פ"עבשותל אובמו םיניד - הפ-לעבש הרות
ל"חי 3 לש המרב םינחבנל

1993 ג"נשת ץיק - 5203 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 50) ןושאר קרפ
ורבחל םדא ןיבש םינידו הליפתו המכשה יניד

.תקמונמ תיתכלה תועד-תווח םיעוריאה ןמ השימח לע בותכ .(10 - 1) םיעוריא הרשע ךינפל
(תודוקנ 50 - כ"הס ;תודוקנ 10 הבושת לכל)

לכב תיתכלהה היעבה תא ןייצו עוריא לכ חתנ ,10 - 1 םיעוריאה ןמ השימחב תרחבש רחאל
.רתיהל וא רוסיאל םייתכלהה םידדצה תאו עוריא

1 הלאש
לחהו ,תוכרבה לכ לע גליד ןבואר .תירחש תליפתל תסנכה-תיבל רוחיאב ועיגה ןועמשו ןבואר
.הליפתה רחאל ןהילע גלידש תוכרבה לכ תא םילשהו ,"רמאש ךורב"מ
.הליפתה רחאל ראשה תא םילשהו ,"רמאש ךורב" ינפל תוכרבה ןמ קלח רמול ףידעה ןועמש
.קמנ ?הכלהכ גהנ םהינשמ ימ
הבושת
2 הלאש
:"עמש תאירק" ורמאב תונווכ שולש ןווכל וילעש ןבואר הליג "עמש תאירק" תוכלה ודמלב
.תישילש השרפב תחא הנווכו הנושאר השרפ תליחתב תונווכ יתש
.הלא תונווכ שולש ךותמ םיתש בותכ
הבושת
3 הלאש
תליפתל ןנוכתה רוביצהשכ ,תירחש תליפתל תסנכה-תיבל רוחיאב ועיגה ןועמשו ןבואר
אורקל ףידעה ןבואר וליאו ,"הרשע-הנומש" תליפתל םמע דמע ןועמש ."הרשע הנומש"
.תודיחיב "הרשע הנומש" ללפתהלו היתוכרבו "עמש תאירק"
.קמנ ?הכלהכ גהנ םהינשמ ימ
הבושת
4 הלאש
"ליפמה" תכרב רמולו "הטימה לעש עמש תאירק" אורקל דודו קחצי וגהנ הימינפבש םרדחב
.ןושיל וכלהו תיבה רועיש תא וניכה ןכמ רחאל .הרמאל וחכשי אלש ידכ ,רדחל םעיגה םע דימ
.הז םגהונ לע ךתעד הווח
הבושת
5 הלאש
לע קחצי לביק הזל ףסונב ."למוגה" תכרב ךרבל ול הרוה ברה .השק הנואתמ סנב לצינ קחצי
,תירחש תליפת לש "הרשע הנומש"ל ףסונב ,תפסונ "הרשע הנומש" תליפת ללפתהל ומצע
.תיברעו החנמ
.קמנ ?"הרשע הנומש" לש תפסונ הליפת ללפתהל ומצע לע ולבקב הכלהכ גהנ םאה
הבושת
6 הלאש
םוקמב תסנכה-תיבל רדוהמ ןועש הנק הז ףסכב ."םיפסכ רשעמ" ולש םיחוורהמ שירפה דוד
.תסנכה-תיבב היהש ןשיה ןועשה
.קמנ ?הכלהכ דוד גהנ םאה
הבושת
7 הלאש
הפילחהו הלוספ הזוזמה תא אצמ אוה .הקדובל ידכ ורדח חתפמ הזוזמה תא איצוה קחצי
.הרשכו השדח הזוזמב
.קמנ ?השדחה הזוזמה תנקתה תעשב ךרבל ךירצ קחצי םאה
הבושת
8 הלאש
אל ,ח"ש 1100 לש םוכס דודל ריזחה ,ובוח תא קחצי ערפ רשאכ .ח"ש 1000 דודמ הוול קחצי
לביק ,רתוי ול ריזחיש האוולהה תעב ומע הנתה אלש ,דוד .הבוט תרכה ךותמ אלא ,תיבירכ
.וז הנתמ ןוצרב
.קמנ ?ןידכ וגהנ םאה
הבושת
9 הלאש
ילבמ התוא וחירבהש םירכנמ הנוק היה הרוחסה תא .לוזב הרוחס תריכמל תונח חתפ ןבואר
.שרדנכ סכמ הילע םלשל
.קמנ ?ןידכ ןבואר גהנ םאה
הבושת
10 הלאש
ול רפסל גהונ היה ,ךירדמה לש ונומא תא שוכרל ידכ .התיכל וירבח לע לבוקמ היה אל םייח
.התיכב שחרתמה לכ תא
.תאז ותושעב רובעל םייח היה לולע םהילעש ,םירוסיאהמ םיינש בותכ
הבושת

(תודוקנ 30) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ

.(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 19 - 11 תולאשהמ שש לע הנע
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא .הרצקב הנע

11 הלאש
."שדח רוסיא" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
12 הלאש
."הלרע" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
13 הלאש
."תוזרפד םירופ" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
14 הלאש
?םתליכא רחא ךרבי הנורחא הכרב וזיא - רועישכ ץע-יחופתו רועישכ םיבנע לכא
הבושת
15 הלאש
:שפנ לכוא ךרוצל בוט-םויב תורתומ תואבה תוכאלמה ןמ וליא
הניחט
לושיב
האצוה
הבושת
16 הלאש
?ולכאל רתומ היהיש ידכ תושעל ךירצ המ - החילמ אלל תעל תעמ םימי השולש ההשש רשב
הבושת
17 הלאש
:םיאבה םירקמה ןמ דחא לכב ךרבל ךירצ הכרב וזיא
תשקה תא האורה
אפרתנש הלוח
הבושת
18 הלאש
?הלילה שודיקב םיכרבמ תוכרב וליא - תבש יאצומב תויהל לחש בוט-םוי
הבושת
19 הלאש
:םיאבה ןיבוריעה תא חינהל םישרדנ ךרוצ הזיאלו יתמ
ןימוחת יבוריע
ןילישבת יבוריע
הבושת

(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 22 - 20 תולאשהמ םייתש לע הנע

20 הלאש
:םיערז רדסל המדקהב ם"במר בתכ
לכ ירבדב שודקה ונבר השעש ומכ שודקה ונבר ירחא םיאבה לכ ירבדב תושעל ותצעב הארו"
."ונבר השמ ירחא םיאבה
?וז הריצי תארקנ ךיאו ,שודקה ונבר לש הריציה תמגודכ הריצי השע ימ
הבושת
21 הלאש
.םהירחאש הלאשה לע הנעו ,םתוא ארק .תורוקמה ןמ םיעטק העברא ךינפל

קיזהל ןכרדש ןהבש הוושה דצה ,רושה ירהכ העבמה ירה אלו העבמה ירהכ רושה ירה אל" (1)
."ךילע ןתרימש קיזהל ןכרדש לכ ףא ,ךילע ןתרימשו

."הרותבש תותימ לכל שיאל השיא בותכה הוושה השיא וא שיא תימהו" (2)

רמושב המ ,'ודי חלש אל םא' םניח רמושב רמאנו ,'ודי חלש אל םא' רכש רמושב רמאנ" (3)
."ןישרויה תא רוטפי םניח רמושב ףא ןישרויה תא רטפ רכש

."הערפ ינעמשי ךיאו ילא ועמש אל לארשי ינב ןה" (4)

?הלאה םיעטקה ןמ דחא לכב ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
הבושת
22 הלאש
,הדוהי 'ר ארפס םתס ,הימחנ 'ר אתפסות םתס ,ריאמ 'ר ןיתינתמ םתס ןנחוי 'ר רמא"
."אביקע 'רד אבילא והלוכו ,ןועמש 'ר ירפס םתס
.עטקב ורכזוהש םיאנתה תויורפסמ שולש רדגה
הבושת

ג"נשת ץיק ,005203 רפסמ ןולאש - םינידב תובושת


1 הבושת
רחאל ןרמואל רשפא-יא ,הליפתה ינפל ןתוא םירמוא אל םאש תוכרב ןנשיש ןויכ ,ןועמש
.הליפתה
האבה הלאשה
2 הבושת
.עמש תאירק לש השע תווצמ תבוח ידי תאצל (1
.ןושאר קוספב ותכלמהו 'ה דוחיי - םימש תוכלמ לוע תלבק (2
.םירצמ תאיצי תריכז (3
(א"י-'י ,ד"י םייח רוקמ ;'ד-'ג ז"י ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
3 הבושת
הליפת לע הפידע איהו ,הליפתל הלואג ךומסל שי תירחש תליפתבש ןוויכ ,הכלהכ גהנ ןבואר
.הליפתל הלואג ךימסה אלש הכלהכ גהנ אל ןועמש .רוביצב
האבה הלאשה
4 הבושת
.הנישל "ליפמה" תכרב ןיב קיספהל רוסאש ןוויכ הכלהכ וגהנ אל
. (ג"י ,ו"כ ,םייח רוקמ ;'ד ,א"ע ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
5 הבושת
ןיאש ןוויכ ,תפסונ "הרשע הנומש" תליפת ללפתהל ומצע לע לביקש הכלהכ גהנ אל קחצי
.הפוס דעו התליחתמ הליפתב ןווכל םילוכי אלש רחאמ ,ללכ הבדנ תליפת םויכ םיללפתמ
('ב ,א"כ ,םייח רוקמ ;'י ,א"כ ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
6 הבושת
.הקדצל ותיתל ךירצו "םיפסכ רשעמ" לש ףסכב הוצמ םוש תושעל ןיא .הכלהכ גהנ אל דוד
('ה ,ח"כק ,םייח רוקמ ;'ד ,ד"ל ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
7 הבושת
הזוזמ תנקתה לכ ומכ ,השדחה הזוזמה תנקתה לע ךרבל שי ,הלוספ האצמנ הזוזמהש ןוויכ ,ןכ
.הזוזמ וב התיה אלש חתפב השד
(ב"י ,ל"ק ,םייח רוקמ ;'ז ,א"י ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
8 הבושת
.תיביר רוסיא הזב שי ,האוולהה תעשב הנתה אל םא םג .ןידכ וגהנ אל םה
('ב ,ס"ק ,םייח רוקמ ;'ד ,ה"ס ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
9 הבושת
ןבואר ןכלו ,ורבח ירכונמ אלו לארשימ אל לוזגל ירכונל רוסאש ןוויכ ,ןידכ גהנ אל ןבואר
."לושכמ ןתת אל רוויע ינפל' לע רבועו הרבע ירבוע ידיב עייסמל בשחנ
('י ,ז"סק ,םייח רוקמ .'ח ,ב"פק ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
10 הבושת
:םידחא םירוסיא תויהל םילוכי הז השעמב
;תוליכר .1
;ערה ןושל .2
,ער םש איצומ .3
;המיקנ .4
.הריטנ .5
(ע"ק ,םייח רוקמ ;'ל ,דירפצנאג)
האבה הלאשה
11 הבושת
.ןסינב ז"ט םוי הזה ןמזבו ,רמועה תברקה ינפל השדח האובתמ לוכאל רוסא - שדח רוסיא
האבה הלאשה
12 הבושת
.העיטנה לש תונושארה םינש שולש לש תוריפמ האנהו הליכא רוסיא - הלרע
האבה הלאשה
13 הבושת
.הז םויב םלועהו ץראה ירע בורב גגחנה רדאב ד"יב םירופ - תוזרפד םירופ
האבה הלאשה
14 הבושת
.דבלב " .... ץעה ירפ לעו ץעה לע" תכרב
האבה הלאשה
15 הבושת
.האצוה ,לושיב
האבה הלאשה
16 הבושת
.ותולצל
האבה הלאשה
17 הבושת
."ורמאמב םייקו ותירבב ןמאנ תירבה רכוז"
."למוגה תכרב"
האבה הלאשה
18 הבושת
.ןמז ,הלדבה ,רנ ,שודיק ,ןיי - ז"הנקי
האבה הלאשה
19 הבושת
.םוחתל ץוחמ המא 2000 דע לש הכילה ריתהל ,תבש ברעב - ןימוחת יבוריע
בוריעכ לכוא לש תמיוסמ ומכ םיחינמ ,תבש ברעב לחש בוט םוי - ןילישבת יבוריע
ךומסה תבש ךרוצל בוט םוימ לושיב ריתהל ידכ ,בוט םוי ברע אוהש ישימח םויב ןילישבת
.בוט םויל
האבה הלאשה
20 הבושת
."ילבב-דומלת" תארקנ וז הריצי ,ישא בר
האבה הלאשה
21 הבושת
:ןה תודימה
.םיבותכ ינשמ בא ןיינב (1)
.שקיה (2)
.הווש הריזג (3)
.רמוחו-לק (4)
האבה הלאשה
22 הבושת
.אישנה הדוהי 'ר ךרע ןתוא תוינשמ - ןיתינתמ
ירבדל המלשהו תפסות םע ,אישנה הדוהי 'ר לש ותנשמ ןיעכ ,תוינשמ יצבוק - אתפסות
.אייח 'רל התכירע תא םיסחיימה שי .אתפסות םשה ןאכמ .הנשמה
.תוינשמה רדסכ הכורע אתפסותה
תרות" םג הנוכמ ,הרותה רדס לע םיאנת שרדמ ,'ארקיו' רפס לע הכלה שרדמ - ארפס
.אביקע 'ר לש ושרדמ תיבמ ."םינהכ
.'םירבד'ו 'רבדמב' םירפסה לע הכלה שרדמ - ירפס
לאעמשי 'ר לש םשרדמ תיבמ םירבד' רפס לעו ,לאעמשי 'ר לש ושרדמ תינמ 'רבדמב' רפס לע
.(האר תשרפמ) אביקע 'רו (האר תשרפ לע)


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע