תושר תמחלמו הווצמ תמחלמ

ןרוג המלש ברה

ט"ס םיינחמ:רמאמה ןכות
ןנברו הדוהי 'ר תקולחמב יריאמה לש הומת שוריפ
י"שר תטיש תדגונו ילבבה לע דמלל האב ימלשוריה תיגוס
תוכלמה וצו הרותה וצ :המחלמל םעה סויגב תולעופ תויוכמס יתש
ם"במרה תעדל הווצמ תומחלמ יגוס השלש
הווצמ תמחלמ איה רצ דימ לארשי תרזעש ם"במרה עבק ויפל רוקמה
אוצמ תע לכב לארשי ץרא תא שובכל תורודל הרותה ןמ הווצמ הנשי :ן"במרה תטיש
תעבש לצא םולשל האירקה תווצמ הגהנ םא תקולחמב יולת ץראה שוביכ תווצמ לש הפקת
ץראב םיממעה       
"ירפס"ה תטישל דוגינב הווצמ תמחלמב םג תוגהונ המחלמה תוישרפ לכש קסופ ם"במרה
שוביכ תווצמ ןכתת אל לארשי ץראב םג םיממעה תעבש םע םילשהל הווצמ הנשי םא
הרותה ןמ ץראה       
דבוע סמל ויה אלא ןתוא ושירוה אלו לארשי ושבכש תורייעה לש ןדמעמ רורב
ענמ תמחלמ רבדב עורז רואל יריאמה ןיב תוטיש יקוליח

."הבוח תמחלמ"ו "תושר תמחלמ" "הווצמ תמחלמ" םיחנומה לש יתכלה רוריב :ריצקת
.ץראה שוביכל עשוהי תמחלמ לש הדמעמ רוריבו

עשוהי ,תושר תמחלמ ,הווצמ תמחלמ :חתפמ תולימ


הווצמ תמחלמ ןיב הנחבהה הניה ,וב םייולת הכלהה יפוג לכש המחלמה תרותב קצומ דוסי
לכ ןוחבל שי הרואלו ,םישרדמבו דומלתב תובר תויגוסל דתיו הניפ הנממ ,תושרה תמחלמל
.המיחלה אשונב תיתכלה היעב

'ר .('ב ד"מ) הטוס 'סמב הנשמב יתבר תקולחמב היונש התוהמו וז הנחבה לש הפקת םרב
תמחלמ ןיב םא יכ ,תושרה תמחלמל הווצמ תמחלמ ןיבש וז הנחבהב ללכ ריכמ וניא הדוהי
:םש ונינשש ומכ ,הבוח תמחלמל הווצמ
וליפא ןיאצוי לכה הווצמ תומחלמב לבא ,תושרה תומחלמב םירומא םירבד המב
הווצמ תומחלמב םירומא םירבד המב הדוהי 'ר רמא .התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח
.'וכו ןיאצוי לכה הבוח תומחלמב לבא

:םש 'מגה ירבדמ םידמל ונא הדוהי 'רל ןנבר ןיבש וז תקולחמ לש הביט לע
.הדוהי 'רד הבוח איה וז ןנברד הווצמ ,הדוהי 'רד הווצמ איה וז ןנברד תושר רמא ןנחוי 'ר
לכה ירבד החוורל דוד תיב תומחלמ ,הבוח לכה ירבד שבכל עשוהי תומחלמ אבר רמא
תושר ירק רמו הווצמ הל ירק רמ ,והילע יתיל אלד םיבכוכ ידבוע יטועמל יגיליפ יכ ,תושר
.הווצמה ןמ רוטפש הווצמב קסועל הנימ אקפנ

שרפל אלא אבר אב אלו ,אברל ןנחוי 'ר ןיב תועד יקוליח לכ ןיאש ררבתמ רתא לע י"שר שוריפמ
תועמשמב אלא וקלחנ אלו ,הדוהי 'רל ןנבר ןיב לדבה ןיא ינורקע ןפואבש רבוסה ,ןנחוי 'ר ירבד
תומחלמו ,הבוח תמחלמ הדוהי 'ר התוא אורק הווצמ תמחלמ ןירוק ןנברש המש .דבלב םשה
סחיב וז הכלהב םיוש םהינשש פ"עא .הווצמ תומחלמ הדוהי 'ר ןתוא ארוק ןנבר ירבדבש תושרה
'ר תעדל םג םירזוח ןנברל המחלמה יכרעמ םירזוחה יכ .הל ןיאצויהו המחלמה יכרעמ ןירזוחל
.ןנבר תעדל םג ןיאצוי הדוהי 'רל המחלמל םיאצויהו ,הווצמ תמחלמ התוא ארוקש פ"עא ,הדוהי
יתיל אלד ם"וכע יטועמל התרטמש וז ןיעמ ,המחלמב קסועה ןינעל אוה םהיניב ידיחיה לדבהה
,וז המחלמב קסועש תעב ,תרחא הווצמב בייח ןנברל ,ביואה ץראב ענמ תלועפ ונייהד ,והיילע
בויח ןינעל אל לבא .הז ךרוצל איה הווצמ וז ןיעמ ענמ תמחלמ םגש םושמ רוטפ הדוהי 'רלו
.המחלמה יכרעמ הרותה ןמ םירזוחה ולא לכ לש םתאיצי

יפל המחלמ יגוס השלש םנשי הדוהי 'ר תעדל יכ עבוקה י"שר לש ותטישמ םידמל ונא הז לכ
אלד ם"וכע יטועמל איהש הווצמ תמחלמ ,שבכל עשוהי תמחלמ איהש הבוח תמחלמ :הכלהה
:םיגוס ינש קר םנשי ןנברל .החוורל דוד תיב תמחלמ ןיעמ איהש תושרה תמחלמו ,והיילע יתיל
םושמ ?הבוח תמחלמ הנשמב םהירבדמ ןנבר ומילעה המל .תושרה תמחלמו הבוח תמחלמ
םהיניב ןיאו ,הבוחמ םג םירוטפ הווצממ םירוטפה לכש ,הווצמ תמחלממ ההובג התלעמ ןיאש
םושמ ,הווצמ תומחלמ םשה תא קר ןנבר וטקנ ןכל .הכלהה לש התפקשה תדוקנמ םולכ אלו
אלא םיכירצ ונא ןיא ירהש ,תושרה לצא הווצמ התורקל םידד ,הבוח התורקל ןהל תפכיא אלד
שוריפמ םג עמתשמ י"שר לש הז שוריפכ .איה הלעמ תושר יבגל הווצמו ,תחא הלעמ הב אוצמל
.הטוס 'סמב ם"במרה תוינשמה

ןנברו הדוהי 'ר תקולחמב יריאמה לש הומת שוריפ
יטועמל יגילפ יכ :אבר ירבד ףוס תא תרחא הטישב שריפ הטוס 'סמב יריאמל הריחבה תיבב םרב
'ר תעדלו ,הווצמה ןמ רוטפ הב קסועהו הווצמ וז ירה םימכח תעדלש ,'וכו והיילע יתיל אלד ם"וכע
םשוריפמ ךפהה וניהש יריאמה לש הז שוריפ .הווצמה ןמ רוטפ וניא הב קסועהו תושר איה הדוהי
תמחלמ ללכ תמייק אל הדוהי 'ר תעדלש אצוי ויפל יכ ,ומלוהל דאמ השק ,ם"במרהו י"שר לש
תומחלמו ,הבוח לכה ירבד שבכל עשוהי תומחלמ יכ .דבלב תושרו הבוח תמחלמ םא יכ הווצמ
'ר ירבד תא שרפנ ךיא כ"א .תושר הדוהי 'רל והיילע יתיל אלד ם"וכע יטועמל ןכו החוורל דוד תיב
הז שוריפ תטישש חכונ ןלהל םרב ?הבוח תומחלמל הווצמ תומחלמ ןיב ןיחבמה ונתנשמב הדוהי
.ם"במרל םג וז איגוסב תובר תויעב בושיל דוסי תווהל הלולע יריאמה לש

רבדמ הנשמב הדוהי 'רש ,י"שר תטיש יפל בטיה םירבדה םיבשייתמ יריאמה לש וז הטיש תמועל
הווצמ תמחלמכ הדוהי 'רל תבשחנה ,והיילע יתיל אלד ם"וכע יטועמל התרטמש ענמ תמחלמב
יכרעל תאצל הלכו ןתח לש םבויח ןינעל אלו ,הווצמה ןמ רוטפש הווצמב קסועה ארקנש ןינעל
תבשיתמ הניא ותעיסו י"שר לש וז הטיש םג םרב .תושרה תמחלמכ הניד הז ןינעלש ,המחלמה
,הנשמה תטישב םיקולח אברו ןנחוי 'רש עמתשמ 'מגה תמיתסמ :םימעט המכמ הנשמה םע
איה הנחבהה ןנברלש םידמל הנשמהמ ירה ךכ לע ףסונ .ןנחוי 'ר לש וירבד שרפל אבר אב אלו
.תושרל הבוח תמחלמ ןיב םדידל םג איה הנחבההש עמשמ אברמו ,תושרל הווצמ תמחלמ ןיב
אלד ,הווצמ הנשמב הל ורק הבוח איהש פ"עאש ,םירבדה שוריפב קחדנו הז ישוקב שיגרה י"שר
.תושרה לצא הווצמ התורקל םיידד הבוח התורקל והל תפכיא

י"שר תטיש תדגונו ילבבה לע דמלל האב ימלשוריה תיגוס
רומאה תא ריאהל החכבש ה"פ ףוסב הטוס ימלשורי דומלתב וניצמ ילבבבש וזל הליבקמ איגוס
תמחלמ תושרה תמחלמל ארוק היה הדוהי 'ר ,ןוהיניב תועמשמ ןנחוי 'ר רמא :רמאנ םש ,ילבבב
תקולחמ אדסח בר רמא .התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח 'יפא אצוי לכה הבוח תמחלמב לבא ,הווצמ
הדוהי 'ר .עשוהי תמחלמ וז הבוח תמחלמ דוד תמחלמ וז הווצמ תמחלמ ןירמא ןינבר ,ןוהיניב
.ןנילע ןוניא ןייתאד ןוגכ הבוח תמחלמ ,ןוהילע ןילזאד ןנא ןוגכ תושר תמחלמ ארוק היה

,אדסח ברש רורב ,ןלהל ררבתיש יפכ ,ימלשוריה תיגוס ןיבל וז איגוס ןיבש םייונישה ףא לע
ומכ ןנחוי 'ר לש וירבד שרפל אב וניאו ,ןנחוי 'ר לע קלוח ילבבב אבר םוקמב ימלשוריב עיפומה
וקלחנ אל ןנחוי 'ר תעדל יכ ,ימלשוריה ישרפמ ושריפש ומכ אלא ילבבה תיגוס תא י"שר שריפש
הווצמו ,הדוהי 'רד הווצמ איה וז ןנברד תושרש ,דבלב ןושלה תועמשמב אלא הדוהי 'רו ןנבר
וקלחנ אדסח 'רל לבא .ללכ תקולחמ הדוהי 'רל ןנבר ןיב ןיא אנידלו .הדוהי 'רד הבוח איה ןנברד
.םיררחושמ וזיאמו ,תאצל ויריבחו ןתח םיבייחמ תומחלמ וזיאל אנידל הדוהי 'רו ןנבר

ירבד שרפל אב אל אברש .ילבבה לע םג םא יכ המצע לע קר אל דמלל האב ימלשוריבש וז איגוס
,ונינפלש אסריגה יפל דאמ םימותס ימלשוריב אדסח בר ירבדש אלא .וילע קולחל םא יכ ןנחוי 'ר
ןילזאד ןנא םאו .םתעדל תושרה תמחלמ ונל ןיא הווצמ תמחלמ איה ןנברל דוד תמחלמ םאש
ןנברש אצויו ,ללכ הווצמ תמחלמ הדוהי 'רל ןכתת אל ,הדוהי 'רל תושרה תמחלמ איה ןוהיילע
.הנשמבש םתטיש תא ימלשוריב וכפה הדוהי 'רו

,ידי תחת אצמנה אמור די בתכב אוצמל רשפא ימלשוריה תיגוס תנבהל בושח חתפמ םלוא
תמחלמ ,ןהילע .ונילע [ןילזאד] (ןייואר) ונא ןוגכ הווצמ תמחלמ ארוק היה הדוהי 'ר :סרוג םש
םאתהב הדוהי 'ר לש ותטיש בטיה תבשיתמ וז אסריג יפל [ןילזאד] (ןייואר) ןוניא ןוגכ הבוח
ןנבר ירבדב םג אסריג יוניש עיצהל שי ןכל ,הכופה ןיידע ןנבר תטיש מ"מ לבא ,הנשמב רומאל
ילבבה חסונל םג המיאתמ וז אסריגו ,דוד תמחלמ וז תושר תמחלמ תויהל ךירצש ,ימלשוריבש
לע מ"פה לעב וז ההגה עיצה רבכו ,תושר לכה ירבד החוורל דוד תיב תמחלמ :שרופמ םש
.אמור י"תכ י"ע תרשאתמ היצחש וניארו ימלשוריה

תא שרפל אב וניא ,ילבבב אברל ליבקמה אדסח ברש םישוריפה לכל ימלשוריה תיגוסמ אצויה
,ןנברל הדוהי 'ר ןיב הנימ אקפנ לכ אנידל ןיא ןנחוי 'ר תעדלש ,הזב וילע קלוח אלא ןנחוי 'ר ירבד
המחלמ לכ הדוהי 'רלש .דבלב הבוחו הווצמ ,תושר לש ןושלה תועמשמב םא יכ וקלחנ אלו
ררבתמש ומכ ,שפנ חוקיפ החוד איהש רחאמ ,רבתסמ םג ךכו ,הבוח הנניא םא ,הווצמל תבשחנ
:('ב ה"ל) תועובש 'סממ
ינפל ילש ימרכ רמאנש ,אשנעימ אל אמלעב אתישמ דח אלטקד אתוכלמ לאומש רמאד
.אעראד אתוכלמל - וירפ תא םירטונל םייתאמו ,אעיקרד אתוכלמל - המלש ךל ףלאה
םא םימחולה ןמ תישש דעש שרופמ ירה .רמאק תושרה תמחלמל האצוהב :'סותב םש ושריפו
.המחלמל םאיצומה תושרה לע שנוע ןיא תושרה תמחלמב םילפונ

תומי ןפ" בותכה ןמ הארנש יפכ שפנ חוקפ םע הכורכ המחלמ לכש רורב ירה ךכ לע ףסונ
שרופמכ ,רבדמ בותכה תושרה תמחלמבו ,('ה 'כ םירבד) 'וגו "ונכנחי רחא שיאו המחלמב
ןכו .'וכו ןיאצוי לכה הווצמ תמחלמב לבא ל"נה הטוס הנשמבו ח"צקו צ"ק הקסיפ םש ירפסב
המחלמ חושמ ןהכ לש ודיקפת תא וריבסהב א"צק הווצמ תווצמה רפסב ם"במרה ןושלמ הארנ
םגש ירה .'וכו םמצע תא ןכסל םאיביו המחלמל תובבלה וררועי םירמאמ הז לע ףיסויו :בתכ
תאצל הרותה הריתמ כ"פעא .אוה תושרה תמחלמב הז לכ יכ ןוכיס תשרדנ תושרה תמחלמב
ןתחל טרפ ,תושרה תמחלמל םג תאצל םעה תא ןיפוכו ,דחאו םיעבש לש ד"ב י"פע המחלמל
.ךכמ םירוטפה ותעיסו

ןיחבהל ידכו .תושר התורקל הדוהי 'ר דגנתה ןכל ,איה הווצמ תושרה תמחלמ םגש אופיא רורב
ירבדבש הווצמ תמחלמל ארוקל הדוהי 'ר עיצה ,שממ הווצמ תמחלמ ןיבל הניב תיתכלה הניחבמ
.הבוח תמחלמ ןנבר

תוכלמה וצו הרותה וצ :המחלמל םעה סויגב תולעופ תויוכמס יתש
לע תווצל ןחוכבש תויוכמס יתש םנשיש רמול הארנ הדוהי 'ר לע םיקלוחה םימכח לש םמעטב
וצו ,תווצמה ג"ירת לככ הרותה וצ .איהש הלועפ לכ עצבל אל וא עצבל ןכו ,המחלמל תאצל םעה
עשוהי רפסב רומאה לע ססבתמה ,תוכלמה
"תמוי ונוצת רשא לכל ךירבד תא עמשי אלו ךיפ תא הרמי רשא שיא לכ"

:ח"ה ג"פ םיכלמ 'להב ם"במרה בתכש ומכ
ותיבמ אצי אלש וא ,ךלה אלו ינולפ םוקמל ךליש םעה ראשמ דחא לע (ךלמה) רזג וליפא
.ךיפ תא הרמי רשא שיא לכ רמאנש ,גרהי וגרהל הצר םאו ,התימ בייח אציו

,רישי ןפואב הרותה וצ י"פע הב ףתתשהל בייח לארשימ םדאהש וז אופיא תארקנ הווצמ תמחלמ
תמחלמו עשוהי ימיב םיממעה תעבש תמחלמ ןיעמ תווצמה ג"ירת לש קלח איה תאזה המחלמהש
.םחלהלו סייגתהל דחא לכ בייחמה יתוכלמה וצה לע ףסונ ,קלמע

י"פע תבייוחמ תאזה המחלמה ןיאו ,הב ףתתשהל בייחמ הרותה וצ ןיאש וז איה תושרה תמחלמ
תבוח םג ךכ לע הלח אליממו ,יתוכלמה וצה ןמ עבונ םעה לע הבויח רקיע לכ אלא .תווצמה ג"ירת
הפיקע איה הרותה תבוחש רמולכ ."ךיפ תא הרמי רשא שיא לכ" םעטמ ,ךלמל תייצל הרותה
םירבוס ןכל .המצע הרותה ןמ הווצמ לכ הילע התיה אל ךלמה לש ויוצ אלוליא יכ .הרישי אלו
לבא .הרותה ןמ תורישי אלו ךלמה תוכמסמ עבונ הפקותש םושמ ,תושרה תמחלמ יהוזש ןנבר
,תושרה תמחלמל םעה תא איצומ היפ לעש ,ךלמה וצל תויצה תבוח םגש רחאמ רבוס הדוהי 'ר
םג ןכל ,וז תוכמס ךלמל הנתנ הרותהו ךלמל תייצל תבייחמה ,הרותה תווצממ איה םג תעבונ
א"ע לש ןירדהנסב ךלמנש רחאל איה םג תאצל םעה הפוכו זירכמ ךלמהש תושרה תמחלמ
תינוטלשה תושרה לש ויוצ בקע הז אהיו ,הב תופתתשהה תא תבייחמ הרותה יכ ,הווצמ תארקנ
.הרישיה תיקלאה תושרה אלו

תמחלמ גוס תרדגהב הדוהי 'רו םימכח םיקלוח ימלשוריב אדסח ברל ןכו ילבבב אברל לבא
םא ,ימלשוריבש "ןוהילע ןילזאד ןנא" ןוגכ וא ,והיילע יתיל אלד ם"וכע יטועמל ונייהד ,ענמ
.תושר ןנברלו הווצמ תמחלמכ איה תבשחנ הדוהי 'רל .תושרה תמחלמ וא הווצמ תמחלמ איה
הדוהי 'רל םג יכ ,ותעיסו ןתח לש סויגה תבוח ןינעל הניא םהיניב תקולחמהש רורב ילבבהמו
ךירצ ןכו .תרחא הווצממ רוטפ הב קסועה םא אוה לדבהה אלא ,ענמ תמחלמב םה םירוטפ
'רלש הנשמב שרופמב ונינש המחלמה יכרעמ רוזחל ןינעלו רחאמ ,ימלשוריה תטישב שרפל
.הווצמ תמחלמב ןירזוח הדוהי

ימלשוריה תסריג תא תמלוה ילבבה תיגוס שוריפב ל"נה יריאמה תטיש יכ הזב ןייצל יוארו
ןכתיו ,י"שר שוריפל המיאתמה אמור י"כ תסריג תא תדגונ איהו ,ההגהב ךרוצ לכ אלל ונינפלש
.יריאמה ינפל םג ןכ היהו הדמב ונינפלש ימלשוריה חסונ לע ססובמ יריאמה לש ושוריפש דאמ

םש רומאה לע ,תבשב רוצמל סחיב ח"ה א"פ תבש 'סמב ימלשוריה תיגוסמ ריעהל שי ןאכו
:ימלשוריה ךכ לע רמוא ,'תבשל םדוק םימי 'גמ תוחפ ם"וכע לש ריע לע ןיפיקמ ןיא' אתיירבב

השבכנ אלש וניצמ ןכש תבשב וליפא הבוח תמחלמב לבא ,תושרה תמחלמב רמיתד אדה
.'וכו תבשב אלא וחירי

ןנברכ הווצמ תמחלמ הלש דוגינל אורקל ךירצ היה תושרה תמחלמ םש ריכזמ אוהו רחאמו
תמחלמל סחיב םג קוספל ךירצ היה הבוח תמחלמל סחיב הדוהי 'רכ טקונ םאו .הטוס הנשמב
תיגוס לע ךמתסנ םאו .הדוהי 'ר תעדל ללכ תמייק הניאש ,תושרה תמחלמ ריכזהל אלו ,הווצמ
השלש םנשי הדוהי 'ר תעדלש אצוי ,תושר לכה ירבד החוורל דוד תיב תמחלמש הטוס 'סמב 'מגה
םא יכ ותעדל םג ונמנ אל הנשמבו ,תושרה תמחלמו הווצמ תמחלמ ,הבוח תמחלמ ,המחלמ יגוס
אלש אלא ,הבוח תמחלמ הנשי ןנברל םג יכ הארנ םש איגוסהמו ,דבלב הווצמו הבוח םיגוס ינש
,י"שר שריפש ומכ - "תושרה לצא הווצמ התרוקל םידד" הבוח התוא אורקל ןנברל םהל תפכיא
םושמ ,ןנבר תעדל םג הבוח לש הז חנומב תבש 'סמב ימלשוריה שמתשה הז ללגבש ןכתיו
הזב תוארל ןיאו ,ימלשוריב םש איה ןושל תרגשאו .הבוח תמחלמ הנשי םתעדל םג םצעבש
.הדוהי 'ר תעדב וא ,םימכח תעדב השדח הטיש

ם"במרה תעדל הווצמ תומחלמ יגוס השלש
:ובתכב הווצמ תומחלמ יגוס השלש עבוק 'א הכלה םיכלמ 'להמ ה"פב ם"במרה הנהו

.הווצמ תמחלמ אלא הלחת םחלנ ךלמה ןיא
דימ לארשי תרזעו ,קלמע תמחלמו ,םיממעה תעבש תמחלמ וז הווצמ תמחלמ איה וז יאו
.םהילע אבש רצ
ביחרהל ידכ םימעה ראש םע םחלנש המחלמה איהו ,תושרה תמחלמב םחלנ ךכ רחאו
.ועמשו ותלודגב תוברהלו לארשי לובג

תבוח ןינעל םג ,רבד לכל הווצמ תמחלמ איהש םהילע אבש רצ דימ לארשי תרזעל סחיב וירבד
ם"וכע יטועמל ילבבב רומאה םע םתוהזל ןיא ,ןלהל ם"במרב םש ראובמכ הלכו ןתח לש האיציה
הניא הדוהי 'רל םגו ,תושרה תמחלמ איה ןנברל יכ ילבבהמ הארנו רחאמ ,ןהיילע יתיל אלד
.ןתחה תאיצי תבייחמ

,הווצמה ןמ רוטפ הב קסועהו ,הווצמ וז ירה םימכח תעדלש בתכש ל"נה יריאמה שוריפל םנמא
,ותעיסו ןתחה תאיצי תבייחמ הווצמ תמחלמ לכ ןנברלו רחאמ ,ם"במרה קספ תא םולהל ןכתי
.הווצמ תומחלמב םהילע אבש רצ דימ לארשי תרזע לש הז המחלמ גוס ללכ ןכל

,י"שרכ איגוסה תא שריפ הטוס 'סמב ולש תוינשמה שוריפב ם"במרהש ליעל ונבתכ בתכ םרב
:בתכ ןכש

ומחלי אלו לארשי וגרהי אלש דע םפילחהלו םתוא םיגרוהה תגירהב םתקולחמ םנמאו
.הווצמ הגירהה תאזל ארוק הדוהי 'רו תושר הזל ארוק אמק אנת ,םצראב

ךכ לע ףסונ .יריאמה ומכ ךופה ןפואב שריפו ם"במרה וב רזח הקזחה דיבש חינהל אופיא השק
ענמ תמחלמ לש הניד המחלמל תאצל ןתח בויח ןינעל אלש ילבבה תיגוסמ ררבתמ יריאמל םג
?הווצמה ןמ רוטפש הווצמב קסועל הנימ אקפנ 'מגה תרמוא המל ןכ אל םאש ,הווצמ תמחלמכ

יכ ,והיילע יתיל אלד ם"וכע יטועמל ילבבב רומאה םע םיהז וירבד ןיאש ם"במרהמ אופיא רורב
אל :רתא לע יריאמה אידהל שריפש ומכ ,ואב םרטו אבל םידמוע ם"וכעה רשאכ הנווכה 'מגב
םיניכמש םהל עדונש וא ,םהילע ואביש םהמ םיאריש תמחמ םהיביוא םע םימחלנש אלא וקלחנ
תרזעו :ובתכב ם"במרה ןווכתנ הזלו ,הווצמ איהש יאדוב ואב רבכש לכש עמשמ ,ךכל םמצע
עמשמ אל תוינשמה שוריפב ונושלמ יכ םא .אב רבכש רמולכ ,םהילע אבש רצ דימ לארשי
םיגרוהה תגירהב םתקולחמש 'מגה ירבד תא שריפ ןכש ,ואב אלל ואב רבכ םא ןיב קלחל
םלעתנ םא םג תאז לכבש אלא .םצראב ומחלי אלו לארשי גרהי אלש דע םפילחהלו םתוא
תא לילכהש וניד תא ם"במרה באש םשמ רוקמה תא תולגל םיבייח תוינשמה שוריפב וירבדמ
ם"וכע 'א ה"מ ןיבוריעב איגוסהמ ןכ דמלש רמול השקו .הווצמ תומחלמב רצ דימ לארשי תרזע
לדבה ןיא הזב יכ ,תבשה תא םהילע ןיללחמ תושפנ יקסע לע ואב םאש ,לארשי תורייע לע ורצש
."תורוקמה רואל תבשב המיחל" רמאמב ונילצא ראבתנש ומכ הווצמל תושר ןיב

הווצמ תמחלמ איה רצ דימ לארשי תרזעש ם"במרה עבק ויפל רוקמה
אדסח בר תעדל ,אמור י"תכ תסריג יפל ,שרופמ םש ,ימלשוריה תיגוסמ תאז דמל יכ הארנו
.ןנילע ןוניא ןייתאד ןוגכ הבוח תמחלמ ,ןוהיילע ןילזאד ןנא ןוגכ הווצמ תמחלמ :הדוהי 'רד אבילא
יטועמל ילבבב תשרופמה ענמ תמחלמ ונייה ,ןוהילע ןילזאד ןנא ןוגכ אשירה יכ ם"במרה שרפמו
ןוניא ןייתאד ןוגכ אפיסהו .ואב אל ןיידעו אובל םידמוע םיביואהשכ רמולכ ,והיילע יתיל אלד ם"וכע
הדוהי 'רל הבוח איהש ,םהילע אבש רצ דימ לארשי תרזע שממ ונייהד ,ואב רבכשכ הנווכה ןנילע
איהש ,והיילע יתיל אלד ם"וכע יטועמל ילבבבש הכלהה תא ם"במרה טימשהש המו .ןנברל הווצמו
,ם"במרה עבקש הווצמ תומחלמ יגוס תשלשמ אליממ תעקפומ איהש םושמ ,ןנברד אבילא תושר
.תושרה תמחלמ איהש חרכהב ןתשלשב תללכנ הניאש לכו

:תושרה תמחלמ םג רידגמ ם"במרה ירה יכ השק ןיידעש אלא

ותלודגב תוברהלו לארשי לובג ביחרהל ידכ םימעה ראש םע םחלנש המחלמה איהו"
,"ועמשו

הניא ,והיילע יתיל אלד ם"וכע יטועמל ענמ תמחלמ לבא ,החוורל דוד תיב תומחלמ ןיעמ ונייהד
צ"ק הווצמ ם"במרהל תווצמה רפסב םג .ם"במרה בתכש תושרה תמחלמ לש הז גוסב תללכנ
ראש דגנ תכרענה המחלמ לכש וירבדמ עמשמ אלא ,הווצמ תומחלמ ןיב ענמ תמחלמ ללכ אל
לש היתורטמ ןיב לידבהל ילבמ ,תושרה תמחלמ תבשחנ ,םיממעה תעבשמ ןניאש תומואה
תולובגל רבעמ ךרעהל תבייח איהש הזב התוא ליבגה אל םג .תוינוחטבה היתומישמו המחלמה
ןכתת אל הזה ןמזבו .םימחלנ ימ דגנ אלא ,ל"וחב וא ץראב יולת רבדה ןיאש עמשמו ,לארשי ץרא
םיממעה תעבשש רחאמ ,דבלב רצ דימ לארשי תרזעב םא יכ הווצמ תמחלמ ם"במרהל הרואכל
דגנ המחלמו ,ז"פק הווצמ תווצמה רפסבו ד"ה םש םיכלמ 'להב ם"במרה כ"שומכ םרכז דבא רבכ
לע א תוא ה"פ םש םיכלמ 'להב מ"הגהב בתכ רבכו ,ונל םיעודי םניאש תעכ ןכתת אל כ"ג קלמע
:קלמע תיחמ

ךיקלא 'ה חינהב היהו רמאנש ץראה שוביכ רחאל חישמה תומי דע תגהונ הניא וז הווצמ
.'וגו ביבסמ ךיביוא לכמ ךל

שוביכ הנמ אל ם"במרה יכ .רצ דימ לארשי תרזע אלא הזה ןמזב הווצמ תמחלמ אופיא הרתונ אל
ןונ ןב עשוהי ימיב םגו ,הזה ןמזב הווצמכ התוא עבק אלו הרותבש תווצמה ג"ירת ןיב לארשי ץרא
בקע םא יכ ,ןהבש ץראה שוביכ ינפמ הווצמ תומחלמכ ם"במרה תעדל ויתומחלמ תובשחנ אל
.תווצמה רפסבו הקזחה דיב וירבדמ עמשמ ןכ ,םיממעה תעבש תמרחה תווצמ


רמאמה ךשמה            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא