פ"עבשותל אובמו םיניד - הפ-לעבש הרות
ל"חי 3 לש המרב םינחבנל

2001 א"סשת ץיק - 5203 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 50) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ
("ךורע ןחלוש רוציק"ו "תורשכה תוביתנ" תרבוחה יפ-לע)
עוריא לכל הרושקה הלאשה לע הנעו ,םהמ השימחב רחב .(10 - 1) םיעוריא הרשע הז קרפב
(תודוקנ 10 - עוריא לכל) .תרחבש

.רוקמ ןייצל ךרוצ ןיא !בל םיש

"תורשכה תוביתנ" תרבוחה יפ-לע 5 - 1 תולאש

1 הלאש
:ןלהל טרופמכ ,א"סשת הטימשה תנשב בוח ילעב ינש ויה ןבוארל

.ותונחב הנקש םיכרצמ לע ףסכ ןבוארל בייח היה 'א םדא (1)
.א"סשת לולא שדוח שארב לוחי הנוערפ ןמזש ,האוולה 'ב םדאל ןתנ ןבואר (2)

?טומשת אל איה בוח הזיאו ,הטימשה תנש טומשת בוח הזיא
.םירקמה תשולשמ דחא לכב ךתבושת תא קמנ
הבושת
2 הלאש
.ט"נשת תנשב ולש םיבנעה םרכ תא רצב ריאי .הטימש תנש איה א"סשת תנש

לכ תא ראת ?ט"נשת תנשב תורשעמו תומורת תשרפה תוצמ תא םייקל ריאי ךירצ היה דציכ
.עצבל וילעש םיבלשה
הבושת
3 הלאש
.םייתכלה תודוסי לע םיססובמ ,לארשי יתבב םילבוקמה ,םיבר םיגהנמ
:םיאבה םיגהנמה ןמ דחא לכל יתכלה קומינ בותכ

.םחל ךותיחל תדחוימ ןיכס דחייל םיגהונ
.יצחו םיימוי לכ ,רכמנ אלש רשבה תא םימב תורשהל םיגהונ םיזילטיאה ילעב
הבושת
4 הלאש
םישיש יפ קרמ שיש ןוויכ ,רתומ קרמהש רמא בקעי .קרמה ריסב הטיח רגרג אצמנ גספה גחב
ראשבמ רתוי תובורעתב םירימחמ חספבש ןוויכ ,רוסא קרמהש ןעט דוד .הטיחהמ רתויו
.הנשה
.קמנ ?דוד ירבדכ וא בקעי ירבדכ איה הז הרקמב הכלהה םאה
הבושת
5 הלאש
:הלא םיכיראתב ירפ תונליא ועטנ םיאלקח
.לולא שדוח שארב (2) ;ןסינ שדוח שארב (1)
.ךירבד תא רבסה ?םירקמהמ דחא לכב הלרעה תונש תא תונמל ךירצ דציכ
הבושת
"ךורע ןחלוש רוציק" יפ-לע 10 - 6 תולאש

6 הלאש
.רפסה-תיבב השענה לע רפסל ובו ,ןועידי םסרפל וטילחה רפסה-תיב ידימלת
:הלאה תועידיה וללכנ ןועידיב

.התיכה שוכרב ולביח 'י התיכמ ףסויו דוד (1)
(.הנוכנ התייה אלש יפ-לע-ףא המסרופ וז העידי) .שוכרה תתחשהב ףתתשה םייח (2)
.ךירבד תא קמנ ?הלא תועידימ תחא לכ םוסרפ םע תררועתמ תיתכלה היעב וזיא
הבושת
7 הלאש
ןועריפל דע שדח בשחמ סומע ידיב רינ דיקפה האוולהל ןובריעכ .ףסכ םוכס סומעמ הוול רינ
.םעפב םעפ ידמ הז בשחמב שמתשה סומע .בוחה
.בשחמב שמתשמ אוהש ךכב תיתכלה היעב שיש סומעל ריעה םייח
.ךירבד תא ראב ?רינ וידיב דיקפהש בשחמב שמתשה סומעש ךכב תיתכלהה היעבה יהמ
הבושת
8 הלאש
:םיעוריא ינש ךינפל
.ריחמה יצחב הבונג הרוחס תונקל גהנ רנבא (1)
החנה ול תתל םיכסה רכומהש רחאל .בשחמ תיינק ךרוצל םיבשחמ רכומ םע חקמתה השמ (2)
ףסכה םוכס ול ןיא יכ ,בשחמה תא תונקל ןווכתה אל הליחתכלמש השמ ול עידוה ,הלודג
.וז הרטמל שורדה

.ךירבד תא קמנ ?םיעוריאהמ דחא לכב תיתכלהה היעבה יהמ
הבושת
9 הלאש
תויונחמ תוחוקל ךושמל ידכ ,םניח דלוקוש תוסיפח תוחוקלל קלחל טילחה תוקרי תונח לעב
.תורחא
.קמנ ?הכלהה יפ לע גהנ תונחה לעב הז הרקמב םאה
הבושת
10 הלאש
,הריזחהל ידכ התוא לטונ היה אל - יהשלכ הדבא אצומ היה רשאכ .דבוכמ םדא היה םייח
.המוקמב התוא ריאשמ היה אלא
.קמנו טרפ ?ןהילעבל ןריזחה אלו תודבאה תא חקל אלשכ ,הכלהה יפ-לע גהנ םייח םאה
הבושת

(תודוקנ 30) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ

.(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 19 - 11 תולאשהמ שש לע הנע
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא .הרצקב הנע

11 הלאש
."ייורבאל" - "ימוקואל" םיגשומה תא הרצקב ראב
הבושת
12 הלאש
."הנושאר השודק" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
13 הלאש
."הריכמ רתיה" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
14 הלאש
."ןיד תיב רצוא" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
15 הלאש
?הטימשה תנש ברעב ירפ תונליא עוטנל רתומ ךיראת הזיא דע
הבושת
16 הלאש
הנשב הרוסאש תחא הכאלמו ,הרותה ןמ תיעיבשה הנשב הרוסאש תחא הכאלמ ןייצ
.ןנברדמ תיעיבשה
הבושת
17 הלאש
.ןתוא ראבו ,תיעיבש תשודק םהילע הלחש תוריפ יבגל וניווטצנש תווצמ יתש ןייצ
הבושת
18 הלאש
רוזחל ךירצ םאה - "לטה דירומ" םוקמב "םשגה דירומו חורה בישמ" רמאו ץיקב העט
?ללפתהלו
הבושת
19 הלאש
.םיבנע תטיחסו שא תרעבה :תוכאלמ יתש ךינפל
?בוט-םויב הרוסא ןהמ וזיאו ,בוט-םויב תרתומ ןהמ וזיא
הבושת

(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 22 - 20 תולאשהמ םייתש לע הנע

20 הלאש
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימב םימכח ושמתשה םהבש תורוקמ העברא ךינפל
.םהירחאש הלאשה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק

ריצק אצי ,תושר ריצק ףא תושר שירח המ רמוא לאעמשי יבר ...'תובשת ריצקבו שירחב'" (1)
(ב"ע ,'ח ףד ,תוכמ) ".הווצמ אוהש רמועה

ףד ,אמק אבב) ".בייחש ןכש לכ אל שדקה לש חגנ םא ,בייח טוידה לש חגנש טוידה המו" (2)
(ב"ע ,ז"ל

בותכ ,ךות ךות םידמול אייח 'ר רמאד ,ןינמ ,הרשעמ תוחפ אהי אל השודקבש רבד לכ" (3)
(ב"ע ,ג"כ ףד ,הליגמ) ".'הדעה ךותמ ולדבה' :םש בותכו 'לארשי ינב ךותב יתשדקנו' :ןאכ

וב ןיאש ואל - ןהבש הוושה דצה .הז יארכ הז יאר אלו ,הז יארכ הז יאר אל ,ןידה רזחו" (4)
(ב"ע ,'ד ףד ,תוכמ) ".וילע ןיקול השעמ ול ןיאש ואל לכ ףא ,וילע ןיקולו השעמ

?תורוקמהמ דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
הבושת
21 הלאש
.תינרותה תורפסל םינואגה לש המורתה לע הרצקב בותכ
הבושת
22 הלאש
."הנשמ ףסכ" אוה םהמ דחא ,"םילכ-יאשונ" הברה שי "ם"במרל "הרות הנשמ" לע
.ונכות רקיע תא הרצקב ןייצו ,הז שוריפ רביח ימ בותכ
הבושת

ע"בשותל אובמו םינידב תובושת
א"סשת ץיק - 005203 רפסמ ןולאש


1 הבושת
.'א םדא לש בוחה תא טומשת אלו ,'ב םדא לש בוחה תא טומשת תיעיבשה
םניא הפקהב םיכרצמ תיינקש רחאמ ,טומשת אל תיעיבשה - 'א םדא לש בוחה (1)
.(תונחה תפקה אלו) האוולה קר תטמוש הטימשו ,האוולה
תנש ףוס ינפל לח הנועריפ ןמזש ןוויכ ,וז האוולה טומשת תיעיבשה - 'ב םדא לש בוחה (2)
הז בוח לע הטמשהה הלח ,[םינש עבש ץקמ] הפוסב ונייהד ,תטמוש הטימשהש תעבו ,הטימשה
[.שוגי אלד ואל וילע לחש]
(133-132 'מע ,תורשכה תוביתנ)
האבה הלאשה
2 הבושת
םידבאמ וא הלודגה המורתה תא םיפרוש הזה ןמזב .יהשלכ תומכ שירפמ - הלודג המורת -
.התוא
איצומו שירפמ אוה הזמו ,ןושאר רשעמל םוקמ דחיימ - (רשעמה ןמ רשעמ וא) רשעמ תמורת -
.הלודג המורתה םע דימשמ אוה הז תאו [םירזל הליכאב רוסאש] 1/10
דעוימה עבטמ לע ללחמ אוה ותואו ,ינש רשעמל םוקמ דחיימ אוה ךכ-רחא - ינש רשעמ
[."ינש רשעמ ןוידפ לע" ןכו "מ"ורת שירפהל" ךרבל שי יאדו לבט לע השרפהה ינפל] .ךכל
(113-101 'מע ,תורשכה תוביתנ)
האבה הלאשה
3 הבושת
לכאמ םע ולכאל רשב לש ןיכסב ךתחנש םחלב תויתכלה תויעב ררועתהל תולולעש ןוויכ
.םחל ךותיחל הוורפ ןיכס םידחיימ ןכל ,ךפהל וא יבלח
(67 'מע ,תורשכה תוביתנ)
אלא ,ותוא לוכאל ןיא םינואגה תנקת יפ-לע ,החילמ אלל םימי השולש ההשש רשב
השולש דוע ותוהשהל רשפא ,םימב ותוא ורש םימיה תשולש ךותב םא לבא .היילצ ידי-לע
השולשמ תוחפ לכ ,רכמנ םרטש רשבה תא םיפטוש םיזילטאה ילעב ןכל .היירשה תעשמ םימי
.ותוא לשבלו ךכ-רחא ותוא חולמל היהי רשפאש ידכ ,םימי
(51-50 'מע ,תורשכה תוביתנ)
האבה הלאשה
4 הבושת
םישיש יפמ רתוי וב שיש יפ-לע-ףא ,רוסא קרמהש דוד ירבדכ איה הז הרקמב הכלהה
.קרמבש הטיחהמ
:(דחא קומינ ןייצל ןחבנה לע) םיקומינה
אלש ,ולש תבורעתב םג ורימחה ןכל ,רומח שנוע הזש תרכ בייח חספב ץמח לכואהש ןוויכ (1)
.םירחא םירוסיאבכ
לכבכ אלש ,רתומ אוהו וב םיליגר הנשה לכב וליאו ,חספב קר רוסא ץמחש ןוויכ (2)
.ותבורעתב ורימחה ןכלו ,ונממ ושרפי אל םישנאש ששח שי ןכל ,םירוסיאה
ןכל ,"אצמיי לבו האריי לב" רוסיא אוהו ,םירוסיא ראשב ןיאש רוסיא ץמחב שיש ןוויכ (3)
.ותבורעתב ורימחה
שי - "ולכאת אל תצמחמ לכ" ץמחב בותכש ןוויכ :קומינה תא בותכיש ימ :ךירעמל הרעה
.םיקומינה דחאכ ותוא לבקל
(56 ,81 'מע ,תורשכה תוביתנ)
האבה הלאשה
5 הבושת
:ןלהלדכ אוה תונושה תועיטנה יבגל הלרע תונש בושיח
םינומ .תחא הנשל בשחנ ירשת שדוח שאר דע ןסינ שדוח שארמ - ןסינ שדוח שארב תועיטנ (1)
ואצי תוריפה זאו ,טבשב ו"ט דע םיכחמ הרמוחל ,הז ירשת שדוח שארמ תומלש םייתנש דוע
.הלרע ללכמ
קרו ,בורקה ירשת שדוח שארמ תומימת םינש שולש תונמל שי - לולא שדוח שארב תועיטנ (2)
דע ןיתמהל שי הז הרקמב םגש םירמוא שי .הלרע םניא תוריפה תומימת םינש שולש רמגב
םיבשחנ םניא בורקה ירשת שדוח שאר דע לולא שדוח שארמש םימיה [.הרמוחל טבשב ו"ט
.[הנשכ שדוח בשחייש םוי -30ו הטילקל םימי 14 :םימי 44 םהב ןיאש ןוויכ]
(123-122 'מע ,תורשכה תוביתנ)
האבה הלאשה
6 הבושת
.תמא רמואש יפ-לע-ףא ורבח תונגב רפסמה לכ .ערה ןושל רוסיא םושמ שי הז םוסרפב (1)
.ערה ךושל הז ירה
םש איצומ אוה ירה ,ורבח לע רקש ירבד רפסמה לכ .ער םש איצומ םושמ שי הז םוסרפב (2)
.ער
(ז ,ב הכלה ,ע"ק קרפ ,םייח רוקמ ,ד ,ב םיפיעס ,'ל ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
7 הבושת
לכ ,ףסכ רינל הוולה סומעש ןוויכ .תיביר תייעב איה בשחמב שומישב שיש תיתכלהה היעבה
.הרוסא איהו תיבירכ תיארנ ,ןוכשמכ ולצא דקפוהש בשחמב שומיש ידי-לע ול אובתש האנה
,אוה ןלזג תעדמ אלש לאושש אוה ןידה .לזג תייעב - תרחא היעב ררועתהל הלוכי ,ןכ ומכ
.לזג ששח הזב שי ,תושר אלב בשחמב שמתשה סומעש ןוויכו
קרפו ה הכלה ,ט"נק קרפ ,םייח רוקמ ,ג"י ,ב"פק ןמיסו ז ,ד םיפיעס ,ט"עק ןמיס ,דירפצנאג)
(ד"י ,ג"י הכלה ,ס"ק
האבה הלאשה
8 הבושת
:(דחא קומינ ןייצל יד) הלאה תוביסהמ הבונג הרוחס תונקל רנבאל היה רוסא (1)
.דוע בונגי אל םתסה ןמ ונממ ונקי אל םא ירהש ,בונגל בנגל םרוג אוה -
.הרבע ירבוע ידיב קיזחמ אוה -
,ח ףיעס ,ב"פק ןמיס ,דירפצנאג)
(ו ,ה הכלה ,ו"סק קרפ ,םייח רוקמ
שארמ עדוי אוה רשאכ ,בשחמ תיינק םשל םיבשחמה רכומ םע חקמתהל השמל היה רוסא (2)
.הז ךרוצל ףסכ ול ןיאש םושמ ,ותונקל הצור וניאש
.םירבד תאנוא רוסיא אוה הזה רוסיאה
(ב"י הכלה ,ב"סק קרפ ,םייח רוקמ .ב ףיעס ,ג"ס ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
9 הבושת
םילוכי תויונחה ילעב ןיאו] ,םניח דלוקוש תוסיפח קליחשכ הכלהה יפ-לע גהנ תונחה לעב
.ןכ תושעל םילוכי םירחאה תויונחה ילעב םגש רחאמ [ודעב בכעל
(י ,ו"סק ;ג"כ ,ב"סק ,םייח רוקמ ,ב"י ,ו םיפיעס ב"ס ןמיס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
10 הבושת
התייה וז םאש וזכ איה הדבאה םא :אצמש הדבאה גוסב יולת ןיינעה ,דבוכמ םדא אוהש ןוויכ
ןניפליד] רחאל םג ריזחהל בייח וניא ירה ,ודובכ םושמ התוא לטונ היה אל ולש ותדבא
