הפ לעבש הרותב םידומילה תינכות
ב"י-'א תותיכב יתד-יתכלממה רפסה תיבב