פ"עבשותל אובמו םיניד הפ-לעבש הרות
ל"חי 5 לש המרב םינחבנל

1999 ט"נשת ץיק - 5102 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 51) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ

("ךורע ןחלוש רוציק" יפ-לע)

5 - 1 םיעוריאהמ השולשב :םיעוריא השישב רחב .(10 - 1) םיעוריא הרשע הז קרפב
.10 - 6 םיעוריאהמ השולשבו

!בל םיש
דירפצנאג לש "ךורע ןחלוש רוציק"מ ףיעסו ןמיס :ךתבושתל רוקמה תא ןייצל ךילע הז קרפב
."םייח רוקמ" וא

.תרחבש עוריא לכב ב-א םיפיעסה לע הנעו ,5 - 1 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 27 - כ"הס ;תודוקנ 9 - עוריא לכל)

1 הלאש
םישנה גהנמכ ,הירחאשו הינפלש עמש תאירק תוכרב ילב תירחש תליפת הללפתה היח
.התדעב
.םוי לכב הגהנמכ ,רחשה תוכרב תאו הרותה תוכרב תא הרמא אלש הרכזנ הליפתה רחאל

.קמנ ?הדימעה תליפת תא המייסש רחאל הרותה תוכרב תא ךרבל הלוכי היח םאה
.קמנ ?הללפתה רבכש רחאל ,ךרבל הלוכי הניא היח רחשה תוכרבמ הכרב וזיא
הבושת

2 הלאש
תכרב עצמאב ךכב הרכזנ איה .םינשה תכרבב "רטמו לט ןתו" ףרוחב הרמא אלו התגש הרש
.םינשה תכרבל הרזחו הכרבה עצמאב הקיספה ןכלו ,"םיקידצה לע"
תכרב עצמאב ךכב הרכזנ איה .םינשה תכרבב "רטמו לט ןתו" ץיקב הרמאו התגש הרובד
הכישמהו "הכרב ןתו" הרמא ,"םיקידצה לע" תכרב תא המייס איה ."םיקידצה לע"
.התליפתב
תויועט יתש התעט איה ,התאיגש תא ןקתל התסינ ןהמ תחא לכ רשאכש ןהל הריעה תימולש
.תופסונ תויתכלה

?גוהנל הילע היה דציכו ,הרש התעט תופסונ תויועט יתש וליא
?גוהנל הילע היה דציכו ,הרובד התעט תופסונ תויועט יתש וליא
הבושת

3 הלאש
ןימי דצב התוא עבקו התוא ריסה םייח .לאמש דצב העובק ותיבב הזוזמהש םייחל ריעה דוד
הזוזמב התוא ףילחהו הלוספ ןהמ תחא אצמ ,ולש ותיבב תוזוזמה תא קדבש ,דוד .הכרבב
.הכרבב הרשכ

.קמנ ?הזוזמה לע ךריבשכ ןידכ גהנ םייח םאה
.קמנ ?הזוזמה לע ךריבשכ ןידג גהנ דוד םאה
הבושת

4 הלאש
לש תוישרפה תא ארק ,עמש תאירק ןמז תא רובעל אל ידכ .רקובב הרימשה תדמעמ דרי קחצי
עמש תאירקב תונוש תונווכ המכ ןווכל שיש ול ריעה ריאי .הנווכ אלבו תוריהמב עמש תאירק
.התאירקב קדקדל ןכו ,היתוישרפו

.היתוישרפו עמש תאירקב ןווכל שיש תונווכהמ םייתש בותכ
דחא לכב קדקדל ובייח עודמו ,האירקב קדקדל שיש םיקודקדהמ השולש בותכ
.םהמ    
הבושת

5 הלאש
,תירחש תליפתב רוביצ חילשכ ללפתהשכ ,תרחמל .תיברע תליפת ללפתה אלו העט לאיחי
.ץ"שה תרזח רמא ךכ-רחאו ןימולשת תליפת הירחא ללפתה ,ותליפת תא םייסל רהימ
ןימולשת תליפת אלו תבש ברעב החנמ תליפת ללפתה אלו העט אוה םגש ,ורבח המלש
.הבדנ תליפת תבש לש תירחשב ללפתה ,תיברעב
.הכלהב ועטש המלשלו לאיחיל ריעה יסוי

.קמנ ?לאיחי לש תיתכלהה תועטה יהמ
.קמנ ?המלש לש תיתכלהה תועטה יהמ
הבושת
.תרחבש עוריא לכב ב-א םיפיעסה לע הנעו ,10 - 6 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 24 - כ"הס ;תודוקנ 8 - עוריא לכל)

6 הלאש
םישנאל תואוולה תפוק וז היהת םא טבלתה אוה .הקדצ תורטמל הפוק םיקהל טילחה דוד
.םיינעל םניח הקולחל םיכרצמ תפוק וז היהתש וא ,תיפסכ הקוצמל ועלקנש
םיפסונ םימרות ררועל ידכ ,הקדצה ילבקמ תומש תא םסרפל גהנ ,הקדצ תפוק להינש ,השמ
.ותפוקל םורתל

.קמנ ?הכלהה יפ-לע םיקי דודש ףידע הפוק וזיא
.קמנ ?השמ לש השעמב יתכלה םגפ שי םאה
הבושת

7 הלאש
הנענ האוולהה לע הדות תואלו ,האוולהה תא ריזחה יש .דבכנ םוכס ישל הוולה לאומש
.ןכל םדוק וריכה אלש יפ-לע-ףא ,םולשת אלל ארקמה ימעט ונב תא דמלל לאומשל
.הבוט תרכהכ ח"ש 1000 דוע הנתמב ול ןתנ ,דבכנ םוכס לאומשמ הוול אוה םגש ,דוד

.קמנ ?הכלהכ גהנ יש םאה
.קמנ ?הכלהכ גהנ דוד םאה
הבושת

8 הלאש
תונעל לגוסמ וניא ןרש עדיש יפ-לע-ףא ,ןרל לאשנש תושקה תולאשה תא תונפהל גהנ רתיבא
.הלא תולאש לע
50 -ב בשחמה תא הנקש ול רפיסו ,ח"ש 100 תרומת בשחמ ונממ תונקל דוהאל עיצה לארשי
.ןוממ תאנוא רוסיא םושמ שי דוהאל ותעצהבש לארשיל רמא ימר .ח"ש

.קמנ ?ןידכ גהנ רתייבא םאה
.קמנ ?ןידכ גהנ לארשי םאה
הבושת

9 הלאש
,הרטשמ תוריקחב ברועמ תויהל הצר אל םר .הנואתב עגפנו שיבכה ןמ הטסש בכרב ןיחבה םר
.ליגרכ ותעיסנב ךישמה ןכלו
שיגהל ול רוזעל הביבסב ויהש םישנאמ שקיב רשא .הרזע שיגהל ידכ רצע ,םוקמב רבעש ,רשא
בריס ןכלו ,ופסכמ םלשל הצר אל רשא .הז רובעב םולשת ונממ ושרד םה ךא ,עוצפל הרזע
.עוצפל הרזעה תשגה הענמנ ךכמ האצותכ .םתשירדל

.קמנ ?והשעמב םר רבע רוסיא הזיא לע
.קמנ ?ןידכ גהנ רשא םאה
הבושת

10 הלאש
הרות ירוסיא לע רובעל אל רהזיהל ךירצ קסע לעבש ול ריעה קחצי .תלוכמ תונח חתפ יכדרמ
.הז קסע לוהינב םהילע רובעל םילולעש

:הלאה םיקוספה יקלחמ דחא לכמ םידמלנ קסע לוהינל םירושקה םיניד וליא
."הרושמבו לקשמב הדימב טפשמב לוע ושעת אל" (1)    
."הנטקו הלודג ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי אל" (2)    
."ךל היהי קדצו המלש ןבא" (3)    
?עודמ - "תודימ לש ןשנוע השק"
הבושת

