פ"עבשותל אובמו הקמעהב םיניד - דומלתדומיל תודיחי 5 לש המרב םינחבנל / םיידוסי-לע רפס-יתבל תורגב
006104 :ןולאשה רפסמ / 1998 ,ח"נשת ץיק :הניחבה דעומ

ןחבנל תוארוה
. יצחו העש :הניחבה ךשמ. א
.םיקרפ השולש הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ. ב

- - "התכלהכ תבש תרימש "יפ-לע תולאש - ןושאר קרפ
תודוקנ 50 - (10 x 5) - "הרורב הנשמ"ו - -
תודוקנ 30 - (4 x 5) +(10 x 1) - הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ
תודוקנ 20 - (10 x 2) - ע"בשותל אובמ - ישילש קרפ
----------------- - - -
תודוקנ 100 - כ"הס - -
.רזע רמוח לכ :שומישב רתומ רזע רמוח .ג
.ןיא :תודחוימ תוארוה. ד


תולאשה
(תודוקנ 50) - ןושאר קרפ
"הרורב הנשמ"ו "התכלהכ תבש תרימש" יפ-לע תולאש

.9-6 תולאשהמ םייתש לעו 5-1 תולאשהמ שולש לע :תולאש שמח לע תונעל ךילע
(תודוקנ 10 - הלאש לכל)

."התכלהכ תבש תרימש" רפסה יפ לע ,5-1 תולאשהמ שולש לע הנע

1 הלאש
תבש ברעמ הנכוהש תיצמתמ הת סוכ תבשב ןיבהל ושקבתה דודו ריאי
םיחתור םימ הילע גזמו ,הרקה תיצמתהמ טעמ סוכל קצי ריאי .ירמגל הררקתהו
קצי ךכ-רחאו ,םיחתור םימ סוכה תא םדוק אלימ דוד .שאה לע היהש םימה דודמ
.הרקה תיצמתהמ טעמ הכותל

?הכלהכ אלש גהנ םהמ ימו ,ענמיהל םהמ דחא לכ הצר תיתכלה היעב וזיאמ .א
.קמנ

תנכהב ("התכלהכ תבש תרימש" רפס לעב תעד יפל) הליחתכל גוהנל שי דציכ .ב
?ולא תויתכלה תויעב יתשמ ענמיהל ידכ ,תבש ברעמ הנכוהש תיצמתמ הת סוכ
.קמנ
1 הבושת

2 הלאש
המכ םירופת ליעמה תנטבלש ותעתפהל הליג תבשב .שדח ליעמ לביק םעונ
.םייברזר םירותפכ
תיוות יכ ותעתפהל הליג תבשב .הקידבל זנטעש תדבעמל וליעמ תא רסמ לאיחי
.דגבב הרופת הראשנ הדבעמה
.בוריע וב ןיאש םוקמל םיליעמה םע תאצל םהל רתומ םא וטבלתה לאיחיו םעונ
ךא ,בוריע וב ןיאש םוקמל ליעמה םע תאצל רוסא םעונל יכ ןעט קחצי םרבח
.רתומ לאיחיל

םהל רתומ םא לאיחיו םעונ וטבלתה םללגבש ,םייתכלה םילוקיש ינש ןייצ .א
.בוריע וב ןיאש םוקמל םיליעמה םע תאצל

.ךירבד תא רבסה ?קחצי לש ותעדל ,םירקמה ינש ןיב הנחבהה יהמ .ב
2 הבושת

3 הלאש
םינמוזמ תכישמל דעוימה ,יטנגמ סיטרכו ןורפיע ותטימ לע לאיחי אצמ תבשב
יש .הב ןושיל לכויש ידכ ,ותטיממ םקיחרהל ול רתומ םא טבלתה לאיחי .קנבהמ
.ול רתומ הכלהה יפלש ול ריעה

.קמנ ?ןאכ רבודמ "הצקומ" יגוס ינש וליאב .א

?הטימה ןמ הלאה "הצקומ"ה יגוסמ דחא לכ קיחרהל הריתמ הכלהה ןפוא הזיאב .ב
.קמנ
3 הבושת

4 הלאש
ללוכ ,עובשה תומי לכ ךשמב ,תבש םירמוש הבש הדעסמב רצלמכ דבע םייח
םג ותרוכשמ הללכ שדוחה ףוסבו ,לופכ רכש לביק תבשב ותדובע רובעב .תבשב
תוקלחמה תחאב עייסל תותבשה תחאב בדנתה ריאמ .תבשב ותדובע רכש תא
,םיחרפ רז ריאמ לש ותיבל םילוחה-תיב להנמ חלש תבש יאצומב .םילוח-תיבב
.ותובדנתה לע הרקוה תואכ

רכש לבקל ול רתומ םאהו ,תבשב הדובעה רובעב רכש לבקל רתומ םייחל םאה .א
.קמנ ?תבשב ותדובע רובעב לופכ

ותובדנתה רובעב ול חלשנש םיחרפה רז תא לבקל רתומ ריאמל םאה .ב
.קמנ ?תבשב םילוחה-תיבב
4 הבושת

5 הלאש
הייתש תויחפ תריכמל תושמשמה ,תויטמוטוא תונוכמל הרבח לעב אוה דוד
,הנוכמה תא אלמל דוד גהנ תבשה תסינכ ינפל .ימצע שומיש ידי-לע רוביצל
.הייתש תויחפב ,םילשורי זכרמב תמקוממש
רקיעמש ןעט השמ וליאו ,תויתכלה תויעב יתש ללגב ןכ תושעל רוסאש ול ריעה דג
.רתומ - ןידה

אוה הז השעמש דג רבס ןללגבש תויתכלהה תויעבה יתש תויהל תולוכי המ .א
.קמנ ?רוסא

?הלא תויתכלה תויעב יתשל שושחל ןיא ,ןידה רקיע דצמ ,עודמ .ב
5 הבושת

."הרורב הנשמ" רפסה יפ-לע ,9-6 תולאשהמ םייתש לע הנע

ט"נק-ח"נק ןמיס
6 הלאש
הליטנה רחאל דימ .החנמ תליפת ינפל ןידכו תדכ םיידי ולטנ ןועמשו ןבואר
הנטק החנמ תליפת ללפתהלו ,דימ םיירהצ תחורא לוכאל וטילחהו ,וטרחתה
.ברעל ךומסב
ןועמש .לוכאל ליחתהו "איצומה" ךריב דימ ,וז םיידי תליטנ לע ךמתסה ןבואר
.לוכאל ליחתה ךכ רחא קרו הליטנה לע ךריב ,תינש וידי תא לטנ

םאהו ,תינש וידי תא לטנ אלשכ ןידכ ןבואר גהנ םאה ,א"מרהו רבחמה תעדל .א
.םהמ דחא לכ ירבדמ ךירבד תא חכוהו קמנ ?תינש וידי תא לטנשכ ןידכ ןועמש גהנ

חכוהו קמנ ?היינשה הליטנה לע ךריבשכ ןידכ ןועמש גהנ םאה ,רבחמה תעדל .ב
.רבחמה ירבדמ ךירבד תא
6 הבושת

ז"עק ןמיס
7 הלאש
םע ,זרוא תנמ םהינפל ושיגה הדועסה ךלהמב .תפ תדועס ודעס ריאיו דוד
.םחל ילב ולכא םה וז הנמ .זרואה לע םירזופמ םידקש
,"ץעה ירפ ארוב" תכרב ךריב םידקשה לעו "תונוזמ" תכרב זרואה לע ךריב דוד
.הנושאר הכרב ךרבל ילב םידקשהו זרואה תא לכא ריאיו

תכרב וילע ךרבל ךירצ ,תפ ילב זרואה תא לוכאל םיגהונ ובש ,הז הרקמב םאה .א
.קמנו חכוה ?אל וא "תונוזמ"

.קמנו חכוה ?אל וא םידקשה לע ךרבל ךירצ הז הרקמב םאה .ב
7 הבושת

ד"פק ןמיס
8 הלאש
תא וכריב אל ןיידעש ורכזנ םה .ןוזמה תכרב תא ךרבל וחכש ךא ,ולכא יזועו יגח
.תינש לוכאל וטילחהו ,םיבער בוש םהש ושיגרהש רחאל קר ןוזמה תכרב
תכרבו "םיידי תליטנ לע" ךרבלו תינש םיידי לוטיל םהילע םא וטבלתה יזועו יגח
.אל וא "איצומה"

.םהיתועד תא קמנ ?הז ןיינעב םינורחאה תעד יהמו ,"םהרבא ןגמ"ה תעד יהמ .א

לע" תוכרבו םיידי תליטנ ןיינעב השעמל הכלה גוהנל םיכירצ יזועו יגח דציכ .ב
.קמנ ?"איצומה"ו "םיידי תליטנ
8 הבושת

ח"ר ןמיס
9 הלאש
הכרב יבגל םיקסופה הזב וקלחנ ,רשב תיזכ יצחו םירמת תיזכ יצח לכא
.ללכ ךרבי אלש םירמוא שיו ,"תושפנ ארוב" תכרב ךרביש םירמוא שי .הנורחא

.הלא תועד יתשמ תחא לכל קומינ בותכ .א

.ךירבד תא ראב .א ףיעסב תנייצש תועדה תחא תא רבחמה ירבדמ חכוה .ב
9 הבושת

(תודוקנ 30) הכלהב םיגשומו תויללכ תולאש - ינש קרפ

:תולאש שמח לע הנע
.(תודוקנ 5 - הלאש לכל) 16-11 תולאשהמ עברא לעו (תודוקנ 10) 10 הלאש לע
.תובושתה תא ססבלו קמנל ךרוצ ןיא

10 הלאש
!הבוח תלאש
:הלאה םיגשומהמ השולש הרצקב ראב
ונלש םימ .א
דבאה רבד תכאלמ .ב
תושדח םינפ .ג
ונביר תא ברה .ד
תבשש רנ .ה
10 הבושת

.דבלב השעמל הכלהה תא בותכ .16-11 תולאשהמ עברא לע הנע

11 הלאש
:הלאה םירועישה ןמ דחא לכל הרושקה תחא הכלה בותכ
תיזכ .א
הציבכ .ב
תיעיבר .ג
הסגה תבתוככ .ד
11 הבושת

12 הלאש
ןפוא הזיאב - החילמ אלבו היירש אלב תעל תעמ םימי השולש ההשש רשב
?ולכואל רתומ היהי
12 הבושת

13 הלאש
?דבעידבו הליחתכל - "ףסומ תליפת" ןמז ףוס יתמ דע
13 הבושת

14 הלאש
."רטת אל" לש ואלהו "םקת אל" לש ואלה :הלאה םיוואלה ןמ דחא לכל המגוד אבה
14 הבושת

15 הלאש
.הכירצ הניאש הכרבו הלטבל הכרב :הלאה םירקמה ןמ דחא לכל המגוד אבה
15 הבושת

16 הלאש
?(הטימשל הטימש ןיבש) ו-א םינשה ןמ תחא לכב םישירפמ תורשעמו תומורת וליא
16 הבושת

(תודוקנ 20) פ"עבשותל אובמ - ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 19-17 תולאשהמ םייתש לע הנע

17 הלאש
.ןהב תשרדנ הרותהש תודימב םימכח ושמתשה םהבש תורוקמ העברא ךינפל
.םהירחאש ב-א םיפיעסה לע הנעו ,ןויעב םתוא ארק
תדחוימ הלמש המ ךל רמול ...תאצי המלו ,ולא לכ ללכב התייה הלמשה ףא" (1)
בייח םיעבות ול שיו םינמיס וב שיש רבד לכ ףא ,םיעבות הל שיו םינמיס הל שיש
."זירכהל
ןאכ רמאנ :רמוא הירזע ןב רזעלא 'ר - 'הזה הלילב רשבה תא ולכאו' :אינת" (2)
תוצח דע ןלהל המ ,'הזה הלילב םירצמ ץראב יתרבעו' ןלהל רמאנו 'הזה הלילב'
."תוצח דע ןאכ ףא
החודש ןיד וניא תרכ שונעש חספ ,תבשה תא החוד תרכ שונע ןיאש דימת המו" (3)
"?תבשה תא
לכ ,רומשו רוכז ארק רמא אבר רמא ...יאמא ,םויה שודיקב תובייח םישנ" (4)
."הריכזב והנתיא הרימשב והנתיאו ליאוה ישנ ינהו ,הריכזב ונשי הרימשב ונשיש
(.הריכזב ףא תובייח הרימשב תובייחש ןוויכ םישנו)

דחא לכב םימכח ושמתשה ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיאב .א
?תורוקמהמ

.א ףיעסב תבתכש תודימה ןמ תחא לכ לש דומילה ךרד תא ראב .ב
17 הבושת

18 הלאש
:םימכח תוצובק שולש לש תומש ךינפל
.תוגוז (3) ; הלודגה תסנכ ישנא (2) ;םיאנת (1)

.םתפוקת רדס יפל הלא תומש םושר .א

ףוסב לעפש (תוגוזה תפוקת לש הרקמב - םימכח גוז וא) דחא םכח לש םש ןייצ .ב
.הלאה תופוקתה ןמ תחא לכ
18 הבושת

19 הלאש
רפסה ןיבל וניב םילדבה השולש ןייצ ?"ןחלושה ךורע" רפסה תא רביח ימ .א
."ךורע ןחלוש"

ןייצ .תואמגוד עברא ןייצ ?"דיתעה ןחלושה ךורע" רפסה קסוע םימוחת וליאב .ב
.הלא םימוחתב קסועש ףסונ הכלה רפס
19 הבושת


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתלמוד