דומלתב תורגב תניחב

2000 ס"שת ץיק ,006001 ןולאש

דמלנ אלש עטק
ל"חי 5 לש המרב דומלתב םינחבנל הבוח

ןחבנל תוארוה
.תועש שולש :הניחבה ךשמ .א

.ןלוכ לע תונעל ךילעו ,תולאש עשת הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב
.תודוקנ 100 - כ"הס                                                    

.ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

. ןיא :תודחוימ תוארוה .דתולאשה

ןיטיג תכסממ עטק - היגוס

.9-1 תולאשה לכ לע הנעו ,ףרוצמה חפסנבש היגוסה תא דמל

1 הלאש
."םלועה ןוקית ינפמ ..ןייובשה תא ןידופ ןיא"
.תוביס יתש בותכ ?ןהימד ידכ לע רתוי ןייבושה תא ןידופ ןיא עודמ
(תודוקנ 10) .ךירבד תא קמנ ?תוביסה יתש ןיב הנימ אקפנה יהמ
הבושת
2 הלאש
."זונגל אמליד ..הנימ עמש ..ישא ברל אידוב בר היל רמא"
(תודוקנ 5) ?תאז חיכוה דציכו ,הנשמה ןמ חיכוהל אידוב בר הצר המ
(תודוקנ 5) ?וז החכוה ארמגה החוד דציכ
.ךירבד תא קמנ ?אל וא ןהמיד ידכב ם"וכעה ןמ םירפסה תא תונקל הבוח שי םאה
(תודוקנ 5)
הבושת
3 הלאש
."זנגי ןימ דיב אצמנ ...ףרשי ןימ ובתכש הרות רפס ןניטקנ ןמחנ בר רמא"
(תודוקנ 10) ?זנגיי ,ןימ דיב אצמנ םא עודמו ,ףרשיי ,ןימ ובתכ םא עודמ
הבושת
4 הלאש
"וב ןירוק הל ירמאו זנגי הל ירמא םיבכוכ דבוע דיב אצמנ"
(תודוקנ 10) ?"וב ןירוק" רבוסה תרבס יהמו ,"זנגי" רבוסה תרבס יהמ
הבושת
5 הלאש
"וב ןירוק ךדיא אינתו זנגי ךדיא אינתו ףרשי אדח ינת םיבכוכ דבוע ובתכש הרות רפס"
:"זנגי" רמאד ןאמ לש ותעד יפל
?ףרשיי אל עודמ (1)
?זנגיי עודמ (2)
?וב אורקלמ לוספ רפסה עודמ (3)
(תודוקנ 10)
(תודוקנ 5) ?"וב ןירוק" רמאד ןאמ לש ומעט והמ
הבושת
6 הלאש
וניא הרישקב וניאש לכו ..'םתבתכו םתרשקו' רמאנש ...ןבתכש תוזוזמו ןיליפת ת"ס"
."הביתכב
םג איה הנווכהש וא ןיליפת תווצמב בייח וניאש ימל קר איה הנווכה "הרישקב וניא" םאה
.ךירבד תא חכוה ?תווצמ לועמ ומצע תא קתינש אלא ,ןיליפת תוצמב בייחש ימל
(תודוקנ 10)
הבושת
7 הלאש
"'וכו בהז ןפיצ אינתד יעב אל ןמשל הביתכ יעב ןמשל דוביע ג"בשרו"
(תודוקנ 5) ?וז אתיירבמ חיכוהל ארמגה הצור המ
,"יעב אל ןמשל הביתכ יעב ןמשל דוביע ג"בשרו" ארמגה תלאש תא התע ראב
(תודוקנ 5) .ךירבד תא קמנו
הבושת
8 הלאש
"ורוסל רזחש רגב לאומש רב הבר רמא"
(תודוקנ 5) .ךירבד תא רבסה ?ארמגה תלאש תא לאומש רב הבר בשיימ דציכ
הבושת
9 הלאש
"הארי םושמ ורוסל זרוחש ישא בר רמא"
(תודוקנ 5) .ךירבד תא רבסה ?בשייל ישא בר אבש הלאשה יהמ
(תודוקנ 5) ?וז הלאש בשיימ אוה דציכ
הבושת


דומלתב תורגבל אמגודל תובושת
ס"שת ץיק ,6001 ןולאש ,דמלנ אלש עטק


1 הבושת
לכוי אלש הסמעמ רוביצה לע ליטהל רוסא ,רמולכ ,"ארוביצד אקחוד" ללגב תחא הביס
ידיל רוביצה תא איבהל רבדה לולע ,ןהימד ידכמ רתויב םייובשה תא ודפי םאו ,הב דומעל
.תוינע
תובשל ואוביש רבדה םורגי ,םייובשה ןוידפ רובע הובג םוכס ובגי ם"וכעה רשאכ ,היינש הביס
.םיפסונ םייובש
אלו יובשה לש רישע בורק ידי-לע עצבתי ןוידפה רשאכ איה תוביסה יתש ןיב הנימ אקפנה
.רוביצה לע תיפסכ הסמעמ לטות
.תוינע ידיל רוביצה תא איבי אל הז ןוידפש ןוויכ ,רבדה רתומ ,הנושארה הביסה םעט יפל
ובשי ם"וכעש םורגי הובג ריחמב ןוידפה םצע יכ ,רבדה רוסא ,היינשה הביסה םעט יפל
.םיפסונ םייובש
האבה הלאשה
2 הבושת
תאז חיכוהו .וב אורקל רתומ ם"וכעמ ת"ס םינוק םאש הנשמה ןמ חיכוהל הצר אידוב בר
ןהימד ידכבש עמשמ ,ןהימד ידכמ רתויב ם"וכעה ןמ םירפס תונקל הרסוא הנשמהש הזמ
.וב אורקל רתומ ם"וכעמ הנקנש ת"סש חכומ כ"א ,םהמ תונקל רתומ
רוסאש ןכתיי .וב אורקל ידכ ןהימד ידכב ם"וכעה ןמ רפסה תא םינוקש הנשמהמ היאר ןיא
.קפסמ ותוא וזנגיו ,רשכ אוה אמש ם"וכעה ןמ ותונקל הבוח שי ךא ,וב אורקל
אוהו ם"וכע ידי-לע בתכנ אל רפסהש ןכתיי :קומינ .ם"וכעה ןמ םירפסה תא תונקל הבוח שי
.וזנוגל ךירצו רשכ אוה אמש קפס שי ןיידע ,רשכ אוהש ררבתי אל םא םגו ,האירקל רשכ
האבה הלאשה
3 הבושת
םא ךא ,ופרושל ךירצ זאו ,הרז הדובע םשל ובתכ ןימ יאדוובש ןוויכ ,ףרשיי ,ןימ ובתכ םא
.הזינג ןועט אוה ןכלו ואצמ ןימהו רשכ רפסה אמש ,םיקפוסמ ונא ,ןימ דיב אצמנ
האבה הלאשה
4 הבושת
ובתכ ם"וכעה אמש קפס ונל שיש ןוויכ ,איה ותרבס זנגיי ם"וכע דיב אצמנש ת"ס רבוסה
.הזינג ןועט קפסמו ,[לוספ אוהו]
רפסה תא ריתהל אקיפס קפס ונל שיש ,איה ותרבס וב ןירוק ם"וכע דיב אצמנש ת"ס רבוסה
.ם"וכעה ידיל יהשלכ ךרדב עיגה רפסהו ,אוה רשכו ובתכ לארשי אמש ,דחא קפס .האירקל
ורכומל ידכ אלא ,םיבכוכ תדובע םשל ובתכ אל אמש ,ם"וכעה ובתכ םא וליפא ,ףסונ קפסו
.האירקל רשכ אוה אקיפס קפס הפ שיש ןוויכמו רשכ אוהו לארשיל
האבה הלאשה
5 הבושת
ןכלו ,םיבכוכ תדובעל איה םיבכוכ דבוע תבשחמ םתסש רבוס וניא הז רמאד ןאמ (1)
.ותוא םיפרוש ןיא
.וזנגל םיבייח ,השודק וב שי ךא ,רפסה תא םיפרוש ןיאש ןוויכ (2)
הרישק ןיב שקיה שיו] "םתבתכו םתרשקו" :רמאנש ןוויכ ,האירקל לוספ רפסה (3)
וניאש ימו ,הביתכב ונשי ,ןיליפת תחנה בויחב ונייהד ,הרישקב ונשיש לכ ןכל [,הביתכל
םג ןכל ,ןיליפת תווצמב ונייהד ,הרישקב ביוחמ וניא ם"וכעש ןוויכו ,הביתכב וניא הרישקב
.וב ןירוק ןיא ןכלו ,הלוספ ותביתכ
ןוויכ ,האירקל רשכ ם"וכע ובתכש ת"סש ,רבוס וב ןירוק ם"וכע ובתכש ת"ס רמאד ןאמ
רשכ אוה ,הרישקב וניא ם"וכעש ףאו ,"םתבתכו םתרשקו" לש שקיהה תא רבוס וניאש
.וב ןירוקו האירקל רשכ ם"וכע ובתכש ת"ס ךכל ,הביתכל
האבה הלאשה
6 הבושת
:החכוה ."הביתכב וניא הרישקב וניאש לכ" ללכב לולכ תווצמה לועמ ומצע תא קתינש ימ םג
םמצע תא וקתינש אלא ,תווצמב ןיבייח םה ויהש רוסמו רמומ לארשי תא תנייצמ ארמגה
ימש ,"םתבתכו םתרשקו" לש שקיהה ללגב ת"ס בותכל םילוספ םה תאו לכבו ,תווצמה לועמ
.הביתכב וניא הרישקב וניאש
האבה הלאשה
7 הבושת
רפס תא וילע םיבתוכש ףלקהש ךירצמ ג"בשרש וז אתיירבמ חיכוהל הצור ארמגה
.הרות רפס תווצמ םשל ,ונייהד ,המשל דבועי הרותה
ת"ס בתכש ם"וכע ותואמ הרות רפס תונקל ג"בשר ריתה דציכ ,איה ארמגה תלאש
ףלקה דוביע ךירצמ ג"בשרש אתיירבהמ ונחכוהש ןוויכו ,המשל בתוכ וניא ם"וכע ירה ,ןדיצב
ת"ס תונקל ג"בשר ריתה הז דציכ כ"או ,המשל ת"סה תביתכ ךירצמ אוהש ןכש לכ ,המשל
.ג"בשר תטיש איה תאז "וב ןירוק אינתד אה" ארמגה ירבד יפלו ,וב אורקל תנמ-לע ם"וכעהמ
האבה הלאשה
8 הבושת
,ורוסל רזחש רג היה ןדיצב ת"ס ונממ תונקל ג"בשר ריתהש ם"וכע ותוא ,לאומש רב הבר יפל
םג ידוהי אוה ירה ,הכלהכ רייגתה הליחתבש ןוויכ לבא ,ם"וכע ומכ גהנתהל רזח ,רמולכ
רמוחו לק ,המשל תויהל הכירצ ת"ס תביתכש רבוס ןכא ג"בשרש ןאכמ .ורוסל רזחש רחאל
.דוביעמ
האבה הלאשה
9 הבושת
רזחש רג היה ת"ס ונממ תונקל ג"בשר ריתהש םיבכוכ דבוע ותוא םא :ארמגה תלאש
אוה םאש ןוויכ ,יוג םיבכוכ דבועמ רתוי עורג אוה יזא ,םיבכוכ דבוע תויהל רזח ,ונייהד ,ורוסל
אורקל רשפא אופא דציכ .םיבכוכ תדובע םשל בתוכ יאדווב ןימו ,ןימ אוה ירה ,ורוסל רזח
?בתכש הרות רפסב
םושמ אלו והוגרהי םיתוכהש דחפש ,הארי םושמ ורוסל רזח רגה :ישא 'ר לש בושייה
הליחתכלש ןוויכו .םיבכוכ תדובע םשל בתוכש ןימכ וניד ןיאו ,הרז הדובע דובעל הצורש
אוה בתכש ת"סה ןכלו ,המשל ת"ס בותכל םיכירצש הכלהה תא אוה עדוי ,הכלהכ רייגתה
.רשכ
            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך