תלמוד

דינים בהעמקה ומבוא לתושב"ע לנבחנים ברמה של 5 יח"ל,
יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"ד, שאלון מס' 006104


פרק ראשון
שאלות על פי הספר "שמירת שבת כהלכתה" ו"משנה ברורה" (50 נקודות)

ענה על חמש שאלות: על שלוש מהשאלות 5-1 ועל שתיים מהשאלות 9-6.
(לכל שאלה - 10 נקודות)

ענה על שלוש מהשאלות 5-1, על פי הספר "שמירת שבת כהלכתה".


1. בבית כנסת צבאי הציבו מחם חשמלי להכנת שתייה חמה ללומדים.יוסי הכין בשבת כוס קפה קר, והוסיף לתוכה מים חמים מן המחם.
א. האם נהג יוסי כהלכה? פרט ונמק.

חיים לקח בשבת כוס ובתוכה קפה נמס וסוכר, ומזג לכוסו מים ממחם זה.משה העיר לחיים שיש בעיה הלכתית בדרך שבה הוא הכין את הקפה.
ב. לאיזו בעיה הלכתית התכוון משה? הסבר את דבריך.

2. יצחק יצא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים לבוש בטלית קטנה, שבשבת נפסלה אחת מציציותיה. דוד העיר לו על כך.
א. האם יש איסור הוצאה בשבת בלבישת טלית קטנה זו (מלבד איסור לבישת בגד ללא ציצית)? פרט ונמק.

אמנון יצא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים לבוש בחליפה שבבטנה שלה תפרו כפתורים רזרביים. דוד אמר לו שיש האוסרים זאת.
ב. כתוב את נימוקיהם של האוסרים לצאת לרשות הרבים בחליפה שיש בה כפתורים רזרביים, ואת נימוקיהם של המצדדים בהיתר לנהוג כך.

3. מפתח המכונית של יאיר, המיועד להפעלת המנוע בלבד, היה מונח בשבת בחצר. כדי שהמפתח לא יאבד, לקח אותו יאיר בשבת והכניסו לביתו.
א. האם נהג יאיר כדין כשלקח את המפתח בשבת? פרט ונמק.

במכונית של יובל מותקנת מערכת אזעקה, המופעלת עם פתיחת הדלת.
ב. האם מותר ליובל לטלטל בשבת את המפתח של דלת המכונית? נמק.

4. משפחת נבו ביקשה מיעל שתשמור על ילדיה הקטנים בשבתות בשעות אחר הצהריים, תמורת שכר.
א. האם ליעל מותר לקבל שכר בעבור שמירה על ילדי משפחת נבו בשבת? נמק.

נועם התבקש על ידי גבאי בית הכנסת לשמש בעל קורא בתורה בשבתות, תמורת שכר.
ב. האם מותר לנועם לקבל שכר בעבור קריאה בתורה בשבתות? נמק את דעת המתירים ואת דעת האוסרים.

5. מדריך בתנועת נוער תכנן בשבת עם חניכיו את מסלול הנסיעה של האוטובוס, בטיול שאמור להיערך למחרת (ביום ראשון).
א. האם נהג המדריך כהלכה, כאשר תכנן בשבת עם חניכיו את מסלול הנסיעה של יום ראשון? נמק.

עוזי היה מודע לאיסור של הפרשת תרומות ומעשרות בשבת, אך הפריש את המעשרות בהרהור הלב בלבד, כדי שיוכל לאכול את הפירות בשבת.
ב. האם היה מותר לעוזי להפריש תרומות ומעשרות בשבת בהרהור הלב בלבד? נמק.

ענה על שתיים מהשאלות 9-6, על פי "משנה ברורה".

סימן ד'
6. כל בוקר נהג עופר ליטול את ידיו לתוך עציץ הסמוך למיטתו.
א. האם נהג עופר כהלכה כאשר בנטילת ידיים של שחרית נטל את ידיו לתוך העציץ? הוכח ונמק את דבריך.

דוד ישב כל הלילה ליד מיטת אביו החולה. מרוב עייפות נמנם לעתים בישיבתו. לפני תפילת שחרית הסתפק דוד אם עליו ליטול את ידיו אם לאו.
ב. מהו הספק של דוד בנוגע לשאלה אם עליו ליטול את ידיו לפני התפילה אם לאו? נמק את שני צדדי הספק.

סימן ח'
7. שגיא התעטף בטלית, ולא התכוון כדין. אורי העיר לו על כך.
א. אילו שתי כוונות יש להתכוון לפני ההתעטפות בטלית? נמק את תשובתך.
ב. לפי ה"משנה ברורה", באילו שתי מצוות נוספות חייב לכוון שתי כוונות אלה? מדוע?

סימן כ"ה
8. ראובן קנה תפילין, ולאחר מכן נודע לו שהתפילין גנובים.
א. האם יוצאים ידי חובה בתפילין גנובים? פרט ונמק את הדעות השונות.
ב. כיצד ינהגו בנוגע לברכה על תפילין גנובים? כתוב את הדעות השונות, ונמק אותן.
כתוב כיצד הכריע ה"משנה ברורה".

סימן מ"ז
9. דן, שהיה חולה, בירך את ברכת התורה כאשר התעורר בבוקר. מרוב חולשה הוא נרדם לפני שהספיק לומר את פסוקי ברכת כוהנים הנאמרים לאחר ברכת התורה. לאחר כשעתיים התעורר דן, והסתפק אם עליו לברך שנית את ברכת התורה.
א. נמק את הדעה המחייבת אותו לברך שוב את ברכת התורה, ואת הדעה הפוטרת אותו מכך.
ב. כיצד הכריע במקרה זה ה"משנה ברורה" ב"ביאור הלכה"?
כיצד הוא מנמק את הכרעתו?


פרק שני - שאלות כלליות ומושגים בהלכה (30 נקודות)

ענה על חמש שאלות:
על שאלה 10 (חובה) (10 נקודות) ועל ארבע מהשאלות 16-11 (לכל שאלה - 5 נקודות).
ענה בקצרה, אין צורך לנמק ולבסס את התשובות.


10. שאלה חובה
באר בקצרה שלושה מהמושגים א-ה.
א. היתר עסקה
ב. מאה ברכות
ג. מת מצווה
ד. בין השמשות
ה. פלג המנחה

ענה על ארבע מהשאלות 16-11. כתוב את ההלכה למעשה בלבד.


11. פרט חמישה אנשים שיש לקום מפניהם כשעוברים לפניו משום כבודם.

12. כתוב חמש תוספות שמוסיפים בזמנים שונים בתפילת עמידה של חול.

13. מהו איסור חדש, ואימתי פוקע האיסור בזמננו?

14.
א. כתוב את סוף הזמן (בשעות זמניות) של הדברים הבאים:
- קריאת שמע
- תפילת שחרית
ב. כתוב את תחילת הזמן (בשעות זמניות) של הדברים הבאים:
- מנחה גדולה
- מנחה קטנה

15. לפניך ארבעה מונחים (א-ד) הקשורים לחג המצות.
באר בקצרה כל אחד ממונחים אלה.
א. מצת מצווה
ב. מצה שמורה
ג. מצה עשירה
ד. מצה שרויה

16. "ארבעה צריכים להודות" - מי הם הארבעה שחז"ל קבעו שעליהם להודות ולברך ברכת "הגומל"?


פרק שלישי - מבוא לתושבע"פ (20 נקדות)

ענה על שתיים מהשאלות 19-17 (לכל שאלה - 10 נקודות).

17. לפניך ארבעה מקורות, שהשתמשו בהם חכמים במידות שהתורה נדרשת בהן.
קרא אותם בעיון, וענה על שני הסעיפים, א-ב שאחריהם.

(1) " 'לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים' - מה מים מותרין [בהנאה] אף דם מותר [בהנאה]". (פסחים, כ"ב, ע"א)
(2) "תנו רבן מנין לברכת המזון מן התורה, שנאמר 'ואכלת ושבעת וברכת'... - אין לי אלא לאחריו. לפניו מנין... כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב - לא כל שכן". (ברכות, מ"ח, ע"ב)
(3) "נאמר עונש בעינוי ונאמר עונש במלאכה, מה מלאכה לא ענש אלא אם כן הזהיר, אף עינוי לא ענש אלא אם כן הזהיר". (יומא, פ"א, ע"א)
(4) "וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. הצד השווה שבהן שהן בעמך ואתה מוזהר על קללתן, אף אני אביא אביך שבעמך ואתה מוזהר על קללתו".
(סנהדרין, ס"ו, ע"א)
א. באיזו מידה מן המידות שהתורה נדרשת בהן השתמשו חכמים בכל אחד מן המקורות האלה?
ב. כתוב את דרך הלימוד של כל אחת מן המידות שכתבת בסעיף א.

18. יש הבדלים בין בית מדרשו של ר' ישמעאל ובין בית מדרשו של ר' עקיבא.
א. ציין שני הבדלים בדרך מדרש הכתוב בין ר' ישמעאל לר' עקיבא, וכתוב הסבר קצר לכל אחד מן ההבדלים.
ב. כתוב דוגמה לכל אחד מן ההבדלים שציינת, לפי שיטת ר' ישמעאל.

19. לפניך שמות חכמים שחיו בתקופות שונות:
- ר' עובדיה מברטנורא
- ר' יצחק אלפסי
- ר' יום טוב ליפמן הלר
- ר' ישראל מאיר הכהן
א. בחר בשלושה מהחכמים. כתוב באיזו תקופה ובאיזה מקום חי כל אחד מהשלושה.
ב. ציין שם של יצירה תורנית של כל אחד מהם, וכתוב במה היא עוסקת.


            תוכן מבחנים בתלמוד