ןכותה

תינכותה יכרוע

אובמ .1

דוסי תוחנה .2
יללכ 2.1
הנשמ דומיל 2.2
דומלת דומיל 2.3

םוחתב תורטמ .3
שגרהו הנומאה


םוחתב תורטמ .4
הרכהה

הינשרפו הנשמה 4.1
דומלתב 4.2
הכלהה תורפס 4.3

תריחבל תונורקע .5
רמוחה

לש טבמ תדוקנמ 5.1
היגוסה ןכות

לש טבמ תדוקנמ 5.2
רמוחה תורוקמ

לש טבמ תדוקנמ 5.3
היגוסה ישוק


רמוחה ןוגרא ךרד .6

םייללכ םיניינע 6.1
רמוחה ןוגרא 6.2
ידוסיה ס"יבב

רמוחה ןוגרא 6.3
םייניבה תביטחב
ןוכיתה ס"יבבו

רמוחה ןוגרא 6.4
תוינרות תותיכל


ץוביש יבגל תוחנה .7
םיאשונה

םיאשונה רוזיפ 7.1
תבש יאשונ 7.2
םידעומו

םינוש םיניינע 7.3

םיאשונ ץוביש .8
ידוסיה ס"יבל


םיאשונה טוריפ
ידוסיה ס"יבל


םיאשונה טוריפ .9
םייניבה תביטחל


תינכת .10
ןוכיתה ס"יב


תורגבה תוניחב .11
פ"עבשותבו דומלתב


המדקה

דומילה תודיחי
דומלתב


דומילה תודיחי
פ"עבשותב


תורוקמ טוריפ

ישארה ףדל הרזח