח מדברי המחבר, ונמק.
ב. האם התלמידים שהחליטו להתפלל מיד לאחר שיעלה עמוד השחר נהגו נכון לכתחילה? הוכח מדברי המחבר ונמק.

סימן ק"ח
שאלה 4

יעקב התפלל תפילת מנחה ביום הושענא רבה, ושכח לומר "יעלה ויבוא". הוא נזכר בכך רק בליל שמיני עצרת, בזמן שהתפלל תפילת ערבית.
יצחק התפלל תפילת מנחה ביום האחרון של חול המועד פסח, ושכח לומר "יעלה ויבוא". הוא נזכר בכך רק בליל שביעי של פסח, בזמן שהתפלל תפילת ערבית.
א. האם יעקב היה צריך להתפלל תפילת תשלומין בליל שמיני עצרת, מאחר שלא אמר "יעלה ויבוא" במנחה ביום הושענא רבה? התייחס בתשובתך לדעות השונות.
נמק את דברך.
ב. האם יצחק היה צריך להתפלל תפילת תשלומין בליל שביעי של פסח, מאחר שלא אמר "יעלה ויבוא" במנחה ביום האחרון של חול המועד? התייחס בתשובתך לדעות השונות. נמק את דברך.

סימן קכ"ח
שאלה 5

שי הכהן נגב בידיו בנעליו בזמן חליצתן, לפני שעלה לדוכן. כיוון שלא היו לו מים לנקות את ידיו, שפשף אותן בבגדיו ועלה לדוכן.
יובל הכהן נגע בידיו בנעליו בזמן חליצתן, לפני שעלה לדוכן. הוא נטל את ידיו ובירך ברכת על נטילת ידיים על נטילה זו.
א. האם שי היה יכול להסתפק בשפשוף הידיים, בהסתמכו על נטילת ידיים שנטל שחרית לדעת הרמב"ם? נמק.
ב. האם יובל היה צריך לברך ברכת "על נטילת ידיים" במקרה זה, לפי השיטות השונות? נמק.

ענה על שתיים מהשאלות 9-6


סימן קנ"ט
שאלה 6

לפני אכילת פת נטל ראובן את ידיו באמצעות כוסית קטנה, כיוון שלא היה לו כלי לנטילת ידיים. הוא הקפיד לשפוך כמות של רביעית מים על ידיו באמצעות כוסית זו שמילא במים כמה פעמים.
לפני אכילת פת נטל שמעון את ידיו באמצעות שקית ניילון שמילא במים, מכיוון שלא היה לו כלי לנטילת ידיים.
א. האם ראובן יצא ידי חובת נטילה באמצעות הכוסית הקטנה? נמק.
ב. האם שמעון יצא ידי חובת נטילה באמצעות שקית הניילון שמילא במים? הוכח ונמק.

סימן קע"ז
שאלה 7

יאיר החליט לסעוד את ארוחת הצהרים ללא אכילת פת, אך כדי לפטור מברכה ראשונה את מגוון המאכלים שהוגשו לו, בירך ברכת "המוציא" על כזית פת, ופטר את כל המאכלים בברכת המוציא".
א. האם יאיר נהג כהלכה? התייחס לשני הצדדים של הספק, ונמק כל צד.
ב. כיצד יש לנהוג לכתחילה במקרה זה, על פי הכרעת האחרונים בחול ובשבת? נמק.

סימן קפ"ד
שאלה 8

על פי הוראות הרופא נהג יחיאל לאכול בכל ארוחה כזית פת בלבד. באחת הפעמים הסתפק אם בירך ברכת המזון או לא.
א. האם יחיאל היה חייב לברך מספק? נמק והוכח את דבריך.
ב. הסתפקו הפוסקים, כאשר מברך מספק, אם צריך לברך גם ברכת "הטוב והמיטיב" שבברכת המזון.
מה הם הצדדים של הספק? כתוב כיצד הכריע המשנה ברורה.

