פ"עבשותל אובמו םיניד - הפ-לעבש הרות
ל"חי 3 לש המרב םינחבנל

1994 ד"נשת ץיק - 5203 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 50) תוכרבו הדועס ינידו תורשכ יניד - ןושאר קרפ

.תקמונמ תיתכלה תעד-תווח בותכ םיעוריאה ןמ השימח לע .(10 - 1) םיעוריא הרשע ךינפל
(תודוקנ 10 עוריא לכל)
תיתכלהה היעבה תא וב ןייצו עוריא לכ חתנ ,10 - 1 םיעוריאה ןמ השימחב תרחבש רחאל
.רתיהל וא רוסיאל םייתכלהה םידדצה תאו

1 הלאש
עטממ םירמת אלמ קנע שגמ םהינפל ושיגה .הביבסה יצוביקמ דחאב החראתה םילייח תצובק
םיפסונ םירמת איבה ,עטמל יארחאה ,םייח .תורשעמו תומורת םהמ ושירפהש רחאל ,ץוביקה
םרשעל חכשש רכזנ עתפל .םהינפל חנומ היהש לודגה שגמב םבריעו התע הז (ףטקש) דדגש
שיו ,הזה קנעה שגמב ןטק טועימ םהש רחאמ ,םלכאל רתומש קספ יסוי לייחה .לבט םה ירהו
.תפסונה תומכהמ האמ יפמ רתוי שגמב

.קמנ ?םהל קספש המב יסוי קדצ םאה

2 הלאש
לכוא ןיכהל בדנתה םייח .תכשוממ הליל תוליעפמ םישושתו םיבער ועיגה ינלוג תדיחי ילייח
קרמ םע ריס ךותב םייח לשיב ,הרשכה ךילהת רבע אל ןיידעש ,רשבה תא .הדיחיה ילייחל
.תוקרי
.קמנ ?תוקריהו רשבה ןיד המ

3 הלאש
תיב לש חבטה .םירכונ לש הפק-תיבל םילארשי םילייטמ תצובק הסנכנ ץראל-ץוחב העסמב
.הפק םהל ןיכהלו תותיבח םהל ןגטל ידכ םילייטמה תצובק לש םילכב שמתשה הפקה

(תודוקנ 4) .קמנ ?תותיבחה תא לוכאל רתומ םאה
(תודוקנ 6) .קמנ ?הפקה תא תותשל רתומ םאה

4 הלאש
.הנש יצח ךשמל ,הטימש תנש איהש ,ד"נשתה בא שדוח שארב לקש ףלא םייחל הוולה יסוי
.בוחה תא הטמש הטימשהש הנעטב ,בוחה תא םלשל םייח בריס ןכלו ,לובזורפ בתכ אל יסוי
.קמנ ?בוחה תא ריזחהל םייח בייח םאה

5 הלאש
.תיעיבש תשודקב םישודק ,םיחיפס רוסיא םהב ןיאש ,הטימשה תנש תוריפ
.וז השודקמ םיעבונה םינוש םיניד השולש ןייצ

6 הלאש
ךירדמ .םיידי תליטנל םימ םהל ןיאש םילייטמ תצובקל ררבתה םיירהצה תחורא תעשב
.םירטמוליק השולש דועב םימ ןייעמל ועיגי ,לויטה לולסמ יפ-לעש ,עידוה הצובקה
.קמנ ?הצובקה גהנת דציכ

7 הלאש
,ינד וליאו ,ועבשו ולכא ,רתויב םיבער ויהש ,הנחו םייח .הדועסל ובשי יבוקעי תחפשמ ינב
וקפתסה הדועסה רחאל .בער ןיידע אוהש שיגרהו ,דבלב םחל םרג 30 לכא ,הדועסל רחיאש
.ןוזמה תכרב וכריב םא
.םהמ דחא לכ יבגל ךתבושת תא קמנ ?ןוזמה תכרב םהמ דחא לכ ךרבי םאה

8 הלאש
לכא דוד .ןופפלמו הינבגע לש תוכיתחב םיטשוקמ םירקרק ללכ יסויו דוד ינפל שגוהש דוביכה
.תיעיבר יצח הליכהש לטפ ץימ סוכ התשו דבלב רקרק לכא יסויו ,ןופפלמו הינבגע םע רקרק
(.םרג 15 ןה םג ולקש דחי ןופפלמהו הינבגעה תוכיתחו ,םרג 15 לקש רקרק לכ)
.קמנ ?הכרב וזיא - ןכ םא ?הנורחא הכרב ךרבל םיבייח יסויו דוד םאה

9 הלאש
?"למוגה" תכרבב םיבייחה העבראה םה ימ

10 הלאש
.הכרבה חסונ תאו הכרבה תורידת תא ןייצ ?המחה תכרב איה המ


(תודוקנ 30) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ

(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 19 - 11 תולאשהמ שש לע הנע
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא .הרצקב הנע

11 הלאש
."לובזורפ" גשומה תא הרצקב ראב

12 הלאש
."הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ" גשומה תא הרצקב ראב

13 הלאש
."אשיר קיספ" גשומה תא הרצקב ראב

14 הלאש
."רשעמ תמורת" גשומה תא הרצקב ראב

15 הלאש
:ןנברדמ ןרוסיא וליאו ,אתיירואדמ תיעיבשב תורוסא ןלהלש תוכאלמה ןמ וליא
הרימז
העירז
לוביז

16 הלאש
?הליכא ןיינעל םניד המ - רועיבה ןמזב םתוא ורעיב אלש תיעיבש תוריפ

17 הלאש
?התוא םירמוא הכרב וזיאבו ,"וננע" תליפת םירמוא יתמיא

18 הלאש
?הבוגו בחור ,ךרוא - הכוס לש תוילמינימה תודימה ןה המ

19 הלאש
.םירופיכה םויב םהב םיבייחש ,םייוניעה תשמח תא טרפ


(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 22 - 20 תולאשהמ םייתש לע הנע

20 הלאש
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימב םימכח םהב ושמתשהש םינוש תורוקמ ךינפל
.םהירחאש הלאשה לע הנעו ,הלא תורוקמב ןייע

ןיקולו השעמ וב ןיאש ואל - ןהבש הוושה דצה .הז יארכ הז יאר אלו הז יארכ הז יאר אל" (1)
."וילע ןיקול השעמ וב ןיאש ואל לכ ףא וילע

- תבשה תא החוד דימתב רומאה ודעומ המ ,דימתב ודעומ רמאנו חספב ודעומ רמאנ" (2)
."תבשה תא החוד חספב רומאה ודעומ ףא

."ןכש לכ אל השק וצומחש רואש ,תיזכב השק וצומח ןיאש ץמח המו ,ש"בד והיימעט יאמ" (3)

המ ,המהב הכמו םדא הכמ היקזח יבד אנת .תמוי םדא הכמו הנמלשי המהב שפנ הכמ" (4)
."דיזמל גגוש ןיב קלחת אל םדא הכמ ףא דיזמל גגוש ןיב תקלח אל המהב הכמ

?ולא תורוקממ דחא לכב ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב

21 הלאש
.םהמ דחא לכ קסוע המבו ,"םירוט העברא" לש םהיתומש תא ןייצ

22 הלאש
.םינושה היקלח תומש תא בותכ ?המודקה םיאנתה תורפס יהמ


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע