?הרות תבהאל ונידימלת תא איבנ דציכ

יול ןועמש ברה

ס"שת 140 'סמ ,ז"ל הנש ןיתעמש

א
לכבו ומויב םוי ידימ טעמכ ונלש יעוצקמהו יכוניחה םויה רדסל הלוע וז תיכוניח היגוס
.התוא תטוונמ ףא איהו היישעה ימוחת לכב ונתוא הקיסעמ וז היגוס בר קדצב .תונמדזה
ידכ דע ,דמול אוה התוא ארמגל תוכיישו הקיז ,רשק דימלתל ןיאו הרות תבהא ןיא םאש
איה וז הרטמ םא ןיב ,הרותה חורל הרז ותרטמ .ץוחלו הפשה ןמ וניה הז דומילש ירה ,הבהא
ידכ הלא תורטמב ןיא ,םייחב חילצהל איה הרטמה םא ןיבו תורגבה תניחבב חילצהל ידכ
ירה רתויה לכלו ,קשח אללו ,ןוצר אלל הייפכב השענ הדומילו .הידמול לע ארמגה תא בהאל
םניאש ,תינוכיתה הבישיב וא ס"היבב םידמלנה תועוצקמה ןמ רחא עוצקמ לכב קוסיעכ אוה
.דבלב םתעידיב ידו עוצקמה תבהא םיבייחמ

פ"עבש הרותל םירומ י"ע ונעטנש יפכ ,דבלב ןהמ שמח הנמא ךא ,וז היעבל תובר תוביס
.םימ"רו

תא שח וניאש דימלת ,םתנעטל .דימלתה לש יתרבחה עקרב המשאה תא םילותה שי
ותוא תבבוסה הרבחה אלו ותחפשמ ינב אל ,הקוחרהו הבורקה ותביבסב הרותה תבהא
.םהמ הנוש היהי אוהש יוכיס ןיא ,וז הבהא ול םירדשמ

תיתד הרכהב רודח וניאש דימלת ,םתנעטל .דימלתה לש יתדה עקרב התוא םילותה שי
.הרותה תבהאל ונממ הפצנ אל ,תפפור ולש םימש תאריו הקומע

.הרותה תבהאמ ותוא םיקחרמה םיחיסמכ דימלתה לש םירחאה ויקוסיעב םיאורה שי
ידכ ,חרכה ךותמ הז םא ןיבו ןוצרמ הז םא ןיב ,םיבר לוח תועוצקמ דמולה דימלת ,םתנעטל
הז ירהו ,ילמיסקמ זוכיר בייחמה הרותה דומילמ תעדה חסיה ךכב שי ,תורגב תדועת לבקל
וז לע ןכו "ךבזעא םייתעש ,העש ינבזעת םא" ןכו ,"ךבזעא םיימוי ,םוי ינבזעת םא" תניחבב
לכ לוספ וא םגפ םהב ןיאש ףא ,םיפסונ תוניינעתה ימוחתב קסועה דימלת ,ןכ לעו .ךרדה
תקחרתמ הרותה הדימ התואבו ,הרותה ןמ ומצע תא קיחרמ אוה ירה ,םמצע דצמ אוהש
ךלהמ רחאל .רחא ןוויכל הנפ םהמ דחא לכו הזמ הז ודרפנש םידידי ינש לע לשמ ותואכ ,ונממ
.םיימוי אוה םהיניב קחרמה ,דחא םוי לש

הרותה תבהא יאב יזכרמו בושח ביכרמ דימלתה לש םיילילשה ויקוסיעב םיאורה שי
תורוסא ףאו תויכוניח אל תוינכתב הייפצל תובר תועש שידקמה דימלת ,םתנעטל .ודצמ
תקסועה תורפס ןיבו הבעות תורפס ןיב ,הרוסא תורפס ארוקה דימלת ,היזיוולטב וא ואדיוב
תקבדנ השודק ןיא" תניחבב הז ירה ,הרותה חור תא תדגונה תינרפכ םלוע תפקשהב
וילעמ החודה ףוגב ןוכשל הלוכי אל השודק לש טהל הלוכש הרותה תבהא אליממו ,"האמוטב
.וז השודק

םניאש םינושה תרושקתה יעצמאב המשאה לכ תא םילותו תכל םיקיחרמה ףא שי
רושקה רקיו שודק רבד לכל האנשו סרא םיפטונ ףא םימעפו ,לארשי תרות תא םידהוא
םינותעהו םינורטקלאה תרושקתה יעצמאב תישענה וז חומ תפיטש ,םתנעטל .תדה תווצמל
,תינרות-תיתד םלוע תפקשה םע ומויב םוי ידימ דדומתמה - ליגר דימלת הקיחרמ ,םינושה
.הרותה תאנש ידכ דע תינרות תכרעממ - תוינרפכ םלוע תופקשה דגנכ

 

ב
שמחב קפתסנ ךא ,ם"ימרו םירומ לש םהיפמ תועמשנה תופסונ תוביס תונמל ךישמהל רשפא
ול ןיאש ,תלוזהו רחאה תמשאהו תוירחאמ תורענתה ,אוה םלוכ לש ףתושמה הנכמה .הלא
לכב תמא לש בוטרוק ןיאש רמוא הז ןיא .ףיקע רשקב רבודמ ישוקבו דימלתה םע רישי רשק
"םרות"ש םייוסמ זוחא שי הלאה תוביסה ןמ תחא לכב ,ןכאו .הלאה תונעטה ןמ תחא
רפושמ אל אוה םאש ,ריוואה גזמ תא םישאהל םג רשפא הדימ התואב ךא ,הרותה תבהא-יאל
קזחל הצורה .הרות דומלל בוהאלו דומלל קשח-יא ומעו עורג חור בצמל "םרות" אוה האנ אלו
.ארמגהמ ןיכומיס איבהל ףא לוכי וז הנעט

רמולכ ,"אנתסאד אמויכ אתוליצ איעב אתכלה קחצי רב ןמחנ בר רמא" :אבומ ןיבוריע 'סמב
,הבוט השגרהל םרותה ,תינופצ חור וב תבשנמה םויכ הלולצ העד תבייחמ הכלה תקיספ
איעב אתכלה" קר אלו ."לכל חונו אוה הרוא םוי תינופצ חור תבשנמשכ" :םש י"שר ירבדכו
ןיבהלו דומלל ידכ הלולצ תעדו ישפנ טקש ךירצמ תידומלת היגוס דומיל ףא אלא ,"אתוליצ
אמויכ אתוליצ איעב אתעמש" :הליגמ 'סמב 'מגה ירבדכו ,דומלל בוהאל ףא אליממו
דומלל ידכ העוגרו הלולצ תעדב ךרוצ שי הליגר תידומלת היגוס דומילב םג ,רמולכ ."אנתסאד
.דומילה תא בוהאלו ןיבהל

םהירבדל ןיכומיס איבהל םה ףא םילוכי ,הרותה תבהא יאל םרוג תעדה חסיהב םיאורה
."יאנת אל אחתוכ בירק םא יל הרמא יא ייבא רמא" :אבומ םש ןיבוריע 'סמב היגוס התואמ
,איהש לכ ,הלק הלועפ וליפא תושעל יל תרמוא התייה ילש תנמואה וליא רמוא ייבא ,רמולכ
תחלצה תא ברקל ,"אחתוכ בירק" ומכ תיתבשחמ העיגי אלו יזיפ ץמאמ אל תשרוד הניאש
יתלוכיש ומכ דומלל לגוסמ יתייה אל ,"יאנת אל" - םחלה תא םילבטמ ובש ,חתוכה הבש
זוכירה חוכמ דבאל החוכב שי ,איהש לכ הלק הערפה ףאש ןאכמ .וז הנטק הערפה אלל דומלל
.דומילהמ דמולה תקחרהל איבהל ףא לולע הזכש תעדה חסיה אליממו ,עוקש היה ובש

,הרות דומילל בלה תמושת לכ תא שידקהל םהילעש וידימלתל תורוהל ייבא הצור וז הרימאב
וידימלתל הרוה אבר םג .הדימלה תא השילחמו זוכירה תמצועב תמגופ תעד תחסה לכו
."יאנת אל ,הניכ ןתצרק יא אבר רמא" :םהינפב איבהש תרחא המגודב תעדה חסיה תרמוח
דומלל יתלוכיש זוכיר תמצוע התואב דמול יתייה אל הניכ יתוא תצקוע התייה וליא ,רמולכ
םורגל וחוכב שי דמולה לש ותחונמ תא דרוטה שותי וא בובז םגש ,אצמנ .וז הערפה אלל
רמאנו תכל קיחרנ ךכ ידכ דע םאה ךא .הדימלה תלוכיב עוגפלו דומילה ךלהמב הערפהל
תבהאמ דמולה תא ךכ ידכ דע קיחרמ ,ונממ רומח רתוי ףא וא הזה גוסה ןמ תעדה חסיהש
אל םלועל ,ךכ ןעוטהו ,תוירחאמ תורענתה םהב שי הזה גוסה ןמ םינועיט ,רומאכ ?הרותה
.וז הבואכ היעבל ןורתפ אצמי

 

ג
תונמל רשפא ,ןכשה לש שרגמל רודכה תא םיכילשמ םלוכש הלא םינועיט השימח דגנכ
ןאכ םג ,דימלתה יניעב התוא גציימה הרומבו ךוניחה תכרעמב םייולת םלוכש םיבר םינועיט
.דבלב םינועיט השימח תגצהב קפתסא

לש הריחב תרשפאמ פ"עבשותבו דומלתב םידומילה תינכת ,עודיכ - םידומיל תינכת
תוניינעתהה םוחתמ תכסמ רוחבל םירומל רשפאל ידכ ,ס"שב םינוש םירדסמ תונוש תותכסמ
תא ופידעי םהו ,םבלל םיבורק התוא בבוסהו הרבח יניינעש םידימלת שי .םידימלתה לש
ואצמיי הבש החנה ךותמ ,רידס דומילל ןיקיזנ רדסמ תרחא תכסמ וא ארתב אבב תכסמ
שיו .םתחונמ תא תודירטמה תויתרבח תויעבל הנעמ םהל ונתי רשאו םבלל תובורקה תויגוס
יטרפו ןתרטמ ,ןכרעב םיניינעתמו םתוא םיקיסעמ םוקמל םדא ןיבש תווצמ רשא םידימלת
.'ודכו דעומ רדסמ תרחא תכסממ וא תבש תכסממ תויגוס ופידעי םהו םהיניד

םה םירחא םילוקיש אמש וא ,הז לוקישמ תישענ תכסמה תריחב םאה ,הלאשה תלאשנ ןאכו
םירומש יפכ אוה לוקישה םא הנשמ הז ןיאו ,תכסמה תריחבב םירומה תווצ תא םיחנמה
תדמלנה תכסמכ ,תוחונ ימעטמ וא ,"תיתבישי תכסמ םירחוב ונא" םינעוט םימיוסמ
לוקישמ וא ,ם"ימרה דצמ דחוימ ץמאמ אלו הבורמ הנכה תשרוד הניאו העובק תוירוזחמב
לש יאלמ שיש ללגב" תמייוסמ תכסמ ףידעהש להנמ ותואכ ,תיכוניח הבישח לכ וב ןיאש ינכט
םיחנומ םניאש ,הלאה םילוקישה לכב הוושה דצה ."רחא רפס תונקל לבחו ןסחמב םירפס
ףא הלא םילוקיש תובר םימעפ ,דימלתה תבוט אוהש ירקיעהו ידוסיה ,יסיסבה רבדהמ
ארמג ירועיש תבהא-יא איה ולש האצותהש דימלתל הרומה ןיב חתמ םירצויו ,הרטמב םיעגופ
םהיגיצנ וא םידימלתה תא םיפתשמ םניא תודסומה תיברמש ,הדבועה םצע .הזמ רומח ףאו
.וז המגמ לע העיבצמ ,תכסמה תריחבב

םתוא תכשומ הניא ,"םהילא תרבדמ אל" היגוסהש םינעוט םיבר םידימלת - הילאוטקא
םיכפוה םירומה לכ אלש ינפמ ,איה ךכל הביסה .ארמג ירועישב תוניינעתה לכ םילגמ אל ןכלו
םא הנשמ הז ןיאו ,דימלתה לש השעמה ייחל עגונה ,ילאוטקא אשונל ןודינה אשונה תא
רצויו תוניינעתהו ןיינע ררועמ ילאוטקא רבד ,ךוראה חווטל וא תידיימ איה הילאוטקאה
.היצביטומ

קר עגופ וניא אוה ,םויה תפשבו ילאוטקא רואב אשונה תא גיצי אל הרומה םא ,ד"נעל
תינרות םלוע תשיפתבו תידומלתה היגוסה תוהמב עגופ אלא ,ולש היצביטומבו דימלתב
םיחנומב היגוסה תראשה .הפוקת לכלו רוד לכל תילאוטקא איהו ,םייח תרות איה הרותהש
לע היגוסה תנבהבו הדימלה תוכיאב ףא תמגופ ,השעמה תפשל התכיפה אלל רבעה תפשבו
ינוימד וא יטרואית ןיינעמ היגוסה תא םיכפוה הילאוטקאהו םושייה אקווד יכ ,הירוב
יפכו ,םייחה תויעבל הנעמ תנתונה הרותה תוימינפל יתנווכ ןיאו .תמייקו היח תואיצמל
"ךקוספ יל קוספ" תלאש םהידימלתל וגיצהש םיארומאו םיאנת לצא תובר םימעפ ונאצמש
:אבומ םש הגיגח תכסמב רחאב השעמה תמגודכ ,תמייוסמ תואיצמל הנעמ לבקל ידכ

.ויפמ הרות דומלל וירחא ךלהמ ריאמ 'ר היהו תבשב סוסה לע בכור היהש רחאב השעמ ר"ת"
התא ףא ל"א .תבש םוחת ןאכ דע סוסה יבקעב יתרעיש רבכש ךירחאל רוזח ,ריאמ ,ול רמא
.רחאמ ץוח םיבבוש םינב ובוש דוגרפה ירוחאמ יתעמשש ךל יתרמא רבכ אלו ל"א ,ךב רוזח
'ה רמא םולש ןיא' ,ול רמא ,ךקוספ יל קוספ אקוניל ל"א .אשרדמ יבל הילייע ,היפקת
יסבכת םא יכ' ,ול רמא ,ךקוספ יל קוספ אקוניל ל"א .יתירחא אתשינכ יבל הילייע .'םיעשרל
."'ךנווע םתכנ תירוב ךל יברתו רתנב

הירכז 'ר לש ותונתוונע ןנחוי 'ר רמאד" :אצמק רבו אצמקב ןיטיג תכסמב השעמה תמגודכ וא
,היל רמא ,ךקוספ יל קוספ אקוניל ל"א .ונילכיה תא הפרשו ונתיב תא הבירחה סליקבא ןב
בר ול רמאד תשש ברו אתולג שירד השעמב וא ,"'לארשי ימע דיב םודאב יתמקנ תא יתתנו'
.'ךקוספ יל קוספ' אקוניל תשש

,םייחה תואיצמ לע תרבדמ תידומלתה היגוסה לש הטושפ ,הרותה תוימינפל הרידח ילב םג
דימלתה לש ונזוא תא רבסל ידכ םויכ םילבוקמה םיחנומב שומיש אלא הרומה דצמ שרדנ אלו
הז" :אמק אבב תכסמב הנשמה איה ארמג דמול לכל יאדווב העודיה המגודה .דמול לכ לשו
,הרוקב תיבח הרבשנ ,ןורחא תיבח לעבו ןושאר הרוקה לעב היה .ותרוקב אב הזו ותיבחב אב
לעב היה .רוטפ - דומע תיבח לעבל רמא םאו .בייח הרוק לעב - דמע םאו ,הרוקה לעב רוטפ
םאו .רוטפ - תיבח לעב דמע םאו ,בייח - הרדקב תיבח הרבשנ ,ןורחא הרוק לעבו ןושאר תיבח
."בייח - דומע הרוק לעבל רמא

ירה , וז רחא וז תועסונ תוינוכמ יתש םאש ,תעבוקו הריהז הגיהנ יללכ ונתוא תדמלמ וז הנשמ
תינוכמב שגנתה םאו ,רוחאמ תעסונה תינוכמה לעב לע תלטומ הלודג רתויה תוריהזה תבוחש
אל ןורחאהו ,וכרדכ עסונ אוה רשאב ,רוטפ הנושארה תינוכמה לעב ,קוזינ אוהו וינפל תעסונש
לעבו ןושאר הרוק לעב היה" :םש י"שר ירבדכו ,שיבכה יאנתל ותעיסנ תוריהמ תא םיאתה
."תכלל רהימ אוהו וכרדכ ךלהמ הזש ,הרוקה לעב רוטפ הרוקב תיבח הרבשנ ,ןורחא תיבה

תינוכמה לעב םא ,רמולכ ,"בייח - הרוק לעב דמע םאו" :הנשמה תדמלמ ינש תוריהז ללכ
תוצפל בייח אוהו וילע תלטומ תוירחאהש ירה ,םיאתמ תותיא אלל םואתפ דמענ הנושארה
- דומע תיבח לעבל רמא םאו" :ישילש ללכ .ול םרגש קזנה ןיגב וירחא עסנש תינוכמה לעב תא
תינוכמה לעבל תותיאה תורואב קוחכ תתוא ןושאר עסנש תינוכמה לעב םא ,רמולכ ,"רוטפ
לעב רוטפ - העגפנ ותינוכמו ,טיאה אלו ,טיאהל וילע םגו ותעיסנ תא טיאמ אוהש וירחא עסונה
וז לע ןכו .הרבחב םיגוהנהו םילבוקמה תוריהזה יעצמאב טקנ ירהש ,הנושארה תינוכמה
תייעב םע דדומתמ ךכ אוה לבא ,"הרוקו תיבח" לש תואיצמב םויכ שגפנ וניא דימלתה .ךרדה
.וזב וז תושגנתמה תוינוכמ לש שיבכה לע העיסנו םיכרד תונואת

ןוידו תוננובתה תבייחמ רבעב התייהש תואיצמה ןיבו הניב תונושהו םויכ תואיצמהש קפס ןיא
םויכ שומישה ,איה ךכל הטושפה המגודה .תיוושכעה תואיצמל הבושת תתל ידכ ,וז תונושב
הניטקמ וז תואיצמ םאהו ,וירוחאמ השענש המ ןושאר עסונה גהנה ינפב תופקשמה תוארמב
.אל וא האלמ תוירחא ןושארה עסונה לע ףא הליטמו ןורחאה עסונה לש תוירחאה תדימ תא
תואיצמל תידומלתה היגוסה תמאתהל יחרכהו ינויח ,ימיטיגל אוהש הז ןוידש קפס ןיא
רגתא הביצמ ןיינע תרצוי ,הנשמה הרביד הילע תואיצמהמ הנוש איהש תיוושכעה
האצותכ תושקבתמה תויטפשמה תונחבהה תא וב תדדחמו דמולה ינפב ילאוטקלטניא
םויכ העונתה יקוח םע האוושהמ ענמהל ןיא כ"כ .תרחאה תואיצמהמ וא הנושה הרקמהמ
.שקבתמ הזש ןכיה

תא םינימזמ הלש הנבמהו התווהתהו תידומלתה היגוסה - םילאוטקלטניא םירגתא תבצה
םשל .תונקסמ תקסהב ןהו וב הקמעהו טסקטה תנבהב ןה ותעד עיבהל דמולה לש ותוברעתה
היגולונימרטב תיסיסב העידיו דוסי יגשומ לש םיירטנמלא םיללכב דמולה תא דייצל שי ךכ
תתל ,תוושהל ,ץרתל ,תושקהל ,םילאוטקלטניא םירגתא וינפב ביצהל כ"חאו ,תידומלתה
,רומאכ ילאוטקלטניא רגתא דימלתה ינפב הביצמ הניאש הארוה תטיש לכ .'ודכו הקמנה
.היגוסה לש החורו היפואב ןהו דימלתב ןה תעגופ

תונקסמהו היגוסה תנבהב תובר תוטיש הלגמ םינורחאהו םינושארה ירפסב ןייעמה
ןמו םהמ דחא לכש .דועו ,ן"במרה תטיש ,ם"במרה תטיש ,ף"ירה תטיש :הנממ תושקבתמה
ךכ ןכא םאה הלאשה תלאשנ ןאכ םגו .תורודל היגוסה תנבהב ומתוח תא עיבטה םינורחאה
רועישה תא הנובו הדימלה זכרמב דימלתה תא ביצמ אוה רשאכ ,ארמגל מ"רהו הרומה לעופ
אלו הדימלה זכרמב דמוע אוהו וידימלת לע ותרות תא תיחנמ מ"רה אמש וא ,וז השיפת יפל
.וידימלת

אוה דחא דצמ .רתויב יניצר טקילפנוק ינפב דימלתה דמוע תובר םימעפ - תישיאה המגודה
תווצ לצא הל שרדנ אוהש הרות תבהא התוא שיגרמ אוה ןיא ינש דצמו ,הרות תבהאל שרדנ
תבהא לש יוטיבה םא הנשמ הז ןיא .ולש מ"רה לש אל ףאו ,ותציחמבש ם"ימרהו םירומה
לכ וא ,הרות דומילל יאנפה יעגר לוצינ וא הרותל םיתע תועיבק אוה הל שרדנ אוהש הרות
אלו םינותיעה דחא לע ןוכר הקספה לכב ולש מ"רה תא האורה דימלת .תרחא יוטיב תרוצ
.תוחפ בושח המו רתוי בושח המ תישיא המגוד םע רורב רסמ לבקמ ,ארמג ףדב קמעתמ

הנשמ הז ןיאו .וידימלתל הרומ לש דהוא אל סחיל םידע ונא םיתעל - יבבלו םח ישיא סחי
,וידימלת לש תיבויח אל תוגהנתהל הבוגתכ אב הז םא ףא ,הז דהוא אל סחיל הביסה יהמ ללכ
הז דהוא אל סחי .לוזלז לש סחי וא דהוא אל סחי היהי םהילא וסחיש הקדצה םוש ןיא
וקדבש םירקס וא םיקדבמ םתוא םיריכמ ונלוכ .ארמגה תבהאמ וידימלת תקחרהל "םרות"
אוה ךכ הרומה תא בהוא דימלתהש לככש ררבתהו ,םייוסמ עוצקמל דימלתה לש וסחי והמ
.ךפיהה ןכו עוצקמה תבהא לע עיבצמ

,טנרטניאהו בשחמה ללוכ ,תינרדומ היגולונכט לש תצאומ תוחתפתה שיש וז הפוקתב אקווד
"םיפילחת" ול שיו עדימה רוקמ שמשמ וניא רבכש הרומה לש ודמעמב תוחיפ לוכיבכ לח הבש
ידכ ,תעמוש ןזואו שיגרמ בל םע ישונאה הרומה ,דימלתל ץוחנ וז הפוקתב אקווד .םיבוט רתוי
םח יהבא סחיל הפצמ אוהו תישפנ הקוצמב םיתעל אצמנה דימלתה לש וביל ישחר תא טולקל
לככו ,עוצקמהו דימלתה ןיבו ודימלתו הרומה ןיב תישפנ הבריק רצוי הזכ סחי .ינחלסו
םאה ,הלאשה האב ןאכו .דמלמ הז הרומש עוצקמה תא בהאי ןכ והרומ תא בהאי דימלתהש
הלילח וא ברקל ידכ וב שי םאה ,ונידימלתל ונלש סחיה תדימ תא םעפ ידימ םיקדוב ונא
.קחרל

.תוירחאה אולמ תא ונילע םיליטמו "ונלש שרגמל רודכה תא םיריזחמ" ,הלא םינועיט השימח
,הרותה תבהא-יאל תוידעלב תוביסכ םינושארה םינועיטה השימחב ןיידע םיקבדהש ןוכנ
םויב םידימלתו םירוה ,ףותיש תמגודכ ,הלא תויעב ןורתפל םייבויח תונורתפ אוצמל םיסנמ
וז ךרדב בבחלו הרות לש המלועל םירוה ברקל ידכ ,םיברעב וא עובשב ישיש ימיב הרות דומיל
םג אליממו ,תוירקיעה תוביסה םניא הלא תוביס ,רומאכ ךא .םינבה לע םג הרותה דומיל תא
אצמיי םהב אל ,םהב דימתהלו םתוא ץמאל דואמ יוצרו ,םמצעלשכ םייבויח םהש תונורתפה
השע" לש ךרדה תא ץמאל ךירצ "ערמ רוס"ל עיגהל ידכ .וז הבואכ היעב לש יוצרה ןורתפה
."בוט

 

ד
וא תטשפומ הבהא הניא וז הבהאש קפס לכל לעמ רורב ?הרות תבהא איה המ ,הלאשל התעו
הרותה תבהא לע םיעיבצמ דחי םלוכו םהמ דחא לכש ,םיבר םייוטיב הל שי .דבלב בלב הבהא
םייוטיב הל שי אלא דבלב בלב הבהא וא תטשפומ הבהא הניא 'ה תבהא .םתוא עצבמה לש
'ה תבהא תוצמ תועמשמ תא ל"זח ונודמיל רבכו .תווצמ ג"ירת םויק תועצמאב םיבר םיישעמ
ינשב - ךבבל לכב" :ל"זו .*ךדואמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיקלא 'ה תא תבהא וא קוספבש
לכב - ךדואמ לכבו .ךשפנ תא לטונ אוה וליפא - ךשפנ לכבו .ערה רציבו בוט רציב ,ךירצי
."ול הדומ יוה ךל דדומ אוהש הדימו הדימ לכב - ךדואמ לכב ,רחא רבד .ךנוממ

אל .הל םיבר םייוטיב הרות תבהא םג .שממ שפנ תוריסמ ידכ דע םיישעמ םייוטיב ונל ירה
ריהצמ לש וישעמ רשאכ ,הרותל הבהא תאטבמ ןכא הרות תבהא לע הפב הרהצה דימת
םהש שדוקה תועוצקמ לע דימלתה תרהצהש םשכ .הרותה תבהאמ ךפיהה םיחיכומ הרהצהה
.הרותה תבהא-יא לע העיבצמ הניא ,תועוצקמה לכ ןיבמ םלוסה תיתחתב ותניחבמ םיגרודמ
םלוס שארב גרודי תילגנא וא הקיטמתמ ומכ יגשיה עוצקמ עצוממה דימלתה יניעבש ינפמ
,רתוי ול םיצוחנ םהש ינפמ אלא ,רתוי וילע םיבוהא הלא תועוצקמש ינפמ אל תועוצקמה
לכל וא תורגב תדועתל תואכזל ותוא םדקמה עוצקמכ וא ,םייאמדקאה וידומיל ךשמהל
םיבוהא - םירחאה לעו םיבוהא תועוצקמכ םהילע עיבצי דימלתה ,םנמא .םייחב רחא קוסיע
,רתוי בוהא לוכיבכו רתוי בושח יגשיההו ץוחנהש תויתרבחה תומכסומה ןה ךכש ינפמ ,תוחפ
.בוהא תוחפל בשחנ ,תויתרבחה תומכסומה יפל םייחב תומדקתהל ךרצנ וניאשו ץוחנ תוחפהו
:םהבש םירקיעה לע עיבצנ לבא ,םלוכ תא הנמנ אל ,הרות תבהאל הל םיבר םייוטיב ,רומאכ

דומילה תועוצקמ לכ תא תינוכיתה הבישיה תרגסמב דמולה דימלת - יאנפה תועש לוצינ
,םויה רדסב ולצא ונפתה רשא םיעגרהו תועשה לכ ,תאז םע ,תורגבל תואכז תלבקל םישרדנה
לע תולצונמ סובוטואב הכורא העיסנ וא העסהל הנתמה כ"כ .הרות דומילל ודי לע םילצונמ
הנקסמהו ,דימלתה יניעב הרות דומיל לש וכרע לע העיבצמ וז העפות - הרות דומילל ודי
.הרותה תבהא וב שי הז דימלתש איה תשקבתמה

רחאל ןהו םירידסה וידומיל תפוקתב ןה הרותל םיתע עבוקה םדא - הרותל םיתע תועיבק
,ויתונייעמ שארב ולצא דמוע הרותל םיתע תועיבק תרגסמב ומצעל עבקש ןמזהו ,וידומל רמג
םא ףא ,וז תועיבקמ ותוא לטבי אל םלועבש קסע םושו ,םויב םייתעש וא תחא העש וז םא ףא
.הרותה תבהא וב שי הז םדאש ישעמ יוטיב הז ,יפסכ קזנ ול םרגי

םיעדויו םהיתולבגמל בטיה םיעדומה םישנא שי - הרות ידמול םע תוהדזהו הכימת
םיתע עובקל וא הרות דומילל יונפ עגר לכ לצנל םילגוסמ םניאש וא םילוכי םניאש םמצעב
םהו ,םדואמ לכבו םשפנ לכב הרות ידמולב ךומתל םמצע לע םילבקמ םה ךא ,הרותל
תבהאל ישעמ יוטיב םינתונ הלא םישנא ךכבו ,הרות תודסומ םע םהיתוסנכהב םיקלחתמ
.םברקב תרעובה הרות

םיעבוק םניאו הרותה יכרב לע ולדג אלש הלאכ םנשי - הרות ידמוללו ח"תל דובכ לש סחי
,הרות תודסומב וא הרות ידמולב ךומתל םהל רשפאמ וניא ילכלכה םבצמ םגו ,הרותל םיתע
ורמא רבכ ."רמוא אוה המ םכח" ,תניחבב ,הרות ידמולל הצרעהו הכרעה םיאלמ םה הז םע
ידמולו םימכחה תא בהוא אוה םא אוהש לכ םדא לע תעדל הצור התא םאש ,םינשרדה
ץירעמ אוה םאה ,ורוביד תפש איה המ ,רמולכ ,"רמוא אוה המ" האר ,הזמ ךפיהה וא הרותה
.םכח אוהש החכוה וז ירה ,רמוא אוהש המ הזו הרות ידמולל הכרעה ול שיו םימכח ידימלת
אוה המ...' תניחבב אוה ירה ,המהוב ישנאו םינקחש ,טרופסה ילילא תא ץירעמ אוה םאו
.רמוא אוהש המ הז ,ההדזמ אוהש ימ םעו אוהש המ ,'רמוא

םויק אוה הרות תבהאל םלצא ישעמה יוטיבהש םידימלת שי - תווצמ םויקב תוקיבד
תרימאו הליפתכ םוקמל םדא ןיבש תווצמ הלא םא ןיב .האלפנ תוקיבדב תוישעמה תווצמה
,ךלמה ינפל דמועכ תוקיבדב הליפתל דמועה .וריבחל םדא ןיבש תווצמ הלא םא ןיבו ,תוכרב
ולש תיתובדנתהה תוליעפה תא עצבמ וא ,"ןוזמה תכרב"ב ויפמ תאצויה הלימ לכב ןווכמ וא
,הווצמ םויקב קבדה דימלת .השוע אוה התוא הוצמה ךרעב הרכה ךותמ ,היפכב אלו החמשב
,םיחודו םיממעשמ םה ןכ םא אלא ,ארמגה ירועיש תא בהאי אלש ןכתיי אל ,הרומחבכ הלק
ותוצרבו ברקמ ותוצרב" תניחבב םהש הרומב קרו ךא תויולתה תודחא תוביס ונינמ רבכו
."קחרמ

 

ה
ץמאנו דימלתה תברקב אצמנה הרומב היולת הרותה תבהאש וז השיג ונמצעל ץמאנ ןכא םא
ונעבצה םהילע הרומה לש האלמה ותוירחאב םיאצמנה םינועיט השימח םתוא עבק ךרדב
םע םגש רורב .הרות תבהא רעשל הסינכה רעש תא תוחפל אצמנ וז ךרדבש קפס ןיא ,הלעמל
דואמ תובר תוגרד שיש הטושפה הביסהמ קר ולו ,תכרעמב הרומג תודיחאל עיגהל לכונ אל הז
רפסמכ אוה הרות תבהא לש תוגרדה רפסמ יכ רמוא םא םיזגא אל .הרות תבהא לש תונושו
הרותה ינבמ דחא לכ לש תינחורה םתגרד ןיב תוהז ןיאש םשכו ,הרות םידמולה םישנאה
ותגרד תמצועב היולתו הנוש םהמ דחא לכ לש הרותל הבהאה תגרד םג ךכ ,הרות ידמולמו
,תוגרדה חווטב איה ונידימלת לש הרותה תבהא דוע לכ לבא ,ותוישיא םצעבו תינחורה
.לבוקמו יעבט הזש ירה ,תוהובגה תוגרדל דעו רתויב הכומנהמ

ללכב הרותה םלוע יפלכ האנש לש סחי םילגמ םיבר םידימלת רשאכ איה הרומחה היעבה
דצמ .דחאכ תושימגו תונרע לש הבר הדימל םישרדנ ונא ןאכ .טרפב ארמגה ירועיש יפלכו
םתוא דדועל ,הרותה םלוע יפלכ האנש םיעיבמה םידימלת תועדל תונרע תולגל שי ,דחא
.םהיתושוחת תא ילג שירב עיבהל תונמדזהו המב םהל תתלו םבל לע רשא לכ תא קורפל

תוסנל לכויש ידכ ולא תועד לש תויתימאה תוביסה לע דומעל הרומל תורשפא ןתת וז תוחיתפ
םייקל םידימלתה ללכל תונמדזה ןתת רקיעבו ,תינרטנק אלו תיתימא הרוצב ןתא דדומתהל
היארה תיווזמ םהל םיארנה תונורתפ תתל םהל רשפאתו ,וז הבואכו הבושח היעבב ןויד
תורחא תועדו תודמע ועיביש הלאכ ואצמי וידימלת ןיבמ אקווד םא ,הרומה אלפתי לא .םהלש
.אוה ויתובושת רשאמ רתוי םנזא תא רבסיו םהירבחל םלוה הנעמ ונתיש

ארמגב ןה רועישה לש םדקומה ןונכתהמ הגירחל תושימג לש הבר הדימ תולגל שי ,ינש דצמ
תוניחבל שרדנה קפסהב עגופ הזש הנעטב הז בושח ןוידמ קמחתהל ןיאו ,רחא םוחת לכב ןהו
תבהא לש וז הבושח תיכוניח הרטמב הנוילע תובישח האורה מ"רה וא הרומה .'ודכו תורגב
ןיא ,גשות אל וז הרטמ םאש עדוי ,ולש תויכוניחה תורטמה םלוס שארב התוא דימעמו הרות
םירקיעה רקיע דגנכ תדמגתמ קפסהה תייעבו ,יתייפכ דומילל ךפוהש הרותה דומילל ךרע
.הרות תבהא ךותמ תויהל ךירצש פ"עבשות דומיל לש תודוסיה דוסיו

אוה המ ללכ םיעדוי אל םיבר םידימלת יכ תעדל יתדמל םינושו םיבר ךוניח תודסומב ירוקיבמ
"ךרוצ" תניחבב אוהש רחא וא הז עוצקמ דומיל ןיב םיניחבמ םניא .הרות דומיל לש ךרעה
י"ע םייופכ תועוצקמה לכ םיבר םידימלת לצא ."ךרע" תניחבב אוהש הרות דומיל ןיבל
םהל םיכרצנה תילגנאו הקיטמתמכ ךרוצ וב שיש םהל הארנש עוצקמ ךכלו ,ךוניחה תכרעמ
.םהילע םיבוהא אלש ףא םיברקמ םה םתוא ,םייחב רדתסהל ידכ וא םייאמדקא םידומילל
,תודהיה תועוצקמכ ,תוטלוקפה תיברמב םייאמדקא םידומילל םישרדנ םניאש תועוצקמ לבא
.המשנ אללו הבהא אלל הייפכב םתוא םידמולו םתוא םיקחרמ

תחא לכב "ךרעכ הרות דומיל" אשונה דומילב םידומיל תנש לכ חותפל ףוחד ךרוצ שי ,ד"נעל
תודוסימ דחאש םיעדוי םניא םיבר .תוינוכיתה תובישיב ןהו רפסה יתבב ןה תותיכה ןמ
תכסמב הנשמה תא םיריכמ םלוכ טעמכ ,םנמא .הרות דומיל לע דמוע םלועהש אוה הנומאה
,"םידסח תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע :דמוע םלועה םירבד השלש לע" :תרמואה תובא
הקומע הרכה ןיבל ,וז הנשמ לש המויק לע תיחטשה העידיה ןיב םוצע קחרמ שיש ינמוד לבא
ילגלגו ,הרות אלל םלועל םויק תוכז ןיאו ,הרות דומיל לע דמוע םלועה ןכאש המלש הנומאו
.הרות דומיל תוכזב קרו ךא םיענ ולוכ םוקיה

לכ דגנכ הרות דומלת תוצמ הלוקשש תרמואה ןטק דעומ תכסמב ארמגה תא םיריכמ הברה
ושרדו ,"הב וושי אל םיצפח לכ"ו "םינינפמ איה הרק'" :קוספהמ תאז ודמלו ,ןלוכ תווצמה
דומלתב קסועו הוצמ לטבמד" :י"שר ראיבו ."הב וושי אל םימש יצפח וליפא 'םיצפח'" :ל"זח
םשכ .הלא ל"זח ירבד לש תבייחמהו הקומעה תועמשמב םירודח םלוכ אל ךא ."הרות
םלוכ אל ךא ,רקוב ידמ םיללפתמה רוביצ לכ י"ע תרמאנ "םלוכ דגנכ הרות דומלתו" הנשמהש
.םוצע יכוניח רסמ וב שיש הז רצק טפשמב םיננובתמ

םיאב םניא רדסהה תובישי ידימלת לכ טעמכש רדסה תבישיב בושח מ"רמ עומשל יתמהדנ
הנמ ףא אוהו .םירחא םיעינמ ךותמ אלא ,הרותה דומיל ךרעב הקומע הרכה ךותמ הבישיל
תבישיל םידימלת לש םייוסמ זוחא עיגמ ןהמ תחא לכ ללגבש תונוש תוביס רשעכ ינפב
.ןוילע ךרעכ הרות דומיל ךרעב הרכה לש הביסה תמייק אל ,הלא תוביס רשע ןיב .רדסהה
ךרע לש הקומע הרכהב םירודח םניא ןיידע רדסהה תבישיב םהידומיל םותב םג ,וירבדל
,הרותל םיתע םיעבוק םניא ףא השעמה ייחלו ןילוחה ייחל םישרופה תיברמו ,הרות דומיל
.הרות ייחמ קתנתהל אל ידכ יחרכהה םומינימה הזש

לע הלא תורגסמל ןבומכ שיש תוכלשהה תורמל - רדסהה תובישי לע הז בלשב ןויד םייקנ אל
היעבל םיעדומ רדסהה תובישי ישאר יאדוובש הטושפה הביסהמ קר ולו - ךוניח תכרעמ
.םהילע הבוטה 'ה דיכ התא םידדומתמו

"ךרעכ הרות דומיל" אשונה דומילב ףוחדה ךרוצה לע איה ףא העיבצמ וז הדבוע פ"כע
םידחא םירועיש שידקהל ףא יואר וז תרגסמב .היוארה בלה תמושת לכ תא ךכל שידקהלו
תאצמנה ,"םירבד הנומשו םיעבראב תינקנ הרותה" :הרותה ןינק לש אתיירבה דומילל
תוירוגטק :תונושה תוירוגטקל םיניינקה הנומשו םיעברא תא קלחל .תובא תכסמב
ןיבש םיסחיל ,תודימה םוחתל ,תישפנה הנכהל ,הארוה יכרדל ,תעדה םוחתל תוסחייתמה
לע דומעל ידכ ,הלאה םיניינקה ןמ דחא לכ לש תועמשמב קימעהלו דומלל ,'וכו וריבחל םדא
.םיימשגה םיניינקהמ הנושב ינחור ןינק לש םיכרדה

ותועמשמ תא קמועל דומלל ידכ בר ןמז שרוד םיניינקה הנומשו םיעבראמ דחא לכש ןוכנ
דחא ןינק רחבי םהמ דחא לכש םידימלתל עיצהל הזב עצומ ןכל ,הרותה ןינקל ולש המורתהו
.הרומה י"ע תכרדומו החנומ היהתש הדובע בותכי וילע

םאתהב תצלמומ תיפרגוילביב המישר םידימלתה ןמ דחא לכל רוסמל הרומה לעש ,ןבומכ
המנפה לש ךילהת הב שי רשאב ילטנורפ רועיש ינפ לע הפידע ףא וז ךרד .דימלתה לש ותריחבל
הרטמה גשות וז ךרדב .הדובע תביתכל אשונכ רחב אוה ותוא ןינקה םע דימלתה דצמ תוהדזהו
ישאר לולכת "םייתפש תכירע"ב ןינקה לע הדובע ,המגודל .הנמיה הלעמל ןיאש תיכוניחה
,הנבמ ,תיצמת ,םוכיס ,קויד ,בצק ,המאתה ,רודיס ,הכירעב :שיש תלעותב וקסעיש םיקרפ
.לעופה לא חוכה ןמ האצוהו םעט ,קומינ ,ןונגס ,רבסה ,חותינ

 

ז
דומיל תועצמאב שגרה חותיפ אוה הרות תבהא ידיל איבהל ידכ וב שיש ףסונ בושח םוחת
חפטל ,תונורחאה םינשב ,םירומה ןמ קלח לצא תקהבומ היטנ שי ,המ םושמ .יתריציו יתיווח
לכמ ותוא לולשל שיש רבד ,שגרה תא חינזהלו - ומצע ינפב ךרובמ אוהש רבד - הבישחה תא
.לכו

הז דמלנש ארמג עטק .תויתריצי איה דומילה ךרדש ןוויכ ,יתיווח דומיל אוה פ"עבשות עוצקמ
רשאב .רחא דמול י"ע ול תנתינש הרוצהמ הנוש בוציעו הרוצ לבקמ ,דחא דמול י"ע התע
איה דמולה י"ע תנתינה תונשרפהו דוסיה תוחנה ,תובושתהו תולאשה ,םיצוריתהו תוישוקה
ירבד ולאו ולא" :תניחבב תונוכנ תויהל תולוכי תושיגה לכש ףא ,ותרוצו ותומד תא תעבוקה
חוסינב השיג לכל דוחי שי ןיידע ,תומוד תושיג יתשו םיהז םירבסה ינשב ףא ."םייח םיקלא
הביבח תימצעה הריציה .רחאה חוסינב ןיאש קמוע וב שי םיוסמ חוסינ תובר םימעפ .םירבדה
."וריבח לש ןיבק העשתמ ולש בקב םדא הצור" תניחבב רחא לש הריצימ רתוי הרצוי לע

לש תונוש תודמע תגצהבו םיינלוק םיחוכיוב ללכ ךרדב הוולמ אתורבחב דומילהש איה הדבוע
העוט גוזה ינבמ דחא ,םימעפ .תדמלנה היגוסב דחא לכ לש ותנבהל םאתהב גוזה ינב ינש
קידציו דומעיש וא וריבח תעד תא לבקיש וא ותועט לע ותוא דימעמ וגוז ןבו היגוסה תנבהב
ינשו םהישוריפב םיקדוצ םהינש ,םימעפו .וירבדל החכוה איבהל הסני ףאו ותעד תא
.םינוכנ םירבסהה

םילודג תויהל םיבייח אל הריציהו שודיחה .תויתריציהו שודיחה איה פ"עבשות לש תוהמה
ובלב המוצע החמש סינכהל ידכ הנטק הריציב וא לק שודיחב יד .םיקחש יעיקרמו םימוצעו
ףדל רשקו תוכיישו טסקטה םע תוהדזה תרצויה תימינפ תושגרתהל ותוא איבהלו דמולה לש
דימלתל ןתנהל הכירצש תויתריצי לש השוחת תוחפל וא תויתריצי וב ןיאש דומיל ןכל .ארמגה
תוקחרתה ידכ דע רבוג םומעישה ךליאו ןאכמו ,שגר לוטנ ,היווח אלל דומיל אוה ,הרומה י"ע
.דומילה תבהא-יא אוה הייוטיבש תוקחרתה ,ארמגה ףדמ

.ארמגה וא הנשמה עטק לש דבלב קוסיפב ףא יוטיב ידיל אובל הלוכי דימלתה לש תויתריציה
לש הבריק םירצוי ותדמע לע הנגהו הז וקוסיפל רבסה ,םידימלתה ןמ דחא לכ לש הנוש קוסיפ
םיקוסיפה ינשו םימעפש ,דוע המ .ןוכנה קוסיפב העטש ול ררבתי םא ףא ,טסקטה לא דמולה
תא גיצנ ןכל המגודכ .תונוכנ הנושה קוסיפה תרוצמ תושקבתמה תויתכלהה תונקסמהו םינוכנ
:איה הנשמה .םיבר ךוניח תודסומב תדמלנה םיחספ יברע קרפ לש הנושארה הנשמה

לכאי אל לארשיבש ינע וליפא ךשחתש דע םדא לכאי אל החנמל ךומס םיחספ ,יברע"
."בסיש דע

:םינפוא ינשב הקספל רשפא וז הנשמ
:א תורשפא
לכאי אל ."לארשיבש ינע וליפא ךשחתש דע םדא לכאי אל החנמל ךומס םיחספ יברע"
."בסיש דע

:ב תורשפא
לכאי אל לארשיבש ינע וליפא ."ךשחתש דע םדא לכאי אל החנמל ךומס םיחספ יברע"
.בסיש דע

:םיניד ינש שי וז הנשמב
,ןובאיתל הוצמ תצמ הלילב לכאיש ידכ ,תירישעה העשהמ לחה לוכאל רוסא חספ ברעב .1
.הוצמ רודיה םושמ

ךרדכ הביסהב תוסוכ עברא תותשלו הצמה תא לוכאל םיבייח רדסה לילב - הביסהה ןיד .2
.תוריחל רכז ,ןירוח ינב

ךיישל םאה ."לארשיבש ינע וליפא" הקסיפה תא ךיישל ןאל ,איה וז הנשמב תלאשנה הלאשה
,ודי גשיהב ןוזמ ול ןיא ללכ ךרדבש ,לארשיבש ינע וליפאש ,אוה שוריפהו ,ןושארה ןידל התוא
תירישע העשמ חספ ברעב לכוא ול ןמדזה םא ןכ פ"עא ,לכוא אלל םימי וילע םירבוע םימעפו
.ןובאיתל הצמה תא לכאיש ידכ הלילה דע ןיתמהל אלא לוכאל ול רוסא ךליאו

לאו ,הביסהב בייח לארשיבש ינע וליפאש ,אוה שוריפהו ,ינשה ןידל וז הקסיפ ךיישנ אמש וא
ןיאו ,בסהל המ לע תותסכו םירכ ול ןיא ללכ ךרדבש ןוויכ הביסה הניא ינע תבסהש רמול ונל
.הביסהב בייח ינע ףא אלא ,תוריח ךרד ולש הביסהה

לש קוסיפה תרוצב םייולת ,הנשמה רואיבב םימיטיגל םהינשש ,הלא םישוריפ ינשש ןבומכ
"לארשיבש ינע וליפא" הקסיפה שוריפ ,הנושארה תורשפאב עצוהש ומכ קספנ םא .וז הנשמ
ומכ היהי הקסיפה שוריפ ,היינשה תורשפאה ומכ קספנ םאו .ןושארה שוריפה ומכ היהי
.ינשה שוריפה

ינע וליפאו"' :ל"זו ףדה לע 'סותב ואבוה ףאו ,הנשמה רואיבב םינוכנ הלא םישוריפ ינש רומאכ
המ לע ול ןיאד הביסה אבישח אל ינע תביסהד ךתעד אקלסד .'בסיש דע לכאי אל לארשיבש
,'לארשיבש ינע וליפאו ךשחתש דע' יאק ליעלדאד םישרפמ שיו .תוריח ךרד הז ןיאו בסהל
."ךשחתש דע לכאי אל םימי המכ לכא אלש ינע וליפא ,שוריפ

 

ח
המכב קפתסא םיבר תורוקמ שי ךכל .הריציהו שודיחה איה פ"עבשות לש התוהמ ,רומאכ
:םהמ

םיעוטנ תורמשמכו תונוברדכ םימכח ירבד'" :קוספל השרד האיבמ הגיגח תכסמב ארמגה .1
ילעב ,ןיברו םירפ הרות ירבד ףא הברו הרפ וז העיטנ המ .'דחא העורמ ונתנ תופוסא ילעב
םיאמטמ וללה .הרותב םיקסועו תופוסא תופוסא םיבשויש םימכח ידימלת ולא תופוסא
ןאכמ םיאור ."םירישכמ וללהו םילסופ וללה ,םיריתמ וללהו םירסוא וללה ,םירהטמ וללהו
,העיטנכ םיברו םירפו ,תחתפתמו תחמוצה העיטנל םימוד פ"עבש הרות םהש םימכח ירבדש
.פ"עבשות לש תויתריציה וזו

ה"בקהל ואצמ םורמל השמ הלעש העשב בר רמא הדוהי בר רמא" :תוחנמ תכסמב אתיא .2
בכעמ ימ ע"שבר וינפל רמא [י"שר - ת"סד ןיגתה ןוגכ ,םירתכ] תויתואל םירתכ רשוקו בשויש
ול רמא [י"שר - םירתכ םהילע דוע ףיסוהל ךירצ התאש ,תבתכש המ ךדי לע בכעמ ימ] ךדי לע
ץוק לכ לע שורדל דיתעש ומש ףסוי ןב אביקעו תורוד המכ ףוסב תויהל דיתעש שי דחא םדא
."תוכלה לש ןילית ןילית ץוקו

הלע השמש רחאל קר ת"ס תויתואל ןיגת בתוכ ה"בקה ןיא .ןיינעמ דואמ רבד ןאכ םיאור
ןיגת ה"בקה ףיסומ הללגבש הביסה כ"כ .ז"הועל התוא דירוהל ידכ הרותה תא לבקל םורמל
םלועל ואב אל ע"ר לש ויתושרד ,רמולכ .אביקע 'ר לש תוידיתעה ויתושרד ,איה ת"סל
שורדל ע"ר דיתעש ןוויכ ,ךפיהה אלא ,םתוא שרד ע"ר כ"חאו ת"סב ןיגת שיש הזמ האצותכ
העשב קר ,ןכלו .בתכבש הרותב פ"עבשות איהש וז הרות העקושו ןיגתה ופסוותנ ויתושרד תא
וישודיח פ"ע ןיגתה תא ה"בקה ףיסוה ,לארשי םעל הרותה תא דירוהל םורמל השמ הלעש
ףיסומו שדחמ אלא הרותה לש הינופצמ תא הלגמ קר וניא ע"רש דמלל ידכ ,ע"ר לש תוידיתעה
איה פ"עבשות לש תוהמה ,ונרמא רשא אוה ,הרותב תאז חיצנמו ודי לע םיכסמ ה"בקהו הב
.הריציהו שודיחה

תרות ונל ןתנ רשא' :אוה ךכ הנורחא הכרב לש עבטמו" :ת"ס תאירק תוכלהב רוטה בתכ .3
'ונכותב עטנ םלוע ייח'ו .בתכבש הרות איה 'תמא תרות' - שוריפ .'ונכותב עטנ םלוע ייחו תמא
ח"בה םש בתכו ."'ונכותב העטנ םלוע ייחלו' םירמואה םתואמ יקופאל ...הפ לעבש הרות איה
הז ןושלד ,שוריפ 'ונכותב העטנ םלוע ייחלו' םירמואה םתואמ יקופאלו" :רוטל ושוריפב
.אבה םלוע ייחל ונתוא איבהל ונכותב העטנו תמא תרות ונל ןתנש בתכבש הרותא יאקד עמשמ
אוה החסונש פ"עבשות לע םג תדחוימ הכרב ונל ירה ."העיטנ ןושל ונקית המל ,אישק כ"אד
ןתתו הברתו הרפת ,חרפת ,לדגתש ידכ ונכותב ה"בקה העטנש ,העיטנ ןושל הזש "ונכותב עטנ"
.תוריפ