יוניש הצור מ"רה

?ונידימלת לע הרותה דומיל תא ביהאהל דציכ

רודופ הנוי ברה

ס"שת 140 'סמ ז"ל הנש ןיתעמש

ןכותה
המדקה
היעבה תגצה
ןוכיתו ידוסי ידומילל השדח העצה
םיינוכית לע םידומיל
םוכיסל

 

המדקה
:אצומ תודוקנ המכ
םילושמ ,םינכתבו ךוניחה תורגסמב ןוידב רבעל תודמצהו םייתבשחמ ןואפקו ןועבק
םיגילפמ םייונישל בוריס .E-MAIL-ה רודב ראוד ינויב שומישמ ררחתשהל תלוכי רסוחל
,היצאמוטואל ,ןוכימל לעפמ ילעופ תודגנתהכ והומכ ידומיל-יכוניחה שרגמב "קחשמה יללכ"ב
.םנובשח לע אובי רבדהש ללגב בושחימלו

י"ע ונלש היזוראהו תויוחתפתההו םישודיחה תאלמ "תואיצמה" תונויגיש רחא תופחסהה
םידומיל ,הבעות תוריצי ידכ דע הלבגהה רוסיאו תוחיתפ) היקוחו ברעמה תוברת
תוצוענ ,הבר תויטיאב תושענ יכ םא ('וכו םיליגעו וקוק ,יתבישיה םויה רדסב םייאטיסרבינוא
.ודגנ אלו םרזה םע היחש י"ע עיפשהל וטילחהש םיכנחמב

.(םירוה) "םינוק" הל ויהי אלו הדימב ןלהלד תינכתל ךרע לכ ןיא

.םלוכ דגנכ ת"תו

היעבה תגצה
תאלעהלו הנוכנ תוסחייתהל יחרכה יאנת ןה היתולובג תרדגהו םינוכנה הידממב היעבה תגצה
לע הרותה דומיל תא ביהאהל דציכ ונמצע םילאוש ונאשכ .המיאתמ הבושת תורשפא
.ולוכב אל לבא ,םידימלת לש (ונרעצל הארנה לככ) לודג חלפב םידקמתמ ונא ונידימלת
הלאו .(םירסח אל ולאכ םג ה"בו) ונממ םינהנו דומילב הקשח םשפנש הלא ,ןוידה ןמ םיאצוי
איה ןוידה תצובק .(םרפסמב לזלזל ןיאו) היהי רשא היהי והשלכ דומילב הצק םשפנש
.(םיאנוש - רמול אלש) ארמג דומילמ םינהנ אלו היגולואיבו הקיזיפ דומילמ םינהנש םידימלת
:םיביכרמ המכ לש האצות אוה הז בצמ
.עדיו תונמוימ רסוח
.דומילהמ תעבונה תישיא תוביוחמ
.דומילה תובישח תעדות
ללגב תונוש םיכרדב םהילע םירבגתמו םירחא דומיל יאשונב םג םימייק ג-ו א םיביכרמה
העודיה הצלהה תרמוא "שלושמ תויהל ךירצ וניא יאקיטמתמ" .ב ביכרמ לש םסחה רדעה
ברה חסינ ותוא םייללכ םידומיל ןיבל הרות דומל ןיב לדבה .לדבהה לכ תא הבוחב הריתסמו
דומילה ךלהמב .רצויכ הרותה דומיל תאו רייצמכ יללכה דומילה תא ורידגהב ל"צז קוק
תורייצמש תורדגהו םיללכ ,תודבוע תראתמש היצמרופניא םיטלוק ונורכזו דמולה לכש יללכה
ונכותש עדי שכור הרותה דמול ,תאז תמועל .דימלתה ינפל דומילה רמוח תאו תואיצמה תא
פ"ע תוישיא שבגל שרדנ דימלתה .תישיא תומלתשהו תוגהנתה ,תולועפו םישעמ ונממ עבות
ג-ו א ביכרמ ילושכמ ךכיפל .רתוי בוט ,רתוי םלש םדא תרצוי הרותהו ,דמלנ רמוח ותוא
םלוא .ךורא אל ןמז חווטב םיפי םיידומיל םיגשיהל העגה םיזרזמה הארוה יכרד י"ע םיריבע
רובעל תולגוסמ ןניאו תולשוכ םיילגרה ,תישיא תוביוחמל ששחמ םימוטא בלה ירדח רשאכ
.םייתרגשהו םיליגרה תונורתפה תרזעב ל"נה םילושכמה תא םג

ןוכיתו ידוסי ידומילל השדח העצה
אלו םירכומה דומילה ילולסמבו ןלוכ תורגסמב הכפהמב אלא יונישב קר וניא ןורתפה ןוויכ
ידומיל ,השוריפ ץרא ךרד) ץרא ךרד םע הרות ראשיתו הנה היגולואידיאה .םלועה תשיפתב
ונתשי ונמזו םגוזימ ןונימ ךא ('וכו הימדקאבו אבצב ,הרבחב תובלתשהו 'וכו תועוצקמ ,עדמ
תודבועמ תוינכות יפל) רבגומו הנבומ הרות דומיל תליחת לע רבודמ יללכ ןפואב .ןיטולחל
הנבי וביבסש רתויב בושחהו יזכרמה ,ירקיעה רבדה הז ,ב"י התכב הלכו 'א התכב (תומאתומו
ויהי םהש וזכ הרוצב ןנכותמ ןפואב םייללכ םידומיל ודמלי הז םע דחי .םידימלתה לש םמלוע
תועצמאב) רשפאתי אל ךא ונצרא יבחרמל ורשקתיו םילויטל ואצי .הרות דומילל םילפט
וא ךרע הוושכ הזה אשונה תא דימעהלו תועטל דימלתל (םירדגומ תוגהנתה יסופדו םיללכ
יעבטה ןלדוגל הנרוזחת ןהו רעונה תועונת לש םייפנכה תטומ תא וצצקי .הרות דומילל ליבקמ
.הרבחה לגעמ לא דומילה לגעממ דימלתה לש ויניעמ זכרמ תא טיסת אלש הרוצב

תוינכותה ץוצמק תא וארי וא (תיחרכה טעמכו הנושאר תופידע) היזיוולטב הייפצמ ורזנתי
לכמ .(טעמכ תירשפא יתלב תויביטקלס) יוצמה ברה לבזה לכמ ךלכלתהל ילב דבלב תויבויחה
דלי לכ לש ולכשו ובל ,ושפנ לע הזה ןוימדה םלוע תעפשה תא תיעמשמ דח הרוצב ולסחי םוקמ
לע לותש ץעכ תויהל ותוא וריבעיו וז תספור עקרקב עוטנה ליתשכ ותלידג תא ורקעיו רענו
.(הרות אלא םימ ןיאו) םימ יגלפ

הנשבו תינימשה םידומילה תנשב ,תוירקיע תונחת יתשב השעית םייללכה םיידומילה תמלשה
רמוחה תיראש תשיכרל רתוהו יד םיקיפסמה ןמז יקרפ .ןוכיתה ידומיל לש תונורחאה יצחו
."תוחירמ" ילב - רקיעהו .תוליעיו תויביסנטניא דומיל תופוקתב שרדנה

םינושה היתועוצקמ תשיכרו הרותה דומילש ךכב אוה הז שדח םוי רדס לש לודגה ןורתיה
.דליה לש ותושי לכ תא אלממה יטננימודהו לודגה רסמה אוה (ך"נתו הנומא ,הכלה :ללוכ)
:תורחא םילימב .ודיל םידמגתמ םירבדה ראש לכו רתויב בושחה רבדה אוה הרותה דומיל
בוט היהש המ .סרק - דחיב םיבר םיבושח םיאשונב קוסיעמו דומילמ בכרומה םויה רדס
לזאפב םירחאה םיביכרמה לש תכלוהו הלדגה םתונעבות ללגב הווהב ירשפא יתלב אוה רבעב
שוכרל דימלתה הצור התוא תועוצקמה תומכ .הרותה דומיל דבלמ דימלתה לש ימוי םויה
תעונתב תוינכותה עוציבב םיכלוהו םיבחרתמה ןמזה יקרפ ,ההובגה םתמרו וידומיל תונשב
יקחשמו םינוינקה תוינומה לש ץובב ססובמה יאנפה תועשב אלשו יאנפה תועשב יוליב ,רעונה
תא םיעבות ,רקיעבו ,הרותה דומיל ןמזב םיסגונו דחיב םירבוח ולא לכ ,הליגרנ ינושיעו לזמ
םיערק םיערק תישענה הרותל הדימעו םויק םירשפאמ םניאו דימלתה לש ובל תמושת
.הרות תבהא לע רבדל תורשפא ךיאו .תלפשומו תחנזומ

תורבחו י"א תבהא ,עדמ ידומיל) םייבויחה םיאשונהמ דחא ףא לולשל אב ינניא יתעצהב
םירבדה לכ ןיב תירשפא יתלבה תובכרומה תא קתנלו ךבסה תא ריתהל אלא (רעונ תעונתב
ףאו ,םויה םירכומש םיגשיהל ועיגי םידימלת .ילמרונ בצקב םושנלו בושל תלוכי הנשי .דחיב
ינושארה רבדהשכ ,יבויחו רדוסמ ,גרודמ ןפואב אלא תשתוכ איבוברעב אל ךא ,ךכמ רתויל
ךרעה לעב בושחה אשונה והז .הרותה דומיל אוה ,בוהאהו ןתיאה סיסבה אוהש ,ירקיעהו
י"עו ולא תובושח םינשב םירענהו םידליה וכנחתי ורואל ,םירחאה םירבדה לכל רבעמ ןוילעה
.הרותל תורבחתההו הבהאה תא םהב גיפסהל חילצנ ךכ

.הרות תבהא לש תפסכנה האצותה תא ד"סב לבקנ ךכ קרו הכפהמה וזו שודיחה והז
.אוה אל םלוא .ליגרה ידרחה ךוניחל וז תינכת ןוימד אוה וטילבהל וטועיש טלובה "ןורסחה"
תונפל םידימלתל ץילמהלו םינושה םיבלשב הרות םע ץרא ךרד בלשל וז תינכותב הנווכה
דומיל תונש ירחא ושעיי ולא לכ לבא ,עוצקמ תשיכרבו הנידמה תורישב םהיתובוח יולימל
רחא קוסיע םושש ,הדומיל םע קומע רשקו הרות תבהא םיכינחה בלב ונשרשה םהבש תוכורא
םלוע םע תורבחתהב רזועכו םילשמכ ומוקמ תא אצמי אלא ,םמוקממ םזיזיו םרקעי אל
."םלוכ דגנכ ת"תו" :ןוכנה םיכרעה םלוס תא הוותמה תרתוכה תחת השעמה

הצלמהה םג םידימלתה בל לע לבקתת - וז תיתשת תיינב רחאל - תאז םע דחי
תופוצרו תוכשוממ םינש יביסנטניאו הרופ הרות דומילב ךישמהל שיש תיביטאמטלואה
אהת וז ךרדב ,המודכו יאבצ תורישמ ותובישחב לפונ וניאש הנושאר הגרדממ ימואל תורישכ
םע הרות אוה הלגדש הדעה תא וגיהניש הרות ילודג חימצהלו םיקהבומ ח"ת לדגל תורשפא
.ץרא ךרד

םיינוכית לע םידומיל
וכלי וב דחא לולסמ :ךשמה ילולסמ ינש רוציל שי שממתהל ולא תונוש תוצלמהל רשפאל ידכ
הז לולסמב .יניצר ןפואב הרותב לודגלו המכחב ליכשהל םילגוסמו הרותב הקשח םשפנש ולא
שולש םידמול ןהב (ןבומכ ,תוהובג תובישי דבלמ) רדסה תובישי לש רחבמ םידימלתה ואצמי
."זכרמ רדסה" וא הליגר רדסה תרגסמב אבצל האיצי ינפל תוחפל םינש

דדומתהל םשמחתש תיניצר תינרות תיכוניח הנכהב םיניינועמה םירוחבל םיאתי ינש לולסמ
תינכת ושבגיש תוניכמו רדסה תובישי ויהי ןאכ .םינייטצמ הרות ינבכ "לודגה םלועה" םע
רדסהה תובישי תינכות ןיבל םויה תוניכמה תוינכות ןיב עצוממ היהתש יאבצ תורישו םידומיל
.הליגרה

םיניינועמה םידימלת לע ססבתת ןושאר לולסמ תייסולכואש היהת ךכמ חמצתש תלעותה
םלוכו תיניצר דומיל תריווא רצווית יעבט ןפואב .םתמגמ רקיע אוהו ךשוממ הרות דומילב
.יאבצה םתוריש םילשהל םירוחבה ולכוי הז םירקיע רקיע דצב .דומילב םיעוקש ויהי

דומיל ידכ ךות רתוי שגדומ ןפואב יאבצה תורישב םיניינועמש ולא לכ ודמלי ינש לולסמב
,ליח ושעיו תורישל ואצי תכמות תרגסמ ךותמו אבצה ייח יישקל התואנ הנכה ךותמ .הבישיב
הציפק שרק הז היהי אל .הבישי אלא הניכמ וז היהת אל .הלילח רזוחו דומילה לספסל ורזחי
וביצהש יפכ) םיבייחתמ םישגדה םע תיתבישי תנוכתמב דומיל םוקמ אלא ,אל ותו אבצל
הנש קר אלו םינש ךשמב הבישיל רושק דימלתהש איה תיזכרמה הדוקנה רשאכ (תוניכמה
.תחא

םוכיסל
ולאכ דומיל תוקינכט לש יאוותב תרבוע הניא הרות דומיל לש הבהאה תרבגהל ךרדה םוכיסל
הדומילו הרותל םינתונש לקשמב היצפסנוקה יוניש לע תתשומה לולסמב אלא ,תורחא וא
הנומא ךותמ םירומל םירוהה ןיב הלועפ ףותישב קר שממתהל הלוכי וז ךרד .רענהו דליה ייחב
תוברת לש יצראהו ימלועה ףחסהמ קתנתהל ץמוא ךותמו הרטמה תובישחב הלודג
!יוניש הצור (ולש םינבה) םעה .יוניש עצבלו תיתרושקת