דיני צבא ומלחמה

גרבנזיא הדוהיןמלאוג רכששי רהה ןמ 'ש ברה

גרבנזיא הדוהי :ךרע

ב"לשת ,תינרות תורפסל םילשורי סרפב הכז רפסה

ג"לשת לכשה תאצוה
א"סשת :יקלח ןוכדע

ע"בשות ןכותל הרזח