ט"נשתה - ארמגב יצרא ןחבמ

ט"נשתה ןויסב ב"י

!רקי דימלת

.תדמל אל ןיידעש ארמגה ןמ עטק ןיבהל ךתלוכי תא קודבל אב הז ןחבמ
!ותוא שולת - םלוצמ ףד ןחבמל ףרוצמ ,ךכל יא

.תוארוהל םאתהב בישהל ךכ רחאו ,הנבהב הז ףד אורקל ךילע היהי תולאשה לע בישהל ידכ

בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
!תעדה

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןה ,הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

ןאכ ץחל ףדה תלבקל

ףדב תואצמתה (א)

א דומע ל ףד ,יעיבר קרפ תוכרב - םלוצמה דומעב ןייע
:לש ומוקמ תא אצמת תרתוכ וזיאל תחתמ
___________________________________________________ :ך"נתב קוספ .1
____________________________________________ :הכלהה ירפסב הכלהה .2
_______________________________________________ :דומלתב תוליבקמ .3

הבושת
.םלוצמה דומעב םיפקומה םיעטקל קר תוסחייתמ תואבה תולאשה
(הז עטקל י"שרו "בייח רבס הדוהי 'רו" דעו "'ינתמ"מ - םיפקומה םיעטקה)
.י"שר לש ושוריפ תרזעב הלא םיעטק ןכות תא ןיבהל הסנ
!עטקה תא בטיה תנבהש ינפל תולאשה לע בישת לא

הנשמב תולאש (ב)

1 הלאש
."ריע רבחב אלא ןיפסומה תליפת ןיא רמוא הירזע ןב רזעלא 'ר
________________________________ !"ריע רבח" שוריפ המ תחא הלימב בותכ
_________________ !"ריע רבחב אלא ןיפסומה תלפת ןיא" שוריפ המ ךנושלב בותכ
________________________________________________________________
הבושת
2 הלאש
."ריע רבחב אלשו ריע רבח םירמוא םימכחו"
____________________________________ !םימכח לש ןידה תא ךנושלב בותכ
________________________________________________________________
_______________________________ ?םימכחו הירזע ןב רזעלא 'ר םיקלוח המב
________________________________________________________________
____________________________________________ :הירזע ןב רזעלא 'ר תעד
___________________________________________________ :םימכח תעד
הבושת
3 הלאש
"ןיפסומה תלפתמ רוטפ דיחי ריע רבח םש שיש םוקמ לכ ומשמ רמוא הדוהי 'ר
______________________________________________ ?ימ לש ומשמ - "ומשמ"
הבושת

ארמגב תולאש (ג)

1 הלאש
."אמק אנת ונייה הדוהי 'ר"
_______________________________________________ !ארמגה תלאש תא ראב
________________________________________________________________
________________________________________________________________
הבושת
2 הלאש
"...ריע רבחב אלש דיחי והייניב אכיא"
__________________________ !הדוהי 'רו אמק אנת םיקלוח הרקמ הזיאב בותכ
_______________________________________________________________
___________________________________ ?הזה הרקמב אמק אנת לש ותעד המ
________________________________________________________________
_________________________________________ !אמק אנת לש ותעד תא קמנ
________________________________________________________________
___________________________________ ?הזה הרקמב הדוהי 'ר לש ותעד המ
________________________________________________________________
הבושת

תוינרות תותיכל תפסות

1 הלאש
אלא ףסומ תליפת ונקית אלש רמואש הירזע ןב רזעלא 'ר לש ותעד תא קמנל לכות םאה
?דיחיב אלו רוביצב
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הבושת
2 הלאש
בתכ אל י"שר עודמ ."רזעילא 'רד אבילא אמק אנתל" בתכ "ריע רבחב אלש דיחי" ה"דב י"שר
__________________________________________ ?רזעלא 'ר אוהש אמק אנתל
_________________________________________________________________
הבושת
3 הלאש
,רוטפ וא ףסומ תליפת ללפתהל בייח םאה - הלבטב םיבותכה םיבושיה ןמ דחאב רגש דיחי
!דבלב בייח וא רוטפ הלבטבש תוצבשמב בותכ ?תועדה ןמ תחא לכ יפל
בושייב רגש דיחי
םיללפתמש הרשע וב שיש
בושייב רגש דיחי
הרשע וב ןיאש
בושייב רגש דיחי
הרשע וב שיש
םיללפתמ םניאו
 
      אמק אנת
      םימכח
      הדוהי 'ר
הבושת
ט"נשתה - ארמגב יצראה ןחבמל ןובושת

ףדב תואצמתה (א)

.רוא הרות .1
.טפשמ ןייע .2
ס"שה תרוסמ .3
האבה הלאשה

הנשמב תולאש (ב)

1 הבושת
.רובצב
.דיחי םדאל אל לבא רובצב אלא ףסומ תלפת ללפתהל ונקת אל
האבה הלאשה
2 הבושת
.דיחיל ןהו רובצל ןה ףסומ תליפת ונקתש םירמוא םימכח
?אל וא ףסומ תלפת ללפתמ דיחי םאה
תלפת ללפתמ אל דיחי לבא ףסומ תלפת ללפתמ רובצ קרש איה הירזע ןב רזעלא 'ר תעד
.ףסומ
.ףסומ תלפת םיללפתמ רובצ ןיבו דיחי ןיב איה םימכח תעד
האבה הלאשה
3 הבושת
.הירזע ןב רזעלא 'ר לש ומשמ - ומשמ
האבה הלאשה

ארמגב תולאש (ג)

1 הבושת
אנת ירבדל םיהז ןיפסומה תלפתמ רוטפ דיחיש רמואש הדוהי 'ר לש וירבד ירה תלאוש ארמגה
.רוטפ דיחי לבא רובצב אלא ןיפסומה תלפת ןיא רמואש אמק
האבה הלאשה
2 הבושת
ןיאש ןטק בושייב וא ריעב רג םדא םא ,אוה הדוהי 'רו אמק אנת םיקלוח ובש הרקמה
.אל וא ףסומ תלפת ללפתהל בייח םאה ,הרשע - ןינמ םש
תליפת ללפתהלמ רוטפ הרשע ןינמ וב ןיאש בושייב רגש הזכ דיחיש רבוס אמק אנת
.ףסומ
.דיחיל אלו רוביצל קר התיה ףסומ תלפתל םימכח לש הנקתה אמק אנת תעדלש ינפמ
דיחיב ללפתהל בייח הרשע ןינמ וב ןיאש בושייב רגש דיחיש איה הדוהי 'ר לש ותעד
ףסומ תלפת ללפתמש הרשע ןינמ וב שיש בושייב רג םא אלא רוטפ דיחיה ןיאו ,ףסומ תלפת
.רוביצ חילשה תלפת ידי לע רטפנ אוהו
האבה הלאשה

תוינרות תותכל תולאש תפסותל תובושת

1 הבושת
.דיחי אלו רוביצ ןברק אוה ףסומ ןברקש ןויכ
האבה הלאשה
2 הבושת
חרכהב ,הדוהי 'ר רמא התואש הירזע ןב רזעלא 'ר לש ומשב תרחא העד בותכ הנשמבש ןויכ
.ומשב הרמאנ אלא ומצעב הירזע ןב רזעלא 'ר ידי לע הרמאנש ןכתיי אל הנושארה העידה
האבה הלאשה
3 הבושת
בושייב רגש דיחי
םיללפתמש הרשע וב שיש
בושייב רגש דיחי
הרשע וב ןיאש
בושייב רגש דיחי
הרשע וב שיש
םיללפתמ םניאו
 
רוטפ רוטפ רוטפ אמק אנת
בייח בייח בייח םימכח
בייח בייח רוטפ הדוהי 'ר


            תוכן 
מבחני ידע ביהדות             תוכן מבחנים בתושבע