דמלנ אלש עטק - דומלתדומיל תודיחי 5 לש המרב דומלתב םינחבנל הבוח / םיידוסי-לע רפס-יתבל תורגב
ןילוח תכסממ עטק :חפסנ / 006001 :ןולאשה רפסמ / 1998 ,ח"נשת ץיק :הניחבה דעומ

ןחבנל תוארוה
.תועש שולש :הניחבה ךשמ .א

.ןלוכ לע תונעל ךילעו ,תולאש רשע הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב
.תודוקנ 100 - כ"הס -----------------------------------------

.ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

.ןיא :תודחוימ תוארוה .ד


ןילוח תכסממ עטק - היגוס

.10-1 תולאשה לכ לע הנעו היגוסה תא דמל

:א דומע די ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
ותטיחש - ושפנב בייחתמש יפ לע ףא ,םירופיכה םויבו תבשב טחושה .'ינתמ
:הרשכ
ןיבסנו ,אמויל הליכאב הרוסא :ברד הימשמ בר רב אייח שרד ,אנוה בר רמא .'מג
,איה הנכהד הדוהי יבר :אבא ר"א ?הדוהי יבר יה .איה הדוהי יבר רמימל אירבח
הדוהי יבר ,םיבלכה ינפל הלבנה תאו המהבה ינפל ןיעולידה תא ןיכתחמ :ןנתד
ןויכ אמלא ;ןכומה ןמ הניאש יפל ,הרוסא - תבש ברעמ הלבנ התיה אל םא :רמוא
:ייבא ל"א .הרוסא - לומתאמ ןכתיא אלד ןויכ נ"ה ,הרוסא - לומתאמ ןכתיא אלד
ןכומ ארקיעמ אכה ,םיבלכל ןכומ אתשהו םדאל ןכומ ארקיעמ םתה ?ימד ימ
הייחב המהב ?תדמוע הליכאל הייחב המהב :תרבס ימ !םדאל ןכומ אתשהו םדאל
תדמוע :ול רמא ?ןניטחש יכיה ט"יב הדוהי יברל המהב ,ה"א .תדמוע לדגל
הררבוה - הטחשנ אל ,תדמוע הליכאלד הררבוה - הטחשנ ,לדגל תדמועו הליכאל
:אינתדמ אמינ יא ?ןל אנמ !הרירב הדוהי יברל היל תיל אהו .תדמוע לדגלד
,המורת ןה ירה שירפהל דיתע ינאש ןיגול ינש :רמוא ,םיתוכה ןיבמ ןיי חקולה
הדוהי יבר ,מ"ר ירבד ,דימ התושו לחימו ,ינש רשעמ העשת ,ןושאר רשעמ הרשע
הדומ התא יא :ריאמ יברל ול ורמא ,אמעט ינתקדכ םתה ;ןירסוא ש"רו יסוי יברו
!עקבישכל :ןהל רמא ?ערפמל םילבט התוש אצמנו דונה עקבי אמש

:א דומע די ףד ןילוח תכסמ י"שר
.תרכ בייחתמ - םירופכה םויב .'ינתמ
.תבש תטיחש םושמ - הליכאב הרוסא .'מג
.יח רשב לוכאל אב וליפאו - אמויל
הרוסאד בר השריפד 'ינתמד רמול םתעד לע הלע הבישיה ינב - אירבח ןיבסנו
ינתקדמ ןמקל אמעט קיידו איה הדוהי יבר 'ינתמ רבסקד םושמ אמויל הליכאב
.ןיתינתמד אנתל ל"ס אמויל הליכאב הרוסא אמלא םירופכה םויד אימוד תבש
.אמויל הליכאב הרוסאד בר עמש הדוהי יבר תנשמ וזיאמ - הדוהי יבר יה
.ןישולתה - ןיעולידה תא
.תבשב םויה התמ וליפא - הלבנה תאו
.םיבלכ לכאמל תדמוע התיה אל םויה שדקשכ לומתא - ןכומה ןמ הניאש
.ךכל הנמדזא אלד - ןכתיא אלד
לדגלד הימקל ליזאו שרפמדכ ךכל תדמוע התיה אל לומתא ימנ ןיתינתמב - אכה
.ןנברדמ הרוסא הצקומו הצקומ םושמ הרוסאו תדמוע התיה תודלו
.תדמוע הליכאלד ררובמ הטוחש איהשכ - הטחשנ
הטחשל תנמ לע החינה אל אמתסמו לומתא הטחש אלש וז ןוגכ - הטחשנ אל
.תדמוע לדגלד םויה שדקשכ הררבוה ךכלה תבשב
יכ אמייק הדוחל הליכאל ואל הייחב המהב יאו - הרירב הדוהי יברל היל תיל אהו
.הוה לדגל היתעד לומתאמ אמלד אירתשימ יכיה בוט םויב הל טיחש
ימעכ ןניאו המורתה לע ןידושח םיתוכד ןניעומשאל - םיתוכה ןיבמ ןיי חקולה
חלשש יפל (חמ ףד הטוס) ןנתדכ הלודג המורת שירפהל צ"א ןהמ חקולהש ץראה
דבלב הלודג המורת אלא ןישירפמ ןיאש הארו לארשי לובג לכב לודג ןהכ ןנחוי
ינש ינתקדכ המורתא ידישח םיתוכד אכה 'יעומשאו ידישח אל המורתא אמלא
.תינשנ םניי לע ורזגד הנקת םדוק וז הנשמו 'וכ שירפהל דיתע ינאש ןיגול
תבש לילב הכישח התיהש וא ('וכ) שירפהל םילכ ול ןיא םא - 'וכ ןיגול ינש רמוא
.שירפהל תוהש ןיאש
.גול האמל וכותב - המורת ןה ירה
ללוחמ אוה ירה רמולו אמלעב הרימאב ונקתל לוכיו ליאוה ינש רשעמה - לחימו
הרירבה לע ךומסלו ותותשל םימכח ול וריתה אל תיבה ךותב יל שיש תועמ לע
ןנירמא םשירפישכ תבשה רחאלו הרירבא ןניכמס תורשעמ ראשו המורתב לבא
.ןילוח אלא התש אל הזו המורתה איה וזש רבדה ררבוה
.התש המורת אמש שייחו הרירב היל תיל הדוהי יברל אמלא - ןירסוא
ררבוהו דונה עקבי אמשל שייחד אלא אוה הרירב ןיאד םושמ ואל אמעט - םתה
.ערפמל םילבט התשו השרפה ידיל אבל דיתע היה אלש

תולאשה

1 הלאש
."םירופיכה םויבו תבשב טחושה"
?דיזמב טחושל םג וא גגושב טחושל סחייתמ "הרשכ ותטיחש"ש הנשמה ןיד םאה
(תודוקנ 10) .חכוה
1 הבושת

2 הלאש
."אמויל הליכאב הרוסא ברד הימשמ בר רב אייח שרד"
הליכאב הרוסא" :רמאש בר יפל ,"הרשכ ותטיחש" הנשמה ירבד תא רבסה .א
(תודוקנ 5) ."אמויל

.("אמויל" :ה"ד ,י"שר) "יח רשב לוכאל אב וליפאו"
(תודוקנ 5) ?הז ישוק בשיימ אוה דציכו ,בר ירבדב י"שר אצומש ישוקה המ .ב
2 הבושת

3 הלאש
."איה הדוהי יבר רמימל אירבח ןיבסנו"
(תודוקנ 5) ?הלא םירבד ויה המו ,הדוהי יברל םיסחיימ ימ לש וירבד תא .א

יברל םיסחיימ הלאה םירבדה תאש הנשמה ירבדמ הבישיה ינב וחיכוה דציכ .ב
(תודוקנ 5) ?הדוהי
3 הבושת

4 הלאש
."...ןנתד איה הנכהד הדוהי יבר אבא ר"א"
(תודוקנ 5) .םתקולחמ תא קמנו ,ק"תו הדוהי יבר וקלחנ המב בותכ .א

(תודוקנ 5) ?ונתייגוסל הדוהי יבר ירבד םירשקתמ דציכ .ב
4 הבושת

5 הלאש
."...םדאל ןכומ ארקיעמ םתה ימד ימ ייבא ל"א"
(תודוקנ 5) .ךירבד תא ראב ?אבא 'ר ירבד תא ייבא החוד דציכ .א

(תודוקנ 5) .ךירבד תא ראב ?ייבאל אבא 'ר הנוע המ .ב
5 הבושת

6 הלאש
."ןניטחש יכיה ט"יב הדוהי יברל המהב ה"א"
(תודוקנ 10) .הישוקה תא ראב
6 הבושת

7 הלאש
."תדמוע לדגלד הררבוה הטחשנ אל תדמוע הליכאלד הררבוה הטחשנ"
?"תדמוע הליכאלד הררבוה" םירמוא הילעש המהבה הטחשנ יתמ .א
(תודוקנ 5) .ךירבד תא ראב

?"תדמוע לדגלד הררבוה" הטחשנ אלש המהב לע םירמוא יתמ .ב
(תודוקנ 5) .ךירבד תא ראב
7 הבושת

8 הלאש
ןיבמ ןיי חקולה אינתדמ אמינ יא ןל אנמ הרירב הדוהי יברל היל תיל אהו"
."...םיתוכה
(תודוקנ 5) ?"הרירב הדוהי יברל היל תיל" יכ וז אתיירבמ חכומ דציכ .א

?בוש הלוע הישוק וזיא ,הדוהי יברל "הרירב היל תיל" םא .ב
(תודוקנ 5) .ךירבד תא ראב
8 הבושת

9 הלאש
."...המורת ןה ירה שירפהל דיתע ינאש ןיגול ינש רמוא םיתוכה ןיבמ ןיי חקולה"
תשרפהמ ,םיתוכה ןיבמ חקלנש ןיימ תורשעמו תומורת תשרפה הנוש המב .א
(תודוקנ 5) .קמנ ?ץראה םעמ חקלנש ןיימ תורשעמו תומורת

ךמתסהל וריתה אל רשעמ הזיאבו ,הרירב ןיד לע ךמתסהל וריתה רשעמ הזיאב .ב
(תודוקנ 5) .קמנ ?הרירב ןיד לע
9 הבושת

10 הלאש
."ערפמל םילבט התוש אצמנו דונה עקבי אמש ...אמעט ינתקדכ םתה"
(תודוקנ 5) .ריאמ יבר לע קלוח הדוהי יבר עודמ הלא םירבד יפל רבסה .א

?הרירב הדוהי יברל ןיא וא הרירב הדוהי יברל שי םאה ,הלא םירבד יפל .ב
(תודוקנ 5) .ךירבד תא ראב
10 הבושת


            תוכן תושבע             תוכן מבחנים בתלמוד