פ"עבשותל אובמו םיניד - הפ-לעבש הרות
ל"חי 3 לש המרב םינחבנל

2000 ס"שת ץיק - 5203 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 50) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ
("תורשכה תוביתנ" תרבוחהו "ךורע ןחלוש רוציק" ,"התכלהכ תבש תרימש" יפ לע)
עוריא לכל הרושקה הלאשה לע הנעו ,םהמ השימחב רחב .(10 - 1) םיעוריא הרשע הז קרפב
(תודוקנ 10 עוריא לכל) .תרחבש

תבשב תוקסוע 5 - 1 תולאש

1 הלאש
הדירוה ,תועטב .הלילה תחוראל קרמה ריס תא תבשה תטלפמ דירוהל רמת התצר תבש לילב
תועטה לע דימ הדמע רמת .ןחלושה לע ותוא החינהו רחמל דעוימה דיחיה לכואה ריס תא
.גוהנל דציכ הטבלתהו
- תבשב שאה לע הרזחב ריסה תא םישל רתומ היהיש ידכ םייקתהל םיכירצ םיאנת וליא
?דבעידבו הליחתכל

2 הלאש
.ריקה לע היולת התייהש ,הרקי הנומת תבשה ןחלוש לע הלפנ רקובב תבשב
התוא הריזחהו ןחלושה לעמ הנומתה תא האל הלטנ ,הדועסל תבשה ןחלוש תא ךורעל האובב
.המוקמל
.קמנ ?אל וא הכלהכ האל הגהנ םאה

3 הלאש
עבק דחא אפור :םתעדב םיקולח ויה ותוא וקדבש םיאפורה .םילוח-תיבל תבשב אבוה לארשי
וניא לארשיש עבק רחא אפור וליאו ,תבשה תא וילע ללחל שיו הנכס בצמב אצמנ לארשיש
.תבשה תא וילע ללחל ןיאו הנכס בצמב
.קמנ ?אל וא תבשה תא וילע ללחל רתומ םאה

4 הלאש
.תבשב שומישה ךרוצל ישיש םויב םיווש םיקלח ינשל הפורת תולולג ךותחל הדיפקה היח
.תבש רוסיא םושמ תאז הלועפב ןיאש ינפמ ,תאז תושעל ךרוצ ןיאש הל הרמא המחנ
םושמ וז הלועפב ןיא עודמו ,ישיש םויב תולולגה תא ךותחל היח הדיפקה רוסיא הזיא ללגב
?המחנ ירבדכ ,תבש רוסיא

5 הלאש
עצמאב התועט לע הדמע איה .לוח תליפת הללפתהו תבש לש תירחש תליפתב התעט הנח
.תבש תליפת הללפתהו הליפתה שארל הרזח ,"םידומ" תכרב
.קמנ ?הליפתה שארל הרזח רשאכ ןוכנ הנח הגהנ םאה

תורשכב תוקסוע 10 - 6 תולאש

6 הלאש
רשבהש התליג ,תורשכה תמרב הניינעתהש ,לעי .תופסותו רשב ושיגה הילד לש הנותחב
."קלח" וניא לבא "רשכ"
רבחמה תעדל הכלהה יהמו ,"קלח" וניאש "רשכ" רשבב ,רבחמה תעדל ,תיתכלהה היעבה יהמ
?א"מרה תעדלו

7 הלאש
.ץוח תרצות תוניבג הללכש ,תיבלח החורא ושיגה תירוא לש תדלוהה םוי תביסמב
.הלא תוניבג לוכאלמ הענמנ ההלב
לכ לוטיב ןידכ םישישב לטבתי אל רוסיאה עודמו ,"יוג לש הניבג"ב תיתכלהה היעבה יהמ
.ךירבד תא רבסה ?םירוסיאה

8 הלאש
לחר ,התדלוה םוי תביסמב םייתנש רחאל .םתיב רצחב םיבנע םרכ ועטנ לחר לש הירוה
.דוביכהמ המעט אל התרבח תידוהי .םרכ ותוא יבנעמ ןכוהש דוביכ השיגה
?הלא םיבנעמ ןכוהש דוביכהמ תידוהי המעט אל וללגבש רוסיאה והמ
.ומעט תאו רוסיאה תא ראב

9 הלאש
ללגב םייוג לש תויונחמ םינוש םילכאמ תיינקב רהזיהל םידימלתל היחנה הנתינ ןילופל עסמב
דחא לש ותיבב הפאנש ,יתיב םחל ףידעה לאוי וליאו ,הייפאמב םחל הנק ריאי .תורשכ תויעב
.םינלופה
ונל עודי רשאכ ,יוג לש יתיב םחל תליכאב וא יוג לש הייפאממ םחל תליכאב רוסיאה םעט והמ
?םירוסא םילכב הפאנ אלו רוסיא תבורעת וב ןיאש
.קמנ ?יוג לש יתיב םחל וא יוג לש הייפאממ םחל :רתוי רומח רוסיא הזיא

10 הלאש
.ותוא הליבטהו הליעגה ריסב שומישה ינפל .ץוח תרצות שדח הטסורינ ריס התנק הרובד
ןידה םעט תא בותכו קמנ ?וליבטהל םגו ריסה תא ליעגהל םג הרובד הכירצ התייה םאה
.תולועפהמ תחא לכל


(תודוקנ 30) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ

.(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 19 - 11 תולאשהמ שש לע הנע
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא .הרצקב הנע

11 הלאש
."תוינמז תועש" גשומה תא הרצקב ראב

12 הלאש
."ץראב תויולתה תווצמ" גשומה תא הרצקב ראב

13 הלאש
."ןילישבת בוריע" גשומה תא הרצקב ראב

14 הלאש
."שלושמ סדה" גשומה תא הרצקב ראב

15 הלאש
."םלש ללה" םירמוא םהבש םינמז ינש ןייצ

16 הלאש
:הלאה רדסה ליל ינמיס תא הרצקב ראב
."ןופצ" ;"הצחר" ;"ץחי" ;"ץחרו"

17 הלאש
.םינוש םיעוריאב ןיי סוכ לע ךרבל ונקית םימכח
.ןיי סוכ לע עוריאה תכרב תא םיכרבמ םהבש םיעוריא השולש ןייצ

18 הלאש
."ונייחהש" תכרב םיכרבמ ןהילעש תווצמ עברא ןייצ

19 הלאש
תושעל םימכח וריתה םימיוסמ םירקמב לבא ,הכאלמ תושעל רוסא דעומה לוחב ,ללככ
.תוכאלמ
.הלאה םירקמהמ םיינש ןייצ


(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 22 - 20 תולאשהמ םייתש לע הנע

20 הלאש
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימב םימכח ושמתשה םהבש תורוקמ העברא ךינפל
.םהירחאש הלאשה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק

".הישרויל היקזנ השיא ףא ,וישרויל ויקזנ שיא המ ...השיא וא שיא תימהו ןנבר ונת" (1)

ןיאש ואל לכ ףא ,וילע ןיקול השעמ וב ןיאש ואל ער םש איצומ המ ,ער םש איצוממ רמג" (2)
".וילע ןיקול השעמ וב

התמו הרובשב בייחש לאוש ,הדבאו הבנגב בייח התמו הרובשמ רוטפש רכש רמוש המו" (3)
"?הדבאו הבנגב בייחש ןיד וניא

יוניע ףא ,ריהזה ןכ םא אלא שנע אל הכאלמ המ ,הכאלמב שנוע רמאנו יוניעב שנוע רמאנ" (4)
".ריהזה ןכ םא אלא שנע אל

?תורוקמהמ דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב

21 הלאש
.דומלתה תמיתח רחאל וחתפתה "תינרות תורפס" לש םינוש םיגוס
:תוינרות תוריצי ורביחש ,םימכח השולש לש תומש ךינפל
הרונטרבמ הידבוע 'ר (1)
לאיחי ןב רשא וניבר (2)
אדנל לאקזחי 'ר (3)

תורפס" לש גוס הזיאל בותכו ,םימכחהמ דחא לכ רביחש תחא תינרות הריצי ןייצ
.תכייש הריציה "תינרות

22 הלאש
:תונוש תופוקתב תובישי ישאר ויהש ,םיארומא השימח לש תומש ךינפל
ןנחוי 'ר (1)
והבא 'ר (2)
בר (3)
אבר (4)
ישא בר (5)

אוה הבישי וזיא שארבו ,םיארומאה תשמחמ דחא לכ יח םיארומאה תורודמ רוד הזיאב
?דמע


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע