דומלתב תורגב תניחב

2001 א"סשת ץיק ,006001 ןולאש

דמלנ אלש עטק
ל"חי 5 לש המרב דומלתב םינחבנל הבוח

ןחבנל תוארוה
.תועש שולש :הניחבה ךשמ .א

.ןלוכ לע תונעל ךילעו ,תולאש הנומש הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב
.תודוקנ 100 - כ"הס                                                    

.ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

.ןיא :תודחוימ תוארוה .דתולאשה

םיחספ תכסממ עטק - היגוס

.וז היגוס ןיבהל ךדיב ועייסיש גשומ רואיבו הרותה ןמ קוספ ךינפל
"וברק לעו ויערכ לע ושאר שא ילצ םא יכ םימב לשבמ לשבו אנ ונממ ולכאת לא"
('ט ,ב"י ,תומש)
.םירוסיא המכ ללוכש דחא ואל - תוללכבש ואל

.8-1 תולאשה לכ לע הנעו ,ףרוצמה חפסנבש היגוסה תא דמל

1 הלאש
"...ןיינמ ןיקשמ ראש םימב אלא יל ןיא םימב ר"ת :'וכו ןילשבמ ןיא"
(תודוקנ 5) ?רוסא םימב לושיבש רורב עודמ
(תודוקנ 5) .ךירבד תא ראב ?ןירוסא ןיקשמה ראש םגש םימכח םידמול דציכ
(תודוקנ 5) ?הז דומיל ארקנ דציכו ,ןירוסא ןיקשמה ראשש יבר דמול ןיינמ
הבושת
2 הלאש
"..אינתדכל היל יעבמ ..והייניב יאמ"
קומינה והמהו ,הריתמה העדל קומינה והמ .יברל םימכח ןיב הנימ אקפנה תא רבסה
(תודוקנ 5) ?תרסואה העדל
(תודוקנ 5) .ךירבד תא ראב ?םימכח תטיש לע השק המ
(תודוקנ 5) .ךירבד תא ראב ?םימכח תטיש תא תבשיימ ארמגה דציכ
הבושת
3 הלאש
. "מ"מ לשובמ לשבו ...ואלצ כ"חאו ולב אמלשב"
(תודוקנ 5) ?הלאשה יהמו ,ארמגה תלאוש אתיירבב ןיד הזיא לע
.( יסוי 'ר ירבדמ ךירבד תא חכוה) ?יסוי 'ר תטיש יפ לע ,וז הלאש תבשיימ ארמגה דציכ
(תודוקנ 5)
(תודוקנ 5) ?וז הלאש אלוע בשיימ דציכ
הבושת
4 הלאש
."איה יסוי 'כ ינמ אה אנהכ בר רמא" :ה"ד ,תופסותב ןייע
(תודוקנ 5) .תופסותה תיישוק תא ראב
(תודוקנ 5) .ךירבד תא ראב ?וז הישוק לע תופסות הנוע המ
הבושת
5 הלאש
."אכורח איושד ...בייח אהי וכרוצ לכ ואלצ לוכי ר"ת"
.םינפוא ינשב וז הקספ ראבמ י"שר
(תודוקנ 5) .י"שר איבמש םינפואה ינש יפל וז הקספ ראב
(תודוקנ 5) ?עודמו ,הלא םינפוא ינש ןיבמ ללוש י"שר שוריפ הזיא
הבושת
6 הלאש
."שא ילצ םא יכ ..בייח אהי יח תיזכ לכא לוכי ןנבר ונת"
(תודוקנ 5) .ךירבד תא ראב ?אתיירבה הנד ןהבש תויעבה יתש ןה המ
(תודוקנ 5) ?הלאה תויעבה יתשמ תחא לכ תרתופ אתיירבה דציכ
הבושת
7 הלאש
."בייח ... ולשבש חספ רוטפ תבשב אירבט ימחב לשבמה אדסח בר רמא"
(תודוקנ 5) ?בייח הירבט ימחב ולשיבש חספ עודמ ,ארמגב אנימא אווהה יפל
(תודוקנ 5) .ךירבד תא ראב ?וז החנה לבקל ארמגל השק עודמ
.ךירבד תא ראב ?בייח הירבט ימחב וליבש חספ עודמ ,ארמגב הנקסמה יפל
(תדוקנ 5)
הבושת
8 הלאש
."תוללכבש ואל לע ןיקול רבסו" :בתכ ,"שא ילצ םושמ" ה"דב ,י"שר
?ללוכ אוה םירוסיא השולש וליאו ,ןאכ רבודמ וילעש תוללכבש ואלה והמ
.(תודוקנ 5) (ןולאשה שארב גשומה רואיבב רזעיה)
(תודוקנ 3) ?תולולכבש ואל לע ןיקולש רבוס אדסח ברש רמול חרכומ י"שר עודמ
(תודוקנ 2) .ךירבד תא חכוה ?תוללכבש ואל לע ןיקול ןיא ונתייגוסב אתיירב וזיא יפל
הבושת

דומלתב תורגבל אמגודל תובושת
א"סשת ץיק ,6001 ןולאש ,דמלנ אלש עטק


1 הבושת
םימב לושיבש רורב קוספה ןמ ,"םימב לשבמ לשבו אנ ונממ ולכאת לא" בותכ הרותב
.רוסא
,םימב לושיב הרסא הרותה םא .רמוחו לקמ רוסא ןיקשמב לושיב םגש ודמל םימכח
לש ומעט תא ןיגיפמש ןיקשמ ראשב לושיבש רמוחו לק ,חספה לש ומעט תא גיפמ וניאש
.רוסא ,חספה
לא" בותכל הלכי הרותה] תרתוימ הלימ וב שיש ,"לשבמ לשבו" קוספהמ דמול יבר
יוביר איה תרתוימה הלימה ,["לשובמ לשבו" הבתכ הרותהו ,"לשובמו אנ ונממ ולכאת
."יוביר" ארקנ הז דומיל .ןיקשמ ראש תוברל ותרטמש
האבה הלאשה
2 הבושת
לזונב לשבתמ אוהו ,ללכ םילזונ ילב הרדקב חספה תא לשבי םא איה הנימ אקפנה
.רשבה ןמ טלפנה
ןיא םגו םימב לושיב ןיא הז הרקמב ,רמוחו לקמ ןיקשמב לושיב רוסיא םידמולה ,םימכח יפל
הז הרקמ םג לולכ יובירב ,יובירמ דמולה יבר יפל .רתומ הז ןכלו ,ומעט תא גיפמש רמוחו לק
.לושיב וב היה תאז לכב ירהש ,רוסאש
לשב" לש יובירהמ םידמול םה המ אוה ,[רמוחו לקמ םידמולה] םימכח תטיש לע ישוקה
."לשבמ
ולשיב ךכ-רחאו הליחתב ואלצ םא םגש דמלנ יובירהמ :םימכח תטיש תא ארמגה בושיי
.בייח-
האבה הלאשה
3 הבושת
עודמ :איה הלאשה .בייח ,ולשיב ךכ-רחאו הליחת ואלצ לש ןידה לע תלאוש ארמגה
?היילצה רחאל ולשיב םא םג ,ןידכ חספה תא הלצ ירה ,בייח
.התייפא רחאל הלשבתנש הצמב ,הצמ תליכא תבוח ידי םיאצוי ןיאש םה יסוי 'ר ירבד
תליכא תבוח ידי םיאצוי אל תלשובמ הצמבו ,לושיבכ בשחנ הייפא רחאל לושיבש ,רמולכ
.בייח ןכלו ,לושיבכ רבדה בשחנ ,היילצה רחאל חספה תא לשיב םא ,וז הטיש יפל ,ןכל .הצמ
בשחנ וניא היילצ רחאל וא הייפא רחאל לושיב ללכ-ךרדב :ךכ וז הלאש בשיימ אלוע
,"לשבמ לשבו" לש יובירה ללגב ,רוסא הילצה רחאל לושיב םג חספ ןברקל רשאב ךא ,לושיבכ
.חספל תדחוימ איהש בותכה תרזג וזו
האבה הלאשה
4 הבושת
םוקמ לכבש רבוסה ,יסוי 'רכ אתיירבה תא דימעמש אנהכ בר יפל :איה תופסות תיישוק
,רמוחו לקמ םידמולה ,ןנברל הלאשה תרזוח ,לושיבכ בשחנ היילצ רחאלו הייפא רחאל לושיב
."לשבמ לשבו" לש יובירהמ םידמול םה המ
בשחנ היילצ רחאלו הייפא רחאל לושיבש רבוסש יסוי 'רד ,וז הישוק לע הנוע תופסות
.רתוימ וניא קוספה ןכ םאו ,"לשבמ לשבו" חספב רמאנש יובירהמ תאז דמל ,לושיבכ
האבה הלאשה
5 הבושת
רחאל לושיבש יסוי 'ר תטיש יפל ,ונייהד .היילצ רחאל לושיבל איה הנווכה - ןושאר ןפוא
בייחו לושיבכ בשחנ וכרוצ לכ ואלצש רחאל לושיב םג םאה ,וילע בייחו לושיב בשחנ היילצ
?וילע
חספה תא הלוצה םאה :איה אתיירבה תלאשו .דבלב וכרוצ לכ תיילצל איה הנווכה - ינש ןפוא
.שא ילק אלא ,שא ילצ ארקנ הז ןיא ןכש ?בייח היהי אכורח איושד דע וכרוצ לכ
לושיבד רבוסה יסוי 'ר יפל אוה ןושארה שוריפהש ןוויכ ,ןושארה שוריפה תא ללוש י"שר
תיילצ רחאל לשבמ ןיבל ילצ רחאל לשבמ ןיב לדבהה והמ ,ןכ םא ,לושיב בשחנ היילצ רחאל
?וכרוצ לכ
:הבושתה יבגל הרעה
היילצ רחא לושיב ,חספ ןיינעב ליעל ארמגה תנקסמל מ"רל םג,יסוי 'רל אקווד ואל הז
קייודמ וניא יסוי 'רל אקווד הזש הבושתב דגהה לכ ןכלו בייח
האבה הלאשה
6 הבושת
ותוא לכוא אלש ןוויכ ,בייח היהי יח חספה רשב תא לכואה םא איה הנושארה היעבה
.שא ילצ
אלו אנ אל ותוא לכוא וניאש ןוויכ ,יח חספה רשב תא לוכאל רתומ םא איה היינשה היעבה
."לשבמ לשבו אנ ונממ ולכאת לא" הרמא הרותהו ,לשובמ
לשובמו אנ קר הרסא הרותהש ןוויכ ,בייח וניאש הנוע אתיירבה הנושארה היעבה לע
ילצ םא יכ הרמא הרותהש ןוויכ ,רתומ רבדה ןיאש הנוע אתיירבה היינשה היעבה לע .יח אלו
.יח אלו ,שא
האבה הלאשה
7 הבושת
,לשובמ אוה תאז לכבש ןוויכ ,בייח הירבט ימחב ולשיבש חספ ,אנימא אווהה יפל
."לשבמ לשבו ...ולכאת אל" הרמא הרותהו
לושיב ךכ םא .שאה תודלות הז ןיאש ינפמ ,רוטפ הירבט ימחב תבשב לשובמהש ןוויכ
."לשבמ לשבו" קוספב לולכ אל אוהו ,לושיב בשחנ אל הזכ
בשחנ הז ןיאש ןוויכ ,"לשבמ לשבו" לש רוסיאה םושמ בייח וניא םנמא ,הנקסמה יפל
שא ילצ וניאש ןוויכו ,"שא ילצ םא יכ" ולכואל הרמא הרותהו ,שא ילצ וניא םג ךא ,לושיבכ
.בייח
האבה הלאשה
8 הבושת
תא ללוכ אוהו "שא ילצ םא יכ םימב לשובמ לשבו אנ ונממ ולכאת לא" אוה ואלה
ילצ וניאש בצמב חספה תא לוכאלו ;לשובמ חספה תא לוכאל ;אנ חספה תא לוכאל םירוסיאה
.[הירבט ימחב לושיב ןוגכ ,לשובמש יפ-לע-ףא]
יכ" קוספהמ עבונ בויחהש ןוויכו ,תוקלמ בייח הירבט ימחב ולשיבש חספ ,אדסח בר יפל
.תוללכבש ואל לע ןיקולש רבוס אדסח ברש ירה ,תוללכבש ואל אוהש ,"שא ילצ םא
רוסאש תרבוס וז אתיירב םלוא .בייח וניא יח ונממ לכואהש תרבוסש אתיירבה יפל
וז אתיירבש ירה ,שא ילצ אלל ותליכא לע בייח וניאש ןוויכ .שא ילצ וניאש ןוויכ יח ולכואל
."רתומ אהי לוכי" ה"דב י"שר ירבדכו ,תוללכבש ואל לע ןיקול ןיאש תרבוס            תוכן תנך             תוכן מבחנים בתנך