הפ-לעבש הרותב תורגב תניחב
ל"חי 5 לש המרב םינחבנל פ"עבשותל אובמו םיניד

1994 ד"נשת ץיק - 5102 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 51) ןושאר קרפ
תוכרבו הדועס ינידו תורשכ יניד

םיעוריאהמ השולש לע :םיעוריאה ןמ השיש לע בותכ .(10 - 1) םיעוריא הרשע ךינפל
.הבושת לכ קמנו ,10 - 6 םיעוריאהמ השולש לעו 5 - 1

.(תודוקנ 27 - כ"הס ;תודוקנ 9 - הלאש לכל) 5 - 1 םיעוריאהמ השולש לע בותכ
.רוקמ ןייצל ךרוצ ןיא

1 הלאש
עטממ םירמת אלמ קנע שגמ םהינפל ושיגה .הביבסה יצוביקמ דחאב החראתה םילייח תצובק
םיפסונ םירמת איבה ,עטמל יארחאה ,םייח .תורשעמו תומורת םהמ ושירפהש רחאל ,ץוביקה
םרשעל חכשש רכזנ עתפל .םהינפל חנומ היהש לודגה שגמב םבריעו התע הז (ףטקש) רדגש
שיו ,הזה קנעה שגמב ןטק טועימ םהש רחאמ ,םלכאל רתומש קספ יסוי לייחה .לבט םה ירהו
.תפסונה תומכהמ האמ יפמ רתוי שגמב

.קמנ ?םהל קספש המב יסוי קדצ םאה
תומכ וזיאב ,לבט לש אלו הלרע לש םירמת קנעה שגמה ךותל ףיסומ םייח היה וליא
?עודמו ,םילטב ויהי    

2 הלאש
ןיכהל ובדנתה יסויו םייח .תכשוממ הליל תוליעפמ םישושתו םיבער ועיגה ינלוג תדיחי ילייח
םע ריס ךותב םייח לשיב ,הרשכה ךילהת רבע אל ןיידעש ,רשבה תא .הדיחיה ילייחל לכוא
.לושיב ריס ךותב דבכה תא הלצ יסויו ,תוקרי קרמ

.קמנ ?תוקריהו רשבה ןיד המ
.קמנ ?הלצנ ובש ריסהו דבכה ןיד המ

3 הלאש
תיב לש חבטה .םירכונ לש הפק-תיבל םילארשי םילייטמ תצובק הסנכנ ץראל-ץוחב העסמב
.הפק םהל ןיכהלו תותיבח םהל ןגטל ידכ םילייטמה תצובק לש םילכב שמתשה הפקה

.קמנ ?תותיבחה תא לוכאל רתומ םאה
.קמנ ?הפקה תא תותשל רתומ םאה

4 הלאש
.הנש יצח ךשמל ,הטימש תנש איהש ,ד"נשתה בא שדוח שארב לקש ףלא םייחל הוולה יסוי
.בוחה תא הטמש הטימשהש הנעטב ,בוחה תא םלשל םייח בריס ןכלו ,לובזורפ בתכ אל יסוי

.קמנ ?בוחה תא ריזחהל םייח בייח םאה
.בוחה תא תטמשמ תיעיבשה ןיא םהבש ,םירקמ השולש ןייצ

5 הלאש
.תיעיבש תשודקב םישודק ,םיחיפס רוסיא םהב ןיאש ,הטימשה תנש תוריפ
.וז השודקמ םיעבונה םינוש םיניד העברא ןייצ

.(תודוקנ 24 - כ"הס ,תודוקנ 8 - הלאש לכל) 10 - 6 םיעוריאהמ השולשב רחב
"ךורע ןחלוש רוציק"מ ףיעסו ןמיס ןויצ ךות ,תורוקמה יפ-לע ךיתובושת תא ססבו קמנ
.("םייח רוקמ" וא דירפצנאג)

6 הלאש
ןיאש ררבתה םיירהצה תחורא תעשב .תוצובק יתשל םילייטמ תתיכ הלצפתה יתנשה לויטב
ותצובק עיגת ,לויטה לולסמ יפ-לעש ,עידוה 'א הצובק לש ךירדמה .םיידי תליטנל םימ םהל
לולסמ יפ-לעש ,ותצובקל עידוה ב הצובק לש ךירדמה .םירטמוליק השולש דועב םימ ןייעמל
.םירטמוליק העבש דועב םימ ןייעמל ועיגי םה ,הצובקה לש לויטה

.קמנ ?'א הצובק גהנת דציכ
.קמנ ?'ב הצובק גהנת דציכ

7 הלאש
,ינד וליאו ,ועבשו ולכא ,רתויב םיבער ויהש ,הנחו םייח .הדועסל ובשי יבוקעי תחפשמ ינב
וקפתסה הדועסה רחאל .בער ןיידע אוהש שיגרהו ,דבלב םחל םרג 30 לכא ,הדועסל רחיאש
.ןוזמה תכרב וכריב םא

.םהמ דחא לכ יבגל ךתבושת תא קמנ ?ןוזמה תכרב םהמ דחא לכ ךרבי םאה

8 הלאש
לכא דוד .ןופפלמו הינבגע לש תוכיתחב םיטשוקמ םירקרק ללכ יסויו דוד ינפל שגוהש דוביכה
.תיעיבר יצח הליכהש לטפ ץימ סוכ התשו דבלב רקרק לכא יסויו ,ןופפלמו הינבגע םע רקרק
(.םרג 15 ןה םג ולקש דחי ןופפלמהו הינבגעה תוכיתחו ,םרג 15 לקש רקרק לכ)

.קמנ ?הכרב וזיא - ןכ םא ?הנורחא הכרב ךרבל םיבייח יסויו דוד םאה
.קמנ ?ךרבי הנורחא הכרב וזיא ,םרג 30 לש לקשמב םינאת לכאש ימ

9 הלאש
.ותיבל ררחוש םיימוי רחאלו ,"סיטיצידנפא" חותינל םילוח-תיבב זפשוא לאיחי

.קמנ ?"למוגה" תכרב לאיחי ךרבי םאה
?"למוגה" תכרבב םיבייחה העבראה םה ימ

10 הלאש
.החנמ תליפת רחאל המחה תכרב וכריב םייחו יסוי

.קמנ ?ןידכ וגהנ םאה
.הכרבה חסונ תאו הכרבה תורידת תא ןייצ ?המחה תכרב איה המ

(תודוקנ 29) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ

17 - 12 תולאשהמ עברא לעו (תודוקנ 9) 11 הלאש לע .תולאש שמח לע הנע
.(תודוקנ 5 - הלאש לכל)
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא .הרצקב הנע

11 הלאש
! הבוח תלאש

:םיאבה םיגשומהמ השולש הרצקב ראב
ןיד-תיב רצוא
לובזורפ
הריכמ רתיה
אשיר קיספ
הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ
רשעמ תמורת

. 17 - 12 תולאשהמ עברא לע הנע

12 הלאש
?ןנברדמ ןרוסיא וליאו אתיירואדמ תיעיבשב תורוסא ןלהלש תוכאלמה ןמ וליא
הרימז
האקשה
העירז
לוביז

13 הלאש
?האנהו הליכא ןיינעל וניד המ - חספה וילע רבעש לארשי לש ץמח

14 הלאש
?האנהו הליכא ןיינעל םניד המ - רועיבה ןמזב םתוא ורעיב אלש תיעיבש תוריפ

15 הלאש
?התוא םירמוא הכרב הזיאבו ,"וננע" תליפת םירמוא יתמיא

16 הלאש
?הבוגו בחור ,ךרוא - הכוס לש תוילמינימה תודימה ןה המ

17 הלאש
.םירופיכה םויב םהב םיבייחש ,םייוניעה תשמח תא טרפ


(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ


.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 20 - 18 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 הלאש
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימב םימכח םהב ושמתשהש םינוש תורוקמ ךינפל
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,הלא תורוקמב ןייע

ןיקולו השעמ וב ןיאש ואל - ןהבש הוושה דצה .הז יארכ הז יאר אלו הז יארכ הז יאר אל" (1)
."וילע ןיקול השעמ וב ןיאש ואל לכ ףא וילע      

ףא - תבשה תא החוד דימתב רומאה ודעומ המ ,דימתב ודעומ רמאנו חספב ודעומ רמאנ" (2)
."תבשה תא החוד חספב רומאה ודעומ      

לכ אל השק וצומחש רואש ,תיזכב השק וצומח ןיאש ץמח המו ,ש"בד והיימעט יאמ" (3)
."ןכש      

המ ,המהב הכמו םדא הכמ היקזח יבד אנת .תמוי םדא הכמו הנמלשי המהב שפנ הכמ" (4)
."דיזמל גגוש ןיב קלחת אל םדא הכמ ףא דיזמל גגוש ןיב תקלח אל המהב הכמ      

?ולא תורוקממ דחא לכב ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
(תודוקנ 5)    
(תודוקנ 5) ?וללה תודימה ןמ תחא לכ לש דומילה ךרד יהמ

19 הלאש
.םהמ דחא לכ קסוע המבו ,"םירוט העברא" לש םהיתומש תא ןייצ

20 הלאש
(תודוקנ 5) .םינושה היקלח תומש תא בותכ ?המודקה םיאנתה תורפס יהמ

הבתכנ רבכש יפ-לע-ףא) התביתכל הביסה התיה המו ,תפסונה םיאנתה תורפס יהמ
(תודוקנ 5) ?(המודקה םיאנתה תורפס    


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע