םייח תרות

הכלהלו דומלתל תיביטנרטלא תינכתל העצה
יתדה ןוכיתבו תינוכיתה הבישיב

יצרא ןב יגח

םילשורי ה"נשת ,ץישפיל ם"אר ש"ע םירומל תיתדה הללכמה ןותנש :וילדמ םימ


תינכתה תעצהל עקרה
ןהו דימלתכ ןה הז םוחתב קסועש ימ לכל יולג דוס איה הכלההו ארמגה ירועישב הקוצמה
,םיממעשמ ארמגה ירועישש ,ךכ לע םיננולתמ יתדה ךוניחה תורגסמ לכב םידימלת .הרומכ
םה ןתיאש תוימויקה תויעבל תויטנוולר ירסחו םייח םה הכותבש תואיצמה ןמ םיקתונמ
םהיניב טלובהש ,הז םוחתב םייעדמ םירקחמ ומסרפתה תונורחאה םינשב ןכאו .םידדומתמ
,םיהדמה אצממה הלוע ונממו ,"ןליא-רב" תטיסרבינואמ בל-רב יכדרמ 'פורפ לש ורקחמ אוה
ןיינעה תניחבמ םלוסה תיתחתב ארמגה ידומיל תא םיגרדמ תוינוכית תובישיב םידימלתש
.(תורפסה דומיל קר ונממ ךומנ) עוצקמב םילגמ םהש

םהבש יזכרמה .םיבורמ םה הז םוגע בצמל םיארחאכ םהילע ועיבצה םידימלתש םימרוגה
ןניא תודמלנה תויגוסה בור ןכש ;דמלנה רמוחה לש תויטנוולרה רסוח ,רומאכ ,אוה
הסיפתה תמרל ידמ תובכרומ ןה תויגוסה תובורק םיתעל .דימלתה לש ומלועל תוסחייתמ
לש לנויצארה תאו הנבמה תא הריהב הרוצב םיטלוק םניא םהו ,םידימלתה לש הטשפההו
אשונהש םיננולתמ םידימלתו ,הנשה בור ךשמב ףצרב תדמלנ תרחבנה תכסמה .היגוסה
יטרפ לש חותינ ךות אשונ ותואב שודשד לש םיבר םישדוח רחאל "ףאה ןמ םהל אצוי"
ירסח םיטרפל שדקומה ,הבורמה ןמזה .ןיינעה לש תללוכה הנבהל םימרות םניאש ,םיטרפ
םייתועמשמ םהש הכלהה םוחתב םימלש םיאשונל סחייתהל רשפאמ וניא ,דימלתל תועמשמ
,דומלתה יפלכ רוכינ לש השוחת תרצונ םיבר םידימלת לצא .דימלתה לש םיימוימויה וייחב
.תידוהיה תוברתה תרכהלו הרות דומילל ירקיעה רוקמה אוהש

תא ךופהל המגמב הז םוחתב תומייקה תויעבה םע דדומתהל ןויסינ איה תעצומה תינכתה
הבישיב יאדובו יתדה ןוכיתב דומלתה ידומילב יזכרמ ביכרמ םהש ,הכלההו דומלתה ידומיל
החנמה םייח תרותכ הרותה תא דימלתה ריכי התועצמאבש ,תיתועמשמ היווחל ,תינוכיתה
תתלו הרותה תא וילע ביהאהל םיכנחמכו םירומכ ונתבוח .וייח ימוחת לכב ותוא הכירדמהו
.ידוהיה ומלוע תא תונבל לכוי וילעש ,קצומ סיסב ול

יוסינ םג בלוש ןכלהמבש ,תובר רקחמ תונש ךלהמב ושבגתה תינכתה לש םייללכה םיווקה
יוסינהו רקחמה .םיחקל תקפהו בקעמ ךות תונוש ךוניח תורגסמב תינכתה לש רקובמ
להנמכ ןכמ רחאלו ,רקחמ תימעכ יתשמיש ובש ,ןמטרה ןוכמב רקיעב ועצוב וילא הוולתהש
.תונושארה ויתונש שמחב ןוכמה לש ייוסינה ס"היב

ויבלשב יוסינב םיברועמ ויהש ,םידימלתה ןמ ונלביקש בושמב רתויב טלובה אצממה
ידומיל תא וגריד (80%-כ) םידימלתה בור .ארמגה תינכתל תבהלנה םתבוגת היה ,םינושה
ינשה םוקמב ותוא וגריד ראשהו ,םהלש ןיינעה תניחבמ !ןושארה םוקמב הכלההו ארמגה
.(בחר ףקיהב תידוחיי תינכת הלעפוהו החתופ וב םגש עוצקמ) לארשי-תבשחמ ירחא

םידומיל תינכתכ רושיאל ךוניחה דרשמל השגוה איה תינכתה לש תינושאר הצרה רחאל
דומלתב תורגב תניחבל תידוחיי תינכתכ ןכו (הנוילע הביטחו םייניב תביטח) ןוכיתל תללוכ
ךוניחה להנימב ע"בשותל ר"מפמה תינכותה תא ונחב .דומיל תודיחי 5 לש ףקיהב הכלהבו
םיבר םיטבלו תובר תוקידב רחאל .תוידוחיי םידומיל תוינכתל רודמהו ,יול ןועמש ברה ,יתדה
.אלמו רבגומ ףקיהב דומלתב תורגב תניחב ךרוצל תידוחיי םידומיל תינכתכ הרשוא איה
בקעי ר"ד ,זאד יתד ךוניחל להנימה שאר םג הבר הדימב ליעפ היה רושיאה ןתמבו הקידבב
.וז תונמדזהב םלוכל תודוהל הבוח שיגרמ ינאו ,ינדה

םלוכ) םתוא ונחבש םינחובה .תורגבה תוניחב תואצותב םג הרכינ םידימלתה לש תובהלתהה
הנבהה תמרמ םג אלא ,םידימלתה לש עדיה תמרמ קר אל ומשרתה (תוינוכית תובישיב ם"ימר
תניחבמ עצוממה לעמ םה וגשוהש םינויצה .םידמלנה םיאשונה םע םהלש תוהדזהה קמועמו
תובישיל סחיב םג אלא ,םהלש עקרב בשחתהב קר אל ,םידימלתה לש יתצובקה ליפורפה
.תוינוכית

תבישיב העצוהש ,תויגוסה תינכת ןיבל וז תינכת ןיב הנחבהה תא הז בלשב רבכ שיגדהל יואר
לע תססובמש ,דג-אב ברה לש "ס"שב סש" תינכתל דוגינב .דג-אב ףסוי ברה י"ע םילחנ
ןאכ ,הכלהה תורפסו ס"שה ךותמ םיעטק ירבשו םיעטק ךרד םינוש םיאשונ םע תורכיה
הז ןבומב .הכלהה ךותמ תומלש תודיחיו ס"שה ךותמ תומלש תויגוס דומיל לש תינכתב רבודמ
םילכ תיינקה איה תויזכרמה היתורטממ תחאש ,תינוכיתה הבישיל תינכתה המיאתמ
הנבמל ןכו וז הרטמל םיאתמ תומלש תויגוס דומיל .תידומלת היגוס דומילב תויונמוימו
.עוצקמה לש תעדה

םינוכיתה ילהנמו תובישיה ישאר לכל ארוק ינאו ,הז יוסינב ףתתשהל תדחוימ תוכז יל התיה
.תינכתה תא שאר דבוכבו ןויעב ןוחבל

דוסי תוחנהו תונורקע
:םהבש םיירקיעה ןלהל .דוסי תוחנהו תונורקע רפסמ דוסי לע היונב תינכתה

לש ףוצר דומיל לע אלו ס"שה ךותמ תורחבנ תויגוס לע ססובמ תויהל ךירצ ארמגה דומיל
.תותכסמ

דומילל .הנשמ דע הנשממ תוחפל ,ונייהד ,המלש תידומלת הדיחי תויהל תבייח היגוס לכ
.םיקרפ רפסמ ףא םיתעלו הנשמב קרפה לכ תא דומלל שי היגוסה

.שדוח לש תעצוממ דומיל תדיחי ונייה ,םיפד 3-4 ןב אוה היגוס לש עצוממה ףקיהה

ךותמ תיטנוולרה הדיחיה דומילבו י"שר דומילב דימת הוולמ תויהל ךירצ היגוסה דומיל
הכלה תקיספ ,ןבומכו ,אשונה לש יתטיש םוכיס העיצמה ,ם"במרה לש "הרות-הנשמ"
קספ תא איבהל שי ,ם"במרה תקיספמ הנוש ךורע ןחלושה לש ותקיספש הרקמ לכב .השעמל
ךותמ ןכו תופסוהה ךותמ רחבמ ףיסוהל ןתינ םינשה ךלהמב .ם"במרל ףסונב ךורע ןחלושה
.םיפסונ םינושאר

המאתהב ןכו ,דימלתה לש ומלועלו וייחל ןהלש תויטנוולרה תדימ יפל ורחבנ תויגוסה
.תינוכית הבישיב עצוממה דימלתה לש הטשפההו הטילקה תלוכילו הנבהה תגרדהל

םינשב תולק תויגוס ;תויתגרדה לש ןורקיעה יפל הייונב תויגוסה לש ישוקה תמר
.םידמלנה םיפדה תומכב תויתגרדה םג תמייק ןכ ומכ .ךשמהב רתוי תושק תויגוסו תונושארה

םימוחתה ןמ תוירקיע תויגוס דימלתה ינפל איבהל התיה תויגוסה תריחבב המגמה
,הליהקו הרבח ,תידוהיה החפשמה ,שונא יסחי ,דעומו תבש ,הליפת :הרותה לש םייזכרמה
תא דימלתה ינפב גיצהל המגמב תודחא תויגוס ורחבנ םוחת לכמ .המודכו םימעל לארשי ןיב
.םוחת ותוא לש םייסיסבה םיכרעהו דוסיה יגשומ

םוחתב אוה םהמ דחא רשאכ ,םייזכרמ םיאשונ ינש לש תרגסמב תויגוס וזכור הנש לכב
.ורבחל םדא ןיבש םוחתב ינשהו םוקמל םדא ןיבש

לש ןכו תדמלנה היגוסב קסועה ילאוטקא ת"וש לש דומילב אשונ לכ תוולל יואר
.אשונה לש יתבשחמה טביהה תא םיגיצמה ,םייתפקשה םירמאמ

םיפדה יפקיה תניחבמ תורגבה תוניחב ךרוצל תולבוקמה תורגסמה לע היונב תינכותה
.תופסותה לש יתטיש דומיל םוקמב יזכרמ ביכרמ הווהמ ם"במרה דומיל .הנש לכב םידמלנה

םייניבה תביטחל תינכתה רואית
קרפ ףוסמ החוקל הנושאר היגוס .תויזכרמ תויגוס יתשב םידימלתה םיקסוע 'ז התיכב
תווצמו ,ןבה לע באה תווצמ" - םידליל םירוה ןיבש םיסחיה לולכמב תקסועו ןישודיקב ןושאר
תקסוע הז אשונ בגא ,םתורגבתה תישארב םידימלתה תא קיסעמ הז אשונ ."באה לע ןבה
היגוס איה היגוסה .ןקזלו םכח דימלתל יוארה סחיב ןכו ךוניחבו הרות דומלתב היגוסה
.תובוט תודימלו ץרא-ךרדל ךוניחה םוחתב תיזכרמ

ריכמ עמש תאירק ךרד .עמש תאירק תווצמ וניינעש ,תוכרבב ינש קרפ איה היינשה היגוסה
דוסי םה הלא םיגשומ .תווצמ תלבקו םימש תוכלמ לוע תלבק לש םיגשומה תא דימלתה
.תווצמ לועל סנכנ אוהש וז הנשב םריכהל ךירצ דימלתהו ,ידוהי לש ומלועב

ינש תועצמאב ביחרמ אוה ותוא .הליפתה אשונ תא חתפל דימלתה ךישממ 'ח התיכב
דימלתה .הרשע הנומש תליפת םרקיעש ,'הו 'ד םיקרפ ,תוכרב תכסמב םיפסונ םיקרפ
םלתשמו הליפתב המלשה הנווכב ותנבה תא קימעמ ,'ה ינפל הדימעה תועמשמ םע דדומתמ
.הנווכה תא רשפאל םתרטמש ,הליפתה תוכלהב

,םירבד תאנוא תייגוס איה תחא היגוס .תויגוס יתשב דימלתה קסוע יתרבחה םוחתב
החכות ,האנוא ,םינפ תנבלה לש ידוסי יגשומ הלעמו ,וריבחל םדא ןיבש םיסחיב תקסועש
ךות קקזנהו שלחה םדאל סחיב תקסועש ,הקדצ תייגוס איה היינשה היגוסה .המודכו
הנומת היגוסה הלעמ ןכ ומכ .הז סחיב תוכורכה תוירסומו תויתרבח תויעב םע תודדומתה
תא תונבל ליחתהל דימלתל תרשפאמ וז היגוס .היתודסומ לשו תידוהי הליהק לש תללוכ
.'ז התיכב קסע הבש ,תיתחפשמה דחיה תעדות תא הביחרמש ,תיתליהקה דחיה תעדות

.תבשה :םימש תוכלמ לע דיעמ ידוהי הבש ,תירקיעה הווצמל דימלתה רבוע 'ט התיכב
.תבש תכסממ תויגוס שולש דמול אוה וז תרגסמב

תא ןכו תבשב תורוסאה תוכאלמה ט"ל תא וינפל הגיצמ - "לודג ללכ" קרפמ - הנושארה
תרכ ,התימ בויח ,דיזמו גגוש ,ןכשמה תוכאלמ ,תודלותו תובא :הז רשקהב דוסיה יגשומ
.המודכו תאטחו

ט"למ תחא םע דימלתה שגפנ הז קרפב ."הנובה" קרפ ,םלש קרפ הפיקמ היינשה היגוסה
תוכאלמ לש םג יסיסבה הנבמה תא ריכמ אוה הכרדו ,תידוסי הרוצב התוא חתנמ ,תוכאלמ
.תורחא

- תבשב "השעה" לש טביהה תא הלעמו "ןיקילדמ המב" קרפמ החוקל תישילשה היגוסה
לש םירוסיאה םע קר אל דימלתה שגפנ ןאכ .תבש גנועלו תבש דובכל יוטיבכ תורנ תקלדה
.הכונחב קסוע היגוסה ךשמה .תבשב תרצונש תדחוימה השודקה תריוא םע אלא ,תבשה
.םידעומה ראש םע ולש שגפמה תא דימלתה ליחתמ ךכבו ("הכונח יאמ") הכונח תורנבו

ושוכר יפלכ תוירחאב תוקסועש תויגוס יתשב וז הנשב דימלתה קסוע ירסומ-יתרבחה םוחתב
.תלוזה לש

לש ותדיבא יפלכ תוירחאב תקסוע - "תואיצמ ולא" קרפ לש ןושארה וקלח - תחא היגוס
תקסוע - "דיקפמה" קרפ לש הנושארה היגוסה איהש - היינשה היגוסה וליאו ,תלוזה
תרגסמב תורצונה תונושה תוירחאה תוגרדבו ,הרימשל דקפוהש תלוזה שוכר יפלכ תוירחאב
.וז

הנוילעה הביטחל תינכתה רואית
שגפנ אוה וז הנשב .דעומ רדסמ דוסי תויגוס םע ותורכיה תא דימלתה ביחרמ 'י התיכב
,םיחספ תכסממ היגוס ;ןידה םוי לש גשומה תועמשמ הניינעש ,הנשה-שאר תכסממ היגוס םע
הנשה חולב יזכרמה יכוניחה דמעמה אוהש ,רדסה-ליל לש ויתונויערו ויתוכלה הרקיעש
תיינב ןה תראותמ ובש ,הכוסב ינש קרפ תא דמול אוה ןכו ;"ךנבל תדגהו" תווצמ - ידוהיה
.הכוסב הבישיה תווצמ ןהו היתוכלהו הכוסה

.תידוהיה הרבחה לש קפואל רבעמ ןנובתמו וטבמ תא דימלתה ביחרמ יתרבחה םוחתב
ימ יפלכ תודהיל בוריקב ןה תנייפאתמ וז תכרעמ .םייוגל םידוהי ןיבש םיסחיה תכרעמב
תלאש תפרחה עקר לע ונימיב תוילאוטקאה תויגוסה תחא איהש ,רויג תייגוס) ךכל יוארש
;אמק-אבבב תויגוסה - םוימויה ייחב תוניגהו רשוי לש תונורקע תעיבקב ןה ;("ידוהי והימ"
- המחלמו תוננוגתה לש הבוגתל םיתעל םיאיבמ הלא תומיע יבצמ .תומיע לש םיבצמב ןהו
אוה םגו ,הז םוחתב םיידוסיה םיגשומבו המחלמ יניינעב קסוע "המחלמ חושמ" קרפ
תא ריבעהל םייוג לש תונויסינ יפלכ 'ה שודיק לש הבוגתב םיתעלו ;ונימיב דחוימב ילאוטקא
תייגוסב דימלתה קסוע 'ה שודיקו המחלמ תויגוס בגא .'ה שודיק תייגוס - ותד לע ידוהיה
.תושפנ תלצהבו תוננוגתהב הכורכש תויתייעבה תא הלעמש ףדור

םע שגפנ אוה .דעומ רדסב תויזכרמ תויגוס םע ותורכיה תא דימלתה םילשמ א"י התיכב
םע םג שגפנ אוה ;תינחורה ותועמשמבו םירופיכה םויב תקסועש ,אמוי ףוסב הבושתה תייגוס
;תויסיסבה היתוכלהו הליגמ תאירק תווצמ תגצומ הבש ,הליגמ תכסמ לש החיתפה תייגוס
.הריבעב האבה הווצמ לש תינורקעה הלאשה הנודנ הבש ,"לוזגה בלול" תייגוס םע ןכו

,ןירדהנסב ינש קרפב ריכהל דמולו ולש הביטקפסרפה תא דימלתה ביחרמ יתרבחה םוחתב
לש תונורקעה תא הגיצמש ,תיתכלממ תרגסמ םג אלא תידוהי הליהק קר אל ,"לודג ןהכ" קרפ
,המודכו הדובע יסחי ,טפשמ לש םימוחת םיבצועמ הנידמ לש תרגסמב .תידוהי הנידמ
הלאשה תא הלעמ "ודדוגתת אל" תייגוס .הלא םימוחתב דוסי תויגוס םע שגפנ דימלתהו
,שוביגלו תודחאל הפיאשה תדמוע דחא דצמ :תידוהי הרבחב םזילרולפה תדימ לש תינורקעה
.תדחוימה ןכרד תא אטבל תונוש תוליהק לש ןתוכזב הרכהה - ינש דצמו

,תיסחי תורגב בייחמו דחוימב שיגר הז אשונ .החפשמה אשונל הלוכ תשדקומ ב"י התיכ .1
תייגוס - דסמה ןמ תידוהיה החפשמה תא ריכמ דימלתה .ב"י התיכל וב לופיטה החדנ ןכלו
דועייה ךרד ;החפשמה תמקה לש םייסיסבה םיכילהתב תקסועש ןישודיקב "םיכרד שולשב"
הרושקש הייגוס ךבומכו ;תומביב היברו הירפ תייגוס - ךשמה רוד תמקה - החפשמה לש
החפשמה קוריפ תורשפא לש דממה םג .תובותכ תכסמב השאהו לעבה תויוכזלו תובוחל
.ןיטיג תכסממו תובותכ תכסממ תויגוס ךרד עיפומ הז יגארט ךילהתל עקרהו

היבויחבו השיאה דמעמב תורושקה תויגוסב דימלתה קסוע החפשמה אשונב תויגוסה בגא
תנבהב בושח דממ) םלועה ןוקית םושמ םימכח תונקתב ;ןישודיקב ןושאר קרפ ףוס - תווצמב
םיעיפומ הלאה םיאשונה לכ .לארשי ץראל תורושקה תוויגוסב ןכו ;(ידוהיה הכלהה םלוע
.החפשמה אשונב תויגוסה ןמ קלחכ

ןווגמו םיכתח
הנומת תינוכיתה הבישיב וידומיל ךלהמב דימלתה ינפב גיצהל רומאכ תדעוימ תינכתה
ורחבנ וז הרטמ תמשגה ךרוצל .םיילאוטקאה הימוחת לע הרותה לש רשפאה לככ המלש
.הכלהבו דומלתב םייתועמשמ דוסי ימוחת לש ינייפוא ךתח תוגיצמש תויגוס

:םידחא םיכתח ןלהל

הליפת .א
עמש תאירק תוכלה ,תוכרבב ינש קרפ - עמש תאירק . 1

הליפת תוכלה ,תוכרבב 'ה ד םיקרפ - הרשע הנומש תליפת .2

:םידעומ .ב
"ןיקילדמ המב" תייגוס ,"הנובה" קרפ ,"הכאלמ תובא ט"ל" תויגוס - תבש .1

."ןודינ םלועה םיקרפ העבראב" תייגוס - הנשה-שאר .2

אמוי ףוסב הבושתה תייגוס - םירופיכה-םוי .3

"לוזגה בלול" תייגוסו הכוסב ינש קרפ - םינימה תעבראו הכוס .4

"ןיקילדמ המב" קרפב הכונח תייגוס - הכונח .5

.הליגמ תאירק תייגוס - םירופ .6

"םיחספ יברע" קרפב רדסה-ליל תייגוס - חספ .7


ורבחל םדא ןיב שונא יסחי .ג
אעיצמ-אבבב - םירבד תאנוא תייגוס .1

ארתב-אבבב - םידסח תולימגו הקדצ תויגוס .2

אעיצמ-אבב "דיקפמה"בו "תואיצמ ולא"ב - םירמוש תוירחאו האיצמו הדיבא תויגוס .3

אעיצמ-אבבב - דיבעמו דבוע ןיב הדובע יסחי תויגוס .4

החפשמ . ד
ןישודיק תייגוס .1

תובותכב תדרומו הלעבל השוע השאש תוכאלמ ,הנוע תויגוס .2

תומביב הייברו היירפ תויגוס .3

ןיטיגב החפשמה קוזיחל תונקת .4

ןיטיגב החפשמה קוריפל תוליע .5

תידוהי הנידמו הרבח .ה
ארתב-אבבב - הליהקה תייגוס .1

לודג ןהכו ךלמ - ןירדהנסב ינש קרפ .2

אמק-אבבב - "הישפנל אניד שיניא דיבע" תיגוס .3

תומבי - "ודדוגתת אל" תייגוס .4

אעיצמ-אבבב - הדובע יסחי תיגוס .5

ןיטיגב תונקתה תייגוס .6

ןירדהנסב - ףדור תייגוס .7

לארשי-ץראו לארשי-םע .ו
הטוסב - המחלמ תייגוס .1

ןירדהנסב - 'ה שודיק תייגוס .2

אמק-אבבב -יוג תייגוס .3

תומביב-רויג תייגוס .4

ןירדהנסב -ךלמ תייגוס .5

ןישודיקב-ץראב תויולתה תווצמ תייגוס .6

תובותכב - ץראל היילע תייגוס .7

הכלה
דומיל לש רשקהב םידימלתה תא תודירטמש תוירקיעה תויעבה לע הנוע תינכתהש ,המוד
השק איה ףאש ,הכלהה תארוה תייעב םע דדומתהל הסנמ איה ךכמ תוחפ אל ךא ,ארמגה
ךותמ חמוצו ארמגה דומילב ינגרוא ןפואב הכלהה דומיל בלתשמ תינכתה תרגסמב .הקיעמו
תוירקיעה תועדה תאו דוסיה יגשומ תא ריכהל דימלתל רשפאמ היגוסה לש עקרה .תויגוסה
תניחב שקבתמו יעבט אוה הכלהל רבעמה ךכ ךותמו ,וב קסוע אוהש םוחתב תומייקש
."אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל"

תודוסי תא תיתטיש הרוצב םכסמ ם"במרהש ןוויכ ,שקבתמ ם"במרה יפ לע הכלהה דומיל םג
ם"במרה לש "בהזה" ונושל .םוחתה לש הפיקמו המלש הנומת ןתונו םוחתו םוחת לכב הכלהה
ףיסומ םג ם"במרה .תוהדזה ךותמ הכלהה תא דומלל דימלתל עייסמ אוה םג "הרות הנשמ"ב
.ם"במרל ידוחיי אוהש דממ ,תווצמה ימעטבו הכלהה לש הירוטסיהב תורושקש תונוש תורעה
ינפב איבהל ךירצ ם"במרה יפל הקספנ אל ךורע ןחלושב הכלההש םוקמ לכב ,ןבומכ
הבש ,תינמיתה הדעב טעמל) לארשי תוליהק בורב הגוהנה השעמל הכלהה תא םידימלתה
דממ םג ףיסוהל לוכי ם"במרה דומיל .(ם"במרה לש "הרות-הנשמ" י"פע השעמל םיגהונ
תא שרפמ םג אלא ,קסופ קר ונניא תובורק םיתעל ם"במרהש ןויכ ,היגוסל קימעמ ינשרפ
,ןבומכ ,ןתינ תידומלתה היגוסה ןיבו ם"במרה ןיב רשקה תנבה םשל .תידוחיי הרוצב הכלהה
לש ויתורוקמ תא גיצמש ,"הנשמ ףסכ"ב רקיעב ,ם"במרה לש םילכה יאשונב רזעיהל
וקלחש ,םירחא םינושאר לש םהיתוטיש תא תובורק םיתעלו תורוקמל ותונשרפ תא ,ם"במרה
.הקיספב וא היגוסה תנבהב ם"במרה לע

םוכיס
תומיאתמש םיכרד ,הרות דומילב תושדח םיכרד שפחל אלא הרירב ונל ןיאש ,ענכושמ ינא
.ונרוד לש תושדחה תושירדלו םידחוימה םיכרצל

דומילב תושדח םיכרד ירחא שופיחה ךילהתב ןויצ תדוקנ הווהת וז תינכתש ,הווקמ ינא
וניהול-א 'ה אנ ברעהו" :הרותה תכרב לש רתוי האלמ המשגהל עיגהל ןתרטמש םיכרד ,הרות
ירבד לכ תא םייקלו תושעלו רומשל דמללו דומלל" הכזנש ןוצר יהיו ."וניפב ךתרות ירבד תא
."הבהאב ךתרות דומלת