ד ו מ ל ת
פ"עבשותל אובמו הקמעהב םינידב תורגב
ל"חי 5 תמרב םינחבנל

2000 ס"שת ץיק - 6104 רפסמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 50) ןושאר קרפ

הרורב הנשמו התכלהכ תבש תרימש יפ-לע תולאש

9-6 תולאשהמ םייתש לעו 5-1 תולאשהמ שולש לע :תולאש שמח לע הנע
(תודוקנ 10 - הלאש לכל)
.התכלהכ תבש תרימש רפסה יפ-לע 5-1 תולאשהמ שולש לע הנע

1 הלאש
.הטלפה לע דמעש תבשה דודמ םיחתור םימב סומרת םייח אלימ תבשב
,םימח םימ וב ויהש ילכל (תושק ןתושעל ידכ) תוכר םיציבו תולשובמ אל םיציב סינכה השמ
.ןושאר ילכמ וכותל וגזמנש
ול רתומ היהש השמ םע םיכסהו ,סומרתה יולימב הנמטה רוסיא לע רבעש םייחל ריעה באוי
.םימחה םימה ךותב םיציבה תא םישל

.קמנ ?ותרעהב קדצ םאהו ,סומרתה יולימב הנמטה רוסיא שיש באוי בשח עודמ
יפכ ,ינש ילכב םימח םימב תוכר םיציבו תולשובמ אל םיציב תבשב םישל רתומ םאה
.קמנ ?םייח השעש    

2 הלאש
רפסמ לדגשכ .ותב תדלוה לגרל הידוה תדועס ותיבב ךרע תבשב .ץראל-ץוחב רג ןבואר
.ריאי ונכש תרידמ תואסיכ איבהל ידכ הנושארה המוקל דרי ,םיחרואה
םירג םהינשש יפ-לע-ףא ,הרידל הרידמ תואסיכ תבשב ריבעהל רוסאש ןבוארל ריעה ריאי
.ןיינב ותואב

?ןבואר תרידל ותרידמ תואסיכ תבשב ריבעהל רוסא ,ריאי תעדל ,עודמ
?ןיינב ותואב הרידל הרידמ תואסיכ תבשב ריבעהל רתומ היהיש ידכ תושעל ךירצ המ
.קמנ    

3 הלאש
תא דירוה הדוהי .הדוהי לש ותכוסל םיחרוא ועיגה תוכוסה גח לש ןושארה בוט-םויב
ול ריעה םיחרואה דחא .ויחרואל דוביככ םשיגהו ,הכוסב טושיקכ םייולת ויהש םירמתה
.דעומה לוח אלו גח םוי אוה םויהש

.תוביס יתש ןייצ ?הכוסה טושיקל ושמישש םירמת גחב שיגהשכ ןידכ הדוהי גהנ םאה
.קמנ ?חרואה לש ותרעהכ דעומה לוחב רתומ הז השעמ םאה
(.א ףיעסב תנייצש תוביסה יתשל סחייתה ךתבושתב)    

4 הלאש
.תוקונית תלגעו לול קוניתה הנבל התנק היח
תועצמאב וזל וז תורבחתמ לולה תונפודש התליג ,לולב הנושארל שמתשהל התצרשכ תבשב
.ןתוא הרביחו ,םיגרב
.ותוא הסכמה ימוגה טמשנ םילגלגה דחאמ יכ התליג ,תיבב הלגעב שמתשהל התצרשכ
ילב הלגעב שמתשהל הכישמה ןכלו ,החילצה אלו ומוקמל ימוגה תא ריזחהל התסינ היח
.טמשנש ימוגה

.קמנ ?תבשב םיגרב תועצמאב לולה תא הרביחשכ ןידכ היח הגהנ םאה
רשאכ ןידכ הגהנ םאהו ,ומוקמל ימוגה תא ריזחהל התסינשכ ןידכ היח הגהנ םאה
.קמנ ?םילגלגה דחאב ימוגה ילב הלגעב שמתשהל הכישמה    

5 הלאש
ותואב ירכנה בתכ ,ןבואר תשקב יפל .ץראה ןופצב אצמנה ותיב תא ירכנמ ןבואר הנק תבשב
תא הנתמב ומצעל תחקל ירכנל ןבואר רמא הדות תואל .תיבה ןיינק תא רשאמה רטש םוי
.ןחלושה לע היהש םיחרפה לטרגא

.תבשב ירכנה לש ותיב תא הנקשכ ןידכ ןבואר גהנ םא םיקסופה וקלחנ
.םיריתמה תוטיש תא קמנ    
?תבשב ירכנה ידי-לע רטשה תביתכל רשאב םג תקולחמ שי םאה    
.ךירבד תא ססב    

?תבשב םיחרפה לטרגא תא הנתמב ומצעל תחקל ירכנל רמאשכ ןידכ ןבואר גהנ םאה
.קמנ    

.הרורב הנשמ רפסה יפ-לע ,9 - 6 תולאשהמ םייתש לע הנע

6 הלאש
:רמועה תריפסל עגונב תויתכלה תולאש םימעפ שולש וררועתה "בקעי תראפת" תסנכה-תיבב
.המחה תעיקש ינפל הכרבב רמועה תריפס תא ורפסו ועט םימיה דחאב (1)
.תושמשה ןיבב הכרבב רמועה תריפס תא ורפס רחא םויב (2)
.רמועה תריפס תא ורפס אל לומתא אמש וקפתסה רחא םויב (3)
?םירקמה תשולשמ דחא לכב ,םוי ותוא לש רמועה תריפסל עגונב גוהנל םהילע דציכ
.הרקמ לכב ךתבושת תא קמנ

7 הלאש
רמא לארשי .גחל הגוע םוי ותואב התפא הרש ותשאו ,שודיקל םיבנע בוט-םויב טחס לאיחי
.בוט-םויב תורוסא ולא תולועפש םהל

.תוטישה לכ יפל קמנ ?שודיקל םיבנע בוט-םויב טחסשכ ןידכ לאיחי גהנ םאה
.קמנ ?גחל הגוע בוט-םויב התפאשכ ןידכ הרש הגהנ םאה

8 הלאש
רפושב םייח עקת הנשה-שארב .העימש רישכמ ילב עמוש וניא לבא ,רבדמש שריח אוה םייח
.ונזואב היה אל העימשה רישכמש העשב ,םתבוח ידי םירחא איצוהל
.קמנ ?הבוח ידי אצי אל אוהש יפ לע ףא ,םייח לש תועיקתב םתבוח ידי ואצי םיעמושה םאה -

תא ותיבמ עמש ןבואר .ותיבב דחא לכ וראשנו הנשה-שארב םילוח ויה ןועמשו ןבואר
ועקתש רפושה תועיקת תא ותיבמ עמש ןועמשו ,ךומסה תסנכה-תיבב ועקתש רפושה תועיקת    
.הכומסה הרידב הלוחל    
.םהמ דחא לכל קמנ ?רפושה תועיקת תא םעמשב הבוח ידי ואצי ןועמשו ןבואר םאה -    

9 הלאש
דוד רזח םימשגה וקספש רחאל .םימשגה תמחמ הכוסב ותדועס תא קיספהל ץלאנ דוד
."תוטוידה השעמ" אוה הז והשעמש ול רמא בקעי .הכוסב ותדועס תא ךישמהו    
.קמנ ?וירבדב בקעי קדצ םאה -    

ךריבו שדיק ,רבחמה תעד יפל גהנש ,רנבא .םיזע םימשג ודרי תוכוס לש ןושארה הלילב
רנבא לכא רשאכו ,םימשגה וקספ תרחמל .ותיבב גחה תדועס תא לכאו "ונייחהש" תכרב    
."ונייחהש" תכרב תינש ךריב ,הכוסב    
.קמנ ?"ונייחהש" תכרב תינשב ךריבשכ ןידכ רנבא גהנ םאה -    


(תודוקנ 30) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ


:תולאש שמח לע הנע
.(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 16 - 11 תולאשהמ עברא לעו (תודוקנ 10) 10 הלאש לע
.תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא ,הרצקב הנע

10 הלאש
!הבוח תלאש
:ה-א םיגשומהמ השולש הרצקב ראב

תוינמז תועש
(.הלאכ תווצמל תואמגוד יתש ןיייצו רדגה) ץראב תויולתה תווצמ
ןילישבת בוריע
שלושמ סדה
תורוכב תינעת

.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .16 - 11 תולאשהמ עברא לע הנע

11 הלאש
."םלש ללה" םירמוא םהבש םינמז ינשו ,"ללה יצח" םירמוא םהבש םינמז ינש ןייצ

12 הלאש
."חבשה תוכרב"ל תוכיישה תוכרב שולש ןייצ

13 הלאש
:הלאה רדסה ליל ינמיס תא הרצקב ראב
."ןופצ" ;"הצחר" ;"ץחי" ;"ץחרו"

14 הלאש
.םינוש םיעוריאב ןיי סוכ לע ךרבל ונקית םימכח
.ןיי סוכ לע עוריאה תכרב תא םיכרבמ םהבש םיעוריא השימח ןייצ

15 הלאש
."ונייחהש" תכרב םיכרבמ ןהילעש תווצמ עברא ןייצ

16 הלאש
תושעל םימכח וריתה םימיוסמ םירקמב לבא ,הכאלמ תושעל רוסא דעומה לוחב ,ללככ
.תוכאלמ
.הלאה םירקמהמ םיינש ןייצ


(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 19 - 17 תולאשהמ םייתש לע הנע

17 הלאש
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימב םימכח ושמתשה םהבש תורוקמ העברא ךינפל
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק

".הישרויל היקזנ השיא ףא ,וישרויל ויקזנ שיא המ ...השיא וא שיא תימהו ןנבר ונת" (1)

ןיאש ואל לכ ףא ,וילע ןיקול השעמ וב ןיאש ואל ער םש איצומ המ ,ער םש איצוממ רמג" (2)
".וילע ןיקול השעמ וב       

התמו הרובשב בייחש לאוש ,הדבאו הבנגב בייח התמו הרובשמ רוטפש רכש רמוש המו" (3)
"?הדבאו הבנגב בייחש ןיד וניא       

יוניע ףא ,ריהזה ןכ םא אלא שנע אל הכאלמ המ ,הכאלמב שנוע רמאנו יוניעב שנוע רמאנ" (4)
".ריהזה ןכ םא אלא שנע אל       

?תורוקמהמ דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
.א ףיעסב תבתכש תודימה ןמ תחא לכ לש דומילה ךרד תא ראב

18 הלאש
.דומלתה תמיתח רחאל וחתפתה "תינרות תורפס" לש םינוש םיגוס
:תוינרות תוריצי ורביחש ,םימכח השולש לש תומש ךינפל

הרונטרבמ הידבוע 'ר (1)
לאיחי ןב רשא וניבר (2)
אדנל לאקזחי 'ר (3)

תורפס" לש גוס הזיאל בותכו ,םימכחהמ דחא לכ רביחש תחא תינרות הריצי ןייצ
.תכייש הריציה "תינרות    

.א ףיעסב תנייצש "תינרותה תורפסה" יגוס תשולשמ דחא לכ לע הרצקב בותכ

19 הלאש
:תונוש תופוקתב תובישי ישאר ויהש ,םיארומא השימח לש תומש ךינפל
ןנחוי 'ר (1)
והבא 'ר (2)
בר (3)
אבר (4)
ישא בר (5)

הבישי וזיא שארבו ,םיארומאה תשמחמ דחא לכ יח םיארומאה תורודמ רוד הזיאב
?דמע אוה    
?ורודל וא .דומלתה תריציל הלאה םיארומאהמדחא לכ לש ותמורת התייה המ


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתלמוד