הפ-לעבש הרות
('ב) הנשמ

1997 ,ז"נשת ץיק - 5103 'סמ ןולאש

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

."הנשה שאר" וא "הלח" : תותכסמה ישמ תחאב ירחב
.הילא תוסחייתמה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש תכסמב

א"י ,'י תוינשמ ,'ד קרפ - "הלח" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 4-1 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

1 הלאש
"ונממ ולביק אלו ,רתיבמ תולח איבה עוקת שיא יאתנ"
עודמו ,דימ תולחה תא ופרש אל עודמ .חספ ברעב תולחה תא ופרשש בותכ ב"ערה שוריפב
?חספ ברעב אקווד ןתוא םיפרוש
הבושת
2 הלאש
.הז רוסיא ריתמ ןברק הזיא ינייצו ,שדקמב שדח רוסיא והמ יריבסה
הבושת
3 הלאש
הדימ וזיאב ינייצ ?הז ןיד ודמל דציכ ?לבבמ סוניטנא ןב הלעהש תורוכבה תא ולביק אל עודמ
.הז ןיד שרדנ ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ
הבושת
4 הלאש
"ונממ ולביק אלו ,ןמשו ןיי ירוכיב איבה ןהכה ףסוי"
ןמ אציה אלא ,ןיקשמ םירוכיב ןיאיבמ ןיאו" :רמאנ (ג הנשמ ,א"י קרפ) תומורת תכסמב
."םיבנעה ןמו םיתיזה
?וז הריתס תצרותמ דציכ ?תומורתב הנשמה ןיבל ונתנשמ ןיב הרואכל הריתסה יהמ
הבושת
'ח הנשמ ,'ד קרפ - "הנשה שאר" תכסמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 8-5 תולאשה לכ לע ינע ,וז תכסמב תרחב םא

5 הלאש
,הנשה שארב רפוש תעיקת תוצמ םייקל םדאמ ענמנ ובש הנשמבש םירקמה ןמ דחא ינייצ
.הרזגל הביסה תא יבתכו ,םימכח תרזג םושמ
הבושת
6 הלאש
"ןתי ,ןיי וא םימ וכותל ןתיל הצר םא לבא"
?וז הלועפ רוסאל םיבשוח ונייה עודמ
הבושת
7 הלאש
?עודמ ."עוקתלמ תוקוניתה תא ןיבכעמ ןיא"
הבושת
8 הלאש
"ודומליש דע ןהמע ןיקסעתמ לבא"
?תאז וריתה עודמו ,וז הלועפ רוסאל םיבשוח ונייה עודמ
הבושת

(תודוקנ 40) ינש קרפ

.דצ תכאלמ וא תבשב גגושב תוכאלמ תיישע :םיאשונה ינשמ דחא לע יבתכ
.וילא תורושקה תולאשה עברא לע ינע ,תרחבש אשונב

("תבש" תכסמ יפ לע) תבשב גגושב תוכאלמ תיישע

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 12-9 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

9 הלאש
.יקמנ ?בייח תואטח המכ - תבשב תוכאלמ שולש השעו תבש רקיע חכושה
הבושת
10 הלאש
.יקמנ ?בייח תואטח המכ - דחא םלעהב תובא השולש השעו תבש אוהש עדויה
הבושת
11 הלאש
?בייח תואטח המכ - דחא םלעהב דחא בא לש תודלות שולש השעו תבש אוהש עדויה
.יקמנ
הבושת
12 הלאש
?בייח תואטח המכ - דחא םלעהב תובא השולש לש תודלות שולש השעו תבש אוהש עדויה
.יקמנ
הבושת
("תבש" תכסמ יפ לע) דצ תכאלמ

(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 16-13 תולאשה לכ לע ינע ,הז אשונב תרחב םא

13 הלאש
.יקמנ ?רוטפ יתמיאו דצ םושמ בייח יתמיא תרדוגמ רצחל יבצ חירבה
הבושת
14 הלאש
.קומינהו ןידה - םיינש ולענו ,ומצעב תלדה תא תוענל לוכי דחא לכו ,תיבל סנכנ יבצ
הבושת
15 הלאש
.קומינהו ןידה - םיינש ולענו ,ומצעב תלדה תא לוענל לוכי דחא ןיאו ,תיבל סנכנ יבצ
הבושת
16 הלאש
?רוטפ םהמ ימו ,בייח םהמ ימ - והאלמו ינשה בשיו ,והאלמ אלו חתפה לע דחא בשי
.יקמנ
הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

(תודוקנ 5 - רואיב לכל) 21-17 םיגשומהמו םיטפשמהמ העברא יראב

17 הלאש
.יאמדה ןמ הרוטפ םירוכיב תפסות
הבושת
18 הלאש
.תולוע ויה םילסה יבג לעש תולזוג
הבושת
19 הלאש
.ןידה יוניע
הבושת
20 הלאש
.ומצע ךרוצל אלא םדאל ול ןיברקמ ןיאש תושרב ןיריהז ווה
הבושת
21 הלאש
.(ב"ערה ישוריפמ דחא יבתכ) ךמצע ינפב עשר יהת לא
הבושת

(ב) הנשמ - ע"בשותב תובושת
ז"נשת ץיק - 005103 רפסמ ןולאש


1 הבושת
תא םיפרושש חספ ברעב ךא ,תפרשנ הרוהט המורת ורמאיש ששחמ ,דימ תולחה תא ופרש אל
.ץמח רועיב תוצמב תאז ולתי יאדוובש ,םייק הז ששח ןיא ץמחה לכ
האבה הלאשה
2 הבושת
.םחלה יתש ןברק תא םיאיבמש ינפל ,השדחה האובתהמ החנמ םוש איבהל רוסא
האבה הלאשה
3 הבושת
:ושרדו ,ךנאצו ךרקב תורוכבו ךרהציו ךשורית ךנגד רשעמ ךיקלא 'ה ינפל תלכאו :בותכ
ןיא ,ןגד רשעמ םיאיבמ ןיא לבבמש ןויכמו ,תורוכב איבמ התא ןגד רשעמ איבמ התאש םוקממ
.בותכה שקיה תדימב שרדנ הז ןיד .תורוכב םיאיבמ
האבה הלאשה
4 הבושת
םיקשמ םיאיבמ ןיאש :רמולכ ,ןמשו ןיי ירוכיב ולביק אלש בותכ ונתנשמב :הריתסה
ןמו םיתיזה ןמ םיאצויה םיקשמש בותכ תומורת תכסמב הנשמבו ,(תורפ אלא) םירוכיבכ
.םירוכיב םיאיבמ םיבנעה
רבודמ תומורת תכסמבו ,ךכל הליחתמ םורצב אלש םיבנעבו םיתיזב רבודמ ונתנשמב :ץורית
.ךכל הליחתמ םורצבש
האבה הלאשה
5 הבושת
יכ ,עוקתל רפושה תא םשמ לוטיל ידכ ןליאה לע םילוע ןיא ,ןליאה שארב אצמנ רפושה םא
תוצמ םייקל ידכ םא - .םיפנעה ןמ שולתי אמש הרזג ,בוט םויב ןליאב תולעל םימכח ורסא
ךותחי אמש הרזג ,בוט םויב המהב לע םיבכור ןיא ,המהב יבג לע בוכרל קוקז רפוש תעיקת
.הגיהנהל הרומז
םויב םימה ינפ לע םיטש ןיא ,םימה ינפ לע טושל קוקז רפוש תעיקת תוצמ םייקל ידכ םא
.טיש ילכ ול השעי אמש הרזג ,בוט
.תודוקנה אולמב הכזמ דבלב דחא הרקמ :ךירעמל הרעה
האבה הלאשה
6 הבושת
.ילכ ןוקית םושמ וז הלועפ רוסאל םיבשוח ונייה
האבה הלאשה
7 הבושת
.תווצמב םכנחל ידכ
האבה הלאשה
8 הבושת
תושרב תומא עברא-רפושה תא ריבעי אמש הרזג םושמ וז הלועפ רוסאל םיבשוח ונייה
.םיברה
תא חכשי אמש ששח ןיאו ,הוצמב דורט וניא ,רפוש תעיקתב בייח אוה ןיאש ןוויכ תאז וריתה
.תבשה
האבה הלאשה
9 הבושת
תוצמ םלעה איהו ,ךכל ותוא האיבהש תחא הגגש אלא ןאכ התיה אלש יפל תחא תאטח בייח
.תבש
האבה הלאשה
10 הבושת
.תבשב הרוסא איהש עדי אלש ,המצע ינפב הגגש איה הכאלמ לכ יכ ,תואטח שולש בייח
האבה הלאשה
11 הבושת
.תחא הכאלמכ תובשחנ דחא בא לש תודלותה שולש יכ ,תחא תאטח בייח
האבה הלאשה
12 הבושת
.רחא בא לש הדלות איהש ןויכ ,המצע ינפב הגגש איה הדלות לכ יכ ,תואטח שולש בייח
האבה הלאשה
13 הבושת
םא ךא ,דוצינ וניא ןיידעש ןוויכ ,רוטפ - תחא הייחשב וילא עיגמ וניאש םש וספתל השק םא
.ותדיצ והזש ,בייח - םש וספתל לקנב לוכי
האבה הלאשה
14 הבושת
השועל בשחנ דחא לכ ןיא ,ומצעב לוענל לוכי דחא לכש ןוויכ :קומינה .םירוטפ םהינש :ןידה
.המלש הכאלמ
האבה הלאשה
15 הבושת
.דוצינ יבצה היה אל הידעלבש ,המלש הכאלמ השע דחא לכש :קומינה .םיבייח םהינש :ןידה
.םירוטפ םה ירה םיינש הואשעש הכאלמ לכ יכ רטופ ןועמש 'ר
.תודוקנה אולמב הכזמ דבלב םימכח תעד :ךירעמל הרעה
האבה הלאשה
16 הבושת
ןיידעש ,םולכ השע אל בשיש ןמזבש ,רוטפ ןושארה .יבצה דוצינ ודי לעש םושמ בייח ינשה
.חתפה תא אלימ אלש ןוויכ ,דוצינ אל יבצה
האבה הלאשה
17 הבושת
תורשעמ שירפהלמ רוטפ תורשעמ שירפה אלש דושחה ץראה םעמ םירוכיב לביקש ןהכ
.ושרפוהש ולא לע תוריפ ףיסוהל וגהנש ,םירוכיבה תפסותמ
האבה הלאשה
18 הבושת
.הלוע תונברק םיבירקמ ויה ,םירוכיבה רוטיעל םילסה יבג לע םתולתל וגהנש תולזוגה תא
האבה הלאשה
19 הבושת
.התימל וניד רזגנש רחאל ןידה עוציב תא תוהשהל ןיא
האבה הלאשה
20 הבושת
יפ-לע-ףא יכ ,(םכיניינעמ ידמ רתוי םהל ולגת לא) ןוטלשה םע םכלש םיסחיב םיריהז ויה
.תימצעה םתלעותל אלא תאז םישוע םה ןיא ,םכתא םיברקמש
האבה הלאשה
21 הבושת
?הז עשר יתישע המל :רמאתו וב ךמצע תא עישרת רחמ וא םויהש רבד השעת לא -
.ירמגל הער תוברתל אצת ךכ ךותמש ,עשר ךמצע בושחת לא -
.ךמצע ינפב דומעתו רוביצהמ שורפתש הזב עשר אהת לא -


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע