פ"עבשותל אובמו םיניד - הפ-לעבש הרות
ל"חי 3 לש המרב םינחבנל

1998 ח"נשת ץיק - 5203 רפסמ ןולאש

 

(תודוקנ 51) הכלהב םיניד - ןושאר קרפ
("ךורע ןחלוש רוציק"ו "התכלהכ תבש תרימש" יפ-לע)

5-1 םיעוריאהמ השולשב :םיעוריא השישב רחב .(10-1) םיעוריא הרשע הז קרפב
.תוארוהה יפ-לע הנעו ,10-6 םיעוריאהמ השולשבו

התכלהכ תבש תרימש

.תרחבש עוריא לכב ב-א םיפיעסה לע הנעו ,5-1 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 27 - כ"הס ;תודוקנ 9 - עוריא לכל)

1 הלאש
זג תריכ לע לכוא ריס החינה הנח .תועובשה גחב םילכאמ ולשיב הכלמו הנח
תילמשח הריכ לע לכוא ריס החינה הכלמו ,גחה ברעמ רבכ תלעפומ התייהש
.גחה ברעמ רבכ למשחל תרבוחמ התייהש
.לושיבה תא זרזל ידכ הבהלה תא ולידגה ןהיתש

זג תריכ לע לשובמ אל לכוא בוט םויב וחינהשכ ,הכלהכ וגהנ הכלמו הנח םאה
.קמנ ?תילמשח הריכ לעו

.קמנ ?לושיבה תא זרזל ידכ שאה תא ולידגהשכ הכלהכ וגהנ הכלמו הנח םאה
הבושת

2 הלאש
הרש ןתוא הריבעה תבשב .לושיב תרדקו תבחמ תוחנומ ויה חבטמה תספרמב
.םוי ותואב ודריש םיזעה םימשגה ןמ וקזנייש הששח יכ ,תיבה ךותל תספרמהמ
.ןידכ הגהנ אלש הרשל הריעה היח

.קמנ ?תיבה ךותל תבחמה תא הסינכהשכ ןידכ הגהנ הרש םאה

.קמנ ?תיבה ךותל לושיבה תרדק תא הסינכהשכ ןידכ הגהנ הרש םאה
הבושת

3 הלאש
הלוח רובעב ,בורק תחקרמ-תיבמ תולולג יתש איבהל הכימ תא אפורה חלש תבשב
ץלאנש ,הכימ .תולולג רשע הללכש המלש הנמ ול ןתנ חקורה .הנכסב ןותנה
רשע הבו הנמה לכ תא תחקל םא טבלתה ,בוריע וב ןיאש בוחר ךרד ןריבעהל
.אפורה תארוה יפ-לע ,הלוחל תושורדה תולולג יתש קר ריבעהל וא תולולגה

.קמנ ?הנמה לכ תא ריבעהל הכימ לע רוסאל יתכלהה לוקישה והמ

.קמנ ?הנמה לכ תא ריבעהל הכימל ריתהל יתכלהה לוקישה והמ
הבושת

4 הלאש
ןיאש םילוח ויה ןתוירחא םוחתב .םילוח-תיבב תוינרות תבשב ויה הרינו הילד
םילוחל הקירזה הרינו ,דירווה ךותל תוקירז םילוחל הקירזה הילד .הנכס םהב
.תוירוע-תת תוקירז
םוקמ לע הכפשש ילזונ לוהוכלאב הילד השמתשה הקרזהה ינפל יוטיח יעצמאכ
לוהוכלאב גופס היהש ןפג רמצב השמתשה הרינ וליאו ,הזגב ותוא הבגינו הקירזה
.תבש ברעמ

?עודמו ,הנכס וב ןיאש הלוחל תבשב קירזהל רתומ תוקירז לש גוס הזיא

.קמנ ?יוטיחה יעצמאב שומישב הכלהכ אלש הגהנ ימו הכלהכ הגהנ ןהיתשמ ימ
הבושת

5 הלאש
םילוחה יבאכ תא ךכשל ידכ .הנכס םהב ןיאש םילוחב הנידו הליג ולפיט תבשב
.םפוג לע החשמ הליג החרמ
ינפל התוא סמהל ידכ ,תילמשח הטלפ דיל החשמה תא חינהל הפידעה הניד
.םילוחב התועצמאב הלפיטש

.קמנ ?אל וא ןידכ הגהנ הליג םאה

תא סמהל הניד הפידעה עודמו ,החשמה תסמהב הרואכל שי רוסיא הזיא
?הב שומישה ינפל החשמה
הבושת


ךורע ןחלוש רוציק

ףיעסו ןמיס :ךיקומינל רוקמה תא ןייצל ךילע 10-6 תולאשב !בל םיש
.("םייח רוקמ" וא דירפצנאג) "ךורע ןחלוש רוציק"מ

.תרחבש עוריא לכב ב-א םיפיעסה לע הנעו ,10-6 םיעוריאהמ השולשב רחב
(תודוקנ 24 - כ"הס ;תודוקנ 8 - עוריא לכל

6 הלאש
ול ריזחמ היה ןועמשו ,חמק יקש לש הלודג תומכ ןועמשל תוולהל גהנ ןבואר
.תומכ התוא
התוא הל הריזחמ התייה התנכשו ,תיבה יכרוצל התנכשל םיציב תוולהל הגהנ הנח
.תומכ

.קמנ ?אל וא הכלהה יפ-לע ןוכנ ןועמשו ןבואר לש הז גהונ םאה

.קמנ ?אל וא הכלהה יפ-לע ןוכנ התנכשו הנח לש הז גהונ םאה
הבושת

7 הלאש
.ולש רשעמה ףסכמ -3ה ןב ונב רובעב םידליה ןגל דומיל רכש םלשל גהנ םייח
.ולש רשעמה ףסכמ -17ה ןב ונבל דומיל רכש םלשל גהנ דוד
.םהלש רשעמה יפסכמ םיינעה םהירוה תא לכלכל וגהנ דוד םגו םייח םג

םהידלי רובעב דומיל רכש ומליששכ הכלהה יפ-לע ןוכנ וגהנ דודו םייח םאה
.קמנ ?רשעמ יפסכמ

?רשעמ יפסכמ םהירוה תא ולכלכשכ הכלהה יפ-לע ןוכנ וגהנ דודו םייח םאה
.קמנ
הבושת

8 הלאש
אלו ובלב תאז רמש אוה ךא ,ונכש ןרב תינפוג עוגפל דעלג לש ותינכת לע עדי יש
.שיאל הליג

.ךירבד תא ראב ?וז ותוגהנתהב יש רבע רוסיא הזיא לע

.םינפוא ינש ןייצ ?ןר תא ליצהל ידכ גוהנל יש היה ךירצ דציכ
הבושת

9 הלאש
ינבל רפיסו התיכל ריאי סנכנ הקספהב .ותתיכ ינב לע בוהא היה אל לאיחי
.לאיחי לש םיבוטה םישעמה לע לאיחי לש ותתיכ

.קמנ ?הכלהה יפ-לע ןוכנ גהנ ריאי םאה

.תוליכר ,ערה ןושל ,ער םש איצומ :הלאה םירוסיאה תא ראב
הבושת

10 הלאש
דודו ריחמה לע ומכיסש רחאל .ותינוכמ תא דודל רוכמיש דוד םע םכיס ןבואר
.דודל אלו ול תינוכמה תא רוכמל ןבואר תא ענכשו ילתפנ עתפל עיפוה ,םליש םרט

.קמנ ?הכלהה יפ-לע ןוכנ גהנ ילתפנ םאה

.קמנ ?הנתמ ןתונ לש הרקמב הנוש היהי ןידה םאה
הבושת

ינש קרפ

(תודוקנ 29) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש

:תולאש שמח לע הנע
.(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 17-12 תולאשהמ עברא לעו (תודוקנ 9) 11 הלאש לע
.תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא

!הבוח תלאש - 11 הלאש
:הלאה םיגשומהמ השולש הרצקב ראב

ונלש םימ
דבאה רבד תכאלמ
תושדח םינפ
ונביר תא ברה
תבשש רנ

הבושת

12 הלאש
:הלאה םירועישה ןמ דחא לכל הרושקה תחא הכלה בותכ
תיזכ
הציבכ
תיעיבר
הסגה תבתוככ
הבושת

13 הלאש
ןפוא הזיאב - החילמ אלבו היירש אלב תעל תעמ םימי השולש ההשש רשב
?ולכואל רתומ היהי
הבושת

14 הלאש
?דבעידבו הליחתכל - "ףסומ תליפת" ןמז ףוס יתמ דע
הבושת

15 הלאש
."רטת אל" לש ואלהו "םקת אל" לש ואלה :הלאה םיוואלה ןמ דחא לכל המגוד אבה
הבושת

16 הלאש
.הכירצ הניאש הכרבו הלטבל הכרב :הלאה םירקמה ןמ דחא לכל המגוד אבה
הבושת

17 הלאש
?(הטימשל הטימש ןיבש) ו-א םינשה ןמ תחא לכב םישירפמ תורשעמו תומורת וליא
הבושתישילש קרפ

(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 20-18 תולאשהמ םייתש לע הנע

18 הלאש
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימב םימכח ושמתשה םהבש תורוקמ העברא ךינפל
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק
תדחוימ הלמש המ ךל רמול ...תאצי המלו ,ולא לכ ללכב התיה הלמשה ףא" (1)
בייח םיעבות ול שיו םינמיס וב שיש רבד לכ ףא ,םיעבות הל שיו םינמיס הל שיש
."זירכהל
ןאכ רמאנ :רמוא הירזע ןב רזעלא 'ר - 'הזה הלילב רשבה תא ולכאו' :אינת" (2)
תוצח דע ןלהל המ ,'הזה הלילב םירצמ ץראב יתרבעו' ןלהל רמאנו 'הזה הלילב'
."תוצח דע ןאכ ףא
החודש ןיד וניא תרכ שונעש חספ ,תבשה תא החוד תרכ שונע ןיאש דימת המו" (3)
"?תבשה תא
לכ ,רומשו רוכז ארק רמא אבר רמא ...יאמא ,םויה שודיקב תובייח םישנ" (4)
."הריכזב והנתיא הרימשב והנתיאו ליאוה ישנ ינהו ,הריכזב ונשי הרימשב ונשיש
(.הריכזב ףא תובייח הרימשב תובייחש ןוויכ םישנו)

דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
?תורוקמהמ

.א ףיעסב תבתכש תודימה ןמ תחא לכ לש דומילה ךרד תא ראב
הבושת

19 הלאש
:םימכח תוצובק שולש לש תומש ךינפל
.תוגוז (3) ; הלודגה תסנכ ישנא (2) ;םיאנת (1)

.םתפוקת רדס יפל הלא תומש םושר

ףוסב לעפש (תוגוזה תפוקת לש הרקמב - םימכח גוז וא) דחא םכח לש םש ןייצ
.הלאה תופוקתה ןמ תחא לכ
הבושת

20 הלאש
רפסה ןיבל וניב םילדבה השולש ןייצ ?"ןחלושה ךורע" רפסה תא רביח ימ
."ךורע ןחלוש"

.תואמגוד עברא ןייצ ?"דיתעה ןחלושה ךורע" רפסה קסוע םימוחת וליאב
.הלא םימוחתב קסועש ףסונ הכלה רפס ןייצ
הבושת
ע"בשותל אובמו םיניד - תובושת םגד


1 הבושת
.בוט-םויב תילמשח הריכ לעו זגה תריכ לע לכוא וחינהש ,הכלהכ וגהנ הכלמו הנח
םא הנשמ הז ןיאו .שפנ לכוא ךרוצל הזש ןוויכ ,רתומ בוט-םויב לושיב ןכש
.תילמשחה הריכה לע וא זגה תריכ לע אוה לושיבה
האבה הלאשה

2 הבושת
ילכו ,רוסיאל ותכאלמש ילככ הניד תבחמש ןוויכ ,תבחמה יבגל ןידכ הגהנ אל הרש
.ומצע ךרוצל אל לבא ,ומוקמ וא ופוג ךרוצל ולטלטל רתומ רוסיאל ותכאלמש
.ומצע ךרוצל לוטלט הז תיבה ךותל תבחמה תסנכהו
האבה הלאשה

3 הבושת
תיישע םצעב טעמל שיש םשכ :ןירועישב יוביר אוה רוסאל יתכלהה לוקישה
ןוויכו ,הלוחל השורדה תומכה לע ףיסוהל אלו טעמל שי ןכ ,ותרמוחבו רוסיאה
.שרדנה רועישהמ רתוי תוברהל ןיא ,רועיש שי האצוה רוסיאלש
האבה הלאשה

4 הבושת
-ךות וא תוירוע-תת תוקירז קר קירזהל תבשב רתומ - הנכס וב ןיאש הלוחל
תוכורכ דירווה ךותל תוקירזש רחאמ ,דירווה ךותל תוקירז קירזהל רוסאו תוירירש
תאיצי םושמ וא םד םושמ וא] הרות רוסיא הזב שי תבשב םד תאצוהו ,םד תאצוהב
.[עבוצ םושמ וא המשנ
האבה הלאשה

5 הבושת
.חרממ - הרות רוסיא שי החשמ תחירמב .ןידכ הגהנ אל הליג
האבה הלאשה

6 הבושת
האסב האס תוולהל רוסא .הכלהה יפ-לע ןוכנ וניא ןועמשו ןבואר לש םגהנמ
.תיביר רוסיא הזב שיו ,חקלש הממ רתוי ול ריזחמש אצמנו רקייתי הזש ששחמ
האבה הלאשה

7 הבושת
לוכי וניא 3 -ה ןב ונב לש דומיל רכשבו תונוזמב בייחש רחאמ ,הכלהכ גהנ אל םייח
.הקדצל דעוימ אוהש רשעמ ףסכ ידי-לע ומצע רוטפל
17-ה ןב ונב רובעב דומיל רכשמו תונוזמ ימדמ רוטפ אוהש רחאמ ,הכלהכ גהנ דוד
.הקדצל דעוימה רשעמ ףסכמ ורובעב דומיל רכש םלשל רתומ
האבה הלאשה

8 הבושת
ורבח תא האור םדא םאש ושוריפו ,"ךער םד לע דומעת אל" רוסיאה לע רבע יש
.וליצהל ידכ ותלוכיבש לכ תושעל בייח ,וילע אובל הלולע הרצש וא הקוצמב
.הז ואל לע רבוע ,ןכ השע אל םאו
האבה הלאשה

9 הבושת
ךותמש ששח שיו ,ותוא ובהא אל לאיחי לש ותתיכ ינבש ןוויכ הכלהכ גהנ אל ריאי
."ערה ןושל קבא" ארקנ הז רוסיא .ותונגב רפסל ואובי וחבש
האבה הלאשה

10 הבושת
הנוקהו רכומה וושוה רבכו ותונקל ץפח רחא רזחמש ימ ,הכלהכ גהנ אל ילתפנ
.עשר ארקנ ןכ השוע םאו ,ול רוכמל רכומה תא ענכשל ישילש םדאל רוסא ,ריחמב
האבה הלאשה

11 הבושת
םהב שולל ידכ ,הלילה לכ םינלו תושמשה ןיב םיבאושש םימה - ונלש םימ
.חספל תוצמה תא

תיישע-יא םא דעומה לוחב תושעל רתומש הכאלמ - דבאה רבד תכאלמ
.[דעומה לוחב הדשה תייקשה ןוגכ] דספהו קזנ ול םורגל לולע הכאלמה

ןיא ,ןיאושינה ימי תעבשב הלכלו ןתחל םיכרועש הדועס רחאל - תושדח םינפ
אלש דחא םדא תוחפל חכנ ןכ םא אלא ,לוחה תומיב "תוכרב עבש" ןיכרבמ
.ןיאושינה תדועסב ףתתשה

.רוביצב םירופב הליגמה תאירק רחא םיכרבמש הכרבה - ונביר תא ברה

םוי יאצומב םיכרבמ וילעש םירופיכה םוי ברעמ קולד ראשנש רנ - תבשש רנ
."שאה ירואמ ארוב" תכרב םירופיכה
האבה הלאשה

12 הבושת
:ןלהלש םירועישהמ דחא לכל הרושקה תחא הכלה בותכל שי

תיזכ
.הנורחא הכרב הילע םיכרבמש םרג 30-כ לש לכוא תומכ (1)
ןושארה הלילב הליכא וא חספ לילב רורמ וא הצמ ןוגכ ,הווצמ לש הליכא לכ (2)
.תיזכ לש תומכמ התוחפ הניא ,הכוסב תוכוס לש

הציבכ
.הכרבב םיידי תליטנב בייח לכואהש ,םרג 50-כ לש תפ תומכ (1)
.הציב לדוגב תויהל ךירצ גורתא לש ילמינימ רועיש (2)

תיעיבר
.הנורחא הכרב וילע םיכרבמש ,םרג 86-כ לש הייתש רועיש (1)
,שודיק) הכרב לש סוכ ,רדסה לילב תוסוכ 4 :ןוגכ ,הווצמ לש הייתש לכ (2)
.תיעיברמ תוחפ אל לש לדוגב תויהל ךירצ (דועו תוכרב עבש ,הלדבה
.תיעיבר תויהל הכירצ הדועסל םיידי תליטנל םימה תומכ (3)

הסגה תבתוככ
לע בייח םירופיכה םויב לכואהש ,התניערג םע הרמת רועישכ לכוא תומכ
.וז הליכא
האבה הלאשה

13 הבושת
.(דבכ ומכ) דבלב היילצ ידי-לע
האבה הלאשה

14 הבושת
.םויה לכ דבעידבו ,םויב תועש עבש ףוס דע הליחתכל
האבה הלאשה

15 הבושת
אל התאש םשכ ךליאשמ יניא ול רמואו ינולפ ץפח ינליאשה ורבחל רמואה
."םוקית אל"ב רבוע הז ירה ,יל תלאשה
אל התאש י"פעא ךליאשמ ינירה ול רמואו ינולפ ץפח ינליאשה ורבחל רמואה
."רוטית אל"ב רבוע הז ירה ,לומתא יל תלאשה
האבה הלאשה

16 הבושת
וז ירה ,ולכא אלו ץע חופת לע "ץעה ירפ ארוב" תכרב ךריב - "הלטבל הכרב"
ךריבו ,סגאו חופת וינפל םיחנומ ויה - "הכירצ הניאש הכרב" .הלטבל הכרב
סגאה תא הבוח ידי איצוהל אלש ןווכתהו ,חופתה לע "ץעה ירפ ארוב" תכרב
הניאש הכרב" תארקנ היינשה הכרבה - "ץעה ירפ ארוב" תכרב וילע םג ךריבו
."הכירצ
האבה הלאשה

17 הבושת
רשעמ תמורתו ןושאר רשעמ ,הלודג המורת :ןישירפמ הטימשה לש ו-א םינשב
.ןושאר רשעמה ןמ
תמורתו ןושאר רשעמ ,הלודג המורתל ףסונב ,הטימשה לש ,ה ,ד ,ב ,א םינשב
.םילשוריל ותוא ןילעמו ינש רשעמ םג םישירפמ ,ןושאר רשעמה ןמ רשעמ
ותוא םינתונו] ,ינש רשעמ םוקמב ינע רשעמ םישירפמ ,הטימשה לש ,ו ,ג םינשב
.[םיינעל
האבה הלאשה

18 הבושת
אלא אצי דבלב ומצע לע דמלל אל ,דמלל ללכה ןמ אציו ללכב היהש רבד (1)
.אצי ולוכ ללכה לע דמלל
.הווש הרזג (2)
.רמוחו לק (3)
.שקיה (4)

ולוכ ללכה לע דמלל ידכ אוה ללכה ןמ אציש הרטמה ללכב היהש רבד (1)
ןמ האציו ,"ךיחא תדיבא לכ" לש ללכה ךותב הלולכה "הלמש" הלימה ןוגכ]    
לע םידמול הז הרקמבו ,"ותלמשל השעת ןכו" :המצע ינפב הבתכנש ללכה    
.[רבד לכ לש אלא הלמש לש אקווד ואלו ,םינמיסב הדיבא תרזחה    
האבה הלאשה

19 הבושת
.הלודגה תסנכ ישנא (1)
.תוגוזה (2)    
.םיאנת (3)    

.וכוס שיא סונגיטנא ודימלתו קידצה ןועמש - "הלודגה תסנכ ישנא" תפוקתב (1)
.יאמשו ללה - תוגוזה תפוקתב (2)    
.אישנה הדוהי 'ר - םיאנתה תפוקתב (3)    
האבה הלאשה

20 הבושת
.ןייטשפא יולה לכימ לאיחי 'ר :אוה "ןחלושה ךורע" רפסה רבחמ
:"ןחלושה ךורע" רבחמש םה םירפסה ןיב םילדבהה
."ךורע ןחלוש"ה ירבדל םיקומינו םימעט בתוכ (1)
.ןהיניב עירכמו תונושה תועדה תא איבמ (2)
.םהילע תוגשההמ ם"במרהו "ךורע ןחלוש"ה ירבד תא בשיימ (3)
תוגהונ אלש תוכלה ןוגכ ,"ךורע ןחלוש"ב ובתכנ אלש תושדח תוכלהב ןד (4)
.הזה ןמזב

לעבש הזה ןמזב תוגהונ אלש תוכלהב קסוע "דיתעה ןחלושה ךורע" רפס
:ומכ ,ללכ םהילע בתכ אל "ךורע ןחלוש"ה
.האפ יניד (1)
.תומורת (2)
.ןירדהנס (3)
.םירממ (4)
.דועו םיכלמ (5)
ןמזב תוגהונ ןניאש תוכלהב אוה םג קסוע ,"הרות הנשמ" ורפסב ,ם"במרה
.הזה


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתושבע