הנשמה תותכסמב םיאשונ לע תולאש .ב קלח
,אשונ לכ תחת ונכוהש תולאשהו םיפיעסה ץבקמ יפ-לע םיאבה םיאשונהמ דחא לכ לע יבתכ
.תושירדב תודקמתהבו זוכירב ךל עייסל ךא ודעונש
תוכרב תכסמ
הינמזו הליפתה .א
.תונושה תועדה יקמנו יטרפ .ןמזה ףוסו ןמזה תליחת - הנטק החנמ תליפת ןמז .1
.תונושה תועדה יקמנו יטרפ .ןמזה ףוסו ןמזה תליחת - בירעמ תליפת ןמז .2
.יקמנ ."תושר - תיברע תליפת" .3
.תונושה תועדה יטרפ .דבעידבו הליחתכל ?יתמ דע - ףסומ תליפת ןמז .4

היתוכרבו הינמז - עמש תאירק .ב
.תונושה תועדה תא יקמנו יטרפ ?ברעב עמש תאירק לש המויס ןמזו התליחת ןמז והמ .1
.תונושה תועדה תא יקמנו יטרפ ?רחשב עמש תאירק לש המויס ןמזו התליחת ןמז והמ .2
?ללה תיב תעד יפלו יאמש תיב תעד יפל רקובבו ברעב עמש תאירק ןפוא והמ .3
.םהמ דחא לכ תעד יקמנ ._
?הירחאו ש"ק ינפל ןרפסמ ןה המ .תיברע לשו תירחש לש עמש תאירק תוכרב .4
?הכוראו הרצק ןהמ ימ ._

םירצמ תאיצי תרכזהו הליפת .ג
.תונושה תועדה תא יקמנו יטרפ ?תירחש תליפת ןמז ףוס והמ .1
?הליפתב המוקמו הנמז והמ .םירצמ תאיצי תרכזה .2
?השוריפ המו ?תרמאנ יתמ ?הנקה ןב הינוחנ יבר תליפת יהמ .3
?תונושה תוטישה ןה המ ."דיחיב םיפסומ תליפת" .4
.יקמנו יטרפ ?תירחש תליפת ןמז תליחת והמ .5

(1) ןינהנה תוכרב .ד
:םיאבה םירקמה ןמ דחא לכב ןידה תא יבתכ .1
.ואמצל םימ התושה (א ._
.ונורגב ול עקתנש לכאמ עולבל םימ התושה (ב ._
.קומינהו ןידה - יאבוגה לעו תולבונה לע הכרב .2
.קומינהו ןידה - "ומע תפו הליחתב חולמ וינפל ואיבה" .3
"ץעה ירפ ארוב" ץראה תוריפ לעו "המדאה ירפ ארוב" ןליאה תוריפ לע ךריב .4
.קומינהו ןידה ._

(2) ןינהנה תוכרב .ה
?הייתשו הליכא ינפל ןיכרבמש תוכרבה לש (תוכלמו םש אלל) קיודמה ןחסונ והמ .1
.וללה תוכרבהמ תחא לכל תואמגוד ינת ._
?ןוזמה לע הנושאר הכרב ךרבי אל יתמ .2
?םינוש םינימ לכאיש ףא הנושאר תחא הכרב קר ךרבי יתמ .3
המיאתמ הניאש הנושאר הכרב ךריב וא הנושאר הכרב ךרבל חכשו לכא .4
.יקמנו יטרפ ?וניד המ ._

תודחוימ תוכרבו תוליפת .ו
ונממ אצויהו שרדמה תיבל סנכנה תליפת יהמ .1
.(אלמה חסונה תא תרכוז ךניא םא ןכותב ידקמתה) ._
.(ל"נכ) ךרכה ןמ אצויהו ךרכל סנכנה תליפת יהמ .2
.(ל"נכ) הליפתה ןמז עיגהו הנכס םוקמב ךלהמה לש (הרשע הנומש) הליפתה יהמ .3
:םיאבה םירקמה תשולשב םימשגה לע ךרבי דציכ .4
.ודבל עקרק ול שי רשאכ (א ._
.תופתושב (ב ._
.ללכ עקרק ול ןיאשכ (ג ._
?םשוריפמ תוישעמה תוכלשהה ןהמו ?"םימשג תליאש"ו "םימשג תורובג" לש םשוריפ והמ .5

הרשע הנומש תוכלה .ז
?רטמ םילאוש הכרב וזיאבו ,םימשג םיריכזמ הרשע-הנומש תליפתמ הכרב וזיאב .1
?ולא תוכרבב אקווד עודמ ._
?וז הכרבב אקווד עודמ ?תבש-יאצומב הלדבה םירמוא הרשע-הנומש תליפתמ הכרב וזיאב .2
.תועדה יתשל יסחייתה ._
,ויפכ תאשל יאשר יתמ - הביתה ינפל רבועה תסנכה-תיבב דיחי ןהכ .3
?ויפכ תאשל יאשר וניא יתמו ._

האפ תכסמ
האפ תוכלה .א
?ןנברדמו אתיירואדמ האפ רועיש והמ .1
?ושוריפ והמו ?ללכה והמ "...האפב ורמא ללכ" .2
?ושוריפ המ - ינע רשעמ לעו האפה לע ינעה תונמאנ .3
?םיבייח יתמו ךכמ םירוטפ יתמ - האפל םיחינמש הממ תורשעמו תומורת תשרפה .4

רועיש םהל ןיאש םירבדה .ב
.קומינהו םימכח ול ונתנש רועישה ינייצו דחא לכ ישרפ ?רועיש םהל ןיאש םירבדה םה המ .1

תורשעמו תומורת .ג
?וקומינו ןידה והמ - האפב תורשעמו תומורת .1
?וקומינו ןידה והמ - רקפהב תורשעמו תומורת .2
?ןידה המ - ןנברדמו אתיירואדמ ערוזו לטונ תורשעמו תומורת .3
.וקומינו ןידה - ןרוגה תא וחקלש יולו ןהכ .4

תיעיבש תכסמ
לובזורפה תוכלהמ .א
?עודמו ונקית ימ ?לובזורפ והמ .1
?רחואמ לובזורפב ןידה והמו םדקומ לובזורפב ןידה והמ .2
?לובזורפ תביתכל יאנתכ תשמשמ עקרק עודמ .3
?לובזורפ ןיבו םירובד תרווכ ןיב רשקה והמ .4

םיפסכ תטימש .ב
:םיפסכ תטימש תוצמל םרשק המו םיאבה םיגשומה תא יריבסה .1
.רטשב הוולמ (א ._
.תונח תפקה (ב ._
.ריכש רכש (ג ._
.תינימשה הנשה שאר לש ןושארה םוי (ד ._

אמוי תכסמ
הרפכו הבושת .א
.תוריבע יגוס ינש ינייצ ?תרפכמ דבלב הבושת ,תוריבע יגוס וליא לע .1
?רפכמ םירופיכה םויו הלות הבושת תוריבע גוס הזיא .2
.תוריבע יגוס ינש ינייצ ?ןיקרממ ןירוסיו ןילות םירופיכה םויו הבושת תוריבע יגוס וליאב .3
?רפכמ אוה ןיא גוס הזיא לעו ,חלתשמה ריעש רפכמ תוריבע גוס הזיא לע .4
דחא לכב ותרפכ ךרד יהמ .םשה לוליחב וא תותירכ יבייחב וא השעת אלב וא השעב דיזה .5
?םירקמה תעבראמ ._

(1) םירופיכה םוי ייוניע .ב
ירועיש םה המו ?םירופיכה םויב שנוע םהילע םיבייחש הייתשהו הליכאה ירועיש םה המ .1
.םילדבהל קומינה תא יריבסה ?םירוסיאה ראשב שנוע םהילע םיבייחש הייתשהו הליכאה ._
.יקמנ ?םתרמוח תוגרדו םירופיכה םויב םייוניעה תשמח םה המ .2
.יטרפ ?תוקוניתה תא ןינעמ דציכ .3
.יטרפ ?םירופיכה םויב הלוח וא תרבועמ ןיד והמ .4

(2) םירופיכה םוי ייוניע .ג
?רועישכמ תוחפ לכואה ןיבל וניב המו ,רועישכ םירופיכה םויב לכואה לש ושנוע והמ .1
.יקמנ .םיפרטצמ םניאש םירבדו ,וימגול אולמלו תבתוככל םיפרטצמה םירבד .2
?קומינהו ןידה והמ - דחא םלעהב הכאלמ השעו לכא ,דחא םלעהב התשו לכא .3
.יקמנ ?םיאיקב לע םיכמוס ןיא יתמו םיאיקב לע םיכמוס יתמ - הנכס הב שיש הלחמב הלוח .4

הציב תכסמ
(1) בוט םויב שפנ לכוא תכאלמ .א
.בוט םויב הרוסאהו תרתומה שפנ לכוא תכאלמ ימיגדה .1
.וקומינו ןידה - םהינפל ןוזמ תניתנו ןירביבה ןמ םיגד תדיצ .2
.וקומינו ןידה - םהינפל ןוזמ תניתנו ןירביבה ןמ ףועו היח תדיצ .3
.וקומינו ןידה - שפנ לכוא ךרוצל בוט םויב ןיכס תזחשה .4

(2) בוט םויב שפנ לכוא תכאלמ .ב
?בוט םויב "ררוב" תכאלמל םיסחייתמה ,םיאבה םירקמה העבראב הכלהה יהמ .1
.תלוספ ךותמ לכוא (א ._
.לכוא ךותמ תולוספ (ב ._
.ילכב ררוב (ג ._
."הלושו חידמ" (ד ._
?בוט םוי תחמש םושמ ט"ויב תורתומה תולועפ יתש ןייצל ילכותה .2
:(תחא הלועפ - רוסיא לכב) ןלהל םירכזנה םירוסיאה םושמ ט"ויב הרוסאה תחא הלועפ ינייצ .3
.הנכה םושמ (א ._
.ןיע תיארמ םושמ (ב ._
.ןתמו אשמ םושמ (ג ._
.ןודינב םיללכה תא ינייצו יטרפ .ימיגדה ?ט"ויב תורוסא שפנ לכואל תורושקה תוכאלמ וליא .4

ט"ויב םדה יוסיכו הטיחש .ג
.(ללה תיב ןיבו יאמש תיב ןיב תקולחמל יסחייתה) בוט-םויב הליחתכל ףועו היח תטיחש .1
?ללה תיב לש םתעד יהמ דבעידב טחש רבכ םא .2
.יקמנ ?בוט-םויב קסוהש ,רק הריכ רפאב םדה יוסיכ ןיד והמ .3
.יקמנ ?בוט-םויב קסוהש ,םח הריכ רפאב םדה יוסיכ ןיד והמ .4

הטוס תכסמ
(1) הטוס השא .א
?המורת תליכאב הטוסה תרסאנ יתמ דעו יתמיאמ .1
.יקמנ ?המורת תליכא יבגל הניד המ - האמטנש םידע ואבו םימה הוקדב אלו התתש .2
.יקמנ ?המורת תליכא יבגל הניד המ - ךרדב הלעב הילע אב .3
.קומינהו ןידה - הריתסו ייוניק רחאל לעבה םע דוחיי .4

םינהכ תכרב .ב
.יריבסה ?שדקמב המכו ?הנידמב ןיכרבמ תוכרב המכ .1
?ךכל רבסהה והמו הנושהו הוושה - שדקמבו הנידמב םשה תרכזה .2
.קומינהו ןידה - שדקמבו הנידמב םייפכ תאישנ תרוצ .3
.קומינהו ןידה - שדקמב לודג ןהכ לש םייפכ תאישנ תרוצ .4

הינידו היגוס - המחלמה .ג
.ימיגדה ?תושר תמחלמ יהמו ?הוצמ תמחלמ יהמ .1
.תושר תמחלמ ןיבו הוצמ תמחלמ ןיב יתכלהה לדבהה והמ .2
?תכייתשמ איה המחלמ גוס וזיאל - ונילע אוביש ששחמ ביוא דגנ םימחלנש המחלמ .3
.(תועד שולש תוחפל) ?הז קוספ שוריפל תוטישהו תועדה ןה המ - "בבלה ךרו אריה" .4

ךלמה תשרפ .ד
?ימ ידי לעו ?הארקנ יתמ ?ךלמה תשרפ יהמ .1
.יקמנו יטרפ ?הילא םיוולתמה םיסכטה םה המ .2
?"רשעל הלכת יכ" תשרפו "רשעת רשע" תשרפ םיארוק עודמ .3
תכרב ןיבל "להקה" דמעמב ךלמה תכרב ןיב ינוש שי ,האירקה רחאלש תוכרבה ןמ תחאב .4
?הז ינוש והמ .כ"הויב לודגה ןהכה ._
.םיעוריא ינש ונייפא ספירגא ימיב "להקה" דמעמ תא .5
?ולא םיעוריא לע םימכח וביגה דציכו ?םה המ ._

(2) הטוס השא .ה
.תועיד שולש יבתכ ?המכב - הריתסו יוניק .1
?השאה תא םיקדוב םימה ןיא םירקמ וליאב .2
.םירקמהמ דחא לכב ךכל קומינה תאו םירקמ ינש ינייצ ._
?הטוסה לע םימייאמ דציכ .3
."ול םידדומ - הבוטל דדומ םדאש הדימב" .4
?הזה ללכל ארקמה ןמ תואמגוד שולש איבהל ילכותה ._

הנממ םיררחושמהו המחלמל םיסיוגמה .ו
?המחלמה יכרועמ םירזוחה םה ימ .1
?םירזוח םניאש הלא םה ימ .2
?ונתלאשבש וליאמ 2-ו 1 תולאשב ורכזנש ולא םינוש המבו ?םמוקממ םיזז םניאש הלא ימ .3
?עודמו םלוכ תא םיסייגמ יתמ .4

וב-לכ .ג קלח
םיאשונה לכמ םיטפשמו םייוטיב ,םיגשומ טקל
לכמ תורגבה תוניחב ינולאש לכמ וטקלנש םיטפשמו םייוטיב ,םיגשומ לש המישר ךינפל
:םהמ דחא לכ ישרפו יראב .תשרדנה םידומילה תינכת תרגסמב ודמלנש םיאשונה

.הריתסו יוניק (א

.התבותכ תרבוש (ב

.רשעמ יודיו (ג

."םהילגר רפעב קבאתמ יוה" (ד

."אנא אבר ארבג אמית אלו ארגא לוטו אקושב אתלבנ טושפ" (ה

."ףלח אגתב שמתשאדו" (ו

."ףסי ףיסומ אלדו" (ז

.השעל קתינה השעת אל (ח

.תסנכה ןזח (ט

.יאדו םשא (י

.ןויארה (אי

.היינש העיבר (בי

.רשעמ תמורת (גי

."יתרמשמל תרמשמ ושע" (די

?"ינא המ - ימצעל ינאשכו" (וט

."הבוטב תיעיבש תוריפ לכוא ןיא" (זט

."האבה הנשל ןירשעתמ ,רבעשל ןירשעתמ" (זי

.הסגה תבתוכ (חי

."לדנסה תא לוענת היחה" (טי

."תונערופה ןמ שאייתת לא" (כ

."תושומנה הב וכלישמ ?טקלב םירתומ םדא לכ יתמיאמ" (אכ

.חורימ (בכ

.ךלמה תשרפ (גכ

."המש דבא - אמש דגנ" (דכ

.תובש (הכ

.רשעמ תמורת (וכ

."שמוחמ רתוי זבזבי לא זבזבמה" (זכ

.וימגול אלמ (חכ

.הרותל גייס ושע (טכ

."םידוקפה שמוחבש רושעב" (ל

.רוביעה תשרפ (אל

.הבוטה ןיעמ הערה לע ךרבמ (בל

."היינש העיבר דרתשמ - םיתיזבו" (גל

.הקשה (דל

.החנמה גלפ (הל

.דחא םלעה (ול

.תודמוע רשעל (זל

."תוגוז" (חל

."ןבר" (טל

."םינקז" (מ

.התניערגכו הומכ ,הסגה תבתוכ (אמ

.ןודקיפה תעובש (במ

.תודעה תעובש (גמ

.םבי תרמוש (דמ

.הלודגה תסנכ ישנא (המ

."תונמ אלא ט"ויב ןיחלשמ ןיא" (ומ

.הנמזה (זמ

."םיניידה יכרועכ ךמצע שעת לא" (חמ

.תודימה יוצימ (טמ

.תסנכה שאר (נ

.הכורא הכרב (אנ

.רוביעה תשרפ (בנ

.ףוקינ יתיז (גנ

.תרפרפ (דנ

.תולק תוריבע (הנ

.הנושארה הרומשאה ףוס (ונ

."ןידב םינותמ ווה" (זנ

.תוירעל תוינש (חנ

."ותנש לכב ינע רשעמ לעו" (טנ

."הרובחל הרובחמ ןיליבטמ" (ס

."הרותב ארוקה םדאכ ,דיספה אל ךליאו ןאכמ ארוקה" (אס

.עבק ךתרות השע (בס

.הקדצה לע ןינכשממ (גס


פ"עבשותב תורגב תוניחב ןכות