יגוגדפהו יתוגהה עקרה
ע"בשות תארוהב תיביטנרטלא העצהל

יצרא ןב יגח

םילשורי ה"נשת ,ץישפיל ם"אר ש"ע םירומל תיתדה הללכמה ןותנש :וילדמ םימ

ןכותה

תמייקה תינכתה לש היצפסנוקה
תיביטנרטלאה תינכתה לש היצפסנוקה
תינכתה תונורקע
הילאוטקא יניינעב ת"וש דומיל
ם"במרה לש רידס דומיל
הדגאה דומיל
תיביטנרטלאה תינכתל תומלשהו תורעה - ןויד
יצרא ןב יגח לש ותבושת

תינכתל סחיב תורעה המכ ריעהל הסנא ובו ןוידה לש ינשה קלחל רובעל םכתושרב הצור ינא
.(העצהב ןוידה רחאל תספדומו הזב תפרוצמ תינכתה) םכינפל תחנומש

15-כ ינפל השוביגב יתלחתה .תודחא םינש ינפל םיפסונ םירבח םע דחי יתשביג תאז תינכת
,תונוש תורגסמב התוא יתיסינ תונורחאה םינשה ךלהמב .םינש 10 -כ ינפל המושייבו הנש
.ילגוני'ג ס"יבב ינרותה לולסמהו ןמטרה ןוכמ לש ייוסינה ןוכיתה :ןהיניב

תמייקה תינכתה לש היצפסנוקה
המידקמ הרעהב חתפאו ,תינכתה תיינב תא התחנהש היצפסנוקה לע םילמ המכ רמוא הליחת
."ריאמ ביתנ" לש תינימשה לא רשיה יתתחנ ,הבישיה םלועל יתעגהשכ .תישיא טבמ תדוקנמ
תליחתו ינש קרפ ,ןושאר קרפ ןויעב ונדמלו ,ןיטיג תכסמ התיה הנש התואב ונדמלש תכסמה
תולאשב םיטרופמהו םיקומעה םינוידה תא בטיה רכוז ינא .תופסותו י"שר ארמג ,ישילש קרפ
תא םג רכוז ינא םלוא .טגב הריסמ ינפואו טגב םינוש םילוספ ,טג תביתכ ינפוא לש תוכבוסמה
רענ לש השוחת - םימדוקה םירבדב הרכזוה םשו הפש ,רוכינו הקוצמ תשוחת התוא - הקעומה
ופוסבו - םייח תרות הרותב אוצמל המוצע היצביטומ ךותמ עיגמ ,הבישיה םלועל עיגמש ריעצ
יליבשב התיה תאז .טג םיבתוכ ךיא ,תוכבוסמ תולאשב לפלפתמ ומצע תא אצומ רבד לש
.רתויב השק הבזכא

,"הנביב םרכ"ל וכישמה ירבחמ לודג קלח .ההובג הבישיב ךישמהל יתטלחה הבזכאה תורמל
דחוימה םעטה תא םועטל הצור ינאש יתטלחה .םידיסח רפכב הנש דומלל אקווד יתרחב ינאו
ןויעב יתדמל בוש .תומבי ודמל הבישיב םש .רדסה תבישי הנניאש הבישיב הרות דומיל לש
תולאשב לפלפתמ ימצע תא אצומ ינא בושו .ישילש קרפמ קלחו ינש קרפו ןושאר קרפ
ונוביר :הלאש התוא תא ימצע תא לאוש ינא בושו ,הצילח לש ,הקיז לש ,םוביי לש תובכרומ
- םוביי תוצמל תמדוק הצילח תוצמש ,רמא לואש אבא רבכ !?םייח תרות תאז ,םלוע לש
הזה אשונב ולקתנ םדא ינב המכ ?רידנו קוחר אשונב הלאה םילופלפה המ םשל ונרמגו םיצלוח
!םויב תועש רשע הז הזל םישידקמ ונאו ?םוביי לש

.הבישיב ודמלש "ריאמ ביתנ" ירגוב לש הצובקל יתפרטצה ,"הנביב םרכ"ל יתרבע הנש ירחא
,אבצ ינפל ריעצ רענ ,ימצע תא אצומ ינא בוש הנהו .ארתב אבבב "ןילחונ שי" ודמל ץיקב
ינא בושו ,םיפעוסמ החפשמ ירשק לש ךבסה לכ םע ,השורי לש תוכבוסמ תולאשב לפלפתמ
תולודגה תולאשה הלא !?םייח תרות תאז !?םייח תרות הפיא - הלאש התוא ימצע תא לאוש
םילודגה םיטבלה ,תורגבתהה ליגב םהב ונטבלתהש תולודגה תויעבה הפיא ?ונינפב תודמועש
המחלמ רסומו המחלמו אבצ לע תושק תולאש ומצע תא לאושו סייגתהל דמועש רעונ לש
,רדחל ונעגהשכ ,הלילבש ,תויכרע תולאש תחאו ןוילמ - םיברעל סחיה תלאש םע תודדומתהו
ודירטהש תוימויקה תולאשה ויה ולא .בר טהלב רקוב תונפל דע םימעפל םהילע ונחכוותה
.'ןיטיג'ו 'תומבי'ו 'ןילחונ שי' היה םש !םויק ןהל היה אל שרדמה תיבב לבא ,ונתוא

ל"צז טכיוודלוג ברה לא םג ,םידיסח רפכ תבישי שאר ,ל"צז יקסבוקשימ ברה לא םג יתשגנ
ינפל ;"ריאמ-ביתנ" תבישי שאר ,ל"צז הניב הירא ברה לא םגו ,"הנביב םרכ" תבישי שאר
:דחא ןוויכב יתוא ונוויכ םלוכ תרחא וא תאז הרוצב .יתכובמ תא ,יתהימת תא יתילעה םלוכ
בתכ םאל 'פורפ )."םייחה שפנ" תא יתדמלו יתכלה ,ןבומכ ."םייחה שפנ" - ןי'זולוומ םייח 'ר
םייח 'רב האור ינא (."המשל הרות" - ןי'זולוומ םייח 'ר לש ותטיש לע לודגה רקחמה תא
רתוי ןפואב םירבדה תא ןיבמ ינאש ,יל המדנו ,תיתבישיה הטישה לכל שרושו דוסי ןי'זולוומ
םהש םייטפשמה תונורקעה דומיל לש היעב קר הניא תאז - רברפש 'פורפ רשאמ ילקידר
,ןילחונ שיב וא ןיטיגב וא תומביב םילחה םייטפשמה תונורקעהש ,הלוכ הרותה לכב םייללכ
דגנכ הרות דומלת'ו תניחב הרותה דומיל ,יתעדל .הקיספהו הכלהה ימוחת לכל םייטנוולר םה
קר ונניאש ,הרות דומלתב ןיטולחל הנושו תרחא תיתד היווח רוציל ןויסינ - ותועמשמ ,'םלוכ
לע וא הליפת לע היגוס וא הכונח תורנ תקלדה לע היגוס דמול ינא םא .הוצמ רשכה תניחבב
רחמש ,הוצמל רושקה רבד דמול ינא ,םירבד תאנוא וא תוליכר ,ערה ןושל לע היגוס וא ,תבש
לש הוצמ רשכה ןימ הזיאל הרותה תא ךופהל תולקב לולע ינא !התוא םייקל ךירצ ינא רקובב
אוה רקיעה ןכש ,התכלהכ הוצמה תא םייקלו ןיבהלו עקרה תא דומלל - הכונח רנ תקלדה
היווחכ הרות דומלת תייווח תא הצור התא םאו !הליפתה אוה רקיעה וא !רנה תקלדה תוצמ
שקבו תוישעמה תווצמה תא חנה ,ה"בקה לא תורבחתה לש השוחת תרצויש ,ןיטולחל הנוש
קוחרה רבדה !תולהואו םיעגנ לצא ךל ךלכ - ןיטולחל הנוש איהש תישפנ תינחור הריפס ךל
.םוימויה ייחל תועגונש תוישעמה תוימויקה תווצמה ןמ רתויב

קר אל תאז ."רוכינ" יוניכב שמתשמ םאל 'פורפ) תובישיב הרותה דומיל בצוע ךכש ,יל המדנ
לככו ,קוחר רבד דמול התא .(רוכינה לש היצזילאידיא טעמכ אלא ,רוכינה לש היצמיטיגל
תא רתוי קומע ןפואב וכרד הווח התא ךכ ,ךלש םיימויקה םייחה םלועמ קוחר רתוי אוהש
.תומלשב רתוי המשל הרות לש גשומה תא םייקמ התא .המשל הרות לש גשומה

תיביטנרטלאה תינכתה לש היצפסנוקה
ברהו רברפש 'פורפ ךרד חתמש יול ברב לחה - הזה סוניכב םירבודה לכל תפתושמש ,יל המדנ
םידימלתה לש רודל אל תוחפל ,ונרודל המיאתמ הנניא תאזה היצפסנוקהש ,החנהה - ר"גש
תובישי ידימלת וליפאו ,םייתדה םינוכיתה ,תוינוכיתה תובישיה ידימלת :וב םיקסוע ונאש
.תרחא תואיצמל ,רחא םלועל תכייש איה .רדסהה

םלועה תמחלמ ינפל ,אישה תפוקתב תיתומכ הניחבמ .יתומכה טביהה לע ונתעד ןתינש יד
יפלא המכ םיגולויצוס תעדל םש ודמל ,הפוריא חרזמ תובישיב החירפ לש הפוקתב ,היינשה
- םויהו .םידימלת םיפלא תרשעל בורקש והשמ לע םירבדמ ןדמואה תא םילידגמה .םידימלת
םכותמ !םידימלת םיפלא תרשע הנומ יתדה ךוניחב םירגוב לש דחא רוזחמש ריכזה יול ברה
יפ םויכ םידמול רדסהה תובישיבו תוינוכיתה תובישיב !תוינוכית תובישי ירגוב לש םיפלא
!הפוריא חרזמ תובישי לכב ודמלש המ לכמ םידימלת הרשע

היילע ינב קר אל .הזה ךוניחה תא רובעל הכוז רוחב לכ טעמכ !תומוצע ןה םויה תוסמה
!תאז רבוע רוחב לכ .תרחא הבישיל וא "ןי'זולוו"ל םיעיגמ םידדוב הלוגס ידיחיו םידחוימ
הריווא התואב םילדג םניאש םירוחב הלא .הנושה תיתוברתה הביבסה תא םג ןובשחב וחקת
היה ,וכות ךותב היה רבכש הלכשהה ךילהת תורמלש ,תיפוריא-חרזמה הרייעה לש ,וטגה לש
הייווהל ,תיללכה תוברתל ולוכ לכ ףשחנש רעונ לע םירבדמ ונא .הרוגס דואמ הממח ןיידע
שפחמ ,ןיינעה תא שפחמ ,ילאוטקאה תאו ידימה תא ןיינע לכב שפחמש רעונ לע ;תינרדומה
- תונוש תוסמה ,תונוש תוירוטסיהה תוביסנה ,הנוש תיתוברתה הביבסה .וישכעו ןאכה תא
.הנוש לוכה

לא רבחתהל םיבייח ונחנאש ,הנקסמה לא חרכהב ליבומ הז םירטמרפ יונישש ,יל המדנ
ינאו ,הבר תוריהבב תאז ןיבה קוק ברה .םייח תרות לש השוחת התוא דימלתל תתל .םייחה
וקדבת .ברה יבתכל תבשחוממ היצנדרוקנוק הנורחאל האציש ,םיעדוי םתא .המגוד םכל ןתא
;םימעפ תואמ ואצמת .םייח גשומה לא תוכימסב הרות םשה ברה יבתכב העיפומ םימעפ המכ
גשומה םתס אל ,הרות גשומה םתס אל ,רמולכ .הזה ףוריצה עיפומ םעפ תואמ שמחל בורק
אוה הזה ףוריצהש בשוח ינאו .םימעפ תואמ עיפומ הז ףוריצ - םייח תרות אלא ,םייח
.םייחל תרבוחמ תויהל תבייח הרות .ולש האחמה תא אטיב אוה ןאכ .ברה לצא יתועמשמ
.לארשי-ץרא תרות תאז

.םילולסמ ינש ורצונ ,םייחל הרותה תא רבחל רודה לש הזה ךרוצל הבוגתכש ןייצ יול ברה
פ"עבשותה לולסמ .פ"עבשותה לולסמ אוה ינשה לולסמהו דומלתה לולסמ אוה דחא לולסמ
לע ססובמ אוה .םינבה לש ךוניחה תוכרעממ קלחבו תונבה לש ךוניחה תוכרעמ לכב לעפומ
.דימלתה לש ומלועל הקיז ילעב םבור ,תויגוסו םיאשונ

ורחב ,חוקיפה תייחנהב ,םירחא םימרוגו ןליא רב תטיסרבינוא ומכ םינוש תודסומ ןכאו
םימעפל ,םיידומלת ,םייתכלה תורוקמ וזכור םביבסמשכ ,םייחה ךותמ םיילאוטקא םיאשונ
רושקש אשונ דמול דימלתה הז לולסמב .הבשחמ ירמאמ םג םשו הפ ;ת"ושה תורפס ךותמ םג
.ולש רתויב תוילאוטקאהו תוינרדומה תויצקילפאה דע תובורק םיתעל ,םייחל

הבר הדימב ךישמה ,םצעבש ,תוינוכיתה תובישיה לכב לעפומש ,דומלת לש לולסמב לבא
המדנ ,הפוריא חרזמ תובישיב הבצועש יפכ הרות דומיל לש תיסאלק היצפסנוק התוא שממל
עיצמ ינאש וז תינכת .םייחל הרותה לש שדחמ רוביח לש הכפהמה ןיידע השחרתה אלש יל
תונבל תוסנל איה תינכתה לש המגמה .דומלת לש לולסמב םג הזה רוביחה תא תושעל הדעונ
.םייחל הרותה רוביח לש ןורקיעה תא שממתש ,תיתבישי ,תינדמל ,ההובג המרב תינכת

תינכתה תונורקע
תודיחיה לכב השענש המל דוגינבש ,תרמוא תאז תינכת ?תינכת לש םייסיסבה תונורקעה םהמ
ברה .המלש היגוס איה תינכתה לש תיסיסבה הדיחיה ,םיטנמגרפ וחקל ןהבש ,פ"עבשות לש
קדצב .תירטנמגרפה השיגה יפ לע ןאכ םג לבא ,םיאשונ לש תינכת תונבל הסינ ,לשמל ,דג-אב
םיצור ונחנא !הבישיל המיאתמש השיג הניא תאז :םילחנב דג-אב ברה לש םימ"רה םירמוא
!המלש היגוס דומלל םיצור !ארמג םידימלתה םע דומלל

דומילה תדיחי ,רמולכ ,תידומלתה הדותימה םע םיאשונה תשיג תא תבלשמ ונינפלש תינכתה
לש תעדה-הנבמ הז .הנשמ דע הנשממ ,המלשה תידומלתה היגוסה איה אשונה לש תיסיסבה
.התוא תשרפמו תאזה הנשמה תא תחתנמש היגוסו ,הנשמ תללוכ תידומלת הדיחי .דומלתה
הקדצ ומכ אשונב ,לשמל .תומילשמ תויגוס דומלל ךירצ ,אשונה איה החנמה המגמהש ןוויכ
תא הזל ףיסוהל-ףירצ התא אלא ,ארתב-אבבב הקדצ לש היגוסה תא קר דומלל רשפא יא
היגוסב םיאצמנ אלש םיבושח דואמ םידממ הב שיו המילשמ איהש ,תובותכב הקדצ תיגוס
.ארתב-אבבב

ספתנ אשונה וז תינכתב ."אשונ" גשומה תא הליחת רידגהל שי אשונה איה המגמהש ןוויכ
ונתריחב תא .םיילאוטקא םיאשונב תוקסועש תויגוס םישפחמ ונחנא לוכ םדוק .םידבר המכב
,ונלש םויקב םייזכרמ םיאשונ רוחבל אוה החנמה ןויערה .בחרה םיאשונה ןווגמב תוארל ןתינ
תא ארמג יפד 3500 לש יקנעה רחבמה ךותמ אוצמלו - ילארשיכ ,ידוהיכ ,םדאכ - דימלתה לש
הנומת איהש וזיא ול ןתתש תינכת הנבנ םכותמ .םיאשונ םתואל תוסחייתמו תועגונה תויגוסה
.תיטפוניס

יתוא החנהש ינשה החנמה וקה ןכ לע !דומלת לולסמב רבודמש עגרל חכוש ינניא ,ןבומכ
דומילב קר אל ההובג המרב הרשכה םג לבקי דימלתה ןכאש גואדל היה תינכתה תיינבב
שוכריו ,תידומלת היגוס חותינל םילכ שוכרי :םיילמרופה םיגשיהב םג אלא ילאירטמ
הב תרכינ ,דבכה לא לקה ןמ תדעוצ תינכתהש ,ןבומ .ידומלת טסקט םע תודדומתהב תונמוימ
לש היגוסב לחה - תיסחי תולק תויגוס םע שגפנ אוה 'ז התיכב !ב"י התיכ דע 'ז התיכמ הגרדה
שגפנ אוה םדקתמ אוהש לככ לבא - ןישודיקב ןושאר קרפ ףוסב ךוניח תיגוס ,םידליו םירוה
!תושק תויגוס םע

טלחהבש (יגוגדפ גוריד ךותמ ןבומכ) תוינדמל תויגוס יד הפיקמ תינכתה ,רבד לש ורקיע
תנבהב תונמוימ לש רתויב ההובג המרל עיגהל תינוכית הבישיב דמולה תא רישכהל תולוכי
הניא 'י התיכב ןאכ תדמלנה ,ןירדהנסב ףדור תיגוס :תודחא תואמגוד ןייצא .ידומלת טסקט
יסחי ןניינעש תויגוס תודמלנ א"י התיכב .הלק אל היגוס איה םג רויג תיגוס ןכו ;הלק היגוס
איהש תומביב "ודדוגתת אל" תיגוס ;םילעופה תא רכושהמו םינמואה תא רכושהמ ,הדובע
טלחהב ןה - ןיטיגמ וא תובותכמ ,ב"י התיכב תודמלנה תויגוסה םג .הלק אל היגוס טלחהב
דומלת לולסמב ןתוא ודמליש יוארש תוינדמל תויגוס לש םינוירטירקה לכל תונועהש תויגוס
.תינוכיתה הבישיב

לש תרגסמב םייחל הרותה לש רוביחה תא רוציל תוסנל איה תאז תינכתב המגמה - םוכיסל
םייונש השולש םיינש דוע ונללוח ,תינכתב יונישל ףסונב רשאכ ,דומלת לולסמ ,הובגה לולסמה
.הרצקב םהילע דומעל הצור ינאש

הילאוטקא יניינעב ת"וש דומיל
,ילאוטקאה אשונה לש ריצה אוה תינכתה לש ריצהש עגרבש ונמצעל ונרמא הנושארבו שארב
איה רשאכ קר הילאוטקאל עיגהל הלוכי תידומלת היגוס .הילאוטקאל עיגהל םיבייח ונא
אלו ,יוחמת לע קר רבדלו הקדצ תיגוס דומלל לוכי ךניא .תובושתו-תולאש תורפסב הוולמ
םג - תונמוימ חותיפ בייחמ הז רבעמ .הלטבא ימדבו ימואל חוטיבב תורושקש תולאשל עיגהל
םתוא ךילשהלו ,הקדצ תיגוס לש תונורקעה תא ןיבהל ;םידימלתה לצא םגו םירומה לצא
ןפואב תנגרואמ הקדצה הבש תיתכלממ תואיצמ - ןיטולחל טעמכ הנוש איהש תואיצמ ךותל
םיקסופ לש תוברל ,ת"וש תורפס איבהל בייח התא !םירחא םילוקישו לדוג ירדס םע ,יתכלממ
םיפסכ רשעמ תבוח ידי אצוי םדא םאה :הלא תולאשב םיטבלתמשו הזה רודב םייחש
לכ תא יח קסופ ךיא האור התאו ,הזכ ת"וש ארוק התא ?הסנכה סמו ימואל חוטיב םולשתב
םע דבוע אוה ךיא האור התאו ,רניבא ברה לש הדאפיתניאה לע ת"וש ארוק התאו !רמוחה
.לא-תיבל םילשורימ ךרדב םוי םוי התיא דדומתמ ינאש ,תואיצמל התוא ךילשמו ףדור תיגוס
!הז תא םישח םה םגו ,הז תא םיאור םידימלתה םג

ךותב הזה ךלהמה תא תושעל וניכז אל ,ירעצל .רתויב בושח דממ אוה ת"ושה דממ ,רמולכ
ברה לש ת"וש הווש םיפד המכ םיעדוי ונא ןיאו ת"ושה תורפס תא ללקשל השק .תינכתה
ןה ולא ?הז תא ללקשל ךיא ?הווש הז ארמג יפד המכ .הכלהה רואל היביק תלועפ לע ילארשי
הזש בשוח ינאו ,ונידיב הלע אל רבדה .תויתוהמ תולאש םג שיש בשוח ינא ;תוינכט תולאש
.תאזה תינכתה תא וב םילשהל ךירצש בושח ךלהמ

ם"במרה לש רידס דומיל
םרוג הזיא תויהל ךירצ !ת"ושה תורפסל רשי תידומלתה היגוסהמ ץופקל רשפא-יא ,ןבומכ
לכמ רתויב בושח יתעדל אוה ם"במרה .ם"במרה ונליבשב היה ךוותמה םרוגהו ,ךוותמ
וראק ףסוי ברכ אלו ,הרותה ימוחת לכב קסופ אוה .קסופכ - לוכ םדוק .תוירשפאה תוניחבה
םג - ם"במרה תא דומלל שי תידומלת היגוס לכב ןכל .הלוגב םיגהונה םימוחתב קר קסופה
'פורפמ התע ונעמש .היגוסה לש ןשרפכ םג םימעפ הברה .היגוסה לש םכסמכ םגו קסופכ
םית"ושה לכ םג .תויביטנרטלא תואסריגל רוקמכ םימעפל שמשמ ם"במרהש המגוד רברפש
לכ לש דוסיה אוהש ם"במרב ,ןבומכ ,אלא ,היגוסב קר םישמתשמ אל ,םייוסמ אשונב םינדש
הנשמה וא ,ךורע ןחלושה קספש םוקמ לכב ,הז תא שיגדמ ינאו ,ןבומכ .הקיספה ךלהמ
ןכש ,םיבר םירקמ הלא ןיא .םידימלתה ינפב תאז ונאבה ,ם"במרה לש קספהמ הנוש ,הרורב
.ןוימד שי םיקספה בורבו ,ם"במרה לע ססובמ ךורע ןחלושה

,תצמותמ ,רצק אוהש (תיכוניח-תיגוגדפ הניחבמ תוחפל) ם"במרה לש לודגה ונורתי לבא
לע יללכ אובמ ךל ןתונ אוה - הליפת תוכלה דמול התא .תואובמ םימעפ הברה איבמו םכסמ
!ךורע ןחלושהמ וטמשוה הלא םיקלח .הליפתה תוחתפתהו הליפתה לש אשונה

לש םלש םלוע אוה ,ןבומכ תופסותה .יתטישה תופסותה דומיל תא ףילחה ם"במרה דומיל
,םיריעצ רתויה םיאליגב אל יאדובו ,תופסות לכ דימת אל ,יתעדל לבא .לופלפ לשו תונדמל
תופסות םתוא רקיעב ,תופסות לש יביטקלס דומיל לש לולסמ ונעצה ונחנא .תועמשמ לעב אוה
רקיעש תופסות םתוא אקווד ואלו ,י"שרמ ףדה לש רחא שוריפ םיגיצמ ,ףדה תא םיראבמש
היגוסב טשפה תנבה לע הרישי הכלשה הל ןיאש ,תרחא ארמגמ הריתס לש בושיי םניינע
.תדמלנה

הדגאה דומיל
ונעצה רשא תויגוסה לכב .ונלש ןוידב החנזוה המ םושמ רשא ,הדגאה איה הנורחא הדוקנה
הצור התא רשאכ .התומלשב היגוסה דומיל לש ילרגטניא קלח אוה הדגאה דומיל ,תינכתב
.היגוסה ךותבש הדגאל קקזיהל בייח התא ,הכלשה םהל תושעלו היגוסה תונורקע תא ןיבהל
היגוסה דומיל תא ווילש הבשחמ ירמאמ ונבליש ,ונלעפהש תומלשה תודיחיה ךותב .וזמ הריתי
תא ונדמל ,המחלמה אשונב קסועש ,הטוסב המחלמ חושמ קרפ ונדמלשכ ,לשמל .תידומלתה
ברהו ילארשי ברה לש םירחבנ םית"וש ונדמלו ,ם"במרה לש םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה
,הבשחמ ירמאמ םג םית"ושל ונפריצ .ונימיב המחלמ לש אשונב םיקסועש םירחאו רניבא
אשונב םיבושח םירמאמ םסרפ ל"צז ןרוג ברה :תונורחאה םינשב האציש תורפסב ונרזענו
הדיחיה ,רוציקב ."המחלמ ןחבמב םיכרע" - תובש ןולא תבישיב אציש בושח רפס שיו ,הזה
.יתבשחמ-ידגא רמוח םג תללוכ המלשה

,דוסיה ןמ םירבדה תא דמול דימלתה !םייח תרות תאזש םידימלתה ושח ,הז דומיל תובקעב
ילארשיכו ידוהיכ ,םדאכ ותוא תודירטמש תוימויקה תולאשל רבד לש ופוסב עיגמ אוהו
,קשח רתיב דומלל קר אל דימלתה תא ררועמו הרגמ הז דומיל .תונוש טבמ תודוקנמו תויוזמ
רועיש :ונל ורמא דומלת ירועישב םידחא םירקבמ .העד עיבהל ,חכוותהל ,ברועמ תויהל אלא
...הלטבא ימד לע םיבר ,ןונבל תמחלמ לע םיבר !הרבח רועיש ומכ טעמכ הז םכלצא דומלת
םה ,םיחכוותמ ידימלתשכש ,בל ומישיש ירקבממ יתשקיב .לודגה גשיהה הז יליבשב םלוא
הרותה וזכ הרוצב .תורוקמב םיעייתסמו םירזוח דימת אלא ,חוכיו םשל םיחכוותמ םניא
לצא תועדומ התוא חותיפ אל םא םייח תרות יהמ יכ .םייח תרות תויהל תכפוה תמאב
ידוהי לכב לבא ,םיקסופכו םינברכ ושמשי םהמ םיטעמ קר ?םייחל הרושק הרותהש ונידימלת
יתועמשמ ביכרמל דמול אוהש המ תא ךופהל תונמוימ התואו תועדומ התוא תויהל הכירצ
.דדומתמ אוה ןתיאש תויעבה לע ולש הבישחה בוציעב ,ולש םייחה בוציעב

ףקתשמ ותוא האור ינאש הזה גשיהה לא דואמ ונתוא תברקמ תאזה תינכתהש ,יל המדנ
ןבומב לוכ םדוק ,םיברע ויהי םירבדהש ."וניפב ךתרות ירבד תא ...ברעהו" לש הכרב התואב
.ונילא םירבדמו ונילא םיבורק ויהי םהש ,הזתיביטנרטלאה תינכתל תומלשהו תורעה - ןויד
תגרודמ ,תטרופמ תינכתה .הכלהו פ"עבשות תארוהל תיביטנרטלאה תינכתה ונינפב החנוה
םכיתורעה תא עומשל ןמזה עיגה התע .הבחרהב ןאכ גצוה תינכתה לש לאנויצרה םג תינבומו
.וז תינכתל

בשוח ינא ,תאזה תינכתה לע חוכ רשיי ,תישאר .תורצק תורעה רפסמב חתפא :לאומס ברה
ינא ,טלחהב תיבויחו ,תיבויחה תיללכה המגמה ללגב אקווד םלוא .המצעלשכ תיבויח איהש
.םיינורקע םיטרפ לבא ,םיטרפ םה הלא .הב רסחש המ לע תורעה המכ ריעא

תווצמלו תונברקה תרותל יתנווכ .םהל םיכחמש תויפיצו םיאשונ לולכל שי םייח תרותב םג
תא חפטל שי ןכ לעו ,שדקמל םיפצמו םילחיימו תונברק םיריכזמ ונא ונתליפתב .שדקמה
בשוח ינאו ,ךכל סחייתה ם"במרה םג .רחמל םויהמ ילאוטקא הז ןיא םא םג - וילא םיעוגעגה
.הזה אשונל הבחר רתוי תצק הרוצב תעדה תא תתל רתומש

אשונלו ,ץראב תויולתה תווצמ םג אלא ,המחלמה קר הניא הילאוטקאה .תויגוסה רחבמ יבגלו
תנש ,הטימשה תנש ,תיעיבש תוכלה דומלל ךירצ .תוקיפסמ ןניא ןישודיק תכסממ תויגוסה הז
םייוטיב תא םיאצומ םניא הלא - הזה אשונה תא בבוסה לכו הריכמ רתיה ,ונימיב הטימשה
לע םירבדמ םא !ימלשורי דומלל םג רתומש ,רמוא ינא זא ?ילבב ןיאש ינפמ ילוא .תינכתב
רתומו !לארשי-ץרא לש הדומלתל תוסחייתה הפ האור אל ללכב ינא ,לארשי-ץרא לש הדומלת
.לארשי-ץרא לש הדומלת ךותמ טעמה ןמ טעמ םג ןוכיתב םידימלת םיעטהל

.רופישל תויורשפא תארקל םילשהל ךפהל אלא ,עורגל ואב אל ולא תורעה

ןויסינה ןמ דומלל ונל יד .תונמוימו בר ןויסינ םתרבצ יאדו !תענכשמ תינכתה :שידק
הנשיו ,םתספדהש רמוח םכל שי יאדוב .תישארבמ לוכה ליחתהל אלו ,םכלש תונמוימהו
יוצר .םכלש ןויסינה ןמ תונהילו םהב רזעיהל םילוכי ונאש ,תובושתו תולאש לש המישר
.ונתושרל םדימעהל

10-8 ישוקב דמלמש רפס תיב .תינכתה היונב עובשב דומיל תועש המכ לע ,רורב אל - ינש רבד
יתבב ,ונחנא - ישילש רבדו ?םהש לכ םיגשיהל עיגהל לגוסמ אוה םאה - עובשב תודהי תועש
האור ינאו ,"תומר" יפל םידמלמ (קמעב ,ןופצב יתדה ץוביקה לש רפסה יתבב) םלש רפסה
וז תינכתש חוטב וניא .'ב המרב הזל 'א המרב עיגהל לגוסמ ינאש המ ןיב םוצע לדבה שיש
תוכומנ תומרב דמלל ןתינ המ ,תיניצר הרוצב םכתעד תא םתתנ םאה .'ב המרל המיאתמ
?רתוי

יניא ,רמולכ .דגנתמ ינא - תודיחאלו ,תודיחאה אוה עיצמ יגחש תינכתבש שודיחה :יול ברה
.תוינוכיתה תובישיה ידימלת לכלו םירזגמה לכב ,תיתכרעמ-ללכ ,תיצרא-ללכ תינכתב ןיינועמ
םידדועמ ונחנא ,םדוק יתרמאש יפכ .ונלש הסיפתה תניחבמ ןוכנ ונניא הז רבדש בשוח ינא
תוינוכית תובישי הברה ןנשי םויה םגו ;תוינוכית תובישי לש ,רפס יתב לש תוימוקמ תומזוי
הז קרפב םיפד השימח אלא ,ישילש קרפ תליחת דעו התליחתמ תכסמה תא תודמלמ ןניאש
רתוי ,תוניינעמ רתוי ןהש תובשוח ןהש תומלש תודיחי ;רחא קרפב םיפד השימחו
,יתטיש ןפואב דימת אל ,תומייק ולא תומזוי .םידימלתה ייחל תויטנוולר רתוי ,תוילאוטקא
ןווגמה ךותב םגו .תנווגמ - יתרמאש יפכ היסולכואהו .היסולכואה יכרוצ לע תונוע ןה לבא
הצור יניאו ,היינש תינוכית הבישיל תחא תינוכית הבישי המוד הניא :םינוש םיכתח םנשי הזה
תובישי לש םיגוס השימח לע עיבצהל ידיב לבא ,תוינוכית תובישי לש תומש לע עיבצהל
תוניינעתהה ימוחת תניחבמ ,היסולכואה תמר תניחבמ ירמגל הנוש אוה גוס לכש ,תוינוכית
לע םירבדמ ונא רשאכ םיבושח טלחהב םה וללה םירבדה .הלש תויתדה תמר תניחבמ ,הלש
.רמוח תריחב

,רמוח תריחב אוה ןאכ גצוהש המ !םידומילה תינכת לש תונורקע לע יגחמ עומשל יתיפיצ ינא
תרחא הבשחמ ,ירמגל תרחא הסיפת תויהל הכירצ ילוא .םידומיל תינכת אל ןיידע הז לבא
ונאש םירבד הלא .םימייקה תונורקעה תרגסמב טלחהב לבא ,םידומיל תינכת לש ירמגל
תינכתל ןילבה ןמלז המלש ברה לש ותושארב הדעו הנורחאל ונמקה םנמאו ,םהילע םיבשוח
לש תרחא ירמגל הבישח .תשדוחמ ירמגל הבישח לע תעדה תא ןתתש ,השדח םידומיל
רוחבל רשפא ,לאומס ברה רמאש יפכו .רמוח תריחב לש קר אלו ,םידומיל תינכת לש תונורקע
הז םויה .יוטיב ןאכ ידיל אב אל םולשה אשונ ,לשמל ,םיילאוטקא םירחא םיאשונ הברה דוע
תולוכי טלחהבש ,ןאכ תועיפומ ןניאש תויגוס ןומה לע עיבצהל ןתינ ןכ ומכ .ילאוטקא דואמ
תוקחל הצורש ימ םלוא .רחא לצא תוילאוטקא תוחפו ,דחא לצא תוילאוטקא דואמ תויהל
.השקבב - ולש םיכרצה לע הנוע איהש בשוחו וז תינכת

לבא .ך"נת אלא דומלת דמלמ אל ינא .תאזכ תינכת לע עמוש ינאש הנושאר םעפ וז :םייח
,לאוש ינא .הלאה םיאליגב ןב יל שי םגו ,יל באוכש אשונ הז יכ הזה אשונב דואמ יתניינעתה
אל .תאז תינכתל ללכב םיעדומ םה םאו ץראב תוינוכיתה תובישיה לכל הרבעוה תינכתה םא
תובהלתה םש תויהל הכירצ התיה ,יתעדל .תינכתה לש המויק לע תועדוי תובישיהש ,יל הארנ
םוגעה ינויסינ לשב דחוימב ,דואמ בהלתמ ,ןפוא לכב ,ינא .התוא םיריכמ ויה םישנא םא ,הבר
יתראשנ יתדמל ינאש ארמגה דומילמ .רדסה תבישי דימלתכ םגו ,תינוכית הבישיב דימלתכ
אבב ,ארתב אבב ,אמק אבב - רוזחמ ותוא םיימעפ יתדמל ינאו .שוריפב .ץראה םעו רוב
! ארמג עדוי אל ינא - רבד לש ופוסבו ,אעיצמ

יצרא ןב יגח לש ותבושת
.יול ברל הנפומ תויהל הכירצ ,םייח לש הנורחאה הרעהה .תורעההמ המכ לע הרצקב הנעא
םג ,ילש םיישיאה םירשקה ךרד םג תינכתה תא ץיפהל ץמאמ לכ השועו יתישע יתניחבמ ינא
לארשי תבשחמב תינכת םע דחי תינכתה םסרופת בורקב) םוסרפ ךרד םג ,הז ןויע םוי ךרד
ןימאמ ינא .ןיתעמש םייתדה םירומה לש תע בתכב (םיאשונ לש ןורקע ותוא ימל היונבה
אל עבות ינניא .חילשל ךופהל יאשר הזל קבדנש דחא לכו ,תאזה תינכתה לש תובישחב טלחהב
.םיגולמת אלו םירצוי תויוכז

דומעל ידיב קפיס היה אל ןמזה רצוקמ .רתויב תקדוצ ימלשוריל רשקב לאומס ברה לש ותרעה
אל" תיגוס תא לשמל .ימלשוריה תא דמלל הבוחש תויגוס שיש בשוח ימצע ינא .ךכ לע
,ימלשוריה תא ילבבל ליבקמב יתדמיל - תקולחמו תודחא הרקיעש ,ןאכ העיפומש - "ודדוגתת
איה .תאזה האוושההמ דומלל המ דואמ הברה טלחהב שיו ,האוושה םידימלת םע יתכרעו
תונוש ,תונשרפה יכרד .ךפהלו ימלשוריב תועיפומ אל ילבבב תועיפומש תושיג .דואמ המיכחמ
.הנוש תימראה גוס וליפא

תמאבו ,הטימש תנש התיה (ןמטרה ברה לש ןוכמב) ןוכית ותואב יתדמיל ןהבש םינשה תחא
סנכנ אל הז טנמלא - בוש לבא .תיעיבש ימלשורי ךותמ תויגוס דומילל ןמז טעמ אל ונשדקה
תמייוסמ הרשפ לש םילוקיש דואמ הברה ויה - בושו .סנכיי אוהש יוארו ,תינכתה ךותל ירעצל
.ותוא ןייצמ התאש בושח דממ הזש קפס ןיא לבא ,תכרעמה םע

םחנמ ,ינתוח ךרד הזה אשונל בורק תישיא ינא .שדקמה תדובעו תונברק לש אשונה יבגל
רהל תולעל הנורחאל שממ יתיכז םגו .שדקמהו שדוקה יניינעב הברה יד קסועש ,רשי-ןב
ותכרדהב ,םויה םיקסופה ןמ קלח יפ לע םירתומה תומוקמב ,הכלהה יפ לע ןבומכ ,תיבה
ם"במרהש גהנש ומכ ,גח םויל הז םוי ךופהל 'ה תרזעב ןנוכתמ ינא .רואיל ברה לש תישיאה
ללפתה אוהש םויה תא ןכו ,םוי ותוא ןייצ אוה ,םש ללפתהלו תיבה רה לע תולעל הכז אוהשכ
הנבנ שדקמה תא תוארל םג תוכזל הווקמ ינא 'ה תרזעב .אלוליהו גח םויכ ,הלפכמה תרעמב
,הזה םוחתב והשמ ריבעהל םעפ יתיסינ ינא .םידימלתהמ קוחר דואמ הז אשונ םלוא .ונימיב
יל היה .הנוכנ תיגוגדפ הבשחמ רתוי ול שידקהל ךירצש אשונ הז תמאב .ידיב הפי הלע אלו
ברה לש רמאמ ךרד אשונה תא יתרבעה .תונברקה לש אשונה תא דמלל ,לשמל ,לק רתוי הברה
םא ,הבשחמה םוחתב ורקיע הז רמאמ לבא ,"םולשהו תונוחמצה ןוזח ,בגנב םיקיפא" - קוק
.םייתכלה םיטביה המכ ול םג שי יכ

וק ואצמת לנויצרהמ קלחב .ךרד תרבכ רבכ ונרבע ונא :שידק לש ותרעה יבגל
ךותב שיגדהל עיצמ ינאש יזכרמ ביטומ ;היגוסל היגוסמ רבעמ ;תינכתה לש ינויער-יתמטסיס
!םיכתחה םע ,םכדיב לנויצרה .םולחה ןמ קלח תמשגה וז :השענ רבכ הז ,יתחמשל .היגוס לכ
.םידומיל תינכת גיצהל הארוהל אנפלואה יתבב ונדמלש ימכ אלא ,דבלב סובליס אל

תעצהב ןייעמה לבא ,תינכתה לש תונורקעה ךרעמב טוריפב יתנד אל ןאכ .יול ברה לש ותרעהלו
םיטרופמ ובו "דוסי תוחנהו תונורקע"ב ןדה םלש קרפ אצמי םיפתתשמל השגוהש תינכתה
ןאכ .םמצע דעב םירבדמ םירבדהש יל המדנו ,אורקל לוכי דחא לכ .םיחנמ תונורקע הרשע
לכ לע .תונורקע לש תרדוסמ הריקסב אלו וזה תינכתה לש םיטביה המכ לש דוקימב יתקסע
דיתעב דמלי וא דמלמש ימ לכש ,ישיא רגתא קר אל הזו ,רגתאכ לבקמ טלחהב ינא ,םינפ
.רדוסמ רתוי והשמ בותכל ןמזומ הזה גוסהמ תינכת

תועש 20 לש ףקיהב ונלצא הלעפוה וזה תינכתה .דומיל תועש ףקיה לע ולאשש םירומ יבגל
- רועיש יצחו העש ,רדס יצחו העש ןהמשכ - ארמגל ושדקוה תועש שולש 5 לופכ 4 ,תויעובש
השימח ךשמב ,הכלהו ארמגל ושדקוה םויב תועש 4 רמולכ .היגוסל דומצב הכלה העש דועו
רתוי בר ןמז םישידקמ תוינוכיתה תובישיב יכ םא) הז ףקיה .תועש 20 לוכה ךס - עובשב םימי
.םייתפקשה םירמאמב םג םשו הפו ,ת"וש תורפסב םג תצק קוסעל ונל רשפא (ארמגה דומילל

רשפא ןכלו .תויגוס ,תונטק הנשמ תודיחי לע היונבו ,תירלודומ דואמ איה תינכתהש ,ןעוט ינא
םצמוצמ תויגוס ףקיהב ,ןבומכ לבא ,רתוי ןטק תועש ףקיהב םג וזכ תינכת דמלל טלחהב
תירשפא השיג וזש יפ לע ףא - עיצמ יניא .דחא אשונ םידמלמ ,םיאשונ ינש דמלל םוקמב .רתוי
רשפא ,יתדה ץוביקה לש ןוכיתב וליפא ילוא ,םינוכית לש םייוסמ גוסב .תויגוסה תא ךותחל -
ארתב אבבב הקדצ תיגוס לשמל ,תויגוס ןנשי .תויגוסה לש םייוסמ ךותיח לע בושחל ךירצש
יתמו םיבוג ךיא הנדו ,הליהק לש אשונב תחתופ איה .בחר הפקיהש םדוק התוא יתרכזהש
קוידב אל הזו - 'וכו םייתלדו חירב ,רעש ,המוח תיינבב תופתתשה ימד םיבוג יממו םיבוג
יפ לע ,התומלשב היגוסה תא םידמלמ ונחנא .הקדצה תיגוס העיפומ ךשמהב .הקדצל רושק
.הזה ןוויכב םג תויצאירו לע בושחל רשפא טלחהב לבא ;המלש היגוס לש ןורקע ותוא

תויהל הלוכי טלחהב תינכתהש בשוח ינא .'ב המרל תינכתה תא םיאתהל ןתינ ךרד התואב
רשפא ןכ ומכ .פ"עבשות לולסמל המאתהל וליפאו ,הכומנ רתוי המרל וא 'ב המרל תמאתומ
הזכ תניחבב הנניא תינכתה - קדצב רמא יול ברהש יפכ - ןבומכו ,תויגוס לש רחא רחבמ ךורעל
.שדקו האר

,יתרחב ןהמו תויגוס תורשע המכ לע יתרבע .תינכתה בוציעבו רחבמב םינש המכ יתעקשה ינא
יניעב - דיגהלו והשימ אובל יאשר לבא .הזל יתיכז אל ,ס"שה לכ לע יתרבע אל טלחהב לבא
;רחא טביהבו הזכ טביהב תעגנ אל ;תרחא היגוס המיאתמ וז היגוס םוקמבו ,רחא רחבמ ףידע
.הנוש הבושת וא תרחא היגוס דמלל יל הארנ ,םהב תעגנש םיאשונה יבגל וליפא וא

היגוסה תא אקווד ,הליגמ תכסמ ךותמ תמייוסמ היגוס דמלל יתרחב ינא .םירופ לח עובשה
הלק וא רתוי השק היהתש תרחא היגוס רוחבל רשפאש רורב לבא ,הליגמ תכסמ תא תחתופה
.לולסמה תמרל םאתהב ,רתוי

.וללה תויגוסה לש יוסינה לש תיכוניחה-האצותה לע רצק טפשמ :לאומס ברה

ברה ,ומש תא ריכזא אל ןבומכש) רוחב לע המגוד ןתא .האצותה לע הלימ םכל רמוא ינא :יגח
ןפואב ותוא יתדמילש (ןורחאה ץיקב תורגבב ןחבנש דחא הז יכ ,רבודמה ימב קוידב עדוי יול
התוא םג) .תובוטה תוינוכיתה תובישיה תחאב דמולה ,אלפנו ןיוצמ שאר ול שיש רוחב .יטרפ
וניא רוחבהש ונעט ם"ימרה !ארמגב 4 ןויצ לביק אוה הבישיב .(עגרכ ריכזהל ןינועמ ינניא
אוה אבאה ,ילא ואב םירוהה .הבישיהמ ותוא ואיצוה טושפ םה .ספות וניא ,שאר ול ןיא ,דמול
הסנת ילוא ,הילע יתעמש ,ךלש תינכתה תא יתיאר :יל רמא אוהו ,בושחו לודג םכח דימלת
תועשב הזה רוחבה תא יתדמיל .ארמג דומלל רוזחי ךלש תינכתה ךרדו ,ילש ןבל התוא ריבעהל
ןלפק ןסינ ברה לצא ,בושח ןחוב לצא ןחבמ ץיקב םייס הזה רוחבהו ,הליל אלו םוי אל ןהש
תדמלמ וז המגוד !תאזכ המרב דימלת יתנחב אל ןמזמ רבכ - יל רמא ןלפק ברהו .ריאמ ביתנמ
.ללכה לע

.ןויעה םויב ףתתשהש ימ לכל הדומ ינא