היהש וזכ איה הדבאה םאו [.ודובכ יפל הניאו ןקז ןוגכ םלעתמ התאש םימעפ "תמלעתהו"מ
.רחא תדבאב םג ךכ בייח ,ומצעל התוא ריזחמ היהו ודובכ לע לחומ
ד הכלה ,ג"סק קרפ ,םייח רוקמ ,ד ףיעס ,ז"פק ןמיסו א"י ףיעס ,ג"מק ןמיס ,דירפצנאג)
(ו הכלהו
האבה הלאשה
11 הבושת
.לקלקתי אלש חמצה תא םייקל ןתרטמש תיעיבשב תוכאלמ- ימוקואל
.םייקה חמצה תא חיבשהל ןתרטמש תיעיבשב תוכאלמ - ייורבאל
האבה הלאשה
12 הבושת
השוביכ םע דימ םירצמ ילוע ידי-לע לארשי-ץרא השדקתנש השודקה - הנושאר השודק
.(עשוהי תשודק) ץראב תויולתה תווצמ ןיינעל
האבה הלאשה
13 הבושת
.יוגל התריכמ ידי-לע לארשי-ץרא עקרקמ הטימש תווצמ תעקפה - הריכמ רתיה
האבה הלאשה
14 הבושת
,תיעיבש תוריפ ףוטקל ,האובתה תא רוצקל םילעופ דימעהל ןיד-תיבל רתומ - ןיד-תיב רצוא
.ותחפשמ ינב רפסמ יפל דחאו דחא לכל םהמ קלחלו ,םתושרבש רצואל םתוא ףוסאל
לופיטב תוכורכה תואצוהה ראשו םילעופה רכש תא תוריפה ילבקממ תובגל ןיד-תיבל רתומ
.ןידה-תיב רצואל ןתאבה דע תוריפב
האבה הלאשה
15 הבושת
.תיעיבשה תנש ברע לש באב ז"ט דע עוטנל רתומ ירפ תונליא
האבה הלאשה
16 הבושת
:גוס לכמ דבלב תחא הכאלמ ןייצל שרדנ דימלתה
.העיטנו השירח ,הריצב ,הרימז ,הריצק ,העירז - הרותה ןמ תורוסאש תוכאלמ
.היקשה ,לוביז ,לוקיס ,םוזיג - ןנברדמ תורוסאש תוכאלמ
האבה הלאשה
17 הבושת
:ןלהלש תווצמהמ םייתש ןייצל שי
.םדא לכל הלא תוריפ ריקפהל - רקפה
.הלא תוריפב רוחסל רוסא - הרוחס
םשימשת ךרדכ וניאש שומיש לכ ,םשימשת ךרדכ תיעיבש תוריפב שמתשהל שי - דספה
.[דספהל אלו הלכאל] רוסאו דספה בשחנ
.רועיבה ןמזב תיעיבש תוריפ רעבל הבוח - רועיב
האבה הלאשה
18 הבושת
.רוזחל ךירצ - ץיקב
האבה הלאשה
19 הבושת
.שא תרעבה - תרתומ הכאלמ
.םיבנע תטיחס - הרוסא הכאלמ
האבה הלאשה
20 הבושת
שקיה (1)
רמוחו לק (2)
הווש הרזג (3)
םיבותכ ינשמ בא ןיינב (4)
האבה הלאשה
21 הבושת
:תינרותה תורפסל םינואגה תמורת
,דועו רסומו הפקשה ,הדגא ,הכלה :םיניינעה לכב םהילא וחלשנש תולאשל תובושת ובישה -
.דומלתה תויגוסו תוארקמה שוריפב ןכו
.שדוחה שודיקו ידוהיה חולה תעיבקב ,הליפתה חסונב תורוסמ בתכה לע ולעה
(120-116 'מע ,יניסמ הרות)
האבה הלאשה
22 הבושת
.וראק ףסוי 'ר רביח - "הנשמ-ףסכ"
תוגשה תא ץרתמ ,הכלהה תא ם"במרה ססיב םהילעש תורוקמה תא ןייצמ :שוריפה ןכות
.ם"במרה לע קלוח אוה םהבש תומוקמב "הנשמ-דיגמ"ה םע ןדו ,ם"במרה לע ד"בארה
(148-147 ,142 'מע ,יניסמ הרות)


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע