הוראת תורה שבעל פה
הוראת משנה ותלמוד בחינוך הישראלי
באספקלריא של תוכניות הלימודים והספרות הדידקטית


חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה

מאת: ד"ר יהודה שוורץ

הוגש לסינט האוניברסיטה העברית בירושלים בשנת תשס"ג

עבודה זו נעשתה בהדרכתו של פרופ' מיכאל רוזנק

תוכן העניינים:

חלק ראשון: מתודולוגיה
מבוא
פרק א' - רקע תיאורטי ושיטת המחקר

חלק שני:
    הרקע להוראת תורה שבעל פה וגישות שונות להוראת משנה ותלמוד
פרק ב' - הוראת התורה שבעל פה בחינוך היהודי בתקופה הטרום ציונית
פרק ג'
- גישות להוראת משנה ותלמוד והשלכותיהן הדידקטיות והאידיאולוגיות

חלק שלישי:
ניתוח אידיאולוגי
פרק ד' - סוגיות אידיאולוגיות בהוראת משנה ותלמוד
פרק ה' - הוראת משנה ותלמוד: תוכנית הלימודים והכשרת המורים

חלק רביעי:
 סופי דברים
פרק ו' - מעמדו של המקצוע - הפנים אל העתיד

סוף דבר


תקציר


ביבליוגרפיה