הפ-לעבש הרות - תורגב תניחב

דומיל תודיחי 2
םייתכלממ רפס יתבל


םיידוסי-לע רפס-יתבל תורגב :הניחבה גוס
1997 ,ז"נשת ץיק :הניחבה דעומ
לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
007201 :ןולאשה רפסמ
ח-א תויגוס :םיחפסנ

ן ח ב נ ל     ת ו א ר ו ה
םייתעש :הניחבה ךשמ .א
: תודיחי עברא הז ןולאשב
םיברה תושר-הנושאר הדיחי
בוטהו רשיה תישעו-הינש הדיחי
רויגו תורג לע-תישילש הדיחי
החפשמה-תיעיבר הדיחי
: םיקרפ ינש הדיחי לכב
תודוקנ 35- הנותנ היגוס לע תולאש-ןושאר קרפ
תודוקנ 15- תויללכ תולאש-ינש קרפ
הדיחיל תודוקנ 50 - כ"הס
. תדמלש תודיחיה יתשמ קר תולאש לע תונעל ךילע
תודוקנ 100=2 * 50
:הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג
. דבלב הרפסמ תא אלא ,הלאשה תא קיתעת לא .1
. קוסיפלו ביתכל ,בתכל בל םיש .אשונב זכרתה .2
:תודחוימ תוארוה .ד


תולאשה

,תדמלש תודיחיה יתשב קר רוחבל ךילע הז ןולאשב תודיחיה עברא ןיבמ !בל םיש
. הדיחי לכב תוארוהה יפל ,ןהבש תולאשה לע תונעלו

בוטהו רשיה תישעו - היינש הדיחי םיברה תושר - הנושאר הדיחי
החפשמה - תיעיבר הדיחי רויגו תורג לע - תישילש הדיחי