פ"עבשותל אובמו םיניד - הפ-לעבש הרות
ל"חי 3 לש המרב םינחבנל

1995 ה"נשת ץיק - 5203 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 50) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ
("ךורע ןחלוש רוציק" יפ-לעו "התכלהכ תבש תרימש" יפ-לע)
תיתכלה תועד-תווח בותכ םיעוריאה ןמ השימח לע .(10 - 1) םיעוריא הרשע ךינפל
(תודוקנ 10 עוריא לכל) .תקמונמ

תאו תיתכלהה היעבה תא וב ןייצו ,עוריא לכ חתנ ,10 - 1 םיעוריאהמ השימחב רחב
.רתיהל וא רוסיאל םייתכלהה םידדצה

"התכלהכ תבש תרימש"

1 הלאש
וכותל סינכהו ,שאהמ םיחתור םימ ריס דירוה ריאי .סיסבב תבשב חבטמ ינרות ויה דודו ריאי
.ןתוא םמחל ידכ תושק םיציב
.קמנ ?אל וא ןידכ ריאי גהנ םאה
הבושת
2 הלאש
ותוא תחקל ול רתומ םא טבלתה ריאי .(בוריע שיש םוקמב) בוחרב קורז טע תבשב האר ריאי
.הדבא תבשה תווצמ םייקל ידכ
.קמנ ?אל וא וילעבל ובישהל ידכ טעה תא תחקל ריאיל רתומ םאה
הבושת
3 הלאש
ןכסל לולע ישפנ עוזעז לכו ,וייחל הנכס תפקשנש הלוחכ ויאפור ידי-לע רדגוה םייח לש ויבא
.ותואירב תא
ךרוצ היה ךכ םשל .תרחא ריעב ררוגתהש ונב תא תוארל םייח לש ויבא שקיב תותבשה תחאב
.בכרב ויבא תיבל םייח תא עיסהל
.קמנו טרפ ?הז הרקמב הכלהה המ
הבושת
4 הלאש
ינשל םירודכה תא תוצחל גהנ תבש ברעב .אפור תארוה יפ-לע םוי לכ תופורת תחקל גהנ םייח
תחקלמ ענמנ ןכלו ,םירודכה תא תוצחל םייח חכש תבשה יברעמ דחאב .תבש ךרוצל םיאצח
.תבשב םירודכה תא תוצחל רתומש ול ריעה דוד .תבשב הפורתה תא
.םיקומינ ינש ןייצ ?דוד לש ותעדל ,הז רוסיא םייק אל עודמ
הבושת
5 הלאש
.תותבשב ללוכ ,עובק ןפואב תופורתל קוקז היהו ,(תרצק) המטסאמ לבס םייח
אפורהמ שקיב ןכ-ומכ .ורקבל אוביש שקיבו החפשמה אפורל םייח ןפלט תותבשה תחאב
.לק םייניש באכב עתפל ףקתנ אוהש רחאמ ,םיבאכ תעגרהל םירודכ ומע איביש
.קמנ ?אל וא םיינישה באכ דגנ רודכ תחקל םייחל היה רתומ םאה
הבושת
'א 5 הלאש
ז"ל - ו"ל םיקרפ !דבלב תונבל הריחב תלאש
,לפטמה אפורה לצא ישיש םויב הנב םע הנח הכרעש רוקיבב .המישנ יישקמ לבס הנח לש הנב
.תבשה ךשמל דליה לש ורדחב םידא רישכמ ליעפהל הילעש אפורה עבק
ןפואב תבשב םידא רישכמ ליעפהל ידכ ,תבש ברעב טוקנל הנח הכירצש תולועפ שולש ינייצ
.תבש לוליח ענמיש
הבושת

("םייח רוקמ" וא דירפצנאג) "ךורע ןחלוש רוציק"

6 הלאש
.קחודב ותסנרפ התייה ןכלו ,םיבר םיאלמשח הב םירגש הנוכשב ררוגתה יאלמשחה םייח
וחקלש ,הנוכשה יבשות לכ ,זאמ .יטרפה ופסכמ תואוולה ח"מג חותפל טילחה םימיה דחאב
ותסנרפ התייה זאמו ,הדובעל םייח תא ןימזהל הבוח ושיגרה ,ח"מגהמ האוולה םעפ-יא
.עפשב היוצמ
.קמנ ?אל וא הדובעל תונמזהל תונעיהל םייחל רתומ םאה
הבושת
7 הלאש
.םיינע רובע הקדצל ףסכ תסנכה-תיב יללפתממ הבוג היה שדוח ידמ .הקדצ יאבג היה דוד
.'ח-'ז תותיכב םידמולה וידלי תא סנרפמ אוהש הנעטב ,הקדצ ןתממ קמחתה לאיחי
.קמנ ?אל וא ןידכ לאיחי גהנ םאה
הבושת
8 הלאש
תא ורקיב התיכל םהירבח .עצפנ ףסא ורבחו ,ינור גרהנ םילשורי זכרמב היהש ינלבח עוגיפב
סמוע היה - חתפי - םהמ דחאל .םילוחה-תיבב ףסא תא ורקיב ןכו ,םמחנל ידכ ינור לש וירוה
.הלוחה ףסא תא קר רקבל ידכ טעומה ונמז תא לצנל ףידעה אוהש ךכ ,םידומיל
.קמנ ?ינור לש וירוה תא םחנל אלו הלוחה ףסא תא רקבל ףידעהשכ ,ןידכ חתפי גהנ םאה
הבושת
9 הלאש
חילצה אלש רחאמ .םייחל היהש הז תמגוד ,ללכושמ בשחמ-ןועש שוכרל קקותשה לאיחי
אל לאיחי .ונממ קמחתהו בריס םייח .ןועשה תא ול רוכמיש םייחמ שקיב ,ותומכ שוכרל
דמע אל םייח .ןועשה תא ול רוכמל ותוא ענכשל ,םייח לש בוטה ודידי ,יפרמ שקיבו שאייתה
.לאיחיל ןועשה תא רכמו ץחלב
.ךירבד תא רבסה ?הז והשעמב לאיחי רבע םירוסיא וליא לע
הבושת
10 הלאש
תא תחקלמ ענמנ ןבואר .עוצפ הגהנו הכפהתהש תינוכמ ןבואר הליג ינוריע-ןיב שיבכב העיסנב
.הנואתב ברועמ היהש וב ודשחי אלש ידכ ,םילוחה-תיבל עוצפה
?הז הרקמב ןבואר רבע רוסיא הזיא לע
הבושת

(תודוקנ 30) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ


(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 19 - 11 תולאשהמ שש לע הנע
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא .הרצקב הנע

11 הלאש
."תואכרע" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
12 הלאש
."אתמחנד העבש" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
13 הלאש
."םינתח תכרב" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
14 הלאש
."רושעל הסכ ןיב" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
15 הלאש
."םייאלכ" לש םיגוס ינש ןייצ
הבושת
16 הלאש
:בוט-םויב תורוסא תואבה תוכאלמה ןמ וליא
השיל
תויח תדיצ
רנה יוביכ
הבושת
17 הלאש
םירקמבו תונוש תויונמדזהב ,םינוש םינמזב ,םינוש םיעוריאב "ונייחהש" תכרב ונקית םימכח
.םינוש
."ונייחהש" תכרב םיכרבמ םהבש ,םינוש םיגוס השולש ןייצ
הבושת
18 הלאש
.הרצקב םתוא ראבו ,לושיבל רשב תרשכהב םייחרכה םיבלש השולש ןייצ
הבושת
19 הלאש
:הלעגהו הווקמב הליבט ,דבלב הלעגה ,דבלב הווקמב הליבט :םיכירצ םילכה ןמ וליא
חספל ורישכהל הצורש ץמח ילכ
ירכנ לש ןשי ילכ
ירכנ ואשעש שדח ילכ
הבושת

(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 22 - 20 תולאשהמ םייתש לע הנע

20 הלאש
.םהירחאש הלאשה לע הנעו ,םתוא ארק .םינוש תורוקמ ךינפל
ןלהל רמאנו ,האיב ןאכ רמאנ .'ךעבש ךשפנכ םיבנע תלכאו ךער םרכב אבת יכ' :אינת" (1)
בותכה לעופב ןאכ ףא רבדמ בותכה לעופב ןלהל המ .'שמשה וילע אובת אלו ורכש ןתת ומויב'
."רבדמ

ןיא וטחש םאו ,בוט-םויב ותוא ןיטחוש ןיא [המהב קפס היח קפס אוהש םייח-לעב] יוכ" (2)
ןיאש םדה יוסיכ ,תבש החוד הקיפס ןיא תבש החוד האדוש הלימ המו ?ןינמ .ומד תא ןיסכמ
."בוט-םוי החוד וקפס ןיאש ןיד וניא תבש החוד ואדו

ביתכו ,'ךינבל םתננשו' :ביתכד הרות דומלתמ הל רמג ?ןיליפתמ תורוטפ םישנש ןינמו" (3)
."תורוטפ םישנ ןיליפת ףא ,תורוטפ םישנ הרות דומלת המ ,'ךידי לע תואל םתרשקו' :הירתב

תווצמ ןיליפת המ ,ןיליפתמ רמג ?ןינמ ,ןהמ תורוטפ םישנש ,ןמרג ןמזהש השע תווצמו" (4)
."תורוטפ םישנ ןמרג ןמזהש השע תווצמ לכ ףא ,תורוטפ םישנו ןמרג ןמזהש השע

?וללה תורוקמה ןמ דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
הבושת
21 הלאש
:'א 'א ,תויודע אתפסותב בותכ
וניאו הרות ירבדמ רבד שקבמ םדא אהיש העש הדיתע :ורמא הנביב םרכל םימכח וסנכנשמ"
."יאמשמו ללהמ ליחתנ :ורמא ...אצומ וניאו םירפוס ירבדמ ,אצומ

?םימכח וששח הממו ,ןאכ תראותמ הפוקת וזיא
הבושת
22 הלאש
.הכלה יקספ תביתכב תונוש תושיג יתש םיגציימ ם"במרהו ף"ירה
.הכלה יקספ תביתכב םהמ דחא לכ לש ותשיג תא ראת
הבושת

ה"נשת ץיק - 005203 רפסמ ןולאש - םינידב תובושת


1 הבושת
רתומ ןכל ,לושיב רחא לושיב ןיא שבי רבדבו שבי רבד םה תושק םיציבש רחאמ ,ןידכ גהנ ריאי
.ןושאר ילכ אוהש ףא ,שאה ךמ דרוהש םימה ריס ךותב ןתוא םישל
(ו"ט ףיעס ,'א קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה
2 הבושת
הצורש ,הז הרקמב .ומוקמ וא ופוג ךרוצל ותוא לטלטל רתומ (טע) רוסיאל ותכאלמש ילכ
תושעל ידכ הדבא תבשה תווצמ םא קפס שי ,הדבא תבשה תווצמ וב םייקל ידכ ותוא תחקל
.אל וא ופוג ךרוצל ומכ הבושח וארובל חור תחנ
(ח"כ הרעה ,ב"י ףיעס ,'כ קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה
3 הבושת
סיפהלו ותעגרהל קר םורתת ונב תעסהו ,הלוחה לש ישפנה ובצמ רערעתיש ששח ןיא םא
רתומ לבא ,ונב תא עיסי ידוהיש ,ונייהד ,הרות רוסיאב תבשה תא וילע ללחל ןיא ,ותעד
.ןנברד רוסיא קר הז ירכנל הרימאש ןוויכ ,םייח תא עיסהל ול ורמאיש ירכנ ידי-לע ועיסהל
תא עיסהל רתומ ,ותשקב תא ואלמי אל םא רערעתהל לולע הלוחה לש ישפנה ובצמ םא לבא
.תאז השעיש ירכנ ןיא םא ידוהי ידי-לע םג םייח
(ב"פ הרעה ,ו"כ-ה"כ ףיעס ,ב"ל קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה
4 הבושת
עולבל הצור םא אלו ךותחה רבדב ךכ-רחא שמתשהל הצור םא קר תכייש ךתחמ תכאלמ (1)
.רתומו לכואכ בושח הזש ינפמ
הפורתה תומכ לע איה הדפקהה ןאכ וליאו ,תמיוסמ הדימ לע הדפקה אוה ךתחמ רוסיא (2)
.הדימ לע אלו
('ל הרעה ,'ד ףיעס ,ג"ל קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה
5 הבושת
לופיט ךרוצל תופורת תחקל ול רתומ םנמא .םיינישה באכ דגנ רודכ תחקל םייחל רוסא
הריזג - תבשב הרוסאה הפורת לככ ,םיינישה באכ דגנ הפורת תחקל ול רוסא לבא ,המטסאב
.םינממס תקיחש םושמ
(ג"כ הרעה ,'ג ףיעס ,ג"ל קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה
'א5 הבושת
תונבל הריחב תלאש

:הרעה
.23 תויהל ךפוה 'א5 הלאשה לש הרפסמ
23 הלאשו ,10 דע 1 הלאש :תואבה תולאשה ןיבמ תולאש 5 רוחבל תורשפא םכל שי
.תולאש 11 ךותמ תולאש 5 -ב רוחבל םכילע :רמולכ .(רבעשל 'א5 הלאש איהש)
.23 הלאשב םגו 5 הלאשב רוחבל םיאשר םתא :בל תמושתל

.תבש ברעמ רבכ וליעפהל (1)
.ךרוצה תעשב תבשב רישכמל םפיסוהל ידכ ,תבש ברעמ םיחתור םימ ןיכהל (2)
םידאה רישכמל םתפסוה ךרוצל ,םימח וראשייש ידכ ,סומרת ךותב םימה תא רומשל (3)
.םימח םדועב
(א ףיעס ז"ל קרפ ,כ"שש)
האבה הלאשה
6 הבושת
לש רדגב איה םא םג הרוסא תיביר .תיביר רוסיא ללגב הלא תונמזהל תונעיהל םייחל רוסא
.תיבירכ תבשחנ הדובעל הנמזהה ,הזה הרקמב ומכ ,יהשלכ האנה תבוט
('י ,'א ,ס"ק :רוקמ ;'י ,'א ,ה"ס :דירפצנאג)
האבה הלאשה
7 הבושת
רקיעמ םהיתונוזמב בייח וניאש 6 ליג לעמ םילודגה וידלי תא סנרפמ םדא םא .ןידכ גהנ לאיחי
.םירחאל םימדוק םהש אלא דוע אלו ,הקדצ תבוח ידי אצוי ,ןידה
('ו ,'ב ,ח"כק :רוקמ ,ג"י ,'ו ,ד"ל :דירפצנאג)
האבה הלאשה
8 הבושת
םילבא םוחינ תווצמ ,םילבא םחנל םגו הלוחה תא רקבל יאנפ ול ןיא םא .ןידכ גהנ אל חתפי
.םיתמה םעו םייחה םע דסח תולימג הזב שיש ינפמ ,תמדוק
(ה"כ ,ט"מק :רוקמ ;א"י ,ג"צק :דירפצנאג)
האבה הלאשה
9 הבושת
."הואתת אל"ו "דומחת אל" :םירוסיא ינש לע רבע ריאי
קר םירבוע "דומחת אל" לע לבא ,דבלב בלבש הוואת לשב םירבוע "הואתת אל" לע :קומינה
.ץפחה תא רכמ רכומהו העצבתה הקסעה םא
('ח ,ז"סק :רוקמ ;'ה ,ב"פק :דירפצנאג)
האבה הלאשה
10 הבושת
."ךער םד לע דומעת אל" ואלה לע
('י ,ט"סק :רוקמ ;'ח ,ד"פק :דירפצנאג)
האבה הלאשה
11 הבושת
.הרותה יקוח יפל אל ןדש םיטפוש לש בכרה - תואכרע
האבה הלאשה
12 הבושת
.ךליאו באב 'ט ירחאש תבשמ המחנ תורטפה ןיריטפמ ןהבש תותבשה עבש - אתמחנד העבש
האבה הלאשה
13 הבושת
.םימיה תעבש לכ הלכו ךתח יאושינב ןיכרבמש תוכרב עבש - םינתח תכרב
האבה הלאשה
14 הבושת
הרשעב אוהש םירופיכה םויל - הסכ הנוכמה- הנשה שאר ןיבש םימיה - רושעל הסכ ןיב
.ירשתב
האבה הלאשה
15 הבושת
.םיגוס ינש ןייצל םכילע
םרכה יאלכ
םידגב יאלכ
המהב יאלכ
.םירחאה השולשה ךותמ דחא דוע םע הנוכנ הבושתכ תאז םילבקמ ,םיערז יאלכ בותכיש ימ
האבה הלאשה
16 הבושת
.ג .ב
האבה הלאשה
17 הבושת
:(השולש ןייצל דימלתה לע) "ונייחהש" םיכרבמ םהבש םינוש םיגוס
.(תוכוס ,תועובש ,חספ) םיבוט םימיב (1)
.(הליגמ תאירק ,בלול ,רפוש) ןמזל ןמזמ תואבה השע תווצמ לע (2)
.םישדח הנוע תוריפ (3)
.םישדח םידגב וא םישדח םילכ (4)
.ןבה ןוידפ ,הלימ תירב :ןוגכ ,םיחמשמ םיעוריא (5)
.םוי 30 והואר אלש רבח האורה וא תובוט תועומש (6)
האבה הלאשה
18 הבושת
.החילמב ומד אציש ותוא ךכרל ידכ ,םימב רשבה תיירש - היירש (1)
.רשבה ןמ םדה אציש ידכ ,חלמב רשבה תחילמ - החילמ (2)
.וילעש םדהו חלמה תא איצוהל ידכ ,םימב ותחדהו רשבה תפיטש - החדה (3)
האבה הלאשה
19 הבושת
דבלב הלעגה
הלעגהו הליבט
דבלב הליבט
האבה הלאשה
20 הבושת
.הווש הריזג (1)
.רמוחו לק (2)
.שקיה (3)
.בא ןיינב (4)
האבה הלאשה
21 הבושת
זכרמ שמשל םילשורי הלדח סוטיט ידיב שדקמה תיב ןברוח םע .הנבי תפוקת איה הפוקתה
ללגב ןכש ,המואה תודחא םויק ידי-לע הרותה תומלש תא םייקל וסינ םימכח ןכ לעו ,הרותל
.הרותה לש התומלשל ששח שי תוקולחמ יוביר
האבה הלאשה
22 הבושת
וא הכלהל הניאש אירטו אלקש תטמשה ידכ ךות ,ארמגה רדס יפ-לע ויקספ תא בתכ ף"ירה
.ז"הזב םיגהונ םניאש םיאשונ
ם"במרה לש ורוביח ןכ ,"הנשמה" יבר לש ורוביח ןיעכ ,םיאשונ יפל רוביח רביח ם"במרה
.ז"הזב תוגהונ ןניאש תוכלהל םג סחייתה ם"במרה ."הרות הנשמ"


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע