דומלת תארוה לע השדח תיטקדיד הבישח

הרות תבהא - הרות דומלת תווצמ

ץיבומוד ןימינב

ן"שת ,ג"כ-ב"כ ,הישרדמה בינ

ןכותה

היצביטומ
דוסי יווק - דומלת תארוה לש הקידותמו תיללכ הקיטקדיד
יביטקא ןויד
הקמעהו הבחרה ,האוושה
היגוסה הנבמ
"תורובח"בו תותורבחב דומיל ,ימצע דומיל
םיחנומו םיגשומ
הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות
"םיירוטסה"ו םייתכלה ,םייטפשמ םיעוריא
וימכחו רוד רוד וישרודו רוד רוד
תירבע-תימרא

"ץרא ךרד םע הרות"ל ךוניח :הארוהה לגס
תכנחמ הארוה :הארוהה לגס
הארוהה יכרדו םידומילה תוינכת
דסומב תיתרבחהו תיללכה הריוואה
םוכיס

,םינויצ ,םינחבמ ,םינחב) תועוצקמה ראש ןיב עוצקמ אוה לארשיב תינוכיתה הבישיב דומלתה
לש ןהו םימ"רה לש ןה ,תוינוכיתה תובישיה ישאר לש ןה וילא ישעמה סחיהו (תורגב
יפ לע תודדמנ ותדימל תואצותש אלפ ןיא ןכ לעו ,ליגר עוצקמ לאכ אוה ,םידימלתה
.דאמ םמעשמ :םמעשמ ;ןיינעמ ךכ לכ אל :ןיינעמ ;דאמ ןיינעמ :םילבוקמה םינוירטירקה
,האנש-הבהא לש םיחנומב הרות דומלת יפלכ םסחי תא עובקל םידימלתה םישקבתמ השעמל
םירצוי םג אלא ,הרות תבהא תינוכיתה הבישיב םיברמ ןיאש דבלב וז אל יכ ,ונתווהל ררבתמו
.םידימלתה לש הובג זוחא לצא ל"ר האנש ידכ דע הינפמ רוכינו הייחד

א"י השע תווצמ :הרות דומלת אוה הרותהמ השע תווצמ אוה וב קוסיעהש ידיחיה "עוצקמ"ה
לעו ,"'ךינבל םתננשו' רמאנש ,הדמללו הרות דומלל" :רומאל ,ל"צז ם"במרהל תווצמה ןינמב
ארקש וא קסוע וניאו הרותב קוסעל ול רשפאש לכ" :רומאל ,ם"במרה קסופ הרות לטבמה
דומלת תוכלה) "'ה רבד הזוב ללכב הז ירה וחנזו ודומלת חינהו םלוע ילבהל שרופו הנשו
.(ג"י הכלה 'ג קרפ ,הרות

ידכ ךות הרות םילטבמ תוינוכיתה תובישיב ונידימלתמ םיברש איה המוגעה תואיצמה
םייניבה תביטחב דומיל תונש שש רחאלו ,"םירדס"בו םירועישב החותפה ארמגה דיל םתבישי
(5000) םיפלא תשמחבו (תינוכיתה הבישיה) הנוילעה הביטחבו (הניכמ) תינרותה וא תיתבישיה
ףאו ארמג ףד יאמצע ןפואב יוארכ ןיכהל עדוי יוצמה רגובה ןיא ,תוימשר דומלת דומיל תועש
תורשע םע יתחחוש .ההובג הבישיב דומלל ךישממ אוה ןכ םא אלא ,הרותל םיתע עבוק וניא
לע םתעד תא תווחל םהמ יתשקיבו ,תוינוכית תובישי ירגוב תוהובג תובישי ידימלת לש תובר
,ההובגה הבישיב דומילה תארקל ארמג דומילב םהיגשיה תוכיאל תינוכיתה הבישיה תמורת
םהידומיל תפוקתב יכ ונייצ הלא םידימלת לש רכינ קלח .תילילש התיה תיללכה הבושתהו
ישיאה םסחי יכ םירחאה ונייצ םתמועלו ,ילילש ארמג דומילל םסחי היה תינוכיתה הבישיב
.הז םוחתב דסומב הררשש תילילשה תיללכה הריואה תורמל יבויח היה

תובושת יתלביק ארמג דומילל םידימלתה לש תילילשה תוסחייתהל תוביסה רבדב יתלאש לע
בר ןמז זובזב ,םמעשמ טושפ :היולגו הטושפ ,תיזכרמ תחא הביס הרקדזה ןכותמ ךא ,תונוש
לש הדוריה תוכיאב רקיעב ןולשיכה תא ולת םיבישמה ."םירדס"ב ןהו םירועישב ןה רקיו
.דומילה יאשונ לש תויטנוולרה רסוחבו הארוהה

םוחתב ןה ארמג דומילל היצביטומ רסוח יכ דמל יתאצמנ בושו ,יתעד הקזחתה ןכ יכ הנה
ידוסיה םרוגה אוה ("הרות תבהא") ילאנויצומאהו יכרעה סחיב ןהו ילאמרופהו ילאירטמה
הארוהה לגסב ,יתעד תוינעל ,תולתל שי ןודינב רלוקה תאו ,תומוגעה תואצותלו ילילשה סחיל
תיתרבחהו תיללכה הריוואבו הדימלה יכרדב ,הארוהה תוטישב םידומילה תינכתב ,(םימ"רה)
.טרופיש יפכ ,דסומב תררושה

היצביטומ
יבג לעמ אשנתמ אוה .הלש ךוותה דומע - דומלתהו ,תודהיה לש תיתשתה ןבא אוה ך"נתה"
."היתורודל תודהיה לש ינחורה ןינבה לכ תא וילע ךמותו הז דוסי

ןייעל תלוכי ילבמו דומלתה ןמ תומלעתה ךות התוברתו תודהיה תא ריכהל ןיאש ךכמ אצויה
.הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות ,הרות דומלתב םלגתמ ידוהיה ךוניחה לש ודוחיי .וב דומללו
תרבסהב ךא ,"המשל הרות" :ל"זח ועבטש גשומב הרותה דומיל תרטמ הרדגוה דימתמו זאמ
הרטמכ השעמל הכלה תווצמה תעידי תא וטילבהש שי .תונוש תומגמ ונמתסה הזה גשומה
דומילה תא ובישחהש שיו ;"הרות לש הלמע"ב ,ומצע דומילב רקיעה תא וארש שי ;תירקיע
.הב תוקבדה תגשהו 'ה תדובע לש הרוצכ

הלוכי וז הלאש לע הבושתהש המוד - ?דומלתל הרומה ינפל םויה ביצהל שי תורטמ וליא
םידימלתש היה יופצ .דומלת ירועישב םידימלתה לש היצביטומה תקידב רחאל קר ןחביהל
הלא םירועישל ואובי הרות תבהאו הרות דומיל לש הריווא תררוש םהבש ,םיתבמ םיאבה
אקע אד םרב ,ליעל תורכזנה ןמ הרטמ לכל וכשמיי לקנבו ,ההובג היצביטומ ךותמ ללכ ךרדב
,הרות דומילל הריתי הבהא תררוש אל הבש ,תרגסמב לקלקתהל םילולע הלאכ םידימלת םגש
םא קר דומלתה דומיל תא ובבחי הנוש יתיב עקר ילעב םידימלת םגו םה םג ןכ לע רשאו
ידי לע תאז וגישיש רשפא .המיאתמ היצביטומ םהב חפטל וליכשי ם"ימרה וא םירומה
ידי לע וא (םייללכ דומיל ילגרהו הבישחה חופיט) דומילה לש םייביטמרופה םיכרעה תטלבה
.םיירסומ-םייתדה םיכרעה וא (םיטפשמהו םיקוחה תעידי) םיילאירטמה םיכרעה תטלבה
.םירחא םיכרעמ תומלעתה השוריפ ןיא דחא ךרע תטלבהש וילאמ ןבומ

,תוינוכיתה תובישיב ןללכבו ,ךוניחה תודסומבש םידימלתה תיברמ יבגלש ,הארנ םוקמ לכמ
םייטקדידה םיטביהה ךותמ דומלת תארוה יכרד לולכשל הבורמ בל תמושת םויה השורד
יניעב הרקויה ילעב תועוצקמב דחוימבו ,הארוהה תועוצקמ ראש ןונכתב םיחוורה םיידותמהו
םיכרעב קזח שגד םשומ (ב"ויכו םיבשחמ ,הקיסיפ ,הקיטמתמ) וללה תועוצקמב .םידימלתה
םייטמגרפה םיטביהה תא טילבת דומלתה תארוהש לככש ,חינהל אופא ריבסו ,םייביטמרופה
.םהיניעב ותרקוי הלעתו הז דומילל היצביטומה רבגת ןכ םייביטמרופהו

הארוה יכרד ץומיאו ם"ימרה לש תיעוצקמ תיגוגדפ הרשכה) דומלתה תארוה יכרד לולכש
םיבייח וילאו ,תינוכיתה הבישיב הרותה דומיל תנקתל ידוסיו ןושאר יאנת אוה (תוינשדח
םידומיל תינכת) "עוצקמ"ה לש ילאירטמ תנכתב םירושקה םיפסונ םיבושח םיאנת ףרטצהל
דומילל השדח השיג ,"םירדס"הו םירועישה לש הנוש הנבמ) הדימלה יכרדב ,(השדחו הנוש
הריוואב קומע יונישבו ("תורובח" - תונטק תוצובקב דומיללו תותורבחב דומילל ,ימצע
הארוהה יכרד לולכשב דקמתנ הז בלשב .(היימינפה ללוכ) דסומב תיללכה תיתרבחהו תינרותה
תא ססבל שי םהיפ לעש ,דומלתה לש םיידוסי םינייפאמ םיביכרמ המכ לע דומענו ,הדימלהו
.ותדימלו ותארוה

דומלתה דומיל תא םינייפאמה םיביכרמה ןמ המכ
יביטקא ןויד .א
,דומיל ,אירטו אלקש לש ךרדב יביטקא ןויד אוה ,תורודה ךשמב וב דומילה לכו ומצע דומלתה
.הרובח-ינב ןיב וא וידימלתל בר ןיב הריקחו חוכיו

הקמעהו הבחרה ,האוושה .ב
וב איקב תויהלו וניבהל ,וחנעפל ךשוממ ןויסנ אוה דומילה רקיעו ,טסקט ורקיעב אוה דומלתה
.תפסונ הקמעהלו הבחרהל ,האוושהל טסקט ותואב שמתשהל ידכ

היגוסה הנבמ .ג
ךלוה ,בחרתמו ךלוה רוריב לע ,ךשמתמ ןתמ-אשמ לע ללכ ךרדב תויונב דומלתה תויגוס
הנבמ לע הדימעה .ןהבש ןפ לכ רוריבו תובושתב הריקח לעו ,תובושתו תולאש לש קימעמו
.דומילה ירקיעמ םה הכלהמ ירחא בקעמהו היגוסה

"תורובח"בו תותורבחב דומיל ,ימצע דומיל .ד
תוצובקב וא תותורבחב ,תודיחיב ימצע דומילל ןווכמ תויהל ךירצ דומלת דומילב רכינ קלח
דמול םדא ןיא" תניחבב ,ויתויטנל םאתהבו דמול לכ לש ותמרל םאתהב ("תורובח") תונטק
.(א"ע ט"י הרז הדובע) "ץפח ובלש םוקממ אלא הרות

םיחנומו םיגשומ .ה
- םינושה םיחנומל" :ותבישח יכרד תאו ותוא םינייפאמה םיחנומבו םיגשומב רישע דומלתה
לכו ,דואמ תקיודמ תועמשמ שי - תובושתו תויעב ,תוריתסו תוהימת ,הבושתו הלאש יחנומ
יוארכ דומלתה תא ןיבהל ןיא .ןתמו-אשמה תכרעמ ךותב בטיה רדגומ דיקפת ול שי םהמ דחא
אשונ רתוי רורב ןכ םתנבה תקיודמש לככו .וב םישמשמה דוסיה יחנומ לש הנכהו העידי ילב
."קיודמה ונכותו היגוסה ךלהמב ודיקפת ,ןוידה

הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות .ו
הרותל ןכותו תועמשמ קינעהלו שרפל תכמסומה הדבל איה זאמ הרוסמה הפ לעבש הרותה
םיבייחמ תויועמשמהו םישוריפה ןמ וליא עובקל הרוסמה ישנא לש םתוכמס רוקמ .בתכבש
:(הפ-לעבש הרותב השוריפ יפ לע) בתכבש הרותב אוה ףא ןגועמ
ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל ,השעת ךל ורמאי רשא טפשמה לעו ךורוי רשא הרותה יפ לע"
יתלב יכ םא - ינאגרוא קלח הפ לעבש הרותה תויהב ךכיפל .(אי ,זי ,םירבד) "לאמשו ןימי ךל
יפ לעו םייארקמ תורוקמ לע היתוכלה לש יראה קלח ססובמ ,בתכבש הרותה לש - בותכ
.הדגא שרדמו הכלה שרדמ :(ארקמה) בותכה שרדמ

"םיירוטסה"ו םייתכלה ,םייטפשמ םיעוריא .ז
םדא ןיבש םירבדב ,"םיירוטסה"ו םייתכלה ,םייטפשמ "םיעוריא"ב אלמו רישע דומלתה
ףאו וצראלו ומעל ,ותרבחל ,ורבחל םדא ןיבש םירבדבו ומצעל םדא ןיבש םירבדב ,םוקמל
םיארומאו םיאנת וקלחנ תוירוטסה תודבוע לע ןכו הכלהה ירזגו ןידה יקספ לעו ,ולוכ םלועל
וקלחנ םה ףאו ,םינורחאו םינושאר ,םינואג םיפרטצמ םהילאו ,ופוס דעו דומלתה ףוסמ
.םייח םיקולא ירבד ולאו ולאו ,ופוס דעו םלועה ףוסמ םהיניב

םינשרפה ילודג ירבדבו דומלתב וקספנש הכלה יקספו םייתכלהו םייטפשמ םיעוריא
םיקחורמ תויהל םה םייושע ךא ,הזה ןמזבו םהה םימיב הרות לש התימא םה םירבחמהו
.תינכדעה הפשלו תילאוטקאה תואיצמל םמגרתל ליכשי אל םא וננמז ןב דמולל םירכונמו

וימכחו רוד רוד וישרודו רוד רוד .ח
ינורחאו םינורחא ,םינושאר ,םינואג ,םיארובס ,םיארומא ,םיאנת ,לארשי ימכח ילודג ירבד
תונשרפהו תוגהה ,הכלהה ירפסב ,םישרדמב ,דומלתב םיאבומ ,ללכב דעו ונרוד דע םינורחא
שי םהמ דחא לכלו ,דומלתה ירועישב םהיתומשב םימעפ רופס ןיא םירכזומ םהו ,םהינימל
םיירוטסהה תוערואמה עקר לעו ותפוקתב לעפו דמיל ,דמל םהמ דחא לכו ,ולשמ היפרגויב
.הב ושחרתהש

תירבע-תימרא .ט
התצקמו תירבע התצקמ ,תימרא התצקמ :רומאל ,תירבע-תימרא הלולב הפשב בותכ דומלתה
לאינד רפס) ארקמה ןמ לחה וזב וז תורושק תירבעהו תימראה .ירבע רובידב תימרא בוברע
דעו תילבקהו תישרדמה ,תידומלתה תורפסה ךרד (תימרא לודגה םקלחב םיבותכ ארזע רפסו
יוארו תימראה ןושלב תויסיסב תועידי תלחנהב ךרוצו ךרע שי ןכ לע רשא .הליפתה רודיסל
.ארמגב תטלשה תימראה ןושלה ןמ יגולוכיספה "דחפ"ה תא ריסהל

תאו דומלתה תא םינייפאמה םיביכרמה לכ תא םיללוכ םניא יאדווב ל"נה םיפיעסה תעשת
ונאצמנ דבלב םהילע ךמתסהב ,םרב .הנהכו הנהכ ףיסוהל שי םהילאו ,ותבישחו ודומיל יכרד
השק ומע תימוימויה תודדומתהה תכאלמו ,ךובסו בכרומ "עוצקמ" אוה דומלתה יכ םידמל
בורק יכ ...םיל רבעמ אלו ...איה םימשב אל..." יכ ונתוא הדמיל המצע הרותהש אלא ,השיתמו
.(די-בי ,ל םירבד) "ותשעל ךבבלבו ךיפב דאמ רבדה ךילא


דוסי יווק - דומלת תארוה לש הקידותמו תיללכ הקיטקדיד
ידיב תתל שי ,דומלתה דומיל תא םינייפאמה ,ל"נה םיביכרמה םע החלצהב דדומתהל ידכ
לש בכרומהו רישעה ומלוע לא עדוותהל םתועצמאב םהל עייסלו םימיאתמ םילכ םידימלתה
:ןה תולאשה .הלא םילכב םידיוצמ תויהל םירומה םיבייח לכל םדוק ךא .דומלתה
?םילכה םהמ .1
תובישיבו ללכב יתד-יתכלממה ךוניחה תכרעמב ,דומלתל םירומה לגס םאה .2
?ולא םילכב ךרוצל עדומ ,טרפב תוינוכיתה
?ולא םילכב בטיה דיוצמ יוצמה הארוהה לגס םאה .3
?ולא םילכב ליעי ידותמ שומישל רשכומ יוצמה הארוהה לגס םאה .4
הדימלהו הארוהה יכרדב ,רשפאה לככ ידיימו ,יתועמשמ יוניש ללוחל ןתינ םאה .5
?העשה וצ אוה לחוימה יונישהש ררבתי ןכא םא ,תומייקה

לע ססובמ אוה םיתעלש םגה ,הז רשוכו ,ולש הרבסהה רשוכ אוה הרומה ידיב ידוסיה ילכה
תרכהל קוקז דומלתל הרומה םג .תיתטיש תיעוצקמ הרשכה ןועט ,היציאוטניאו תישיא תלוכי
ודומלת םוחתב תידומילה תיעוצקמה הקיטקדידה לשו תיללכה הקיטקדידה לש היתודוסי
וא הרשכה ורבע תוינוכיתה תובישיב ם"ימרה ןמ המכ םיקדובה אנ וקדבי .(עמשמ יתרת)
!טרפב דומלתבו ללכב תודהיה תועוצקמב תיעוצקמו תיללכ תיטקדיד תומלתשה

,תיעוצקמהו תיללכה הקיטקדידה תודוסי תא טרפל ,ךרוצ ןיאו ,לכונ אל הז רמאמ תרגסמב
,םרב .ערתשמה עצמה רצקו ,םירקחמו םירמאמ ,םירפס רופס ןיא ובתכנ ולא םינינעב ןכש
לכוי םיגוגדפה תועוצקמה יכבנב יוצמ וניאש ימ ףאש ,םייסיסב הכ םיניינעל םיסחייתמ ונא
.ונתעד ףוסל תדרל

םיאב םה דציכ :ל"נה דומלתה דומיל תא םינייפאמה םיביכרמה תא דחאל דחא קודבנ הבה
וקלח והמו ,תוינוכיתה תובישיב ללכ ךרדב םיגוהנה םיילאטנורפ דומלת ירועישב יוטיב ידיל
םילכ תריסמבו ידומלתה דומילה תודוסי תלחנהב יוצמה ם"רה וא הרומה לש ותלוכי וא
:ןודינב וידימלתל םימיאתמ

יביטקא ןויד .א
תיטקדיד תונמוימ אוה ,יניינע חוכיוו רוביד תוברת לש חותפ ידכ ךת ,יביטקא ןויד לוהינ
ונב ןב רמוחו לקו ,םוחת לכבו עוצקמ לכב ןוכנ רבדה .התוא שוכרל בייח הרומ לכש ,תיעוצקמ
המכ .הריתיה ותמשנו הליגרה ותמשנ אוה יביטקאה ןוידהש ,דומלת דומילב רמוחו לק לש
םיחקול םידימלת המכ וארו ואצ ?יביטקא ןויד חתפלו ךורעל םיעדוי דומלתל םירומה ןיבמ
היגוסב ןוידה תא הוולמה אירטו אלקשב םיפתתשמו דומלת ירועישב ליעפ קלח לעופב
!?תדמלנה תידומלתה


הקמעהו הבחרה ,האוושה .ב
םג ךכ םש ונדמלש ומכ" קר ידעלבהו יללכה ,ימתסה השוריפ ןיא ,תיטקדיד הניחבמ ,האוושה
האוושה .םהינימל האוושה יחוסינ הלאב אצויכו ,"הנוש רבדה ןאכ ירה םשל דוגינב" וא "ןאכ
האוושה .הב אצויכו הב קפתסהל ןיא הידעלב רשפא יאש םגהו ,תילנב איה וז ןוגכ
יוטיב ידיל האיבמ ,(ל"נכ) םייביטמרופה םיטביהה לע הדימעו הבישח תשרודה ,תיתועמשמ
לכ לע ןינע לומ ןינע גשומ לומ גשומ ;היגוס לומ היגוס דימעהל תילאוטקלטניאה תלוכיה תא
;םעט לומ םעט ;ןיד לומ ןיד :עוריא לומ עוריא :ןוגכ ,תיתטישו תרדוסמ הרוצב ויביכרמ
םיבר דועו ,הטיש לומ הטיש :הנקסמ לומ הנקסמ ;העד לומ העד :אתמיקוא לומ אתמיקוא
תלוכיהו ,חול ,לשמל ,הרומה לש ותושרל דמוע ,םירחא םיכרצלו ,הז ךרוצל .הלאב אצויכ
וקדבי .תומלתשהו הרשכה הנועט איה ףא תניינעמו הליעי ךרדב ,הארוה רזעכ ,חולב שמתשהל
!?חולב דומלתל םירומה םישמתשמ דציכו םאה םיקדובה אנ

:םיידומלת םיעטק ינש ןיב האוושה תועצמאב ונרבד תא םיגדנ ןיעה רוביסל
;(א"ע ט"כ אעיצמ אבב) "...רומחה תא רכושה" .1
.(ב"ע ט"כ אעיצמ אבב) "...הניפסה תא רכושה" .2


...הניפסה תא רכושה

ךרדה יצחב הל הקרפו הניפסה תא רכושה
,ךרדה יצח לש ורכש ול ןתונ
.תמוערת אלא וילע ול ןיאו

? ימד יכיה

- הרוגאל חכשמ אקד אמיליא
! תמוערת היל תיא יאמא
- הרוגאל חכשמ אק אלד יאו
!ימולש יעב הרגא הילוכ

,הרוגאל חכשמ אקד םלועל
- תמוערת היל תיא יאמא אלא
.אתניפסד אתספר םושמ


...רומחה תא רכושה

ךרדה יצחב ול התמו ...רומחה תא רכושה
,ךרדה יצח לש ורכש ול ןתונ
.תומוערת אלא וילע ול ןיאו

?ימד יכיה

- ירוגאל חיכשד יא
!היתדיבע יאמ תומוערת
- ירוגאל חיכש אלד יא
!היל בתימל יעב ארגא

,ירוגאל חיכש אלד םלועל
יתימל תיעב וליא : היל רמאד םושמו
!בתימל תיעב ארגא ואל - אכה דע

הנבמ
הניה תואוושה תכירעל תיטקדידה תלוכיה םיבר םירומ יבגלש החנהה הנוכנ םא םוקמ לכמ
.תפסונ הקמעהבו הבחרהב יוארכ קוסעל םילוכי םה ןיאש יאדוו יאדו ,תלבגומ

ביחרהל םישקבמ םהו ,תופסותו י"שר ישוריפב םיקפתסמ םניא םימ"רהמ םיבר ,וזמ הריתי
םישוריפ בורמ םיתעלו ,םינורחאו םינושאר ,םיקסופו םינשרפ ירבד תאבה י"ע םדומלת תא
אל תובורק םיתעל .דומלת לש וטושפו ארקמ לש וטושפ םיחכשנו םיחנזנ םישוריפ ישוריפו
אוה ןיא םיצע בורמו ,תידומלתה היגוסה יכבנ ךותב וילגרו וידי תא יוצמה דימלתה אצומ
הטושפ הנבה ללכל עיגה אל םג אלא קימעה אלו ביחרה אלש דבלב וז אלו ,רעיה תא האור
.תיב קדבבו השדח תיטקדיד הבישחב ינויח ךרוצ שי ןאכ םג .הכלהמו היגוסה לש תידוסיו

היגוסה הנבמ .ג
היגוס לכל .הכלהמ רחא בקעמהו היגוסה הנבמ לע הדימעה :םילמה תא ונשגדה הז ףיעסב
.הלבט וא םישרת תועצמאב ןכו תיפרג ךרדב ותוא ראתל ןתינו ,הנבמ שי תידומלת

,הנבהל הנבמ ןיב רורב רשק שי ןכש ,רתוי יביטקרטאו ןיינעמל דומילה תא ךפוה הנבמה
.התוחתפתה ךרדו היגוסה ךלהמ ירחא ןינע ךותמו לקנב בוקעל ןתינ הנבמה תועצמאבו רחאמ
.דימלתה תעדותב רמוחה תא תרמשמו "הריכז"ל תובר תמרות וז ךרד

ידכ ךות םהב םישמתשמו םתארוה יכרוצל םיידומלת םינבמ םירצוי דומלתל םירומ המכ
!הדימלהו הארוהה

עוריאה ןמ) תיללכ םוכיס תלבט תועצמאב םעפהו ,ונרבד תא םיגדנ ,ןיעה רוביסל ,ןאכ םג
רדה" תיגוסל (ןודינב הכלהה קספל דעו הנורתפל םינשנו םירזוחה תונויסנהו היעבה ךרד
:הלועמ תידומלת היעב הלוע הכותמש ,(ב"עו א"ע 'כ אמק אבב) "...ותעדמ אלש וריבח רצחב
?יאמ ,רסח אל הזו הנהנ הז

תיללכ םוכיס תלבט- ?והמ ,רסח אל הזו הנהנ הז

"תורובח"בו תותורבחב דומיל ,ימצע דומיל .ד
(תוגוז) תותורבחב םידמול המכ ןכו ,תודיחיב יאמצע ןפואב םידמול םידימלת המכ וארו ואצ
לש יברמ לוצינ ךות ,תופיצרב ,"םירדס"ב (םידימלת 6-3 תונב תונטק תוצובק) "תורובח"ב וא
- ?"םירדס"ב דומלל םידימלתה תיברמל שי היצביטומ וזיא יכו ?םתושרל דמועה רכינה ןמזה
!?(םירדסב) ושע ונל םירמוא םינבלו (- םירועישב -) ךידבעל ןתינ ןיא ןבת

וא תותורבחב וא יאמצע ןפואב דומלל שי דציכ םהידימלת תא דומלתל םירומה םידמלמ םאה
ךירצו ,דמל ךוניחל הללכמ רגוב ליחתמ הרומ לכ ירהו ?הז ןודינב הכרדה שיה ,"תורובח"ב
קר ריכזנ ןינעה ךרוצל .תידומיל הטישכ תוצובקב הדובע לש התוהמו הביט תא ,תעדל
תוצובק םימעפ ,תוינגומוה תוצובק םימעפ :תוצבקהל םינוירטירק שי "תוצובקב הדובע"בש
םאה .הלאב אצויכו המישמ וא ןינע תוצובק םימעפ ,תויתרבח תוצובק םימעפ ,תוינגורטה
דומיל יכרוצל ל"נה םינוירטירקה ןמ דחא י"ע םיצבקנ םירדסב "תורובח"ה וא תותורבחה
לע תועיבצמה חטשב תודבוע שי ןכש ,תילילש איה הבושתה םירקמה בורב יכ ינששוח ?ארמג
עורגה הרקמב הלטבו ןילוח תוחיש ךרוצל םיצבקנ "תורובח"הו תותורבחה ןמ רכינ קלחש ךכ
תועוצקמב וא) הקיטמתמבו תילגנאב םינחבמל תוננוכתה וא תיב ירועיש תנכה ךרוצל וא
?!ינשה ןמ עורג ןושארה הרקמהש רשפאו .רתוי עורגה הרקמב (םירחא

םיחנומו םיגשומ .ה
ןידע ברה לש וירבד תא ונאבה עייסמ אנתכו ,םיחנומו םיגשומ םילמה תא ונשגדה הז ףיעסב
הז רשקהב .הכירצ איה דומילו תיטקדיד הרות איה םיגשומו םיחנומ תארוה .ןודינב ץלזנייטש
םידמולל תונקהל איה דומלת תארוה לש רתויב תובושחה תורטמה תחא יכ ןייצלו רוזחל שי
תא םהב חתפלו ,ותבישח יכרדו דומלתה תא םינייפאמה םיחנומהו םיגשומה תרכהל םילכ
.םדומילב ולקתיי םהבש תויגוסהו םיאשונה לכב םהב שמתשהל תלוכיה

ךותו ןהב םישמשמה דוסיה יחנומב תודקמתה ךות ,תוידומלת תויגוס לש תיתטיש הארוה
איה ףא היושע ,ןכותמ םירקדזמה דוסיה יגשומ לש הכלהכ תוחסונמו תורורב תורדגה ןתמ
ךכ ךותב םהל תונקהלו ,דומלת ירועישב םידימלתה ברקב ההובג תיתבישח היצביטומ ררועל
הדימלל איבהלו ,םימכח ירבדב הלופיטב ארמגה לש תוידוסיה הבישחה יכרדמ המכ
הרשכה יכילהת ורבע רשא םילועמ םירומב ךרוצ שי ךכ םשל .הכרדו התוהמ לע תיתועמשמ
תויפולחו תוינשדח הארוה יכרדב םלתשהל תואיל אלב וכישמי רשאו ,םייתטיש תומלתשהו
.תפטושה םתדובע ידכ ךות

הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות .ו
.היאר תוכירצ ןניאש תולכשומה ןמ םה בתכבש הרותל הפ-לעבש הרותה ןיב הקיזהו רשקה
לכ לע אצמיהל בייח ארמגה דצב .דומלת ירועישב ישממ יוטיב ידיל אובל בייח הז קודה רשק
אלהו ,םיבותכה ירבד תא טטצמ דומלתהש תמיא לכ וב ןייעלו חותפל שיו ך"נת רפס ןחלוש
וא םיאיבנה ןמ ,הרותה ןמ םיקוספ ינפ לע םיפלוח םייתש אלו תחא אל .רופס ןיאל המה םיבר
תויטנוולרה תאו םרשקה תא ןיבמו עדוי דימלתה ןיאו ,דומלתב םיטטוצמה םיבותכה ןמ
הרומ םג ןכ אל םאש ,ך"נתל הרומ םג תויהל תעדל בייח דומלתל הרומה .ןודינה ןינעל םהלש
.ונניא דומלתל יתימא

יונשו ךובס ,בכרומ ,השק - בתכבש הרותל הפ-לעבש הרות ןיב רשקה - ומצע אשונה
תוטישה לכ יפ לעש שיגדהל אלא ונאב אל ונא .וניגב ורבשנ םיסומלוק יפלאו ,תקולחמב
ארקמה תורוקמב דומילו ןויע ידכ ךות דומלת דומלל הבוח תושדוקמהו תויתרוסמה
ונא ,דומלת תארוהב תויטנוולרה לע םירבדמ ונאש העש .םיללוכה םהירשקהבו םייטנוולרה
אלא (רבודי דוע הילעו) הנתשמו תינרדומ הרבחב םייחה לש תינוציחה וזל קר אל םינווכתמ
.בתכבש הרות לש סיסב לע הפ-לעבש הרות דומיל לש תימינפה תויטנוולרל םג

"םיירוטסה"ו םייתכלה ,םייטפשמ םיעוריא .ז
ךירצ ,וננמז ןב ילאוטקא עוריאל םדק ימימ ידומלת עוריא ךופהל יוצרו יואר יכ בשוחה הרומ
הרומ .וידימלת ינפב הז רשוכ לצנל ןוצרו ץמוא םגו "יטמרד" רשוכו שוח תצק םג ול אהיש
םייביו ,ןיד -תיבל התיכה תאו יטפשמ Caseל ידומלתה עוריאה תא ,תובורק םיתעל ,ךופהי הזכ
"םיטילקרפ" ףא םיתעלו םידע ,עבתנ ,עבות ,(םיטפוש) םינייד קלח ולטי ובש ,"אטוז טפשמ"
וא .הנודינה היגוסב םיקלוחה םימכח לש םהיתועד תאו םהיתוחוקל תא תינמז וב וגציי רשא
ןכיה :םילאוש ונאו .דומיל תחמשבו ןוצרב ,יביטקא ןפואב רועישב םידימלתה ופתתשי זא
.ןתמגוד תורחאו הלאכ תויטקדיד תוטיש טוקנל םילגוסמהו םיצורה םירומה

אל טלחהב) םג ידומלתה ידומילה תכיפהל תיביטקרטאו הליעי ,הבש (הל תומודהו) וז ךרד
תבשב ונתליפתל והשלכ עויס םושמ הב שיו ,םיינרדומה ונייח תואיצמל יטנוולר ןדידל (קר
."םימש תאריו הרות תבהא םהב שיש םייח ...ונל ןתתש" :רומאל ,םיכרבמ

וימכחו רוד רוד וישרודו רוד רוד .ח
,דומלתב םיאבומ םהירבדש ,לארשי ימכחל רשקהב היפרגויב הלמה תא ונשגדה הז ףיעסב
.דומלת ירועישב םיאבומ םהירבדש ,םינורחאו םינושאר ,םירבחמה ילודגל רשקהבו

יבר ,לאעמשי יברו אביקע יבר ,יאמשו ללה תומשה תא םירועישב דימלתה עמוש םימעפ המכ
לעבו ם"במר ,תופסותה ילעבו י"שר ,ישא ברו אניבר ,אברו ייבא ,לאומשו בר ,אישנה הדוהי
,םהילע דימלתה עדוי המ !םימעפ רופס ןיא - הבושתה .'וכו יכדרמהו יריאמה ,"ךורע ןחלוש"
תא ולאשו ואצ - ?ריכמ אוה םמשב ורמאנש םימסרופמ םירמאמ וליא ?םתפוקת לעו
.ספאל תופאוש םהיתורודל לארשי" ימכח תודלותב םהיתועידי יכ ולגתו םידימלתה

הזיאו ,ינרותה ולעפמ תא דחימ המ ,לעפו ימ ןכיהו יתמ ,אביקע יבר והימ תעדל בושח אל םאה
?אבכוכ רב דרמב ימור לש ירזכאה ןוטלשה דגנ המואה לש ריבכה הקבאמב לטנ קלח

הז לודג םכח לש ולעפמו ותטיש לע תויסיסב תועידי תיינקהל ךרעו תובישמ םיסחיימ ןיא םא
ותעד םגש ששח שי ,תדמלנה היגוסה לש יעבטו ילרגטניא קלחכו דומילה ידכ ךות ,רחא וא
.םידימלתה יניעב תובישח תלוטנ היהת

םשלו ,רועישב םירכזנה םימכחה ןמ דחא לכל ,הרצקב ולו ,סחייתהל דאמ בושח ןכ לע רשא
םידחוימ םיכרע ןכו (ןירפלה לאפר 'רל םייח ץע סלטא ןוגכ) םידחא םירפס םייוצמ ךכ
םיקסועה תורוקמל םידימלתה תא תונפהל יוצרו יואר םדקתמ בלשב .תונוש תוידפולקיצנאב
ילודג לש םלעפמו םהייח תודלות לע יאמצע ןפואב דומלל םכירדהלו ,לארשי ימכח תודלותב
.הל רשקהבו תדמלנה תידומלתה היגוסב םירכזומה הרותה

ןתדימלו ,דומלתה דומילל תויטנוולר ןה לארשי ימכח לש תויפרגויבה יכ קפס ונבלב ןיא
,דומלת רועישב ךכ לכ הרסחה ,היצביטומה תרבגהל יתועמשמ ןפואב םורתל תויושע ןתעידיו
.רומאכ

תירבע-תימרא .ט
ידוסיה רפסה תיבב 'ה התיכמ לחה) תחא הרז הפש תוחפל ונידימלת םידמול םינש לע םינש
םיבושחהו םייזכרמה תועוצקמה דחאכ תכשמנ איהו ןוכיתה ס"היבב םהידומיל םות דעו
הריתי הבריקו ,הרז הפש אל ךא ,איה הפש םנמאש ,לידבהל ,תימרא .ךוניחה תכרעמב רתויב
היתודוסי תרכה ילבו ,ופוס דעו ופוסמ דומלתה תא הוולמ איהו ,תירבעה התוחאל הל תעדונ
םישידקמ ןיא ,הדומיללו התארוהל ,הל ,יהשלכ תידומלת היגוס םע יוארכ דדומתהל רשפא יא
םיקול ונא ,הברדא .תינוכיתה הבישיב ןמז םירסח ונא ןיא ירהו ;םהשלכ םיצמאמו ןמז
!ההמתא .רקי ןמז לוטיבב

םג רשפאו יוצר תאז דבלמו) תינמז-ובו ארמגה דומיל ידכ ךות ,תימרא דומללו דמלל ידכ ,םרב
ףאו ,תותואנ תויטקדיד תוטיש טוקנל שי ,(הז בושח אשונב רצק דוסי סרוק תתלו ןנכתל
המודמה ישוקהש קפס ןיא ."איה םיל רבעמ" וליאכ הילא םיסחייתמ "איה םימשב אל"ש
ארמג ףד דומילב יתימאה ישוקל םימרוגה דחא אוה תימראה הפשה םע תודדומתהב
.יוניש לוחל בייח הז "ידדצ" םוחתב םג ןכא .ותנבהבו

"ץרא ךרד םע הרות"ל ךוניח :הארוהה לגס
אוה ימשר ןפואבו ,דומלת תארוהב חתפמה שיא אוה ם"רה תינוכיתה הבישיב יכ לכל עודי
םה .ונקנק לע םיהותו וירחא םיבקוע ויכינחש ךכל עדומ תויהל וילע ךנחמכ .התיכה ךנחמ
םירבדה .םייטקדידה וירושיכ תאו ונתמו ואשמ ךרד תא ,ויתופקשהו ותוישיא תא םינחוב
ץיברהל וילע לטומש ,םדאו הרומ יבגל םייתעבש םה םינוכנו ,אוה רשאב ךנחמ לכ יבגל םינוכנ
.םימש תאריו הרות תבהאל ךנחל תינמז ובו הרות

חרואכ "ץרא ךרד םע הרות" לע תתתשומ תינוכיתה הבישיה לש תיסיסבה םלועה תפקשה
הקולחב תוצמתהל לוכי וז הפקשה לש המושיי ןיאו ,דבעידב קר אלו הליחתכלמ םייח
ירחא "ץרא ךרד" - לוח ידומילל םירהצה ינפל "הרות" - שדוק ידומיל ןיב תיתוכאלמה
םיבייח ('וכו עבטה יעדמ ףאו היפרגואיג ,הירוטסה ,תורפס) לוח ידומילש םשכ .םירהצה
("תישע המכחב םלוכ 'ה ךישעמ ובר המ" תניחבב) תינרות הפקשה ךותמ (קר אל) םג דמליהל
תויהל םיבייח שדוקה ידומיל ךכ ,"םימש םשל ויהי ךישעמ לכו" :ל"ז םרמאמ דוסי לעו
ץרא תעידי לש ,ואולמו םלוע לש תעד בחור ךותמ "ץרא ךרד" לש םינוש םיטביהב םג םיוולמ
הב הרכהו ידוהיה םעה תנידמכ לארשי תנידמ םע תיתימא תוהדזה ךותמו לארשי םעו לארשי
ויהי אל תוינוכיתה תובישיב םימ"רהמ םיבר םיבר יכ ינמוד ."ונתלואג תחימצ תישארכ
םבור ,הלאכ םיכנחמ-םימ"ר םעו ,הלאה םירבדה חורב תונווכ תרהצה לע םותחל םינכומ
.תוהדזהל םיצור םניאו םילוכי םניא ונידימלת לש עירכמה

תינוניב תוישיא לעב םג אוה ךכל ףסונבו ,םידימלתה לע תולבוקמ ןניא ויתופקשה רשא ,ם"ר
ךנחל לגוסמ וניא תינמז ובו ,דומלת תארוהב חילצהל לוכי וניא ,דורי יטקדידה ורשוכ ףאו
.הרות תבהאל

ךרד םע הרות לש חור תמעפמ םהבש םיתבמ םיאב ,םלוככ םבור ,תוינוכיתה תובישיה ידימלת
לא םיסחייתמ הלא םיתבב .הנידמהו ץראה ,םעה תבהא לש חורו הדובעו הרות לש חור ,ץרא
תא םיחלוש םידימלתה ירוה .הנושאר הגרדממ תיתד הבוח לאכ ימואלהו יאבצה תורשה
םיינויצ-םיימואל-םייתד םיכרע ומינפיו וגפסי םהש ידכ תינוכיתה הבישיל הליחתכלמ םהידלי
;םייללכ םידומילו הרות דומיל ידכ ךות הלא

ךכ ךותבו םיינרות םידומילב ךישמהל תוינוכיתה תובישיה ירגובל תרשפאמ לארשי תנידמ
ם"ימר רבכ ורשכוה רדסהה תובישי ירגוב יפלא ךותמ .תורחבומה ויתודיחיבו ל"הצב תרשל
תובישיה תרגסמבו ללכב ךוניחה תכרעמב ךוניחו הארוה ידיקפתב םישמשמה ,םיבר
םע יכ ,יתחחוש םהמעש םירגובה תורשע ורשיא התואש ,החנהל דוסי שי .טרפב תוינוכיתה
,עומשל םינכומ םה םהיפמו קומע ןפואב םידימלתה םיהדזמ רדסה תובישי ירגוב םימ"ר
ירגוב רתויו רתוי ענכשל הבוח ןכ לע רשא ."ץרא ךרד םע הרות" ירבדב ליכשהלו דומלל
םיבוטה תא טולקל ידכ לכה תושעל שיו ,ם"ימר תויהל םמצע תא רישכהל רדסה תובישי
ם"ימר תוינוכיתה תובישיב וברתיש לככ ,םוקמ לכמ .תוינוכיתה תובישיב םהבש םילועמהו
השיגב ,לחוימהו שרדנה ,יטסרדה יונישל יוכיסה רבגי ןכ ,רדסה תובישי ירגוב םירשכומ
,ידדהא םירושקו םיקובד םירבדה ןכש ,םימש תאריו הרות תבהא תקמעהבו דומלת תארוהל
.רומאכ

תכנחמ הארוה :הארוהה לגס
דרפנ יתלב קלח םיווהמה ,וישעמו ויתופקשה ןכו ,ם"רה לש תינרותהו תינחורה ותומד
לכ .תיטקדידהו תיגוגדפה ותרשכה אוה ינשה דצה ,עבטמה לש דבלב דחא דצ םה ,ותוישיאמ
שרודה יניצר (PROFESSION) עוצקמ איה הארוה .עורג תכנחמ העורג הארוהו ,תכנחמ הארוה
ולביק אל רשא ,םייעוצקמ אל םישנא תונמל תעדה לע הלעי אלש םשכו ,תילנויספורפ הרשכה
ךכ ,ב"צויכו הרבח ,הלכלכ ,היגולונכט ,עדמ ימוחתב םייניצר םידיקפתל ,תיעוצקמ הרשכה
הלא דחא ,ם"ימרה לכ .תיעוצקמ תיגוגדפ הרשכה ילוטנ ם"ימר תונמל תעדה לע הלעיש רוסא
םיבייח ,הארוה ידיקפתל תוהובגה תובישיב םמצע תא םירישכמה הלא דחאו חטשב םילעופה
יכרד לש םינושה םימוחתב הפוצר תומלתשהו תיביסנטניא הרשכה לש םיכילהת רובעל
,הכלה ,לארשי תבשחמ ,ך"נת ,דומלת) הרות דומלתל תוידוחייהו תויללכה הארוההו ךוניחה
הקיטקדידה לש רתויב םייסיסבה דוסיה יווקמ המכ לע ונדמע םימדוק םיקרפ ינשב .(הדגא
תוכירצ תומלתשההו הרשכהה יכרד .דומלת תארוהל תיעוצקמה הקיטקדידה לשו תיללכה
ונא םוקמ לכמ .וז תרגסמב םהילע ונדמע אלש םירחא םיבר לעו הלא דוסי יווק לע ססבתהל
,םימ"רה תרשכהב ינוציק יוניש לוחי אל םא יכ ,תיעמשמ-דחה ונתעד תא םיעיבמו םירזוח
תוולנה תוילילשה תויכוניחה תואצותה לכבו דומלת תארוהב בצמה רופישל יוכיס לכ ןיא
.הנממ תועבונהו הילא

הארוהה יכרדו םידומילה תוינכת
דומילב הארוהה יכרדלו םידומילה תוינכתל םיסחייתמ תודוקנהו תולאשה לש עירכמה םבור
השוחתה .הז םוחתב םייקה תחנ-רסוח לע רוריבב העיבצמ וז הדבוע .תינוכיתה הבישיב ארמג
תוינעל ,יכ שיגדהלו ןייצל שקבמ ינא הז בלשב .דקתשאכ ריטפהל דוע רשפא יאש איה הרורבה
,ליעל ורכזנש םימדקומה םיאנתה אלב םירחאו הלא םייונישל הבר תובישח סחייל ןיא ,יתעד
,ל"נכ תיעוצקמה םתרשכהו ,ל"נכ םירושיכו תופקשה ,תונוכת ילעב םימ"ר יונימ :רומאל
יפ לע דומילה תטישב "ףדה לע" דומילה תטיש תרמהב ,לשמל ,היהת אתובר המ ןכ אל םאש
.האלה ןכו ,"םיאשונו תויגוס"

הלאכ ,םיינויחו םייוצר םירופישו םייוניש לע (םירחא לש םתעדו) ונתעד היהת :ןינע לש ופוגל
האר הזכ וא שדקו האר הזכ תניחבב ,ןטושפכ תועצהה תא לבקל ןיא ,היהת רשא ,םירחא וא
הנלולכת רשא ,הדימלו הארוה יכרדבו םידומיל תוינכתב תויביטנרטלאה תועצהה לכ .שדחו
רובעל תובייח ,"םירדס"הו םירועישה לש הרוצבו ןכותב ,תוהמב םישודיחו םייונישל תועצה
תועצמאב "תיעדמ" ךרדב ןהיתואצותו תועצהה תא קודבל שי ."הייעטו יוסינ" לש םיכילהת
תרוקיבב ,תיתטיש הכרעהב םיוולמ םהש ךות ,םינוש הדימלו הארוה ימגד לש םיבר םייוסינ
םיגולוכיספ ,הארוהו ךוניח ישנא :םייעוצקמ םישנא י"ע תאז לכו ,תונקסמ תקסהבו תיעוצקמ
םע .רחמל םויהמ עצבתתו םייקתתש הל רשפא יא וז הרידא הכאלמ .םייכוניח םיגולויצוסו
םביטב םיענכושמ םלוכ ויהי ובש םויל דע םייונישה עוציב תלחתה תא תוחדל רוסא ,תאז
ענמנה ןמ אל .יקלח ןפואב ולו ,םאתהב לועפלו ןוויכ תונשל דיימ ליחתהל שי אלא ,םתקדצבו
הוצמו ,הבוטל תינוכיתה הבישיב הריוואה הנתשת םידחא םימיוסמ םייוניש תובקעב יכ
הכלה ונידימלת ברקב םימשה תארי קמעתתו הרות דומילל הבהאה רבגתו ,הוצמ רורגת
.השעמל

דסומב תיתרבחהו תיללכה הריוואה
הרות דומילבו הליפתב םיקסוע ןיא הל הדומצה היימינפבו תינוכיתה הבישיבש דוס הז ןיא
ףאו טרופסה ,הרבחה ימוחתב תונוש תולועפמ תולועפבו םיללכ לוח ידומילב םג אלא ,דבלב
,ןורטאית ,עונלוק ,וידר ,תונותע) םיינומהה רשקה יעצמאל םיפושח ונידימלת .רודיבה
הז ללכבו תינוליח תורפס םג םיכרוצו "תינוליח"ו תיתד" הקיסומ םיעמוש םה .(דועו היזיוולט
,םימוחתה לכל סחייתנ אלו םייניע םוצענ םא ונל ליעוי אל .תלקולק תורפס ,ונתווהל ,םג
לש םחור תא תרכינ הדימב םיאלממהו תינרדומה הרבחב םימייקה ,םיילילשהו םייבויחה
יאנפה תועשב השעי ויניעב רשיה שיאו ,ידמל תישפוח היימינפב תררושה הריוואה .ונידימלת
ייניעב רבדה רשיו בוטו ,(םיבייחמה תעמשמהו רדסה ,תוגהנתהה יללכמ םיגרוח ןיאש יאנתב)
דימלת לכ לש וישעמ ירחא רדוחו דומצ בקעמל תילכת ןיאו םעט ןיא ןכש ,ינורקע ןפואב
תא םידימלתל רשפאל םיכנחמה םיווצמ ,יתיימינפ דסומ יאנתב .הממיה תועש לכב דסומב
אצמי םהל ןתינה יללכהו ינרותה ךוניחה ידי לעש תווקלו םהילע ךומסל ,היוארה שפוחה תדימ
קפס ןיא .רשפאה לככ םימלשו םינזואמ ,ץרא ךרד םע הרות ייחל וכרד תא דימלת לכ
ךא ,השעמבו רובידב ,הבשחמב םיטקילפנוק תמא אל תררוג תישפוחה תיתיימינפה הריוואהש
החנהל דוסי שיו ,םיבוט םישעמו הרות לש הרוא ,רוא תוברהל שי "ךשוח"ה תא שרגל ידכ
םידימלתה ולצני ,הרות תבהא רתוי םעונ יכרדב םהידימלתב רידחהל םיכנחמה וחילצי םאש
םג הרורב הכלשה ןאכמו ,הבשחמלו ןויעל ,הרות דומילל םג יונפה םנמז לש ךלוהו לדג קלמ
.הנשה תומי לכב הרגפ ימילו דעומו גח ימיל

איה רפסה-יתבבו היימינפב םוימויה ייחב יתרבחה םוחתב םג אצומה תדוקנ ,רבד לש וללכ
וזו ,ינרותה ךוניחה תוכיאב יולת רבדהש ונרמא רבכו ,הרות דומלתל יבויחה סחיה תקמעה
ונילע אל םא םגו ,היושע תבצב תבצ ןכא .םתארוה יכרדבו םיכנחמה לש םתוכיאב הנתומ
.הנממ לטביל ןירוח ינב ונא ןיא ,רומגל הכאלמה

םוכיס
:הרותהמ השע תווצמ איה ,דומלת דומיל םללכבו ,שדוק ידומיל תארוהל אצומה תדוקנ
ןיא ההובג היצביטומ אלב ,םרב .םימש תאריו הרות תבהא ךותמ "הדמללו הרות דומלל"
םירומה ,םימ"רה ןיאו ,םידימלתה לע דומלתה דומיל תא ביהאהל יוכיס ןיאו תורשפא
תויגוגדפ םיכרדב ,דדומתהל ועדייש אלב השורדה היצביטומה תא גישהל םילוכי ,דומלתל
,ותבישח יכרד תאו דומלתה תא םינייפאמה םיביכרמה םע ,תומדקתמ תויטקדיד תוטישבו
לש תואיצמב םייחה ,םירגבתמ םירענ לש הדימלה יכילהתו הבישחה יכרד םע תינמז ובו
.תינרדומ הרבח

לע ססובמ הלא תודסומב ינרותה ךוניחהש ,תואיצמב ריכהל תוינוכיתה תובישיב םימ"רה לע
.ןווכמ תנווכבו תידוסי םלוע תפקשהכ ,גשומה לש רתויב בחרה ונבומב "ץרא ךרד םע הרות"
ץומיאב םיכינחל היח אמגוד שמשל םהילע ,רידאהלו הרות לידגהל םה החלצה יצפח םא
הארוה .םדומלת םעו םהמע םיכינחה והדזי ךכ קר ןכש ,השעמל הכלה וז תידוסי םלוע תסיפת
,הימינפבו דסומב תיתרבחהו תיכוניחה הריוואה תא רפשלו ללכשל היושע וז חורב תכנחמ
."םירדס"בו םירועישב הרות דומלתל סחיה רפתשיו ךליי ךכ ךותמו

דומלת דומילל תוילמיטפוא םידומיל תוינכת תונבל הבוחו ןתינ הלא דוסי תוחנה סיסב לע
.ןשומימל תותואינ תויטקדידו תויגוגדפ תועצה עיצהלו ,"םירדס"בו םירועישב ותארוהלו