סימן ר"ח
שאלה 9

בביתו של יוסי נהגו לאכול מאכלים טבעיים. באחת הפעמים בישלה אמו של יוסי גרעיני חיטה בדרך בישול מיוחדת, המשאירה את גרעיני החיטה שלמים לאחר הבישול, ואינם מתמעכים בבישול. יוסי אכל גרעיני חיטה אלה שלא בתוך הסעודה, אך הסתפק איזו ברכה אחרונה עליו לברך.
א. מה הם הצדדים של הספק של בעלי התוספות שנסתפקו אם יברך אחר אכילתם ברכת מעין שלוש? באר את דבריך.
ב. כיצד עליו לנהוג הלכה למעשה בעניין ברכה ראשונה ואחרונה? נמק.


פרק שני: שאלות כלליות ומושגים בהלכה (30 נקודות)

ענה על חמש שאלות
על שאלה 10 (חובה) (10 נקודות) ועל ארבע מהשאלות 16-11 (לכל שאלה 5 נקודות).
ענה בקצרה, אין צורך לנמק ולבסס את התשובות.


שאלה 10 (חובה).
באר בקצרה שלושה מהמושגים א-ה.
א. סתם יינם
ב. פסח שני וזמנו
ג. חודש חסר
ד. נר ששבת
ה. "אונאת ממון", "אונאת דברים"

ענה על ארבע מהשאלות 16-11. כתוב את ההלכה למעשה בלבד.


שאלה 11

אילו תוספות יש להוסיף בברכת המזון בראש חודש טבת שחל בשבת?

שאלה 12

אילו ברכות מברכים בקידוש הלילה של שביעי של פסח, ואילו ברכות מברכים בקידוש הלילה של שמיני עצרת? ציין את חתימת הברכות בלבד.

שאלה 13

שכח ולא אמר "יעלה ויבוא" ב:
א. ברכת המזון של חול המועד
ב. ברכת המזון של ראש חודש
ג. מנחה של ראש חודש
ד. ערבית של ראש חודש
באילו מהם חייב לחזור, ובאילו מהם אינו חייב לחזור?

שאלה 14

לפניך רשימה של שמונה ימים:
א. יום ראשון של סוכות
ב. פורים
ג. יום ראשון של פסח
ד. יום אחרון של פסח
ה. ראש השנה
ו. ראש חודש
ז. שמיני עצרת
ח. חנוכה
באילו מן הימים אומרים "הלל שלם", באילו מהם אומרים "חצי הלל", ובאילו מהם אין אומרים הלל?

שאלה 15

אילו מבין חמש המלאכות שלפניך אסורות ביום טוב אפילו לצורך אוכל נפש?
- הוצאה מרשות לרשות
- קצירה
- סחיטת ענבים
- בישול
- שחיטה

שאלה 16

אילו פרשיות כתובות במזוזה שבפתח הבית (כתוב את שמות הפרשיות בלבד).


פרק שלישי: מבוא לתושבע"פ (20 נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות 19-17 (לכל שאלה 10 נקודות)

שאלה 17

לפניך ארבעה מקורות שהשתמשו בהם חכמים במידות שהתורה נדרשת בהן.
קרא אותם בעיון, וענה על שני הסעיפים א-ב שאחריהם.
(1) "על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע, וכי מה עניין ריבים אצל נגעים? אלא... מה נגעים ביום... אף ריבים ביום".
(2) "נביא שהדיע - בסקילה, מאי טעמא דרבנן? אתיא הדחה הדחה ממסית, מה להלן בסקילה - אף כאן בסקילה".
(3) "ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה תורה 'צרור את המדינים והכיתם אותם' - מואבים עצמן לא כל שכן".
(4) "מצוות עשה שלא הזמן קרמא נשים חייבות, מנלן? דיליף ממורא, מה מורא נשים חייבות - אף כל מצוות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות".
א. באיזו מידה מן המידות שהתורה נדרשת בהן השתמשו חכמים בכל אחד מן המקורות האלה?
ב. כתוב את דרך הלימוד של כל אחת מן המידות שכתבת בסעיף א.

שאלה 18

א. הבא שתי ראיות מהתורה שבכתב, המעידות על קיומה של תורה שבעל פה.
ב. כתוב שני טעמים מדוע התורה שבעל פה לא נמסרה בכתב.

שאלה 19

הספרות ההלכתית התנאית כתובה בשתי צורות ספרותיות.
א. מה הן שתי צורות ספרותיות אלה?
ב. מהי המעלה של כל אחת מצורות אלה?


תוכן תושב             תוכן מבחנים בתלמוד