הנשמה תותכסמב םיאשונ לע תולאש .ב קלח
,אשונ לכ תחת ונכוהש תולאשהו םיפיעסה ץבקמ יפ-לע םיאבה םיאשונהמ דחא לכ לע יבתכ
.תושירדב תודקמתהבו זוכירב ךל עייסל ךא ודעונש
תיעיבש תכסמ
תיעיבשה הנשה תוריפ ינידמ .א
:םיאבה םיגשומה תא ישרפ
.המהבו םדא לכאמ
.ןיעובצה ןיממ
.ץראב םייקתמ וניא
.תיעיבש ימד
.דחאכ םיאב רועיבו האנה
.רועיב רחאל האנה
?תיעיבשה הנשה אשונל םירשקתמ םה דציכ

הלח תכסמ
הלח תשרפה .א
.רוסיאלו שנועל ,הליכאה ירועישל יסחייתה ?גגושב וא דיזמב הלח לכואה רז לש ושנוע והמ .1
?וקומינו ןידה והמ ?אמטה לע רוהטה ןמ תלטינ הלח םאה .2
?וקומינו ןידה והמ ?אמטה לע רוהטה ןמ תלטינ יאמד תלח םאה .3
?וקומינו ןידה והמ - "הלח יתסיע לכ רמואה" .4

בויחה תולחל םיאנתה .ב
בויחב ,דבעידבו הליחתכל ,תונושה תועדה תא יטרפ ?הלחב תבייחה הסיעה ירועיש םהמ .1
.הידעלבו הכרב ._
?וקומינו ןידה והמ .תורשעמלו הלחל שילש האיבה אלש האובת .2
?תוישעמה תויתכלהה היתוכלשהו וז העיבק לש השוריפ המ - "הלחל תוצרא שולש" .3
?עודמו הלחמ תורוטפ תוסיע וליא .4

םירוכיב תכסמ
םירוכיבב בויחל םיאנתה .א
?וקומינו ןידה והמ - "ורבח לש ךותב תונליא השולש הנוקה" .1
?ןהיקומינו תונושה תועדה ןהמ - "וריבח לש ךותב תונליא ינש הנוקה" .2
?ןהיקומינו תונושה תועדה ןהמ - וריבח לש עקרקב סירא .3
?וקומינו ןידה והמ - ותשא ירוכיבב לעבהו ,םירוכיב תאבהב השאה .4

םירוכיב ירוטיעו םירוכיב תפסות .ב
?יתמיא - םירוכיב םש תאירק .1
?"םירוכיב ירוטיע"לו "םירוכיב תפסות"ל תוריפה גוס והמ .2
?םדיבש תולזוגבו םילסה יבג לעש תולזוגב םישוע המ .3
?"םירוכיב ירוטיע" ןיבו "םירוכיב תפסות" ןיב םילדבהה םה המ .4
?יאמד יבגל "םירוכיב רוטיע"ו "םירוכיב תפסות" לש ןידה והמ .5

םירוכיבה תאבה תעב תארקנה השרפה .ג
?תארקנה השרפה לש הנכות והמ .1
?וז םימכח תשרדל רבסהה והמ .םימעפ יתש דיגמ וניאו דיגמ תחא םעפ - "םויה יתדגה" .2
?עודמו ארק ימ - הנקתה רחאלו הנושארב םירוכיבה תאירק .3
?דעומב םירוכיבה תא ואיבה םא וליפא ןירוק ןיא יתמ .4
?הביסה יהמו ?דוע ןירוק אל - םירוכיב הב םיאיבמשכש הפוקתה יהמ .5

םירוכיבה תוצממ םירוטפהו םיבייחה .ד
?הרקמ לכב הביסה יהמו ?ללכ םירוכיב םיאיבמ אלש ולא םה ימ .1
?הרקמ לכב הביסה יהמ ?האירקהמ םירוטפו םירוכיב םיאיבמה םה ימ .2
?וז הדבועל שיש תישעמה הכלשהה יהמ - "ןייעמה שבי" .3
...תיבה רהל ועיגהשמו ,תיבה רהל ועיגה אלש דע איה םירוכיב תאבהב תוירחא בויח .4
?וז הכלהל שוריפה והמ ._

(1) םירוכיבה תאבה תוכלהמ .ה
?וז העיבק לש רבסהה והמ - "התעשב הוצמ הביבח" .1
?םירצנה ילסו בהזהו ףסכה לש תותלקה םיראשנ ימ ידיב .2
?םירוכיבה יאיבמ לש םאוב תארקל דומעל םינמואה לש םבויחל רבסהה והמ .3
?הנקתה לש העקר היה המ ?"הנקתה" רחאל - המו "הנושארב" ןידה היה המ .4
?דמעמבש תורייעה לכ תוסנכתמ ויה ןכיה .5
?ומצע ינפב דחא לכ םהירוכיב תא םיאיבמ ויה אל עודמ .6
?עודמ ?םיקוחרהו םיבורקה םיאיבמ ויה תוריפ וליא .7

(2) םירוכיבה תאבה תוכלהמ ו
?םתוירחאב בייח יתמ דע ,ואמטנו וירוכיב שירפה .1
ולא םוקמב ואבוהש ,םירוכיב גגושב לכאש רז ןידו ,םיליגר םירוכיב גגושב לכאש רז ןיד .2
.ואמטנש ._
.יקמנ ?םירוכיב םינתונ ןהכ הזיאל .3
.יטרפ ?םירוכיבה ואבוה םהב ,םילכה תא ומצעל לוטיל ןהכה יאשר םאה .4

תבש תכסמ
(1) תבשב תוכאלמ תיישע רוסיא .א
?ורוקמו רועישה ,ןידה והמ - תבשב רפותה תכאלמ בויח .1
?ורוקמו רועישה ,ןידה והמ - תבשב ערוק תכאלמ בויח .2
?הכלהה יהמו ?רבסהה והמ - "ותמחב ערוקה" .3
"תמה לע ערוקה" .4
?וילע עורקל בייח וניאשבו ,וילע עורקל בייחש תמב בויחה והמו ?רבסהה והמ ._

(2) תבשב תוכאלמ תיישע רוסיא .ב
?ורוקמו ןידה והמ .וינישב וא ילכב וינרפצ לטונה .1
?ורוקמו ןידה והמ .וידיב וריבח רעש וא ורעש לטונה .2
?וקומינו בויחה והמ ?תבשב ורסאנ עודמו ?וללה תולועפה ןה המ ."תסקופהו תלחוכה" .3
?וקומינו ןידה והמ - בוקנ וניאשו בוקנ ץיצעמ שלותה .4

(3) תבשב תוכאלמ תיישע רוסיא .ג
.ימיגדהו יטרפ ?היתודלות ןהמ ?הרועיש יהמ ?וז הכאלמ לש השוריפ המ - "שיטפב הכמ" .1
?תבשב האצוה תכאלמב "רוסא לבא רוטפ" לש םירקמ ןייצל ילכותה .2
.תונושה תועדל םג יסחייתה ._
?ליצהל רוסא ןכיהלו םיליצמ ןכיהל ?תבשב הקילדה ןמ ליצהל רתומ המ .3
?הקילדה תוטשפתה עונמל ידכ םהב טוקנל רתומש םיעצמאה םה המ .4

הנשה שאר תכסמ
(1) רפושב העיקתה תוכלהמ .א
?קומינהו וניד המ - תבשב תויהל לחש הנשה שאר .1
?ויקומינ ויה המו ?תבשב לחש הנשה שארב העיקתה ןיינעב יאכז ןב ןנחוי ןבר ןקית המ .2
?הנקת לכב ויעינמ ויה המ .יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתהש תופסונ תונקת ינמ .3
אמש םירזוג ןיאו תבשב תויהל לחש הנשה שארב רפוש תעיקתב תוקוניתה םע ןיקסעתמ" .4
?ומעט המו הז ןיד לש ושוריפ והמ ."םיברה תושרב תומא עברא ונריבעי ._

(2) רפושב העיקתה תוכלהמ .ב
.יקמנ ?הנידמב וניד המו ?שדקמב רפוש תעיקת ןיד והמ .1
.תועד שולשל יסחייתה ?שדקמה תיב ברחש רחאל רפוש תעיקת ןיד והמ .2
?רפוש תעיקת יבגל ןברוחה רחאל הנבי לע הרתי שדקמה ןמזב םילשורי התייה המב .3
.םילדבה ינש ינייצ ._
תבשויו םילשוריל הבורקה ריע ןיד והמו ?לחנב תבשויו םילשוריל הבורקה ריע ןיד והמ .4
.םינידהמ דחא לכ יקמנ ?רפוש תעיקת יבגל רהה שארב ._

הנשה שארב תועיקתה רדס .ג
?שוריפה והמ - "שולש שולש לש שולש תועיקת רדס" .1
?וקומינו ןידה והמ - "םיתשכ הינשב ךשמו הנושארב עקת" .2
?וקומינו שוריפה והמ - "עיקתמ ינשה ,הנשה שאר לש בוט םויב הביתה ינפל רבועה" .3
?ומעטו ורוקמ ,תועיקתה רדס והמ .4

ןירדהנס תכסמ
ןידה תיב הנבמ .א
?תאז ודמל ןינמ - ןירדהנסה תבישי ןפוא .1
?ןירדהנס ןיבישומ ויה ןכיה .2
.תונושה תוטישל יסחייתה ?םדיקפת היה המ .ןיניידה ירפוס .3
?הלודג ןירדהנסל הנטק ןירדהנס ןיב המ .4
?ןירדהנסב םיניידה לש םהיתונורשכו םהיתונוכת ויה המ .5

םידעו תודע יניד .ב
.םהמ דחא לכב ןידה והמ ינייצו ימיגדהו ישרפ - השחכהו המזה .1
ןידה המ ."תועש עבשב :רמוא דחאו ,תועש שמחב :רמוא דחאו ,תועש שולשב :רמוא דחא" .2
?וקומינו ._
?וקומינו ןידה המ - "תוריקחב עדוי יניא :רמוא דחא" .3
?וקומינו ןידה המ - "תוקידבב עדוי יניא :רמוא דחא" .4
.תושפנ יניד ןיבו תונוממ יניד ןיב יקלח ?םידעה לע םימייאמ ויה דציכ .5

תושפנ ינידו תונוממ יניד .ג
?תושפנ ינידב - ימו תונוממ ינידב ןודל םירשכה םה ימ .1
?תושפנ ינידבו תונוממ ינידב ןוידה תחיתפב םיליחתמ ימבו םיליחתמ המב .2
?תושפנ ינידב - הרקמ הזיאבו ,תונוממ ינידב ןידה תא םירתוס הרקמ הזיאב .3
.יטרפ ?הכלהה יהמ - תושפנ ינידבו תונוממ ינידב תבש ברעב ןודל רתומה .4
.יקמנו יטרפ ?הכלהה יהמ .תושפנ ינידבו תונוממ ינידב - ןיד ןמזכ תותבש יברעו תולילה .5

תובא תכסמ
הרות דומלת .א
.יראב - "ןוע תחכשמ םהינש תעיגיש ץרא ךרד םע הרות דומלת הפי" .1
.יראב - "הרותל גייס תרוסמ" .2
.(םישוריפה ינשל יסחייתה) ?"תמייקתמ ותמכח ןיא" יתמיאו ,"תמייקתמ ותמכח" יתמיא .3
?עודמו ,יתמיא - "ושפנב בייחתמ וליאכ בותכה וילע הלעמ ותנשממ רבד חכושה לכ" .4

וב-לכ .ג קלח
םיאשונה לכמ םיטפשמו םייוטיב ,םיגשומ טקל
לכמ תורגבה תוניחב ינולאש לכמ וטקלנש םיטפשמו םייוטיב ,םיגשומ לש המישר ךינפל
:םהמ דחא לכ ישרפו יראב .תשרדנה םידומילה תינכת תרגסמב ודמלנש םיאשונה

.יאמד (א

.ןוקרקיס (ב

."ןיד תיבבש אלפומ לע הנעת אל" (ג

."הנובת הברמ הצע הברמ" (ד

."ץרא ךרד לועו תוכלמ לוע וילע ןינתונ הרות לוע ונממ קרופה לכו..." (ה

."ךופטא תפטאד לע" (ו

.ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןודת לא" (ז

.ןוקירטונ (ח

.ןטק חספ (ט

.דעווה םוקמ (י

."הבוטב רבחל אלא םתוא םינתונ ןיא ,םירוכיבה" (אי

.דמעמ ישנא (בי

."עבק ךתליפת שעת לא" (גי

."ךמצע ינפב עשר יהת לא" (די

.תיעיבשל רועיבה תנש (וט

.הפירש ןמש (זט

."שארל לק יוה" (זי

."הנובת הברמ הצע הברמ" (חי

.שיטפב הכמ תכאלמ (טי

.םויה תשודק ,תורובג (כ

."הירחאל הטושפו הינפל הטושפ העורת לכ" (אכ

."דצה ןמ ןיליחתמ תושפנ יניד" (בכ

."תוכלה יפוג ןה ןיניק" (גכ

."ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ ,ךנוצרכ ונוצר השע" (דכ

.תורצח יבוריע (הכ

.שמש ברעה (וכ

.שדח רוסיא (זכ

."הכלהכ אלש הרותב םינפ הלגמה" (חכ

."הנותנ תושרהו יופצ לכה" (טכ

.רוסא ולוכ ףנה םוי (ל

.הקידבו הריקח ,השירד (אל

."הבוחל ןיבו תוכזל ןיב ןיריזחמ תונוממ יניד" (בל

.עמודמ (גל

.אירוסב תולח יתש (דל

."תושירפל גייס םירדנ" (הל

."המכחל תוארפרפ תואירטמיגו תופוקת" (ול

.ףקומ (זל

."הרותל גייס תרוסמ" (חל

."שארל לק יוה" (טל

.קסעתמ (מ

.יאכז ןב ןנחוי ןבר תונקת (אמ

."ךתתימ ינפל דחא םוי בוש" (במ

.ארוקו איבמ (גמ

.החנהו הריקע (דמ

.די רחאלכ (המ

.דחא םלעה (ומ

.םירוטפ ושעש םיינש (זמ

.אמייק לש רשק (חמ

.תברועמ רצח (טמ

.םישדוקה תא ללחמה (נ

.םירוכיב אשונ תוריכחו תוסירא (אנ

.ותנשממ קיספמ (בנ

."הבוחל ןיריזחמ ןיאו תוכזל ןיריזחמ תושפנ יניד" (גנ

.ןידה יוניע (דנ

.סופורטופא (הנ

."עמשיהל ופוסש ,עומשל רשפא יאש רבד רמאת לא" (ונ

.אנמ ןקתמ (זנ

."םויה תשודק םע תויוכלמ ללוכ" (חנ

."ןהמע תולשבתמש םישדע יפילקמ ץוח" (טנ

.אתיל דחא יפ-לע הערל ךתייטה (ס


פ"עבשותב תורגב תוניחב ןכות