ד ו מ ל ת
פ"עבשותל אובמו הקמעהב םינידב תורגב
ל"חי 5 תמרב םינחבנל

2001 א"סשת ץיק - 6104 רפסמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 50) "הרורב הנשמ" יפ-לע תולאש - ןושאר קרפ

.9 - 6 תולאשהמ םייתש לעו 5 - 1 תולאשהמ שולש לע :תולאש שמח לע הנע
(תודוקנ 10 - הלאש לכל)

.5 - 1 תולאשהמ שולש לע הנע

ח"נ ןמיס

1 הלאש
.רחשה דומע הלעשכ דימ םוי לכב תירחש לש עמש תאירק אורקל וגהנ השמו ןד
ךכ גהנ השמו ,תמדקומ העשב ותיבמ תאצל ותוא בייח ינוחטיבה וקוסיעש ןוויכ ךכ גהנ ןד
.הלילה לכ הרות דומלל גהנש ןוויכ

?רחשה דומע הלעש דימ וארקש תירחש לש עמש תאירק תבוח ידי ואצי השמו ןד םאה
.םהמ דחא לכ יבגל קמנו ,ןנברד ןידלו הרות ןידל ךתבושתב סחייתה    

דימ התוא אורקל רכזנו ,הלילה ףוסל תיברע לש עמש תאירק תאירק תרימא תא החד בקעי
.רחשה דומע הלעשכ
ארקו ,הלוחה ויבא תטימל קעזוהש ןוויכ תיברע לש עמש תאירק אורקל הנפתה אל דוד
.רחשה דומע הלעשכ דימ התוא

?רחשה דומע הלעשכ דימ וארקש תיברע לש עמש תאירק תבוח ידי ואצי דודו בקעי םאה
.םהמ דחא לכ יבגל קמנו ,ןנברד ןידלו הרות ןידל ךתבושתב סחייתה    


'ס ןמיס

2 הלאש
ידי תאצל ןוויכש ילב ,תוכוסה גח לש ןושארה םויב םינימה תעברא תא הכרבב לטנ ןועדג
.הווצמה תבוח
תעברא תא בוש לוטיל ךירצ ןועדג םאה ,הנווכ תוכירצ תווצמש םירבוסה תעד יפל
.ןתוא קמנו ,וז הטיש יפל תועדה יתשל סחייתה ?םהילע ךרבלו םינימה    

ול היה אלש ינפמ ,(ןנברדמ ותווצמש) תוכוסה גח לש דעומה לוחב הכרבב לוספ בלול לטנ םייח
תא בוש םייקל ךירצ וניא ןכלו ,רשכ היה לטנש בלולהש ול חיכוה דוד ורבח .רשכ בלול
.הווצמה
תבוח ידי םייח אצי םאה ,הנווכ תוכירצ ןניא ןנברד תווצמש םירבוסה תעד יפל
.קמנ ?לטנש בלולב הליטנה    


'צ ןמיס

3 הלאש
ודקפמ ול רמא םירופיכה םוי ינפל עובשכ .ןיינמ וב ןיאש בצומב תרישו םיאולימל סיוג רנבא
.ונוצרכ השפוחה םוי תא רוחבל לוכי אוהו ,דחא השפוח םויל יאכז אוה יכ
השפוחה םוי תא תוחדל וא ןיינמב םוי ותואב ללפתהל קיפסהלו דימ תאצל םא טבלתה רנבא
.ןיינמב ללפתהל לכוי זאש ידכ ,םירופיכה םויל
.קמנ ?השפוח םויכ רוחבל ךירצ רנבא היה םוי הזיא

תודיחיב ללפתהל ץלאנ ךכ בקעו ,רקובב 6:00 העשב ולש תלוכמה תונח תא חותפל גהנ באוי
.רוביצב אלו
תודיחיב תיבב ללפתהל ץלאנ ,ותיבמ הבנג ינפמ ששחש םושמו ,ותיב חתפמ תא דביא קחצי
.תסנכה-תיבב רוביצב הליפתה לע רתוולו
.םהמ דחא לכ יבגל קמנ ?הכלהה יפ-לע קחציו באוי וגהנ םאה


ח"ק ןמיס

4 הלאש
ורכזנ ,תבשה תא ולביקש רחאל .םדקומ תבשה תא ולביק לאינדו דוהא ישישה ימימ דחאב
םויה דועב םהמ דחא לכ ללפתה ךכ םושמ .ישיש םוי לש החנמ תליפת וללפתה אל ןיידעש
.ןימולשת םשל תחאו תיברע םשל תחא ,תוליפת יתש לודג
לש הליפת - היינש הליפתו ;ןימולשת םשל תבש לש הליפת - הנשואר הליפת ללפתה דוהא
.תבש ליל לש תיברע םשל תבש
"הרשע הנומש" ללפתהו העט ךא ,תבש ליל לש תיברע םשל - הנושאר הליפת ללפתה לאינד
.ןימולשת םשל תבש לש הליפת - היינש הליפתו ;תבשה תא הב ריכזה אלו לוח לש

.קמנ ?תיברע תליפתו החנמ תליפת תבוח ידי אצי םהמ דחא לכ םאה
תבשה תא וילע לביק םדא ובש הרקמב ,ונייהד) הז הרקמב הליחתכל גוהנל ךירצ דציכ
.קמנ ?(החנמ תליפת ללפתה אל ןיידעו ,לודג םויה דועב    


ח"כק ןמיס

5 הלאש
:ןכודל תולעל םהל רתומ םא וטבלתה םינהוכ השולש
ןכודל תולעל םא טבלתהו ,תירחש תליפת ללפתהש ינפל ןושארה ןיינמב ןכודל הלע 'א ןהוכ -
.וב ללפתהש ןיינמב  
."הצר"ל רוביצה חילש עיגהשכ וילגר תא רקע אלו סנאנ 'ב ןהוכ -
.דומעל דואמ השקתהו ותלחמ תאפמ םילגלג אסיכב בשוי אוהשכ תסנכה-תיבל עיגה 'ג ןהוכ -

.קמנ ?רוסא ימלו ,ןכודל תולעל רתומ םינהוכה תשולשמ ימל
תעשב תסנכה-תיבמ תאצל םיכירצ (השולשה ןיבמ) ןכודל םילוע םניאש םינהוכה םאה
.קמנ ?םייפכ תאישנ    


.9 - 6 תולאשהמ םייתש לע הנע

ח"נק ןמיס

6 הלאש
,הציבכ לש רועישב םחל גדה םע לכא קחצי .חולמ גד ושיגה תסנכה-תיבב ךרענש "שודיק"ב
."איצומה"ו "םיידי תליטנ לע" ךריבו וידי תא לטנ הליכאה ינפל .גדה תחילמ תא קיתמהל ידכ
תליטנ אלל ,תיזכמ תוחפ לכא לבא ,גדה תוחילמ תא קיתמהל ידכ םחל אוה ףא לכא דוד
.םיידי

.קמנ ?תוכרבה תא ךריבו וידי תא לטנשכ הכלהכ קחצי גהנ םאה
.ךירבד תא ראב ?הז הרקמב"הרורב הנשמ"ה תערכה יפל דוד גהנ םאה


ז"עק ןמיס

7 הלאש
חתפ ךא ,חיטבאו םחל לע הדועס עובקל טילחה לאוי .םיירהצ תחורא לוכאל ובשי םייחו לאוי
.דבלב חיטבא תליכאב הדועסה תא
ידכ ךות םחל םע חיטבא תצק לכא לבא ,הדועסה חוניקל חיטבאה תא לוכאל טילחה םייח
.םחל םע חיטבא תצק בוש לכא ןכמ רחאלו ,םחל ילב חיטבאב הדועסה תא חניק ,הדועסה

?הדועסה תליחתב דבלב ותוא לכוא אוהשכ חיטבאה לע ךרבל ךירצ לאוי םאה
.הליחתכל גוהנל שי דציכו ,ןהיקומינ תאו תונושה תועדה תא בותכ    
.קמנ ?םחל ילב חוניקל ותוא לכוא אוהשכ חיטבאה לע ךרבל ךירצ םייח םאה


ד"פק ןמיס

8 הלאש
אל ריאי וליאו ,וז הליכאמ עבש הלוח היהש ןד .תיזכ לש רועישב תפ דחא לכ ולכא ןדו ריאי
םתשולש .תפ תיזכב ותעיבש תא םייסו ,םינוש םילכאמ לכא ןועמש םרבח .הנממ עבש
.ןוזמה תכרב וכריב םא וקפתסה

.םהמ דחא לכ יבגל קמנ ?ןוזמה תכרב תא ךרבל םיבייח ןדו ריאי םאה
.קמנ ?ןוזמה תכרב תא ךרבל בייח ןועמש םאה


ח"ר ןמיס

9 הלאש
:םינוש םילכאמ התיבב וחראתהש םיחרואל השיגה הנח
.רשב תואלוממה ,םיקסורמ הטיח יניערגמ תוציצק -
.וררופתי אלש ידכ חמק םהל ופיסוהש רשב תוציצק -
.םייולק םיחופת הטיח יניערג -

םילכאמה תשולשמ דחא לכ לע ךרבל ךירצ הנורחא הכרב וזיאו הנושאר הכרב וזיא
.קמנ ?הלאה    
רוטפל ידכ ,הדועסה ךותב קר םימלש הטיח יניערג לוכאל רתומ ,תופסותה ילעב תעדל
.םתטיש תא קמנ .ןוזמה תכרבב םתוא    


(תודוקנ 30) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ


:תולאש שמח לע הנע

.(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 16 - 11 תולאשהמ עברא לעו (תודוקנ 10) 10 הלאש לע
.תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא

10 הלאש
!הבוח תלאש
:ה-א םיגשומהמ השולש הרצקב ראב

ייורבאל - ימוקואל
הנושאר השודק
הריכמ רתיה
תיעיבש ימד
ןיד-תיב רצוא

.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .16 - 11 תולאשהמ עברא לע הנע

11 הלאש
?הטימשה תנש ברעב ירפ תונליא עוטנל רתומ ךיראת הזיא דע

12 הלאש
הנשב תורוסאש תוכאלמ יתשו ,הרותה ןמ תיעיבשה הנשב תורוסאש תוכאלמ יתש ןייצ
.ןנברדמ תיעיבשה

13 הלאש
:תיעיבש תוריפ תשודק הלח ןלהל םיטרופמה ןמ וליא לע ןייצ

.תיעיבשה תנש לש ירשת שדוחב ןתוא ופטקו ,תיעיבשה תנש ברעב ןלושיב רמגנש תוינבגע -
תנש לש ירשת שדוחב םתוא ופטקו ,תיעיבשה תנש ברעב התייה םהלש הטינחהש םיסגא -
.תיעיבשה   
.תינימשה הנשב םתוא ופטקו ,תיעיבשה תנשב התייה םהלש הטינחהש םיבנע -

14 הלאש
.ןתוא ראבו ,תיעיבש תשודק םהילע הלחש תוריפ יבגל וניווטצנש תווצמ שולש ןייצ

15 הלאש
."םשגה דירומו חורה בישמ" םוקמב "לטה דירומ" רמאו ףרוחב העט -
."לטה דירומ" םוקמב "םשגה דירומו חורה בישמ" רמאו ץיקב העט -

?םירקמהמ דחא לכב ללפתהלו רוזחל ךירצ םאה

16 הלאש
.תושרל תושרמ האצוה ;הרירב ;םיבנע תטיחס ;שא תרעבה :תוכאלמ עברא ךינפל
?בוט-םויב תורוסא ןהמ וליאו ,בוט-םויב תורתומ ןהמ וליא


(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 19 - 17 תולאשהמ םייתש לע הנע

17 הלאש
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימב םימכח ושמתשה םהבש תורוקמ העברא ךינפל
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק

ריצק אצי ,תושר ריצק ףא תושר שירח המ רמוא לאעמשי יבר ...'תובשת ריצקבו שירחב'" (1)
(ב"ע ,'ח ףד ,תוכמ) ".הווצמ אוהש רמועה      

ףד ,אמק אבב) ".בייחימד ןכש לכ אל שדקהד חגנ יכ ,בייח טוידה לש חגנש טוידה המו" (2)
(ב"ע ז"ל      

ביתכ ,ךות ךות איתא אייח 'ר ינתד ,עמשמ יאמ ,הרשעמ תוחפ אהי אל השודקבש רבד לכ" (3)
(ב"ע ,ג"כ ףד ,הליגמ) ".'הדעה ךותמ ולדבה' :םתה ביתכו 'לארשי ינב ךותב יתשדקנו' :אכה      

וב ןיאש ואל - ןהבש הוושה דצה .הז יארכ הז יאר אלו ,הז יארכ הז יאר אל ,ןידה רזחו" (4)
(ב"ע ,'ד ףד ,תוכמ) ".וילע ןיקול השעמ ול ןיאש ואל לכ ףא ,וילע ןיקולו השעמ      

?תורוקמהמ דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב
.א ףיעסב תבתכש תודימה ןמ תחא לכ לש דומילה ךרד תא ראב

18 הלאש
םינואגה תפוקת
.תינרותה תורפסל םינואגה לש המורתה לע הרצקב בותכ
,םהמ דחא לכ רביח ימ - "תולודג תוכלה"ו "תותליאש" :םירפסה ינש לע בותכ
.רפס לכ קסוע המבו    

19 הלאש
."ז"בדרה"ו "הנשמ-ףסכ" :םהמ םיינש ."םילכ-יאשונ" הברה שי "ם"במרל "הרות הנשמ" לע

לכ לש ונכות רקיע תא הרצקב ןייצו ,הלאה םישוריפה ינשמ דחא לכ רביח ימ בותכ
.םישוריפהמ דחא    

תינרות הריצי ןייצו ,הלאה םישוריפה ירבחממ דחא לכ יח הפוקת וזיאב בותכ
.רביחש תפסונ    


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתלמוד