א"סשתה - ארמגב יצרא ןחבמ

א"סשתה ןויסב ז"ט

!רקי דימלת

ןחבמל ףרוצמ ןכלו ,תדמל אל ןיידעש ארמגה ןמ עטק ןיבהל ךתלוכי תא קודבל דעונ הז ןחבמ
רחאו בל תמושתב הז ףד אורקל ךילע היהי תולאשה לע בישהל ידכ !ותוא שולת ,םלוצמ ףד
.תוארוהל םאתהב תולאשה לע בישהל ךכ

בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
.תעדה

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

ןאכ ץחל ףדה תלבקל


ףדב תואצמתה .א

א דומע כק ףד ,ינימש קרפ אעיצמ אבב - םלוצמה דומעב ןייע
הז עטקל י"שרו דומעה ףוס דעו 'ינתממ - ןמוסמה עטקה
:לש םמוקמ תא אצמת תרתוכ וזיאל תחתמ ןייצ
______________________________________________ :דומלתב תוליבקמה .1
____________________________________________ :הכלהה ירפסב הכלהה .2


.םלוצמה דומעב םיפקומה םיעטקל קר תוסחייתמ תואבה תולאשה
(דומעה ףוס דעו "'ינתמ"-מ)
.י"שר לש ושוריפ תרזעב הלא םיעטק ןכות תא ןיבהל הסנ
!עטקה תא בטיה תנבהש ינפל תולאשה לע בישת לא

הנשמב תולאש .ב

1 הלאש
."רכושל הרבעתנ הנשה הרבעתנ ,הנשל ורבחל תיב ריכשמה"
______________ ?תיבה תא ורבחל ריכשמה ריכשה םישדוח המכל
:תיבה תא ול ריכשה אוה ןושל וזיאב ןייצ
.םישדוח ךכו ךכל ךל ריכשמ ינא / .הנשל ךל ריכשמ ינא
(רתוימה תא קחמ)
____________________________________ ?שוריפ המ ."הנשה הרבעתנ"
__________________ ?וז הנשב וישכע שי םישדוח המכ _____________________
_______________________________________ ?רכושל ריכשמה לש הנעטה המ
________________________________________________________________
_____________________________________ ?ריכשמל רכושה לש ותבושת המ
________________________________________________________________
:קדצהש תעבוק הנשמה ."רכושל הרבעתנ"
.(רתוימה תא קחמ) .רכושה םע / ריכשמה םע

2 הלאש
."ריכשמל הרבעתנ הנשה הרבעתנ םישדוחל ול ריכשה"
:תיבה תא ורבחל ריכשמה ריכשה ןושל הזיאב ןייצ
.(רתוימה תא קחמ). םישדוח ךכו ךכל ךל ריכשמ ינא / .הנשל ךל ריכשמ ינא
."ריכשמל הרבעתנ ,הנשה הרבעתנ"
?ריכשמל תוריכש ימד רכושה םלשי םישדוח המכ רובע
_______________________________________________________________
________________________________________________ :ךתבושת תא קמנ
________________________________________________________________

3 הלאש
.שדוחל בהז רנידמ הנשל בהז רשע םינשב ורבחמ ץחרמ רכשש דחאב ירופיצב השעמ"
."רוביעה שדוח תא וקולחי :ורמאו ,יסוי יבר ינפלו לאילמג ןב ןועמש ןבר ינפל השעמ אבו
___________________________ ?ץחרמה תא ורבחל ריכשמה ריכשה ןושל וזיאב
________________________________________________________________
_______________________________________ ?הז ןושלב שיש תויתייעבה המ
________________________________________________________________
__________________________________ ?הנשה הרבעתנשכ ריכשמה שרוד המ
________________________________________________________________
_________________________________________ ?ותנעט תא ריכשמה קמנמ דציכ
________________________________________________________________
_______________________________________ ?ריכשמה דגנכ רכושה ןעט המ
________________________________________________________________
___________________ ?יסוי יברו לאילמג ןב ןועמש ןבר השעמל הכלה וקספ דציכ
__________________________ :(ארמגב י"שרב רזעיה) הז קספל קומינה והמ ןייצ
________________________________________________________________


ארמגב תולאש .ג

1 הלאש
"!?רותסל השעמ ..."
תאבהב הרטמה והשלכ ןיד רחאל היהש השעמ האיבמ הנשמהשכ ללכ ךרדב
:איה השעמה
(רתוימה תא קחמ). ןידה תא רותסל / ןידה תא קזחל
אב ונתנשמב השעמה וליאו
(רתוימה תא קחמ). ןידה תא רותסל / ןידה תא קזחל
."?רותסל השעמ" ,ארמגה תהימתה תא התע ראב
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2 הלאש
."רוביעה שדוח תא וקלחי ורמאו ...ול רמא םאו ינתק יכהו ארסחמ ירוסח"
________________________________ :הנשמב רסחה קלחה תא ךנושלב בותכ
________________________________________________________________
:םהמ דחא לכב ןידה תא םלשה ,הנשמב םיקלח השולש שי הז יפל
___________________________ :ןידה - הנשה הרבעתנו הנשל ורבחל תיב ריכשמ .1
_________________________ :ןידה - הנשה הרבעתנו םישדוחל ורבחל תיב ריכשמ .2
_______________ :ןידה - שדוחל בוהז ,הנשל םיבוהז רשע םינשב ורבחל תיב ריכשמ .3
הבושתה תא ןמס)     3       2       1 :קלחל ?ירופיצב השעמה סחייתמ הנשמב קלח הזיאל
.(הנוכנה
:"!?רותסל השעמ" ההימתל ארמגה ךתבושת יהמ ךנושלב בותכ
________________________________________________________________
________________________________________________________________


תוינרות תותכל תפסות

לע הנעו םהב ןייע .'ב הכלה ,'ז קרפ תוריכש תוכלה ,"הרות הנשמ"ב ם"במרה ירבד ךינפל
:עטקה רחאלש תולאשה

ריכזה ,ריכשמל הרבעתנ ,םישדוחל ריכשה .רכושל הרבעתנ ,הנשל ורבחל תיב ריכשמה"
רשע םינש ול רמאש ןיב ,הנשב רניד ב"י שדוחל רניד ול רמאש ןיב ,הנשו םישדוח ול
,םילעב תקזחב עקרקהש ,ריכשמה לש רוביעה שדוח ירה ,שדוח לכב רניד הנשל רניד
."הרורב היארב אלא עקרקה לעב דימ רבד ןיאיצומ ןיאו
1 הלאש
_____________________ :ירופיצב השעמל סחייתמה ןידה תא ם"במרה ירבדמ טטצ
_______________________________________________________________

2 הלאש
___________________________________________ ?הז ןידב ם"במרה קספ דציכ

3 הלאש
_________________ ?יסוי 'רו לאילמג ןב ןועמש ןבר לש קספה תא םאות הז קספ םאה
__________________________________________________________ :רבסה
________________________________________________________________

4 הלאש
_________________________________ :טטצ ?ולש קספה תא קמנמ ם"במרה דציכ
________________________________________________________________
___________________________________________________ :טוטיצה תא ראב
________________________________________________________________


            תוכן 
מבחני ידע ביהדות             תוכן מבחנים בתושבע