תבחרומו תנכדועמ הינש הרודהמ הנה וז תינכת
םידומילה תינכת לש
"יתד יתכלממה רפסה תיבל הפ-לעבש הרות"
ג"לשת ,יוסינ תרודהמ

םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ידי לע הנכוה
ז"משת ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,ע"בשות טקיורפ