(תודוקנ 29) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ

:תולאש שמח לע הנע
.(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 17 - 12 תולאשהמ עברא לעו (תודוקנ 9) 11 הלאש לע
.תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא

11 הלאש
!הבוח תלאש

:הלאה םיגשומהמ השולש הרצקב ראב
הרות ןתח
ןימוחת בוריע
תורשעמ רועיב
םיפסכ תטימש
םיזרפד םירופ
הבושת


.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .17 - 12 תולאשהמ עברא לע הנע

12 הלאש
.למוגה תכרב ךרבל ןיכירצ העברא
.הרצקב םהמ דחא לכ ראב ?העבראה םה ימ
הבושת

13 הלאש
.הרצקב םהמ דחא לכ ראבו ,תורשעמ יגוס העברא ןייצ
הבושת

14 הלאש
(.תולועפהמ תחא לכ לש קיודמ ןמז ןייצ) ?ןישענ יתמ - ץמח רועיבו ץמח לוטיב ,ץמח תקידב
הבושת

15 הלאש
:הלא תוכרבמ תחא לכ םיכרבמ יתמ
."תישארב השעמ השוע ...התא ךורב"
."ודובכל ארב לכהש ...התא ךורב"
."שדוקל שדוק ןיב לידבמה ...התא ךורב"
הבושת

16 הלאש
.(רופיכ םוימ ץוח) תורחא תוינעתל באב העשת תינעת ןיב םילדבה העברא בותכ
הבושת

17 הלאש
.דבלב רדסה לילל תוידוחיי ןהש תונוש תווצמ עברא ןייצ
הבושת

(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 20 - 18 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 הלאש
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימב םימכח ושמתשה םהבש תורוקמ העברא ךינפל
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק

הידי השעמ המא המ .'המאל ותב תא שיא רכמי יכו' :רמאנש ?באל תבה השעמש ןינמ" (1)
."היבאל הידי השעמ תב ףא ,הברל      

לכ אל םמצע םיקידצ ,םדי לע הלקת איבמ ה"בקה ןיא םיקידצ לש ןתמהב המו אתשה" (2)
."ןכש      

היהי ןפ ךל רמשה' :אכה ביתכ .םיבכוכ תדובע דבוע וליאכ הקדצה ןמ ויניע םילעמה לכ" (3)
ןאכ ףא ,םיבכוכ תדובע ןלהל המ .'לעילב ינב םישנא ואצי' :םתה ביתכו ,'לעילב ךבבל םע רבד      
."םיבכוכ תדובע      

לבוחמ ?דמלנ ןינמ .הקול וניא תוקלל םלשמ אוה ןוממ ,תוקלמו ןוממ בויח שיש םוקמ לכ" (4)
םוקמ לכב ךכ ,הקול וניא תוקלל םלשמ ןוממ ,תוקלמו ןוממ וב שי ורבחב לבוח המ .ורבחב      
."הקול וניא תוקלל ,םלשמ ןוממ - תוקלמו ןוממ שיש      

?תורוקמהמ דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
.א ףיעסב תבתכש תודימה ןמ תחא לכ לש דומילה ךרד תא ראב
הבושת

19 הלאש
.תונוש תופוקתב ורבוחש ,תינרותה תורפסה ןמ תוריצי עברא לש תומש ךינפל
ףסוי תיב (1)
רואמה רפס (2)
םירוט העברא (3)
יח שיא ןב (4)

?יח הפוקת הזיאבו ,הלא םירפסמ דחא לכ רביח ימ
?הלא םירפסמ דחא לכ קסוע המב
הבושת

20 הלאש
:הפ-לעבש הרותב הכלה יגוס העברא ךינפל
יניסמ השמל הכלה (א)
תורזג (2)
תונקת (3)
אתכמסא (4)

.הלא הכלה יגוסמ דחא לכ םגדהו ראב
הבושת


ע"בשותל אובמו םינידל תובושת
ט"נשת ץיק - 005102 רפסמ ןולאש


1 הבושת
תבהא" תכרב הרמא אלש ןוויכ ,הדימע תליפת ירחא הרותה תוכרב ךרבל הלוכי היח
.הרותה תוכרבמ םירטפנ הדי לעש "םלוע    
התא" תכרבב הבוח ידי האציש רחאמ "המשנ יקולא" תכרב ךרבל הלוכי הניא (1)
.םיתמה תייחת לש רוכזא הב שיש ,"רוביג          
,הליפתה ינפלש הליטנל הנקתכ וז הכרבש ןוויכ ,"םיידי תליטנ לע" תכרב ךרבל הלוכי הניא (2)    
.הליפתה רחאל הכרבל ןיא ךכלו          
ו'ו-ו 'ו ףיעס ,'ז ןמיס ,דירפצנאג)
('ה הכלה ,'ה קרפו ,'י הכלה ,'ד קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה
2 הבושת
:ןה הרש לש תופסונה תויועטה יתש
.התוא םייסל אלא ,"םיקידצה לע" תכרב עצמאב קיספהל הכירצ התייה אל (1)    
תכרב עצמאב "רטמו לט" ריכזהל אלא ,םינשה תכרבל רוזחל הכירצ התייה אל (2)    
."ונלוק עמש"         
:ןה הרובד לש תופסונה תויועטה יתש
.הרכזנש ןכיה קיספהל אלא ,"םיקידצה לע" תכרב תא םייסל הכירצ התייה אל (1)    
.םיכשה תכרבל רוזחל התייה הכירצ אלא ,"הכרב ןתו" םש הרמאש הזב םולכ הנקית אל (2)    
'ז-'ו ףיעס ,ט"י ןמיס ,דירפצנאג)
('ט-ו 'ח הכלה ,ח"י קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה
3 הבושת
אצמנ ,הלוספ לאמש דצב העבקנש הזוומש רחאמ .הזוזמה לע ךריבשכ ןידכ גהנ םייח
.הכרב תבייחמ שדחמ התנקתה ןכלו ,ללכ הז רדחב הזוזמ התייה אלש    
אל הז רדחבש אצמנ ,הלוספ האצמנ הזוזמהש רחאמ .הזוזמה לע ךריבשכ ןידכ גהנ דוד
.הכרב תבייחמ הרשכ היוומ תנקתה ןכלו ,הזוזמ התייה    
;'ז-ו 'ג ףיעס ,א"י ןמיס ,דירפצנאג)
(ב"י-ו 'ט הכלה ,ל"ק קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה
4 הבושת
:(םייתש בותכל שי) תונווכה
.עמש תאירק לש השע תווצמ תבוח ידי תאצל (1)    
.םימש תוכלמ לוע תלבק (2)    
.'ה דוחיי לש השע תווצמ םייקל (3)    
.םירצמ תאיצי תריכז תבוח ידי תאצל (4)    
:(השולש קמנלו ןייצל שי םיקודקדה
.הבשכ עמשיי אל הלילחש 'ה עבשנ לש 2 תואה תא שיגדהל (1)    
.רכש ןושלמ ורכשת ןושל עמשיי אלש ורכזת לש ז תואה תא שיגדהל (2)    
.םתומ עמשי אלש םתוא הלימל םתדמלו הלימה ןיב קיספהל "םתוא םתדמלו" (3)    
,'ה ,'ד ,'ג םיפיעס ,ז"י ןמיס ,דירפצנאג)
(ו"ט ,ג"י ,ב"י ,א"י ,'י תוכלה ,ד"י קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה
5 הבושת
רוביצ חילש :קומינה .ץ"שה תרזחל ףסונב ןימולשת תליפת ללפתהש :לאיחי לש תועטה
ידי תאצל ןווכתיש דבלבו ,ץ"שה תרזחב קפתסהל לוכי ,ןימולשת תליפת ללפתהל ךירצש    
.ץ"שה תרזחב ןימולשת תבוח    
םירדנ םיבירקמ ןיאש רחאמ :קומינ .תבשב הבדנ תליפת ללפתהש :המלש לש תועטה
.הבדנ תליפת ללכ םיללפתמ ןיא םויכש ינפמ :וא בוט7םויו תבשב תובדנו    
;'י ,'ט ,'ג םיפיעס ,א"כ ןמיס ,דירפצנאג)
(ב"י ,'ח ,'א תוכלה ,א"כ קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה
6 הבושת
,[רתויב הלועמה הקדצה יהוזו] םיכרצמ תפוק ינפ לע תואוולה תפוק םיקי דודש ףידע
.תוירבל ךרטציו די טושפל קקדזיו טטומתיש ינפל םדאב םיכמות וז ךרדבש ןוויכ    
השעמ םישוע רשאכש ןוויכ ,הקדצה ילבקמ תומש תא םסרפ רשאכ ןוכנ גהנ אל השמ
.לבקמה ינפ תא ןיבלהל אלש ,הענצבו רתסהב ותושעל שי ,הקדצ    
;ג"י ,ב"י ףיעס ,ד"ל ןמיס ,דירפצנאג)
('ב הכלה ,ח"כק קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה
7 הבושת
תאז השעש רחאמ ,ארקמה ימעט לאיחי לש ונב תא דמיל רשאכ הכלהכ גהנ אל יש
[.םירבד תיביר רוסיא םושמ הזב שיו] לאיחימ לביקש האוולהה תובקעב    
הנתמב תאז ןתנ םא ףא ,לביקש הזמ רתוי לודג םוכס ריזחה רשאכ הכלהכ גהנ אל דוד
[.תיביר רוסיא דצמ]    
,'י ,'ט ,'ה ,'ד םיפיעס ,ה"ס ןמיס ,דירפצנאג)
('ה ,'ב הכלה ,ס"ק קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה
8 הבושת
.םירבד תאנוא רוסיא םושמ הז והשעמב ןידכ גהנ אל רתיבא
הובג םוכסב ותוא רכומו לוזב ותוא הנקש שארמ ול עידוהש רחאמ ,ןידכ גהנ לארשי
.ןוממ תאנוא רוסיא םושמ הזב ןיא ,הברהב    
;'ג ףיעס ,ב"ס ןמיסו 'ב ףיעס ,ג"ס ןמיס ,דירפצנאג)
(ו"ט ,'ו הכלה ,ב"סק קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה
9 הבושת
שיגהל בייח ,הקוצמב ורבח תא האורה לכ ."ךער םד לע דומעת אל" ואלה לע רבע םר
.הז ואל לע רבוע ,ןכ השע אל םאו ,וליצהלו הרזע ול    
שורדל לוכי אוה םנמא] .הרזעה תשגה רובע ופסכמ םליש אל רשאכ ןידכ גהנ אל רשא
ידכ ותלוכי לככ תושעל שי שארמ [לבא ,םלשל ףסכ ול שי םא ול ךתינש תורישה רובע לוצינהמ    
.הז ךרוצל ופסכמ איצוהל וילע םא ףא ,וליצהל    
:'ח ףיעס ,ד"פק ןמיס ,דירפצנאג)
('י הכלה ,ט"סק קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה
10 הבושת
םינוקל לוקשל וא דודמל רוסא - "הרושמבו לקשמב ,הדימב טפשמב לוע ושעת אל" (1)
.הרסח הדימב          
ךותב הרסח הדימ תוהשהל םדאל רוסא - "הנטקו הלודג ןבאו ןבא ךסיכב ךל היהי אל" (2)    
.ותיב          
,ונייהד ,הפי ןיעב דודמלו לוקשל ,רמולכ .ול ןתו ךלשמ קדצ - "ךל היהי קדצו המלש ןבא" (3)    
.הנוקה תבוטל לקשמה תא עירכהל          
עדוי וניאש ןוויכ ,המלש הבושתב בושל לוכי וניא ןגוהכ אלש לקוש וא דדומהש ןוויכ
.הנוגה הבושת וז ןיא םיבר יכרוצ השעי םא ףאו ,בישהל ימלו בישהל המכ    
;ב"י ,'ט ,'ו םיפיעס ,ב"ס ןמיס ,דירפצנאג)
(ז"י ,ז"ט ,ו"ט ,ד"י ,'י ,'ח ,'ז תוכלה ,ו"סק קרפ ,םייח רוקמ
האבה הלאשה
11 הבושת
(תודוקנ 10) (הבוח)

"הכרבה תאזו" תשרפב הרותה תא םייסמו "הרות-תחמש"ב הרותל הלועה - הרות ןתח
.הרות ןתח ארקנ    
תבש ברעב תבוש ,(המא םייפלא) תבש םוחתמ רתוי תבשב תכלל ךרצנה - ןימוחת בוריע
םש הנוק אוה הזבו ,תודועס יתש ןוזמ תבש ברעמ םש חינמ וא םוחתה ףוסב תושמשה ןיב    
.המא םייפלא םשמ תכלל ול רתומו התיבש    
לכ תא ותיבמ םדא רעבמ תיעיבשהו תיעיברה הנשה לש חספה גח ברעב - תורשעמ רועיב
.םהל םיעיגמ תורשעמהש ימל ןתונו ,םנידכ םנתנ אלש תורשעמה    
יפסכ בוח לכ הפוסב תטמשמ - הטימשה תנש איהש תיעיבשה הנשה - םיפסכ תטימש
.ורבח לע םדאל שיש    
דוגינב ,"םיזרפד םירופ" ארקנ רדא ד"יב םלועה תיברמב גהונה םירופ - םיזרפד םירופ
.ןונ-ןב עשוהי תומימ המוח תופקומה םירעב ,רדאב ו"טב גהונה "ןיפקומד םירופ"ל    
האבה הלאשה
12 הבושת
:םה למוגה תכרב ךרבל םיכירצה
.אציו םירוסאה תיבב שובח היהש ימ - שובח
.אפרתנו הלוח היהש ימ - ךירוסיי
.ונממ הלעו םיב העיסנב היהש ימ - םי
.םולשב םתיבל ורזחש תוירבדמ יכלוה - רבדמ
האבה הלאשה
13 הבושת
.רשעמה תונש ששמ תחא לכב יולל ןתינ - ןושאר רשעמ
.םילשוריל ותוא םילעמו 'ה ,'ד ,'ב ,'א :םינשב ותוא םישירפמ - ינש רשעמ
.םיינעל ןתינו 'ו ,'ג םינשב ותוא םישירפמ - ינע רשעמ
.ןהכל ונתונו לארשימ לביקש ןושארה רשעמהמ שירפמ יולהש רשעמ - רשעמה ןמ רשעמ
האבה הלאשה
14 הבושת
.םיבכוכה תאצ רחאל ןסינב ד"י לילב תישענ - ץמח תקידב
םילטבמ ץמחה תפרש רחאל ןסינב ד"י םויבו הקידבה רחאל ןסינב ד"י לילב - ץמח לוטיב
."...ארימח לכ" רמול םיגהונ .ץמחה תא
.שמאמ ראשנש ץמחה תא ןיפרוש רקובב ןסינב ד"י םויב - ץמח רועיב
האבה הלאשה
15 הבושת
לע ,םיקיזה לע ,המחה תכרב ,םילודג תועבגו םירה ,תורהנו םימי לע וא םיקרבה לע
.'וכו המדא תדיער    
."תוכרב עבש" תוארקנה ןיאושינב תוכרבה עבשמ תחא
.לידבמה תכרב תא ךכ ןימתוח תבש-יאצומב לחש בוט-םויב
האבה הלאשה
16 הבושת
:םהו (כ"וימ ץוח) תוינעתה ראשב ןיאש םיפסונ םירוסיא שי באב העשתב
.םוי דועבמ לוכאל םיקיספמ (1)
.הציחרב רוסא (2)
.הכיסב רוסא (3)
.לדנסה תליענב רוסא (4)
האבה הלאשה
17 הבושת
.הצמ תליכא תווצמ (1)
.רורמ תליכא תווצמ (2)
.םירצמ תאיצי רופיס תווצמ (3)
.תוסוכ עברא תווצמ (4)
האבה הלאשה
18 הבושת
.שקיה (1)
.רמוחו לק (2)    
.הווש הרזג (3)    
.בא ןיינב (4)    
לע דחאמ םידמול ,השרפ התואב הז דיל הז םיבותכה םינוש םיניינע ינש - שקיה (1)
.רחאה          
ןידב ,ךכ ןידה לקה ןידב םאש ,ארבסמ רחא ןיינעמ דחא ןיינע לש דומיל - רמוחו לק (2)    
.ןכש לכ אל רומחה          
ןיינעמ דמלל תואב םינוש םיניינע ינשב תועיפומה תומוד וא תווש םילימ יתש - הווש הרזג (3)    
[.וברמ הלביק וברו ,וברמ הלביק ןכ םא אלא ,הווש הרזג םידמול ןיא] .רחאה לע דחא          
.םירבדה ינש ןיב שיש ףתושמ הנכמ תועצמאב רחא ןיינעמ דחא ןיינע םידמול - בא ןיינב (4)    
האבה הלאשה
19 הבושת
.םינושארה ( תפוקת ףוס [,ח"לשה-ב"נרה םינשה ןיב יח] ,וראק ףסוי 'ר - ףסוי תיב (1)
.םינושארה תפוקת [- 1135 תנשב יח] ,ם"במרה - רואמה רפס (2)    
.ף"ירה לע תוגשהו םישוריפ .םינושארה תפוקת ,יולה היחרז 'ר - םג הנוכנ הבושתכ לבקל שי          
.םינושארה תפוקת [- 1220 תנשב דלונ] ,ש"ארה ןב בקעי 'ר - םירוט העברא (3)    
.םינורחאה תפוקתב יח ,םייח ףסוי 'ר - יח שיא ךב (4)    
.םירוט העברא לע ףיקמ שוריפ - ףסוי תיב (1)
.הנשמ ירדס השיש לע ףיקמ שוריפ - רואמה רפס (2)    
הרוי ,רזעה ןבא ,םייח חרוא :םירוט העבראל קלוחמה ףיקמ הכלה רפס - םירוט העברא (3)    
.טפשמ ןשוח ,העד          
.עובשה תשרפ יפל תוכורעה תוכלהו תושרד - יח שיא ןב (4)    
האבה הלאשה
20 הבושת
.םיוסמ קוספל והשלכ רשק ןהל ןיאשו ,יניסב השמל ונתינש תוכלהה - יניסמ השמל הכלה (1)
.תורוחש הנייהת תועוצרהש ןכו םירוחשו םיעבורמ ויהי ןיליפתהש :המגוד     
.הרות ירוסיא לע רובעל אלש גייס תושעל ידכ ,רודו רוד לכב ועבק םימכחש םיניד - תורזג (2)
ורסא םימכחו ,בלחב רקב רשב רוסיא קר רוסא הרותה ןמ .בלחב ףוע רשב רוסיא :המגוד     
.בלחב רקב רשב לוכאלמ םדאה תא קיחרהל ידכ ,בלחב ףוע רשב     
אלא ,יהשלכ הווצמב ןועריג אלו תפסות אל םהב ןיאשו ,םימכח ונקיתש םירבד - תונקת (3)
.הרבחה תנקתל וא םדא ינבל תלעותל     
.בוחה תטימש ששחמ תלוזל תוולהלמ וענמיי אל םישנאש ידכ ,לובזורפ תנקת :המגוד     
אב הז קוספ-ןיאש יפ-לע-ףא ,הרותב קוספ לע ותוא וכימסהש םימכח לש ןיד - אתכמסא (4)
.רתי תולקב הז ןיד ורכזיש ידכ וא םהירבדל קוזיח תתל ידכ ,וז השרדל     
םה .ךוניח תווצמ ןידמ לגרל ותולעהל ויבא בייח ךוניחל עיגהש ןטקש ועבק םימכח :המגוד     
."ךרוכז לכ הארי" קוספל תאז וכימסה     


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע