פ"עבשותל אובמו םיניד - הפ-לעבש הרות
ל"חי 3 לש המרב םינחבנל

1996 ו"נשת ץיק - 5203 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 50) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ
("ךורע ןחלוש רוציק" יפ-לע)


.(10- 1) םיעוריא הרשע ךינפל
תאו תיתכלהה היעבה תא וב ןייצו ,עוריא לכ חתנ ,10 - 1 םיעוריאהמ השימחב רחב
(תודוקנ 10 - עוריא לכל) .רתיהל וא רוסיאל םייתכלהה םידדצה

1 הלאש
.ומעט תא קודבל ידכ ולשיבש לישבתה ןמ טעמ ומעט האלו הרש
.הטלפ האלו המעטש לכואה תא העלב הרש
.הנושאר הכרב ןהיתש וכריב המיעטה ינפל
.קמנ ?ןידכ האלו הרש וגהנ םאה

2 הלאש
התייהש רחאמ העבצאמ ןיאושינה תעבט תא הריסה אלו ,הדועסה ינפל םיידי הלטנ הרש
.הקודה
.קמנ ?ןידכ הרש הגהנ םאה

3 הלאש
תכרב ןהילע ךריבו ,המודכו תוריפב ,שבדב תואלוממ תוגוע םרג 100 לוכאל ןנוכתה ןבואר
.הדועס תעיבק רועישמ רתוי ,םרג 300 לכא לעופב ."תונוזמ ינימ ארוב"
תכרב ןהילע ךריבו ,המודכו תוריפב ,שבדב תואלוממ תוגוע םרג 300 לוכאל ןנוכתה ןועמש
.םרג 100 לכא לעופב ,"ץראה ןמ םחל איצומה"
.ךירבד תא קמנ ?ןועמש ךרבי הנורחא הכרב וזיאו ,ןבואר ךרבי הנורחא הכרב וזיא

4 הלאש
.םימו יעבט םיבנע ץימ ,תוגוע ושיגה ןבוארל
.קמנו טרפ ?הנורחאו הנושאר הכרב יבגל גהני דציכ

5 הלאש
.םינשושה יחרפ לש בוטה חירה לע "ונייחהש" תכרב ךרבל גהנ ןבואר
.קמנ ?ןידכ ןבואר גהנ םאה

6 הלאש
אוהש הנעטב בריס קחצי ."הלכ תסנכה" תווצמל ומירתהל ידכ קחציל הנפ יאבגה םייח
.דבלב ימואלה חוטיבה לש הבצקמ סנרפתמ
.קמנ ?הבצקמ סנרפתמ אוהש םושמ הקדצה ןמ רוטפ קחצי םאה

7 הלאש
חולשל גהנ ,דודמ תואוולה לביקש ,לאיחי .תיבירב אלש םירחאל ופסכמ תוולהל גהנ דוד
האוולהה תלבק ינפל םיחרפ ול חלש םימעפל .האוולה ול ריזחמ היהש רחאל םיחרפ דודל
.קקדזישכל ול הוולי דודש ידכ
.ךירבד תא קמנ ?ןידכ לאיחי גהנ םאה

8 הלאש
ימד תא םייחל םלשלמ ןבואר קמחתמ שדוח לכ ףוסב .םייח לש ותיבב תוריכשב רג ןבואר
.תוריכשה
.קמנ ?רחא רוסיא וא הבינג וא לזג רוסיא שי ןבואר לש השעמב םאה

9 הלאש
ביצה תספרמב .בוחרל הנופה הלודג תספרמ ותרידב הנב ,תישילשה המוקב ררוגתמה ,םייח
.םיחפט השימח הבוגב םיגרוס
.קמנ ?ןידכ םייח גהנ םאה

10 הלאש
.םיעורג ויה דוד םע ויסחיש ,לאכימ לש ויתולעמ לע דודל רפסל גהנ םייח
.קמנ ?ןידכ םייח גהנ םאה


(תודוקנ 30) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ

(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 19 - 11 תולאשהמ שש לע הנע
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא .הרצקב הנע

11 הלאש
.ת"רשת גשומה תא הרצקב ראב

12 הלאש
.יאמד גשומה תא הרצקב ראב

13 הלאש
.הריטנו המיקנ םיגשומה תא הרצקב ראב

14 הלאש
?עודמו ,הז בלשב רדסה לילב םישוע המ - "ץחי"

15 הלאש
?תאז םישוע יתמיא ."תורשעמ רועיב" והמ רבסה

16 הלאש
?תאז רמוא ימו ,"ונועמב החמשהש" םירמוא יתמיא

17 הלאש
?רוסא רשק הזיאו תבשב רתומ רשק הזיא

18 הלאש
?ורמואל םיקיספמ יתמיאו ,"םשגה דירומו חורה בישמ" רמול םיליחתמ יתמיא

19 הלאש
?תבש יאצומב לחש בוט-םוי לילב הלילה שודיקב םיכרבמ תוכרב וליא


(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 22 - 20 תולאשהמ םייתש לע הנע

20 הלאש
.םהירחאש הלאשה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק .תורוקמ העברא ךינפל

המ םיינשב תודעה תמייקתמ םא .'רבד םוקי םידע השולש יפ לע וא םידע םיינש יפ לע' " (1)
."השולשה תא ומוזי םיינשה ףא םיינשה תא ןימיזמ השולש המ ...השולשב בותכה טרפ

תוצמ לכאת םימי תשש" :רמאנש יפל ,רמול דומלת המ .'םימי תעבש 'הל תוצמה גח' " (2)
םלוכ ףא תושר יעיבש המ וילא שיקהל אצי המלו ,היה ללכב יעיבש ,' 'הל תרצע יעיבשה םויבו
."תושר

העורת רפוש תרבעהו' :ביתכו .'...םכל היהי העורת ןורכז שדוחל דחאב יעיבשה שדוחבו' " (3)
רומאה תא ןתיל ןינמ .'םכצרא לכב רפוש וריבעת םירופכה םויב שדוחל רושעב יעיבשה שדוחב
שדוחב יעיבשה שדוחב רמול דומלת ,לבויב הנשה שארב רומאה תאו ,הנשה שארב לבויב
."יעיבשה

ןיד וניא תובש םושמ איהש האזה ,תבשה תא החוד הכאלמ םושמ איה הטיחש םא המו" (4)
."תבשה תא החודש

תורוקמה ןמ דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
?הלאה

21 הלאש
."יביתימ" ,"והנימרו" ,"ףיקתמ" :םיידומלת םיחנומ ךינפל
?הלא םיחנומ לש ףתושמה הנכמה והמ

22 הלאש
דומלתה תא וכרעש םיארומאה םה ימו ,ילבבה דומלתה תא וכרעש םיארומאה םה ימ
?ימלשוריה


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע