ס"שתה - ארמגב יצרא ןחבמ

ס"שתה ןויסב ב"י

!רקי דימלת

.תדמל אל ןיידעש ארמגה ןמ עטק ןיבהל ךתלוכי תא קודבל אב הז ןחבמ
!ותוא שולת :םלוצמ ףד ןחבמל ףרוצמ ךכל יא

םאתהב בישהל ךכ רחאו בל תמושתב הז ףד אורקל ךילע היהי תולאשה לע בישהל ידכ
.תוארוהל

בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
.תעדה

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

ןאכ ץחל ףדה תלבקל


ףדב תואצמתה (א)

א דומע חל ףד הכוס תכסמ - םלוצמה דומעב ןייע
עטק ותואל י"שרו "ןיקיספמ ןיא וליחתה םא" םילמה דועו "'ינתמ"מ :אוה ןמוסמה עטקה
:לש םמוקמ תא אצמת תרתוכ וזיאל תחתמ
_____________________________________________ :דומלתב תוליבקמה .1
___________________________________________ :הכלהה ירפסב הכלהה .2

הבושת

.םלוצמה דומעב םיפקומה םיעטקל קר תוסחייתמ תואבה תולאשה
(עטק ותואל י"שרו "ןיקיספמ ןיא וליחתה םא" םילמה דועו "'ינתמ"מ)
.י"שר לש ושוריפ תרזעב הלא םיעטק ןכות תא ןיבהל הסנ
!עטקה תא בטיה תנבהש ינפל תולאשה לע בישת לא

הנשמב תולאש (ב)

1 הלאש
"לוטיל בלול ודיב היה אלו ךרדב אבש ימ"
_________ :הווצמה ___________ :גחה ?תקסוע הנשמה הווצמ וזיאבו גח הזיאב
_________________________ .וילע תרבדמ הנשמהש הרקמה תא ךנושלב בותכ
_______________________________________________________________
הבושת
2 הלאש
."ונחלוש לע לוטיי ,ותיבל סנכיישכל"
:הלאה תולאשה לע הנעו הנשמה לע י"שרב ןייע
_________________________ ?ותיבל סנכנשכ דימ תושעל הזה םדאה לע היה המ
____________________________________________ ?ךכ השע אל אוה עודמ
תווצמ םייק אל ןיידעש רכזנ אוה ךכ רחאו ______________ ליחתה אוה םייתניב
_______________________________________________________________
____________________________________ ?רכזנשכ ,וישכע תושעל וילע המ
הבושת
3 הלאש
."םייברעה ןיב לוטיי - תירחש לטנ אל"
_______________________ ."תירחש לטנ אל" םילימל שוריפ ךנושלב בותכ
_________________________________________________________________
הלילב / םיירהצה רחא ?הנשמה יפל "םייברעה ןיב" שוריפ המ
(.הנוכנה הבושתה תא לגעמב ןמס)
:ןוכנה אוה "םייברעה ןיב" םילימל תנמיסש שוריפהש הנשמה ןמ חכוה
(!וקב הלימה תא שגדה) ____________________________________ :בותכ הנשמב
הבושת


ארמגב תולאש (ג)

1 הלאש
."קיספמד ארמימל .'ונחלוש לע ולטונ' תרמא"
__________ (הנשמה לע י"שרב רזעיה) ?הנשמה ןושלמ תקיידמ ארמגהש ןידה והמ
_________________________________________________________________
:רסחה תא םלשה ?הנשמה ןושלמ הז ןיד תקיידמ ארמגה דציכ
_______________________ בותכ אלו _____________________ הנשמב בותכש ינפמ
הבושת
2 הלאש
."ןיקיספמ ןיא וליחתה םא :יהנימרו"
?"יהנימרו" שוריפ המ
.ארבסמ רחא ארומא לע ארומא לש הישוק (1
;יאנת רוקממ רחא ארומא לע ארומא לש הישוק (2
.םייאנת תורוקמ ינש ןיב הריתס (3
(.ןוכנה שוריפל תחתמ וק ןמס)
הבושת
3 הלאש
"הלאה תולאשה לע הנעו ,"ןיקיספמ ןיא וליחתה םא" ה"ד ,ארמגב י"שרב ןייע
,החנמ תליפת ןמזל ךומס םירבד השולש תושעל רוסאש תרמוא תבש תכסמב הנשמה
:םירבדה תשולש תא ןייצ .ללפתה אל ןיידע םדאה םא
___________________ (3 ______________________ (2 _________________ (1

."ןיקיספמ ןיא וליחתה םא" ,ארמגב טטוצש טפשמה תא התע ראב
_________________________________________________________________

!"יהנימרו" ארמגה תיישוק תא התע ראב
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

הבושת

תוינרות תותיכל תפסות
(ךליאו "ארפס בר רמא" םילימה ןמ - ארמגה ןמ עטקה ךשמה לע)

1 הלאש
."םויב תוהש אכילד אה ,םויב תוהש אכיאד אה :אישק אל ;ארפס בר רמא ..."
:הנוכנה הבושתה תא לגעמב ןמס ?אישוקה תא ארפס בר ץרתמ הטיש וזיאב
.(אתמיקוא) הדמעה לש הטישב .1
.םיאנת תקולחמ לש הטישב .2
.(םירקמה ןיב ןוימד ןיא רמולכ) םירקמה ןיב הנחבה לש הטישב .3

________________________________ ?וז הנשמ וזיא ."םויב תוהש אכיאד אה"

________________________________ ?וז הנשמ וזיא ."םויב תוהש אכילד אה"
הבושת
2 הלאש
_____________________________ .הישוקה תא בשיימ ארפס בר דציכ ךנושלב םכס
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הבושת
ס"שתה - ארמגב יצראה ןחבמל ןובושת

ףדב תואצמתה (א)

.ס"שה תרוסמ .1
טפשמ ןייע .2
האבה הלאשה

הנשמב תולאש (ב)


1 הלאש
םינימה תעברא - הוצמ ,תוכוס גח
תעברא ול ויה אלו ךרדב היה אוהש רחאמ רקובב םינימה תעברא תוצמ םייק אלש םדא
גהני דציכ - םינימה
האבה הלאשה
2 הלאש
.םינימה תעברא תוצמ םייקל ךירצ היה
.חכש אוה
.םינימה תעברא תווצמ םייק אל ...לוכאל ליחתה אוה םייתניב .ג
.הדועסה עצמאב םינימה תעברא תוצמ םייקיו הדועסה תא קיספי
האבה הלאשה
3 הלאש
.גוהנכו לבוקמכ ,רקובב םינימה תעברא תוצמ םייק אלש ימ
.םיירהצה רחא
.בלולל רשכ םויה לכש הנשמב בותכש ינפמ
האבה הלאשה

ארמגב תולאש (ג)

1 הלאש
רקובב םינימה תעברא לטנ אלו חכש םדא םאש ,הנשמה ןושלמ תקיידמ ארמגה
אלו ,םינימה תעברא לוטיו הדועסה תא קיספהל וילע ,הדועסה עצמאב רכזנו לוכאל ליחתהו
.םינימה תעברא תוצמ םייקיו לוטי הדועסה תא רומגיש ירחא קרו ותדועסב ךישמיש
."םינימה תעברא לוטי" בותכ אלו "ונחלש לע ולטונ" הנשמב בותכש ינפמ
האבה הלאשה
2 הלאש
םייאנת תורוקמ ינש ןיב הריתס
האבה הלאשה
3 הלאש
.ןיד ןודל בשי אל (3 .הדועס לוכאל בשי אל (2 .רפתסהל רפסל סנכי אל (1
(ליחתהל ול רוסא היהש תורמל) החנמ תליפת ללפתהש ינפל הדועסב ליחתה םדא םאש
תא ךישממ אלא ללפתהל ידכ הדועסה תא קיספהל ךירצ וניא ,החנמ ללפתה אל ןיידעש רכזנו
.ללפתמ ךכ רחאו ותדועס
רכזנו םינימה תעברא לטנ אלש ימש בותכ הבש ונלש הנשמה ןיב הריתס השקמ ארמגה
ללפתה אלש ימש בותכ תבש הנשמב וליאו .לוטיו עצמאב ותדועס תא קיספי ,ותדועס עצמאב
.הדועסה תא רומגיש רחאל ללפתי אלא ותדועס תא קיספי אל ותדועס עצמאב רכזנו החנמ

האבה הלאשה

תוינרות תותכל תפסות

1 הלאש
.(אתמיקוא) הדמעה לש הטישב (1)
.םויב תוהש אכיאד - תבשב הנשמה
.םויב תוהש אכילד - ונלש הנשמה
האבה הלאשה
2 הלאש
ןיאו ,םויב ןמז ןיידע שישב תקסוע תבש תכסמב הנשמה :ךכ הריתסה תא בשיימ ארפס בר
רחאל ללפתיו ותדועס תא רומגל לוכי ןכלו ,החנמ ןמז רובעי ותדועס תא רומגי םאש ששח
תעברא לוטיל ותדועס תא קיספי אל םאו םויה ףוסב רכזנ אוהש רבודמ ונתנשמב וליאו .ןכמ
.םינימה תעברא תוצמ תא םייקי אלו רובעי ןמזה ,םינימה


            תוכן 
מבחני ידע ביהדות             תוכן מבחנים בתושבע