הפ-לעבש הרות
('ב) הנשמ

2000 ,ס"שת ץיק - 5103 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

."תבש" וא "הלח" :תותכסמה ישמ תחאב ירחב
.הילא תוסחייתמה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

'ט הנשמ ,'א קרפ - "הלח" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
"..שמחו התימ ןהילע ןיביח ,המורתהו הלחה"
?רועישכמ תוחפ לכא רשאכ וליפא וא ,רועישכ לכא רשאכ רומא הז ןיד םאה
.הנשמה ירבדמ יחיכוה
הבושת
2 הלאש
,םילעבל ןתינ ןרקה םולשת עודמ :יריבסהו ,"רמוחו" ליחתמה רוביד ,ב"ערה שוריפב ינייע
?םילעבל אקוד ואל ןתינ שמוחה םולשת וילאו
הבושת
3 הלאש
.הז ןיד יראב - "האמו דחאב ןילועו"
הבושת
4 הלאש
.ךיירבד תא יראב ?עודמ - "...אמטה לע רוהטה ןמ ןילטנ ןניאו"
הבושת

'ג ,'ב תוינשמ ,ז"ט קרפ - "תבש" תכסמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
"...תודועס שלש ןוזמ ןיליצמ"
םייק אל תודועס שולש תלצהב עודמו ,תודועס שולשמ רתוי ליצהל ורסא וללגבש ששחה והמ
?הז ששח
הבושת
6 הלאש
"תודועס שלש ןוזמ ןיליצמ םלועל :רמוא יסוי יבר"
?יסוי יבר לש ומעט והמ
הבושת
7 הלאש
."םכל וליצהו ואוב םירחאל רמואו ..."
.יקמנ ?תודועס שולש קר ליצהל רתומ םירחאל םג םאה
הבושת
8 הלאש
."תבשה רחא ןובשח ומע ןישוע ,ןיחקפ ויה םאו"
?וליצהש המ לכ תא םמצעל םיחקול םיחקיפה ןיא עודמ
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.רפוש תעיקת וא םירוכיב תשרפ תאירק :םיאשונה ינשמ דחאב ירחב
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

("םירוכיב" תכסמ יפ לע) םירוכיב תשרפ תאירק

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
?ארוק וניאו םירוכיב איבמ הנשב ןמז הזיאבו ,ארוקו םירוכיב איבמ הנשב ןמז הזיאב
.יקמנ
הבושת
10 הלאש
םעט והמו ,הנקתה רחאל התייה דציכו ,הנושארב םירוכיב תשרפ תאירק התייה דציכ
?הנקתה
הבושת
11 הלאש
?תארוק הניאו םירוכיב האיבמ השיא עודמ
הבושת
12 הלאש
.ןהיקומינ תאו תוטישה יתש תא ינייצ ?םירוכיב תשרפ תאירקב רג לש ןידה והמ
הבושת

("הנשה שאר" תכסמ יפ לע) טפוש תעיקת

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
?םיעקות ןיא הנידמבו ,םיעקות שדקמב עודמ - תבשב תויהל לחש הנשה שאר
הבושת
14 הלאש
."ןיד תיב וב שיש םוקמ לכב ןיעקות והיש ,יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתה שדקמה תיב ברחשמ"
?ןיד תיב אוב ןיאש םוקמב ןידהמ הנוש ןיד תיב וב שיש םוקמב ןידה עודמ
הבושת
15 הלאש
.תוטיש שולש יבתכ ?םיעקות ויהיש יאכז ןב ןנחוי ןבר ןקית ןכיה
הבושת
16 הלאש
"...הנבי לע הרתי םילשורי התיה תאז דועו"
.הנבי לע הרתי םילשורי התייה םהבש םירבד ינש ינייצ
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ


.(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םיטפשמהו םיגשומהמ העברא יראב

17 הלאש
.אתוינע אלזא א ינע רתב
הבושת
18 הלאש
.אתיל דחא יפ לע הערל היטה
הבושת
19 הלאש
.ןידה תנלה
הבושת
20 הלאש
.עמשיהל ופוסש ,עומשל רשפא יאש רבד רמאת לא
הבושת
21 הלאש
.הכלהכ אלש הרותב םינפ הלגמה
הבושת

(ב) הנשמ - ע"בשותב תובושת
ס"שת ץיק - 005103 רפסמ ןולאש


1 הבושת
.רועישכ לכא רשאכ רומא הז ןיד
התימ ןהילע םיבייח םא ירהש ,רתוימ הזו "םירזל םירוסאו" בותכ וז הקספ ךשמהב :החכוה
לכא וליפאש עימשהל האב "םירזל םירוסאו" וז הקספש אלא ;םירזל םירוסאש יאדו שמוחו
שמוחו התימ ןהילע םיבייחש בותכש אשירהש ןאכמ .םישנענ ןיא ךא ,םירוסא ,רועישכמ תוחפ
.רועישכ לכא רשאכ רומא
האבה הלאשה
2 הבושת
שנוע םושמ אוה שמוחה םולשת ,םנוממ תא םהל דיספהש םושמ םילעבל ןתינ ןרקה םולשת
.הצריש ןהכ לכל תתל לוכי ןכלו ,שדוק לכאש לע הרפכו
האבה הלאשה
3 הבושת
,לטב אוה ירה ,ןילוח לש וליק האמב ברעתנש הלח וא המורת לש (תרחא הדימ לכ וא) וליק
.םירזל תרתומ תבורעתה לכו
האבה הלאשה
4 הבושת
בורקהו ךומסה ןמ אלש שירפהל אובי אוה אמטב רוהטה עגייש ששחמ אמש הרזג שי יכ
.ףקומה ןמ אלא ןישירפמ ןיא ירהש ,רוסא הזו ,הסיעהו לבטה תאובתל
האבה הלאשה
5 הבושת
ליצהל ול ריתנ םאו ,ונוממ לע לוהב אוהש ןוויכ ,הקלדה תא תובכל לולע םדאהש אוה ששחה
ליצהל ותוא ונלבגהש ןוויכ .ונוממ תא ליצהל ידכ הקלדה תא הבכי ,תודועס שולשמ רתוי
.הקלדה תא תובכל אובי אלו ,לוהב וניא ,רתוי אלו תודועס שולש
האבה הלאשה
6 הבושת
םצעבו ,תודועס שולש וב לוכאל םיבייחש םוי אוה תבשה םויש תויה :יסוי יבר לש ומעט
וריתהו םימכח וקלחנ אל ,[תברועמה רצחל קר ליצהל רתומש ןוויכ] רוסיא לכ ןיא האצוהה
.הז רועישב ליצהל םלועל
האבה הלאשה
7 הבושת
הז ןיא יכ ,הלבגה אלב תודועס שולש ןוזממ רתוי וליפא ליצהל םהל רתומש םירמוא שי
תוכזל םילוכי םהש ןויכ םירמוא שיו .תובכל ואוביש ששח ןיאו םילוהב םניאו םנוממ
םתוליהב ךותמש ששח שי םהילע םג ,םומיסקמב תוכזל םדא לש ועבטו ,םמצעל רקפההמ
.תובכל ואובי םומיסקמב תוכזל
האבה הלאשה
8 הבושת
תיבה לעבש םיעדוי םה יכ ,םירחאמ תונהיל םיצור םניאש "םימש יארי" םיחקיפב רבודמ
.וליצה םהש המ תא וחרוכ לעב ריקפה
האבה הלאשה
9 הבושת
רקיעו ,החמש ןמזב אלא האירק ןיא יכ ,ארוקו םירוכיב איבמ תוכוסה גח דעו תועובשה גחמ
התוא תחמש יכ ,ארוק וניאו םירוכיב איבמ הכונח דעו תוכוסה גחמ .הז ןמזב אוה החמשה
('ו ,א"פ) .תוכוסה גחב הרמגנ רבכ הנש
האבה הלאשה
10 הבושת
םיארוק ויה אורקל עדי ומצעב ארוק היה םירוכיבה תשרפ תא אורקל עדיש ימ לכ הנושארב
וענמנ אורקל ועדי אלש הלא הז גהונ תובקעב .ארוקה רחא הנוע אוהו השרפה תא וינפל
,ומצעב ארוק וניא אורקל עדויש ימ םגש הנקת וניקתה ןכל ,השובה ינפמ םירוכיב איבהלמ
('ז ,ג"פ) .הוושב םלוכ ינפל םיארוק אלא
האבה הלאשה
11 הבושת
ץראה הקלחתנ אל הליחתב ירהש ," 'ה יל תתנ רשא" קוספה תא רמול הלוכי הניא השיאה יכ
.םישנל
האבה הלאשה
12 הבושת
:ןהיקומינו תוטישה יתש
אל םירגהו ,לארשימ ויתובא ןיאש ,"ונל תתל וניתובאל" רמול לוכי וניא יכ ,ארוק וניא -
.ץראב קלח ולביק
.םירגל בא אוהו ,םהרבאל הנתינ ץראהש ינפמ ,"ונל תתל וניתובאל" רמול לוכי יכ ,ארוק -
('ד ,א"פ)
האבה הלאשה
13 הבושת
אמש הרזג ,םיעקות ןיא הנידמבו .הרזג םושמ שדקמב רבד ורסא אלש ןוויכ ,םיעקות שדקמב
('א ,ד"פ) .םיברה תושרב תומא עברא רפושה תא ריבעיו דומלל יקבה לצא ךלי
האבה הלאשה
14 הבושת
.םיברה תושרב רפושה תא ריבעהל רוסאש םעה תא םיריהזמ ויה םה ןיד-תיב שיש םוקמב יכ
האבה הלאשה
15 הבושת
.םש ויה הרקמב אלא ,םוקמ ותואב םיעובק םניאש וליפא ,ןיד-תיב שיש םוקמב (1)
.רחא ןיד-תיבב אלו ,הלודגה ןירדהנסה הבשי םשש ,דבלב הנביב (2)
ןיא הרקמב םש היה ןיד-תיבש םוקמב לבא ,דבלב עובק ןיד-תיב וב שיש םוקמ לכב (3)
.םיעקות
האבה הלאשה
16 הבושת
:הנבי לע הרתי התייה םילשורי םהבש םירבדה ינש
בשוי היה ןיד-תיבש ןמז לכ ,ןיד-תיב ינפב אלש וליפא ריעה לכב םיעקות ויה :םילשוריב (1)
.[תועש שש דע ונייהד] שדקמב
.ןיד-תיב ינפב קר םיעקות :הנביב
ומכ הב םג םיעקות םיאבה םיאנתה תעברא הב םימייקתמש ריע לכב :םילשוריב (2)
:םילשוריב
.םילשורי תא האור איהש -
.םילשוריב םיעקותש רפושה לוק תא תעמוש
.[המוחתב תאצמנ איהש] םילשוריל הבורק
.[ןהיניב קיספמ רהנ ןיאש] לגרב םילשוריל אובל םילוכי הישנא -
.ןיד-תיב ינפב קר םיעקות :הנביב
האבה הלאשה
17 הבושת
('ח ,ג"פ םירוכיב) .תוינעה תכלוה ינעה רחא
האבה הלאשה
18 הבושת
('ה ,ה"פ ןירדהנס) .דחא לש בורב הבוחל םיעירכמ ןיא תושפנ ינידב
האבה הלאשה
19 הבושת
תא םיהשמ אלא ,םוי ותואב וניד תא םירמוג ןיא ,ובייחל םידמוע םיניידה םא תושפנ ינידב
('ה ,ה"פ ןירדהנס) .רחמל ןידה רמג
האבה הלאשה
20 הבושת
ןבומ תויהל ופוסש ךומסתו ,ןושאר ןויעב וניבהל רשפא-יאש רבד רמאת לא :דחא שוריפ
.וב קימעי םא עמושל
תובא) .תולגתהל ופוסש ינפמ ,ךמצע ןיבל ךניב וליפא והלגת לא ,דוס ךל שי םא :רחא שוריפ
('ד ,ב"פ
האבה הלאשה
21 הבושת
.הכלהכ אלש הרותה תא שרפמ :דחא שוריפ
(א"י ,ג"פ תובא) .היסהרפב הרות ירבד לע רובעל וינפ זעמ:רחא שוריפ


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע