ונתנה תוקף

הערות למורה


לפיוט "ונתנה תוקף" נעשו עיבודים דידקטיים רבים. רוב העיבודים הם ספרותיים. הם עוסקים בניסיון ל"גלות" את מקורותיו הספרותיים של הפייטן. כוונת העבודה שלפנינו לסייע לתלמידים לנהל דיאלוג עם הטקסט, תוך עיון בתכנו ובמבנהו מבלי להתחקות אחר כל מקורותיו.

פתרון השאלות


שאלה 1
"והוכן בחסד כסא / וישב עליו באמת, באהל דוד שפט ודרש משפט ומהר צדק:"
בפסוק מדבר ישעיהו על שני צדדים בכסא המשפט של המלך. חסד אל מול אמת.

שאלה 2
המילים המצביעות על כך שבחלקו הראשון של הפיוט מדבר הפייטן על מלך היושב על כס המשפט הן:
ובו תנשא מלכותך / ויכון בחסד כסאך
ותשב עליו באמת / אמת כי אתה הוא דיין
ומוכיח ויודע ועד / וכותב וחותם ]וסופר [הנומו
ותזכר כל הנשכחות / ותפתח ספר הזכרונות


שאלה 3
ביטויים של:
I. משפט אמת, משפט יושר וצדק, משפט על פי מידת הדין
למולם ישנם ביטויים של:
II. ביטויים של רחמים, צדקה, חסד לפנים משורת הדין.

דין, אמת רחמים, חסד
ותשב עליו באמת / אמת כי אתה הוא דיין
ומוכיח ויודע ועד / וכותב וחותם ]וסופר [הנומו
ותזכר כל הנשכחות / ותפתח ספר הזכרונות
ומאליו יקרא / וחותם יד כל אדם בו
ומלאכים יחפזון / וחיל ורעדה יאחזון
ויאמרו הנה יום-הדין /
לפקוד על צבא מרום בדין
כי לא יזכו בעיניך בדין /
וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון.
כבקרת רועה עדרו / מעביר צאנו תחת שבטו
כן תעביר ותספור ותמנה / ותפקוד נפש כל חי
ותחתך קצבה לכל בריה / ותכתב את גזר דינם.
בראש השנה יכתבון / וביום צום כיפור יחתמון
כמה יעבורון וכמה יבראון / מי יחיה ומי ימות
מי בקיצו ומי לא בקיצו / מי במים ומי באש
מי בחרב ומי בחיה / מי ברעב ומי בצמא
מי ברעש ומי במגפה / מי בחניקה ומי בסקילה
מי ינוח ומי ינוע / מי ישקט ומי יטרף
מי ישלו ומי יתיסר / מי ירום ומי ישפל /
מי יעשיר ומי יעני
כי כשמך כן תהלתך / קשה לכעוס ונוח לרצות
כי לא תחפץ במות המת / כי אם בשובו מדרכו וחיה
ועד יום מותו תחכה לו / אם ישוב מיד תקבלו.
אמת כי אתה הוא יוצרם / ואתה יודע יצרם

שאלה 4
באומרו: "ובו תנשא מלכותך / ויכון בחסד כסאך" פונה הפייטן אל הקב"ה שופט כל הארץ.

שאלה 5
השלמת הטבלה:

למי מיועד הספר? 1. צדיקים גמורים 2. רשעים גמורים 3. בינוניים
מתי נחתמים? 1. בראש השנה 2. בראש השנה 3. ביום הכיפורים
מה דינם?1. מקבלים אות חיים
    ימשיכו לחיות


2. נחתם דינם למוות3. אם עשו תשובה -
    נחתמין כצדיקים
    אם לא שבו מדרכם הרעה -
    נחתמין כרשעים

שאלה 6
מצא בפיוט קטעים העוסקים בראש השנה וביום הכיפורים.
ונתנה תקף קדושת היום / כי הוא נורא ואיום
ובשופר גדול יתקע / וקול דממה דקה ישמע


שאלה 7
במשנה מסכת ראש השנה פרק א' משנה ב מנויים ארבעה חגים.
אנו קוראים לחגים אלה כיום:
פסח, עצרת=שבועות, ראש השנה, חג = חג הסוכות

שאלה 8
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף י"ח עמוד א
"בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון".
א. הפייטן בחר בפירוש: כבני צאן.
הקטע המתאים לקטעים מן המשנה ומן התלמוד הבבלי:
וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון.
כבקרת רועה עדרו / מעביר צאנו תחת שבטו
כן תעביר ותספור ותמנה / ותפקוד נפש כל חי
ותחתך קצבה לכל בריה / ותכתב את גזר דינם.


ג. בראש השנה נידונים על עצם החיים, על המשך החיים.
הרגשתו של האדם העומד למשפט לפני האלוהים, על פי המתואר בחלקו הראשון של הפיוט,
היא חוסר אונים, אין בידו לשנות מאומה. הוא מצפה לגזר דינו.
על פי מידת הדין, על פי האמת יקבל את המגיע לו, לפי מה שפעל כל השנה.

שאלה 9
השורה בפיוט הבנויה על המדרש בבראשית רבה מד, "ויוצא אותו"
ותשובה ותפלה וצדקה - מעבירין את רוע הגזרה.


שאלה 10
שופט ינהג במידת הרחמים כלפי נאשם כאשר הנאשם מביע חרטה על מעשהו, כאשר זו היא הרשעתו הראשונה.

שאלה 12
השלמת הטבלה:

האלהים האדם
ואתה הוא מלך / אל חי וקיים
אין קצבה לשנותיך / ואין קץ לאורך ימיך
ואין שעור למרכבות כבודך /
ואין לפרש עילום שמך
שמך נאה לך / ואתה נאה לשמך
אדם יסודו מעפר / וסופו לעפר
בנפשו יביא לחמו / משול כחרס הנשבר
כחציר יבש וכציץ נובל / כצל עובר וכענן כלה
וכרוח נושבת וכאבק פורח / וכחלום יעוף


ב. ביאור הדימויים בפיוט:
חרס הנשבר - אין לו תקנה.
כחציר יבש וכציץ נובל - החציר ירוק תקופה קצרה ואז מתייבש. הציץ נובל.
כצל עובר - כאשר שוקעת השמש הצל נעלם.
וכענן כלה - הענן מוריד גשם ונעלם. מימיו כלים.
וכרוח נושבת -
וכאבק פורח -
וכחלום יעוף - האדם מתעורר מחלומו והחלום איננו.