פ"עבשותל אובמו םיניד - הפ-לעבש הרות
ל"חי 3 לש המרב םינחבנל

1997 ז"נשת ץיק - 5203 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 50) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ
("ךורע ןחלוש רוציק" יפ-לע)

.(10- 1) םיעוריא הרשע ךינפל
תיתכלהה היעבה תא וב ןייצו ,תרחבש עוריא לכ חתנ ,10 - 1 םיעוריאהמ השימחב רחב
(תודוקנ 10 - עוריא לכל) .רתיהל וא רוסיאל םייתכלהה םידדצה תאו

1 הלאש
לכוי םא קפתסה אוה .ותטיממ תדרל תלוכי ילב ,םילוח-תיבב הטימל עובש קתורמ היה הירא
."םיפופכ ףקוז"ו "םירוסא ריתמ" רחשה תוכרב תא ךרבל
.קמנ ?הטימל קתורמ ודועב "םיפופכ ףקוז"ו "םירוסא ריתמ" תכרב ךרבל לוכי הירא םאה
הבושת
2 הלאש
דירומו חורה בישמ" רמא םא קפתסה ,"אוביו הלעי" רמא ריאיש רחאל ,ולסכ שדוח שארב
.(ץיקה תומיב "לטה דירומ" רמול גהנ אל ריאי) "םשגה
.קמנ ?"םשגה דירומו חורה בישמ" תרכזהל רשאב ןידה והמ
הבושת
3 הלאש
ידכ רחשה דומע הלעש ינפל תירחש תליפת ללפתה ,הלוחה ויבא תטימל קתורמ היהש ,דוד
.הלוחה ויבאב לפטל לכויש
.קמנ ?אל וא תירחש תליפת תינש ללפתהל בייח דוד םאה
הבושת
4 הלאש
,הכרב ילב הרמזד יקוספ רמאי אלש ידכ ."רמאש ךורב" תכרב רמא םא קפתסה לארשי
."רמאש ךורב" תכרב קפסמ ךרבל טילחה
.קמנ ?אל וא ןידכ לארשי גהנ םאה
הבושת
5 הלאש
.הרשע-הנומש תליפתב לחה רוביצהשכ תירחש תליפתל עיגה ןר
.הרשע-הנומש תליפת ומע ללפתהלו רוביצל ףרטצהל טילחה ןר
.קמנ ?אל וא ןידכ ןר גהנ םאה
הבושת
6 הלאש
לע ךריבו וידי תא לטנ דוד .תיזכ הלדוגש םחל תסורפ רקובה תחוראב לוכאל וגהנ ריאיו דוד
.וידי תא לטנ אל ריאיו ,וז הליטנ
.קמנ ?הכלהכ ריאיו דוד וגהנ םאה
הבושת
7 הלאש
תליפתל לבויל וארק הדועסה עצמאב .םחל םג הב ולכאו םיירהצ תחורא וידחי ודעס לבויו ןד
.החנמ תליפתמ רוזחי לבויש דע וירבח םע קחשל דרי ןדו ,ךומסה תסנכה-תיבב החנמ
."איצומה" תכרבו "םיידי תליטנ לע" תינש ךריבו וידי תא ןד לטנ םתדועסב וכישמהו ורזחשכ
."איצומה" תכרב תינש ךריב אוה םג ךא ,וידי תא לוטיל ילב לוכאל ךישמה לבוי

.קמנ ?לוכאל ורזחשכ תוכרבהו םיידיה תליטנ ןינעב הכלהכ וגהנ םאה
הבושת
8 הלאש
דג ךריב הכירצ הניאש הכרבב תוברהל אלש ידכ .ץע-יחופתו םיבנע ,ותשקב יפ-לע ,ושיגה דגל
.ץעה-יחופת תא םגו םיבנעה תא םג וז הכרבב רוטפל ןווכתהו ,םימ טעמ לע "לכהש" תכרב

.קמנ ?הכלהכ דג גהנ םאה
.קמנ ?הנורחא הכרבל עגונב גוהנל דג ךירצ דציכ
הבושת
9 הלאש
חירה תכרב וילע ךרבל הגהנש ןרופיצה ןילבת תא רימת תחפשמ האצמ אל תבש יאצומב
.חירה תכרב וילע ךריבו גורתא חקל תיבה לעב .הלדבהב
.קמנ ?גורתאה לע ךרבל ךירצ תיבה לעב היה חירה תכרב וזיא
הבושת
10 הלאש
."ונייחהש" תכרב דימ ךריבו תיציצ הב ליטה ,תירחש תליפתל השדח תילט הנק דוד
.םויה עצמאב אלו ,תסנכה-תיבב הב ףטעתהש העשב ,רקובב ךרבל וילע היהש ול ריעה ריאי
.קמנ ?אל וא ןידכ דוד גהנ םאה
הבושת

(תודוקנ 30) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 19 - 11 תולאשהמ שש לע הנע
.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא .הרצקב הנע

11 הלאש
."הנמטה רוסיא" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
12 הלאש
."שלושמ םירופ" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
13 הלאש
."תיעיבש תוריפ" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
14 הלאש
."התלצמ הבורמ התמח" גשומה תא הרצקב ראב
הבושת
15 הלאש
.בוט-םויב םירתומו תבשב םירוסאש תוכאלמ תובא השולש ןייצ
הבושת
16 הלאש
."ערואמה ןיעמ" ןוזמה תכרבב םיפיסומש תונוש תופסות שולש ןייצ
הבושת
17 הלאש
.הרצקב םתוא ראבו ,האובתמ םישירפמש תורשעמ יגוס השולש ןייצ
הבושת
18 הלאש
.באב העשת וב לחש עובשב רוסיא םהב וגהנש םירבדהשולש ןייצ
הבושת
19 הלאש
?באב העשת לש החנמבו תירחשבו רתסא תינעת לש החנמבו תירחשב הרותב םיארוק המ
הבושת

(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 22 - 20 תולאשהמ םייתש לע הנע

20 הלאש
.םהירחאש הלאשה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק .תורוקמ העברא ךינפל

המ ,ןזוא (ערוצמב) ןלהל רמאנו ,ןזוא (דבעב) ןאכ רמאנ ,תינמי ןזואב איהש העיצרל ןינמ" (1)
."ןימי ןאכ ףא ןימי ןלהל

ץמח לכאת לבב ונשיש לכ - ינוע םחל תוצמ וילע לכאת םימי תעבש ץמח וילע לכאת אל" (2)
."הצמ לוכא םוקב ונשי

המ :(םאו בא ארומ) ארוממ ףילי ?ןלנמ - תובייח םישנ אמרג ןמזה אלש השע תווצמ" (3)
."תובייח םישנ אמרג ןמזה אלש השע תווצמ לכ ףא ,תובייח םישנ ארומ

לכ אל לארשי - ןרהא תונב אלו ןרהא ינב - תורתי תווצמ בותכה םהב הבירש םינהכ המו" (4)
."ןכש

?תורוקמהמ דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
הבושת
21 הלאש
:ם"במרל "הרות הנשמ"
?ם"במרל "הרות הנשמ" רפסב םילולכ םיאשונ המכ
?עודמו ,"השודק" רפסב םילולכ תוכלה יגוס ינש וליא
הבושת
22 הלאש
:"תורזגו תונקת"
.תוצובקהמ תחא לכל תואמגוד יתש בותכ ?תורזג ןה המו תונקת ןה המ
(.תואמגוד עברא כ"הס)
הבושת

ע"בשותל אובמו םיניד ,דומלת
ז"נשת ץיק - 005203 רפסמ ןולאש


1 הבושת
ינפמ ,הטימל קתורמ ותויה ףא לע "םיפופכ ףקוז"ו "םירוסא ריתמ" תכרב ךרבל לוכי הירא
לש תיטרפה האנהה לע אקווד ואלו ללכב םלועה יכרד לע ה"בקל האדוהכ ונקתנ ולא תוכרבש
.םדאה
האבה הלאשה
2 הבושת
דירומ" רמול ליגר וניאש ףא לע "םשגה דירומו חורה בישמ" ריכזהלו רוזחל ךירצ אל ריאי
בישמ" רמול ליחתה ובש תרצע ינימש זאמ םוי םישולש רחאל היה הז קפסש רחאמ ,"לטה
.ולגרהכ רמא אוה םתסה ןמ "...חורה
האבה הלאשה
3 הבושת
אל דבעידב ףאו רחשה דומע ינפל ללפתהש רחאמ ,תירחש תליפת תינש ללפתהל בייח דוד
בשחנ רחשה תולע דע .ןכל םדוק אלו ,רחשה דומע הלעשמ ללפתה ןכ םא אלא הבוח ידי אצי
.םויה ליחתמ רחשה דומע הלעשמו ,הלילל
האבה הלאשה
4 הבושת
הרמואל רזוח וניא - התוא רמא םא קפוסמ םדאש הכרב לכ :קומינה .ןידכ גהנ אל לארשי
ללכבו ,"אושל ךיקולא 'ה םש אשת אל"מ דמלנה הלטבל הכרב לש רוסיאה רמוח ללגב קפסמ
.לקהל תוכרב קפס ונידיב
האבה הלאשה
5 הבושת
דומעל קיפסהל ידכ םינוש םיגוליד וריתה ןכלו ,רוביצב הליפת רקיע איה הדימע תליפת םנמא
ךומסל ךירצש ןוויכ ,היתוכרבו עמש תאירק לע גלדל רשפא יא לבא ,רוביצה םע הדימע תליפת
.ןידכ ןר גהנ אל ךכל ,הליפתל הלואג
האבה הלאשה
6 הבושת
אל לבא ,תיזכ לש תומכב תפ לע וידי תא לטנשכ ןידכ גהנ דוד םנמא .הכלהכ וגהנ אל םהינש
.הכרב ילב םיידי תליטנ תבייחמ וז תומכ יכ ,וו הליטנ לע ךריבשכ ןידכ גהנ
.םיידי תליטנ תבייחמ תיזכ לש תומכ רומאכ .ןידכ גהנ אל ריאי
האבה הלאשה
7 הבושת
חסיה םושמש ןוויכ ,תוכרבה תא ךריבשכ ןידכ גהנ אל לבא ,וידי תא לטנשכ ןידכ גהנ ןד םנמא
.הליטנ לע ןיכרבמ ןיא תעדה
,השדח הליטנב ךרוצ שי ,וידי תא רמש אלש ןכתייש ןוויכ .וידי תא לטנ אלש ןידכ גהנ אל לבוי
הדועסל לוכה בשחנש"-ןוויכ ,"איצומה" ךריבשכ ןידכ גהנ אל ךכ ומכ .הילע םיכרבמ ןיא ךא
."תחא
האבה הלאשה
8 הבושת
ךרבל ךירצ הליחתכל לבא ,רבד לכ תרטופ "לוכהש" תכרב דבעידב םנמא .הכלהכ גהנ אל דג
.ול היוארה ותכרב רבד לכ לע
לע םנמא .ץעה-יחופת תא הזב רטופו םיבנעה לע "ץעה ירפ לעו ץעה לע" תכרב ךרבי דג
תא םג רטופ "ץעה ירפ לעו ץעה לע" ךרבמש הז הרקמב לבא ,"תושפנ" םיכרבמ ץעה-יחופת
רועישכ התש אל םאו ,רועישכ התש םא) ."תושפנ" ךרבי םימה לע .ץעה ירפ םהש ץעה-יחופת
(.ךרבי אל
האבה הלאשה
9 הבושת
ןיא ,החרהל אלו הליכאל ורקיע גורתאש רחאמ :קומינה ."תורפב בוט חיר ןתונה" תכרב
.הליגרה חירה תכרב וילע םיכרבמ
האבה הלאשה
10 הבושת
תיציצ הב ליטמש העשב ",ונייחהש" תכרב ךרבמ השדח תילט ומכ שדח דגב לע .ןידכ גהנ דוד
.הווצמה תשיכרב חמשו

11 הבושת
לש וידצ לכמ םירחא םירבדב וא םידגבב םח לכוא תוסכל ורסא םימכח - הנמטה רוסיא
.ומוח לע רומשל ידכ ריסה
האבה הלאשה
12 הבושת
תשולשב המוח תופקומה םירעב םירופ יניד םיגהונ ,תבשב רדאב ו"ט לחשכ - שלושמ םירופ
.ז"טו ו"ט ,ד"י :םימיה
האבה הלאשה
13 הבושת
.הדשב אצמנ הזה ירפה גוס דוע לכ תיבב תיעיבש תורפ קיזחהל רתומ - תיעיבש תורפ רועיב
,םריקפהלו וללה תורפה תא איצוהל הבוחה וילע הלח ,הדשה ןמ הלכ הזה ירפה גוס םא לבא
.תיבה ןמ םרעבמ אוה וז ךרדבו
האבה הלאשה
14 הבושת
לצה ןמ הבורמ הב שמשהו ,ךכסה ךרד הילא תרדוח שמשהש הכוס - התלצמ הבורמ התמח
.הלוספ וז הכוס -
האבה הלאשה
15 הבושת
.לושיב
.הרעבה
.הטיחש
.תושרל תושרמ האצוה
האבה הלאשה
16 הבושת
.תבשב ונצילחהו הצר
.שדוח שארבו בוט-םויב אוביו הלעי
.םירופבו הכונחב םיסנה לע
האבה הלאשה
17 הבושת
.יולל הדשה לעב ידי-לע םינשה שש לכב הנש ידט ןתינה רשעמ - ןושאר רשעמ
.םש ולכואלו םילשוריל ותולעהל ידכ ה ,ד ,ב ,א :םינשב שרפומה רשעמ - ינש רשעמ
.ו ,ג םינשב הדשה לעבמ םיינעל ןתינה רשעמ - ינע רשעמ
האבה הלאשה
18 הבושת
.רשב לוכאל רוסא
.ןיי תותשל רוסא
.סבכל רוסא
.רפתסהל רוסא
האבה הלאשה
19 הבושת
."השמ לחיו" םיארוק החנמב באב העשתבו ,החנמבו תירחשב רתסא תינעתב
."םינב דילות יכ" םיארוק תירחשב באב העשתב
האבה הלאשה
20 הבושת
.הווש הרוג (1)
.שקיה (2)
.בא ןיינב (3)
.רמוחו לק (4)
האבה הלאשה
21 הבושת
"האיב ירוסיא" :םיאשונה ינש םילולכ "השודק" רפסב .םיאשונ ד"יל קלוחמ - "הרות הנשמ"
ינשבש ןוויכ ,"השודק" םשה תחת ולא םיאשונ ינש ללכ ם"במרה ."םירוסא תולכאמ"ו
:הלדבה ןושל הרותב רמאנ םהינשב .תומואה ןמ ונלידבהו ה"בקה ונשדיק ולא םיניינע
."םימעה ךמ םכתא יתלדבה רשא" ,"םימעה ןמ םכתא לידבאו"
האבה הלאשה
22 הבושת
תנקת ןוגכ ,הליהקה תלעותלו הרבחה תגהנה ךרוצל םימכח ונקיתש םיניד ןה תונקת
.גחב גח תוכלה דומילל הנקת ,לובזורפ
רוסיא ןוגכ ,הרות ירוסיא לע רובעל אלש גייס תושעל ידכ םימכח וגיהנהש םיניד ןה תורזג
.תבשב הצקומ רוסיא ,בלחב ףוע רשב


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע