תלמוד

קיץ תשס"ג, שאלון מס' 006001 + נספח


סוגיה - קטע ממסכת שבת

הסוגיה שלפניך עוסקת בדברים שאסרו חז"ל לעשותם בשבת

למד את הסוגייה שבנספח המצורף, וענה על כל השאלות.


שאלה 1
"מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו אבל לא מן הכתב"
הסבר את דברי המשנה.

שאלה 2
"מאי טעמה רב ביבי אמר גזרה שמא ימחוק אביי אמר גזרה שמא יקרא בשטרי הדיוטות"
הסבר את תשובתו של רב ביבי ואת תשובתו של אביי.

שאלה 3
"מאי בינייהו איכא בינייהו דכתב אכותל ומידלי [...] ולמאן דאמר שמא יקרא חיישינן"
הסבר את שאלת הגמרא, כתוב את תשובת הגמרא, ונמק אותה.

שאלה 4
א. כיצד הגמרא דוחה את התשובה "איכה בינייהו דכתב אכותל ומידלי"?
כתוב את שתי הדחיות של הגמרא.
ב. "אפילו גבוה שתי קומות [...] אפילו עשרה בתים [...]".נמק דיון זה.

שאלה 5
אלא איכא ובינייהו דכתב אכותל ומיתתי [...] ולמאן דאמר שמא יקרא ליחוש שמא ימחוק"
א. באר נפקא מִנה זה בין רב ביבי לאביי.
ב. כיצד הגמרא דוחה נפקא מִנה זה?

שאלה 6
"אלא איכה בינייהו דחייק אטבלא ואפינקס"
א. באר נפקא מִנה זה בין רב ביבי לאביי.
ב. כיצד הגמרא דוחה נפקא מִנה זה?

שאלה 7
"והתניא מונה אדם כמה מבפנים וכמה מבחוץ [...] מכתב שעל גבי הכותל אבל לא מכתב שעל גבי טבלא ופינקס"
א. הסבר את דברי הברייתא
ב. "היכי דימי איל ימא דכתיב מיכתיב" - באר הנחה זו.
ג. "מאי שנא הכא ומאי שנא הכא"
לאילו מכרים כוונת הגמרא בדבריה "הכא ו "הכא" , ומה צריך להיות הדין בשניהם? נמק את דבריך.
ד. "אלא לאו דחייק וקתני [...]"
הסבר את דברי הגמרא, וכתוב מה הגמרא מוכיחה מברייתא זו.

שאלה 8
"אלא לעולם דכתב אכותל ומידלי ודקא קשיא לך דרבא[...]"
א. מהי הקושיה מרבה?
ב. כיצד הגמרא מיישבת קושיה זו?
ג. מדוע מאן דאמר "שמא ימחוק" אינו חושש ל"שמא יקרא"?

שאלה 9
"דתניא מונה אדם את אורחיו [...] רב אחא מתיר [...] וש"מ דרבה תנאי היא ש"מ"
א. כיצד הגמרא מסיקה שרב אחא התיר מכתב שעל גבי הכותל, דהיינו במידלי?
ב. כמי סובר רבה- כתנא קמא או כרב אחא? נמק את דבריך.


            תוכן מבחנים בתלמוד