הכלהה רואל המחלמו אבצ

ןרוג המלש ברה

ז"צ םיינחמ


:רמאמה ןכות
תושר תמחלמו הווצמ תמחלמ
ם"במרה יפל הווצמ תמחלמ יגוס השולש
ם"במרה יפל לארשי ץרא שוביכ תמחלמ
ן"במרה יפל לארשי ץרא שוביכ תמחלמ
תושר תמחלמל הווצמ תמחלמ ןיב םינידה יקולח
תושרו הווצמ תמחלמב ןוימו רורחש
ותלוחתו סויגה ליג
המחלממ םיררחושמ יגוס העברא
סויגמ טלחומ רורחש
לארומו ןופצמ ימעטמ םיררחושמ
םייאופר םימעטמ םיררחושמ

- ם"במר תקולחמבו תושר תמחלמו הווצמ תמחלמ לש תורדגהב ןד רמאמה :ריצקת
תונוש תוכלהב ןויד ונשי ןכ ומכ .לארשי ץרא שוביכל המחלמ לש הרדגהה יבגל ן"במר
,המחלמה ךרוצל סויג לעו המחלמ לע זירכהל תוכמסה ימל ומכ תומחלמב תורושקה
.םחלהלמ רוטפ ימו ,סויגה תבוח

עשוהי ,המחלמ חושמ ,הווצמ תמחלמ ,תושר תמחלמ :חתפמ תולימ


תוישרפה יפוריצ .םיקסופבו םישרדמב דומלתב תויוצמה ,תוכלההו םינידה תווצמה לולכמ
םירפסב םירוסמו םיבותכה םימיה ירבד יקרפ םהילעו םיבותכבו םיאיבנב הרותב תוארקמהו
ףסוי ירפסו םיאנומשחה ירפס ןוגכ ,ינשה תיבה ימיב אבצו לארשי תומחלמב םינדה ,םיינוציחה
יכרד לע םימודק דוה ונילע תורשהל םחוכב הלא לכ ,סויוולפ סופסוי הנוכמה ןהכה והיתתמ ןב
ונל תתלו .םדק תופוקתב לארשי אבצ לש ויגהנמו ויתויעב ,ויתומישמ ,ונוגרא ,וחוכ לעו המיחלה
ךותב םוי םוי ייחב ולעפוהש ,לארשי תרות לש אבצהו המחלמה יטפשמ לע תמלשומ הנומת
.םימחולה תורוש

ותרוצב םלשומ יתקוחת ןינב םיוהמ םניא םינושה םיזמרהו ,םילצופמו םירוזפה תורוקמה יכ םא
ירה ,הז ףיקמ אשונב הפוצר תללוכ הנומתו תמלשומ הריצי ונינפל ןיא יכ ,תיחכונה תיתורפסה
תקוח גישהל תורשפא הנשי ,קיודמו רדוח ףיקמ יעדמ-יתכלה חותנ י"עו ורודיסו רמוחה זוכיר י"ע
יקוח לש םחוכב יכ ,המחלמלו הנגהל אבצל הרותה טפשמל עגונה לכב תרדוסמו הרורב טפשמ
לכב וצראב לארשי םעל םיינויחה םינושה ןוחטבה יתורש תא רידסהלו תוחנהל הלא םייחצנ קדצ
.תורודה

חנעפל לכונ ותועצמאב יכ ,ל"הצ רובע ורודיסו רמוחה זוכיר לש וז תיעדמ הדובע רתויב הבושח
רצוותו ,השודקה ונתרות לש םיירוקמה קדצהו תמאה רשויה יקוחב זונגה יחצנה רואה תא
ךרדב .שדוקמה לארשי הנחמ ךותב וללה םינידהו תוכלהה תא ליעפהל תישעמה תורשפאה
לע ותמיחל יכרדו וייח רוא תא תיתשהלו ,ירוקמ יכ"נת יפוא ונרודב לארשי אבצל תוושל לכונ וז
תויהל לכונ ךכ .אובל דיתעל םיאיבנה ןוזח םויק תארקל םדקתהלו יקולאה קדצהו רסומה ינדא
לארשי הנחמ לש ותשודקו ותרובג תרטעב תוכזלו םדק ימיב לארשי תואבצ לש תמא יכישממ
.רוהטה ולגד לע ףחרמה תראפתבש דוהבו ,םימודקה תורודב

תשדוחמה תינידמה הלואגה ךרד יללוסו רורחשה רוד ונרוד לש רתויב תורומחה תוערגמה תחא
תפוקתל תואיכ םייאובנ ןוזח ייחל תולעתהל ,הפונתה חוכ רסוחו תינחורה תלוכי יא איה ,םעה לש
הוקתו ןוחטב ,הנומאמ עבונה הלעפה חכ לש תיפוס ןיא המצע םברקב םינפוצה ,וז םלוע תרה
תללושמ ןוזח אלל ונתמוא .ולוכ םלועל לארשי לש הנוילעה תינחורה תוחילשה יולימ תארקל םע לש
איה ,הז ןוזחב ותנומאו םעה תמשנ ונה האובנה ןוזח .תולעתהלו תומדקתהל ירקיעה עינמה חוכה
המואכ םיימוי-םויה ונייחב םימשה יקוח תלעפהב ורקיעב ןופצ הז ןוזח תמשגה .יחצנה ומויק דוס
םעה לש ןוזחה ייח תכסמ גראת ותרותו םיקולא יקוחמ םירוזשה הלא םייח יטוחב יכ .הנידמכו
.האובנהו הרותה וצ יפל אובל דיתעל

הז שדוקמ אשונב הירוטסיהבו הדגאב ,הכלהב ,הרותה תורוקמ תא תולדלו חנעפל אופיא הסננ
רואה עקבי ילואו .לארשי תרות יפל המחלמה טפשמו אבצה יקוח תא הישנה םוהתמ תולעהלו
.המואה לש שפנה ייח לע בר עפש עיפשיו ,ולא םיקלא יקוחמ יפוס-ןיאה

תושר תמחלמו הווצמ תמחלמ
דוסי יכ עובקל רשפא .תושר תמחלמל - הווצמ תמחלמ ןיבש וז הנחבהב םייולת תוכלה יפוג המכ
הנחבה לע םרקיעב וססבתה ,םדק ימיב לארשי אבצ לש ויתומישמ לכו ,תויתמחלמה וניתופקשה
ירקיע תא ררבנ הז ףיקמ רמאמב .לארשי אבצ לש וסויגלו המחלמ לכל הדמה הנק התווה איהו וז
.תושרה תמחלמ ןיבל ,הווצמ תמחלמ ןיבש וז הנחבהל םיעגונה םינושה םינידה

םעה לע הווצמה ,הרותה ןמ תשדוקמ הבוח הניה הווצמ תמחלמש הדימב הב יכ חינהל רשפא
םע תובשחתה אלל ,המחלמה לש התרטמ תגשה ןעמל ושפנ תא רוסמל ללכה ןמ אצוי אלל
לכ החונ הרותה תעד ןיא הדמ התואב ,היתובקעב איבת וז המחלמש םדאה שפנב תונברקה
רשפאש המכ דע וז המחלמ תעינמל םיגייס ינימ לכ הרותה הליטה ןכלו ,תושר תומחלממ רקיע
.תושר תמחלמ תרטמל וז סויג תבוחמ ררחתשהל טרפל תובר תויורשפא הנתנו

ומכ שפנ חוקפ תווצמ ללוכ הרותה לש תווצמה לכ תא תוחדל החוכב רשא תרחא הווצמ דוע ןיא
םימוד םניאש םיאנתב שפנ חוקפ םג החוד וז הווצמש רורב יכ .הווצמ תמחלמב המיחלה תווצמ
תניחבב ןהש תווצמה תשולש םג יכ ,הזה רמאמה ךשמהב ררבתיש ומכ ,הרות לש רחא וצ םושל
םוק י"ע איה ןלוטיב רשאכ אלא ןניא ,םימד תוכיפשו תוירע יוליג הרז הדובע ןוגכ "רובעי לאו גרהי"
ררבתמש ומכ ,ןהילע גרהיל וא השעו םוקב ןהילע רובעל איה ןמויק יאל הביטנרטלאהו השעו
לכ לע תשדוקמ הבוח הניהש הווצמ תמחלמב המיחל תווצמ ןכ ןיאש המ .םינושארה ירבדמ
.השעת לאו בש י"ע המויק יאמ תוקמחתה לש תורשפא לכ אלל ךכ לע ושפנ תא רוסמל דיחי

המחלמה יגוס ןיב תולידבמה תוכלהה ירקיע חותינ י"ע ,םירבדה ךשמהב אובי וז הפקשה סוסיב
דדועל דחא דצמ ןתרטמש ולא תוכלה לש תללוכה הרטמה תא שיגרהל ונילע לקיש דע םינושה
תכירע תעינמ ךדיאמו ,הווצמ תמחלמב םימחולה חור תמצועו יתמחלמה ונחוכ תא ריבגהלו
.אדירג תוטשפתה ןתרטמש םימד תוכיפש תלילשו תושר תומחלמ

ם"במרה יפל הווצמ תמחלמ יגוס השולש
תמחלמ יגוס השולש הנומ 'א הכלה 'ה קרפ םיכלמ תוכלהב "הקזחה דיה" ורפסב ם"במרה הנהו
:ם"במרה ןושלכו תושרה תמחלמ אלא הניא וללה םיגוסה תשולשב תללכנ הניאש לכו הווצמ
העבש תמחלמ וז ?הווצמ תמחלמ איה וז יאו הווצמ תמחלמ אלא הלחת םחלנ ךלמה ןיא"
תמחלמב םחלנ ךכ רחאו םהילע אבש רצ דימ לארשי תרזעו קלמע תמחלמו ,םיממע
תוברהלו לארשי לובג ביחרהל ידכ םימעה ראש םע םחלנש המחלמה איהו תושרה
."ועמשבו ותלודגב

:הווצמה תמחלמ יגוס םה השולשש םידמל ונאצמנ

םיבר םייוג לשנו".. 'א 'ז םירבד הרותב בותככ .םיממעה העבש תדמשהל לארשי תמחלמ .א
ךממ םימוצעו םיבר םייוג העבש יסוביהו יוחהו יזירפהו ינענכה ירומאהו ישגרגהו יתיחה ךינפמ
םירחת םרחה יכ" :ז"י 'כ םירבדב ןכו .'וגו "םתוא םירחת םרחה םתיכהו ךינפל ךיקלא 'ה םנתנו
השש קר ןאכ םייונמ יכ םאו ."ךיקולא 'ה הוצ רשאכ יסוביהו יוחה יזירפהו ינענכה ירומאהו יתחה
תא תוברל "ךיקולא 'ה ךוצ רשאכ" רמוא אוהשכ רשא לע םינהכ תרותב ושרד רבכ םיממע
.ישגרגה

ןכו "םימשה תחתמ קלמע רכז תא החמת.." ט"י-ז"י ה"כ םירבד בותככ .קלמע תמחלמ .ב
ךל התע ...לואש לא לאומש רמאיו :ו"ט 'א לאומשב בותככ איבנה לאומש י"ע לואש הווטצנ
.'וגו וילע לומחת אלו 'וכו שיא לכ תא םתמרחהו קלמע תא תיכהו

ואלב ללכנ אוה הרותב שרופמ הז המחלמ גוס ןיא יכ םא .םהילע אבש רצ דצמ לארשי תרזע .ג
לע ,תימצע שפנ תוריסמב הלצה תבוח ליטהל אבש ז"ט ט"י ארקיו "ךער םד לע דומעת אל" לש
וא רהנב עבוט תיאר םא ןינמו" 'ד קרפ םישדק רדס םינהכ הרותב ושרדש ומכ לארשימ שיא לכ
לע דומעת אל רמול דומלת ,ושפנב וליצהל התא בייח וילע האב הער היח וא וילע םיאב םיטסיל
הרובד תפוקתב ארסיס דגנ לארשי תמחלמ ימיב המחלמל האיציה תבוח התיה תאז ."ךער םד
היבשוי רורא ורוא 'ה ךאלמ רמא זורמ ורוא" :ג"כ 'ה םיטפוש בותככ םימשה ןמ זורמ ללקתנ ןכלו
דעלג שבי לע רצש ינומעה שחנ דגנ לואש ימיב ןכו ."םירוביגב 'ה תרזעל 'ה תרזעל ואב אל יכ
ירחא אצוי ונניא רשא רמאל םיכאלמה דיב לארשי לובג לכב חלשיו" :'ז א"י 'א לאומשב בותכ
דימ לארשי תרזעו "דחא שיאכ ואציו םעה לע 'ה דחפ לפיו ורקבל השעי הכ לאומש רחאו לואש
אצי ,הווצמ תמחלמ לש הז סיסב לעש ימינפ ביוא ידימ םג אלא רז ביוא דימ קר דחוימ וניא רצ
תוטמתשה לע ושנעו וז הבוח סויג לע ורזגש ,העבגב שגלפ ימיב ןימינב ינב לע המחלמל םעה
'ה לא הלע אל רשאל התיה הלודגה העובשה יכ" :'ה א"כ םיטפושב בותככ תוומ שנוע הנממ
."תמוי תומ רמאל הפצמה

ץרא שוביכל המחלמ םהיניב הנומ וניאו ם"במרה תעדל הווצמ תמחלמ יגוס תשולש םה ולא
.ותטיש ןלהל ררבתתש ומכ לארשי

ם"במרה יפל לארשי ץרא שוביכ תמחלמ
הטיש הניה ,ם"במרה י"ע ,הווצמ תומחלמ יגוס ןיב ,לארשי ץרא לש השוביכ תמחלמ תללכה יא
השוביכו י"א לש הבושי תיעב לכל אלא ,הווצמ תמחלמל קר אל תעגונה ם"במרה לש תללוכ
,םירכנה ידימ ץראה תלואגו תיתובשיתה הזיחא י"ע ןהו המיחל י"ע ןה םיירשפאה םיעצמאה לכב
הבושיו י"א שוביכ םאה ,תיללכ איה הלאשה .ונרמאמ ךשמהב ראבתיש ומכ שובכ ןידכ םנידש
?אל וא תורודל הווצמ הניה

םג אלא הווצמ תומחלמ יגוס ןיבמ י"א שוביכ תמחלמ ם"במרה טימשה םיכלמ תוכלהב קר אל
הווצמכ י"א לש הבושיו השוביכ תווצמ תא תווצמה ג"ירת ןיב הנמ אל ם"במרה לש תווצמה רפסב
.תורודל תגהונה

יווצה תא ם"במרה הנמ תווצמה רפסב םג יכ םא
אוהו ןושארה הרז הדובע שרוש םהש ,םדבאלו ןענכ ץראב ובשיש םיממע העבש גורהל"
(ז"פק הווצמ ם"במרהל תווצמה רפס) "םמירחת םרחה" :הלעתי ורמא

,תווצמה ג"ירתמ תחא הניהו איה תינמנ הללגב אלו לארשי ץרא לש השוביכ וז הווצמ ללכב ןיאו
,ןענכ ץראב הפוקת התואב ובשיש םיממעה תעבש תדמשה איה תורודל תגהונה וז הווצמ יכ
ןיבו י"אב ןיב תורודלו ותעשל ונילע הלח םהב המיחלה תבוחו ,םאצמה םוקמ לכב םתולכו
םיממע ידימ תופוקתה לכב י"א לש השוביכל הרישי הקיז וז הווצמל ןיא לבא ,הל הצוחמ
עבקש ומכ םיממעה תעבש לש םרכז דבא רבכש הזה ןמזבו .הב ובשיתהש םירחא
םוקמ לכמ השעמל תמייוקמ וז הווצמ ןיאו ,'ד הכלה 'ה קרפ םיכלמ תוכלהב ם"במרה
,ל"נה תווצמה רפסב ומצעב ם"במרה תוכיראב רבדה ריבסהש ומכ תורודל איה תגהונ
:םש בותכש
,ודבא רבכ ןיממע העבשש רחא תורודל תגהונ הניאש הווצמ תאזש בשוח בושחי ילואו"
.תורודל גהונ וניאו ,תורודל גהונ גהנמ ןינע ןיבה אלש ימ ותוא בושחי םנמא הזו

:ורמואב ללכ הזב ןתונ ם"במרהו
גהונ וניא וב רמאי אל עודי ןמזב יולת הז היהיש יתלבמ ,ותילכת עיגהב םלשנש יווצה יכ
."אוהה רבדה תורשפא וב אצמיש רוד לכב גהונ אוה לבא ,תורודל

הווצמב ןכו "הווצמ תמחלמ םתמחלמו" ם"במרה בתכ המיחלהו הדמשהה תווצמ התואבו
"הווצמ תמחלמ איה וז המחלמו" בתכ ,קלמע ערז תתרכה ןינעב ח"פק הווצמ הירחאלש
.ללכ תרכזנ הניא י"א שוביכ לבא

שוביכה תרטמ אל י"א לש ןושארה שובכה ןמזב םג יכ ,ם"במרה לש וז הטישמ םידמל וניצמנ
תדמשה תווצמ אלא ,תווצמה ג"ירת ןיב תינמנ הניאו רחאמ ,הווצמ תמחלמל בשחתש המרג
הווצמה תמחלמ תעיבקל המרג רשא איה םיממעה 'ז םה םא ןהו יקלמעה אוה םא ןה ביואה
ףקותב אל לבא םיחטש לש םישוביכב תוולמ ויה ולא תומחלמ םג םנמא .תומחלמה ןתוא לע
.ם"במרה תעדל - הווצמ תומחלמ ויהו וכפה הז

דודו ןונ ןב עשוהי ,השמ ימיב י"א לש ןושארה השוביכ בשחנ ם"במרה תעדל םגש םנמא ןכתי
ונכמתסהב .ןהלש שוביכה תרטמ ףקותב םג הווצמ תומחלמ ויה םהיתומחלמו הרותה ןמ הווצמכ
"הב םתבשיו ץראה תא םתשרוהו" רמאנש ומכ י"א תא תשרל לארשי םעל םיימימשה םיווצה לע
תולג ירחא אלו תורודל תגהונ וז הווצמ ןיא לבא .ןלהל ם"במרה י"ע םייונמה תוארקמה רתי לכו
תווצמה ג"ירת ןיב התונמלמ ם"במרה ענמנ ןכלו ,דבלב ןושאר שובכב םא יכ וצראמ לארשי
דומלתב םג .תורודל תוגהונ ןניאש תווצמ תונמל ןיאש אוה םישרשה דחא יכ תורודל תוגוהנה
ימלשורי דומלתב ורמא ןכו .הבוח לכה ירבד שובכל עשוהי תמחלמ :ורמא 'ב ד"מ הטוס תכסמ
ריבסה ןכו .עשוהי תמחלמ וז הבוח תמחלמ ,דוד תמחלמ וז הווצמ תמחלמ 'ח קרפ יהלש הטוס
ץראה שוביכ תווצמ ןיאש ם"במרהל תווצמה רפס לע רתסא תלגמ רפס לעב ם"במרה תטיש
ןיבל עשוהי לש ןושארה שובכה ןיבש םייניבה תפוקתב תגהונ הניאו ,חישמה תומי דע תגהונ
תופוקתה לכב תוגהונ תויונמה תווצמה ג"ירת לכ ןכ ןיאש המ ,חישמה ךלמ לש ןורחאה שובכה
.םייניבה תפוקתב קספה הל שי ץראה שובכ תווצמו .קספה ןהל היה אלו תורודה לכבו

ן"במרה יפל לארשי ץרא שוביכ תמחלמ
"יעסמ" תשרפב הרותה לע ושוריפב ן"במרה לש ותטיש איה ם"במרה לע תקלוחה הטישה
הווצמבו ם"במרה םתוא חכשש תווצמ תרדס הנמ אוה יכ .ם"במרהל תווצמה רפס לע ויתוגשהבו
:ן"במרה עבק וז הרדסב 'ד
,בקעילו קחציל םהרבאל וניתובאל הלעתי ונל לאה ןתנ רשא ץראה תשרל וניוטצנש"
ץראה תא םתשרוהו" םהל ורמא אוהו ,הממשל וא תומואה ןמ ונתלוז דיב הנבזענ אלו
יתעבשנ רשא) ץראה תא םתלחנתהו התוא תשרל ץראה תא יתתנ םכל יכ הב םתבשיו
"(םכיתובאל
.הירצמו הילובגב הלוכ וזה הווצמב םהל התוא טרפו

תורודל תגהונה הרותה ןמ הווצמ הנשיש דומלתבו הרותב תורוקמ המכמ חיכומו ן"במרה ךלוהו
הניא וז הווצמו ךכל תיאבצ תורשפא תרצונ רשאכ ,רוד לכבו הפוקת לכב י"א תא שובכל
ארקמה ןמ איבמ ן"במרהו .תובשיתה י"ע םג םא יכ המחלמ שוביכ י"ע קרו ךא תמצמטצמ
תוכזב - "הב תבשיו תשריו" קוספה לע ירפסב םיאנתה שרדמ ןושלמו ."שר הלע" א"כ 'א םירבדב
תמחלמ ל"זח התוא ןירוקש אוה ץראה שובכ לש וז הווצמ ללגבש ן"במרה עבוקו .בשת שריתש
ן"במרהו .תורודל םג יכ ןושארה שובכה ימיבו ןונ ןב עשוהי ימיב ותעשל קר אל הרמאנו ,הווצמ
:רמואו ריבסמ
,םדבאל ווטצנש ןיממע 'ז תמחלמב הווצמה איה תאזה הווצמה יכ רמאתו שבתשת לאו"
ונמע םמחלהב םהה תומואה גורהל ונווטצנ ונאש ,ךכ רבדה ןיא ,םמירחת םרחה רמאנש
םתלוז דיב אלו םדיב חיננ אל ץראה לבא ,םיעודי םיאנתב םבזענו םילשנ םילשהל וצר םאו
ונא וניווטצנ ...םהל וכלהו ונינפמ םהה תומואה וחרב םא ןכו תורודה ןמ רודב תומואה ןמ
".וניטבש הב בישוהלו םירעה שובכלו ץראב אובל
:םש ן"במרה בתוכ ןכו
.שובכה איה וזה הווצמה יכ ןיבת שובכל עשוהי תמחלמ (ל"זח לש) םרמאמו
:ד"כ א"י םירבד לש קוספה ךמס לע קיסמ ףוסבלו
.תורודה לכב שוביכב וניווטצנ ירה - "היהי םכל וב םכילגר ףכ ךרדת רשא םוקמה לכ"

תווצמל ן"במרה םתוא ףקוז י"א תבישי תודוא הדגאבו דומלתב ל"ז ונימכח ונמש םיחבשה לכ
םא" :הזמ ותנקסמו ,הב תבשלו ץראה תשרל וניווטצנו רחאמ ץראה שוביכ לש וז השע
דומלתב עודיכ ,תולג ןמזב וליפאו ונממ דחא לכ בייחתמ תורודל השע תווצמ איה ןכ
."הברה תומוקמב

תעדל :הנממ דומלל שי ,ן"במרהו ם"במרה ןיבש וזה תקולחמה ךבסב ןאכ סנכהל ילבמ
תליחתב ונינמש םתוא ,תורודל םיגהונה הווצמ תומחלמ יגוס השולש קר םנשי ם"במרה
תמחלמ םהו הלאמ םיגוס ינש יכ םא .ה"כת הווצמב ךוניחה רפס לעב רבוס ןכו ונרמאמ
.םלועה ןמ םדבא ללגב הזה ןמזב רתוי תגהונ הניא םיממעה תעבש תמחלמו קלמע
םינושארה תשולש לע תפסוותמו רחאמ הווצמ תומחלמ יגוס העברא םנשי ן"במרה תעדל
ןמ הווצמ ןהש הב בשיתהלו זחאהל י"א לש השובכל לארשי תמחלמ םג ם"במרה לש
הלוקשו תורודל איה הווצמ תמחלמ וז המחלמו הב התבשיו התשריו רמאנש ,הרותה
:בר יבד ירפסב רומאכ ,הרותבש תווצמה לכ דגנכ ן"במרה תעדל איה
ויהש ןתנ 'רו עשוהי 'ר יחא ןב היננח 'רו שרח ןב איתמ 'רו אריתב ןב הדוהי 'רב השעמ
וערקו ןהיתועמד וגלז םהיניע תא ופקזו י"א תא ורכזו איטלפל ועיגהו ץראל הצוח ןיאצוי
תבישי ורמאו - "תושעל תרמשו ...הב התבשיו התשריו" הזה ארקמה וארקו םהידגב
.תווצמה לכ דגנכ הלוקש לארשי ץרא

תושר תמחלמל הווצמ תמחלמ ןיב םינידה יקולח
ישרדמבו דומלתב םה םיבר ,תושר תמחלמל הווצמ תמחלמ ןיבש תוכלההו םינידה יקוליח
תויהל ,יתוכלמה וצה לח םהילע םילייחה םתוא ,המצע המחלמה תורעס תעב יכ םאו ,םיאנתה
תעב ומכ המחלמה תחלצה ןעמל שפנ תוריסמו הברקה לע םה םיווצמ ,המחלמה ישפות ןיב
םחלהל המחלמ ירשקב דמועה דיחי לכ לע תלטומה הבוחלו תוירחאל ינוש ןיאו ,הווצמ תמחלמ
הווצמו ,הרותה ןמ איה וז הבוח .הווצמ תמחלמב ןיבו תושרה תמחלמב ןיב ארומו תח אלל
םוקמ לכמ .םירבדה ךשמהב ראבתיש ומכ ,ךכב ךרוצ שי םא ,ןוחצנה תגשה ןעמל גרהיל
סויגה ינידב ןה םיאטבתמה ,וללה תומחלמב יגוס ינש ןיב בר ינושו תוכלה ילדבה םימייק
.המצע המחלמה תוכלהב ןהו ,המחלמה תארקל ךרענה אבצה לש ןוגראהו

תעגונה איה ,תושרה תמחלמל הווצמ תמחלמ ןיב הלידבמה ,הנשמב העובקה הנושארה הכלהה
ןירדהנס תכסמב ונינש ןכש .היתובקעב אבה םורחה סויגלו המחלמה תזרכהל תיתוכלמה תוכמסל
תמחלמבש עמשמ .דחאו םיעבש לש ןיד תיב יפ לע אלא תושרה תמחלמל ןיאיצומ ןיאו :'ה 'מ א"פ
הווצמ תמחלמ :'ב 'ה קרפ םיכלמ תוכלהב ם"במרה קספ ןכו .ןירדהנסה תושר ךירצ וניא הווצמ
תמחלמ לבא .תאצל םעה הפוכו תע לכב ומצעמ אצוי אלא ,ןיד תיב תושר הב לוטיל ךירצ וניא
.דחאו םיעבש לש ןיד תיב יפ לע אלא הב םעה איצומ וניא תושרה

:אבצו המחלמ תוכלהב ם"במרה לש ולא וירבדמ םידמל ונא תוכלה יפוג השולש

.ךלמה ונה תושר תמחלמב ןיבו הווצמ תמחלמב ןיב המחלמ תזרכהל הנוילעה תוכמסה
ןוטלש לע תססובמ הנידמב רטשמה תרוצש וא ,תירקמ התביסש ןיב לארשיב ךלמ ןיא רשאכו
וז תוכמס תרבוע ,הרותה יפ לע תרכומה ,תרחא הרוצ לכ וא ,םעה ןוטלש ,טפוש ,אישנ לש
.םירבדה תאצרה ךשמהב ראבתיש ומכ ,הרותה יקוח יפ לע טלושה ףוגל

לכ בייחמ ויווצש ךלמה לש יתוכלמה וצה תאצוהמ תעבונ ,לארשימ שיא לכ לע סויגה תבוח
עשוהי רפסב רומאכ ,ךלמה לש ויפ תא תורמהל אל הרותה לש רוסיאה ףקותב ,לארשימ שיא
דמיל ןכו ."תמוי ונווצת רשא לכל ךירבד תא עמשי אלו ךיפ תא הרמי רשא שיא לכ" :ח"י 'א
:'ח הכלה 'ג קרפ םיכלמ תוכלהב ם"במרה
ךליש םעה ראשמ דחא לע רזג וליפא ,וגרהל תושר ךלמל שי לארשי ךלמב דרומה לכ
רמאנש ,גרהי וגרהל הצר םאו התימ בייח אציו ותיבמ אצי אלש וא ,ךלה אלו ינולפ םוקמל
."ךיפ תא הרמי רשא שיא לכ"

הרותה ול הקינעהש תוכמסהו ,סייגתהלו דקפתהל םעל ךלמה תדוקפ לש תוכמסה רוקמ והז
לש וא ,לארשיב ךלמה לש םיירקיעה וידיקפת ינש תא הרותה העבק רבכ יכ ,ודיקפת ףקותב
ןיאש :בתכש ,םיכלמ תוכלהב 'ד קרפ ףוסב ם"במרה ןושלכ ,קוחה יפל םקה רחא ןוטלש לכ
םחלנו ונינפל אציו ונכלמ ונטפשו" רמאנש ,תומחלמו טפשמ תושעל אלא הליחת ךלמ םיכילממ
תוכמס ול הקנעוה ,לארשי תומחלמ תא םחלהל וז ותבוח ףקותבו .('כ 'א לאומש) "וניתומחלמ תא
ףוסבל זירכמה ינידמה ףוגה יכ ,תעקופ וז ותוכמס ןיא תושרה תמחלמב םג .םעה לכ לע סויגה
לע םדקומ רושיא לבקל בייחש אלא ,ךלמה וניה ,םעה סייגתמ ויווצ ףקותבשו ,המחלמה תא
תא ליעפמה אוה ךלמה ,ןירדהנסה לש רושיאה לבקתנש רחאלו .ןירדהנסה םעטמ וז הזרכה
.המחלמה תזרכהלו םעה סויגל ויתויוכמסו וחוכ

רושיאל הקוקז הניא הווצמ תמחלמ ,תושר תמחלמל הווצמ תמחלמ ןיב ינורקעה לדבהה
סייגמה אוה ,תיתוכלמ תוכמסב לעופה ןוטלשה וא ךלמה אלא ,םעה תצלמהל וא ןירדהנסה
תטלחהל קוקז אוה ,תושרה תמחלמב לבא .תאצל םעה הפוכו המחלמ זירכמ ,אבצה תא
תוירקיעה היתויוכמס יתשב העיפומ ןירדהנסהו רחאמ ,םדקומה הרושיאלו ןירדהנסה
לכל הארוה תאצוי םהמו ,היקוחו הרותה תא שרפלו תורוהל הנוילעה תינרותה תוכמסכ .1
.לארשי
,םעה לש ורושיא ןועט הרותה יקוח יפ לע רשא טפשמו ןיד לכ יכ ,םעה לש ותעד תגציימכ .2
תווחו ,ורבד תאשונכו םעה לש וגיצנכ העיפומה איהו ,הז דיקפת תאלממה איה ןירדהנסה
.הנידמהו םעה תא תבייחמ אשונב התעד

תושרו הווצמ תמחלמב ןוימו רורחש
הנשמב היונשה איה ,תושרה תמחלמל הווצמ תמחלמ ןיב הלידבמה הינשה תינורקעה הכלהה
,םילכה לע םיבשוילו המיחלה ישנאל םילייחה ןוימו סויגה ןמ םירורחשל תעגונה ,'ז 'ח קרפ הטוס
הרותב םיבותכה םיישיאה םינותנה םתוא לכ יכ תעבוק הנשמה .םינושה םיתורשה ילייח םהש
הליע םישמשמה ('ה ד"כ םירבד) "אצת יכ" תשרפבו (ח-ה 'כ םירבד) ,"םיטפוש" תשרפב
,תושרה תמחלמב אלא הפי םחוכ ןיא ,המחלמל האיציה תבוחמ וא ,ללכב אבצה ןמ רורחשל
.התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפא ןאיצוי לכה הווצמ תמחלמב לבא

,המחלמה יכרעמ םירזוחה הלא לכ תא הנמש רחאל ,'ד 'ז קרפ םיכלמ תוכלהב ם"במרה םג
:בתכ ,הרותה יקוח י"פע סויגמ ירמגל םירוטפה וא ,המחלמה חושמ ןהכ תזרכהב
לבא תושרה תמחלמב המחלמה יכרועמ ולא םישנא ןיריזחמש םירומא םירבד המב
.התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפאו ןאיצוי לכה הווצמ תמחלמב

הווצמב ךוניחה רפס לעב התוא איבה ןכו ,םינושארה לכ י"ע תלבוקמו העובק תאזה הכלהה
שרודה ,צ"ק ןמיס ,"םיטפוש" תשרפ "ירפס"ב הארנכ אוה הרותב הז לדבהל רוקמה .ו"כתת
תמחלמב - "ךיביוא לע המחלמל אצת יכ" :המחלמ חושמ ןהכ תשרפ תלחתב ארקמה תא
תמחלמב םאו ,תאצל הצרת רשאכ ועמשמש ,"אצת יכ" ןושל שרודו .רבדמ בותכה תושרה
השרפ ףוסב "ירפס"ה םייסמ וז השרד ךמס לעו .םישרפמה ושריפ ןכו .תאצל ךתבוחמ הווצמ
,'וכו ןיאצוי לכה הווצמ תמחלמב לבא תושרה תמחלמב םירומא םירבד המב - ח"צק ןמיסב וז
.ל"נה הנשמב ומכ

לארשי ךלמ אשעב תמחלמב דוד תיב יכלמ תפוקתב הלעפוה ,הנשמה לש וז חורב הכלה
ךלמהו" :ו"ט 'א םיכלמב בותככ םילשורי ביבס המרה תא אשעב הנב רשאכ הדוהי ךלמ אסאו
ןיא" :אוה דומלתה לשו םישרפמה לכ לש ןוכנה שוריפהו ."יקנ ןיא הדוהי לכ תא עימשה אסא
."תחא הנש ותיבל היהי יקנ" 'ב ד"כ םירבד וב רמאנש ,התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח וליפא - "יקנ
חושמ ןהכ תזרכהב םירכזנה תושרה תמחלמב הרותה יפל םירוטפה לכ תא סויגב בייחש רמולכ
ךלמה דגנ ולש תוננוגתהה תמחלמ תא רידגה ךלמה אסאש םושמ יאדוב איה הבסהו .המחלמה
ונרכזהש ומכ ,לארשי רצב םג אוה רבודמהש ,רצ דימ לארשי תרזעכו ,הווצמ תמחלמכ ,אשעב
.וז הבוחמ יקנ ןיאו ,סויגב םלוכ ובייחתנ ןכל ,רמאמה תליחתב

דומלתה תעדלש םושמ ,ךלמה אסא ךכ לע שנענש םיאצומ ונא ,'א 'י הטוס ילבב דומלתב םנמא
ףוס הטוסב ימלשורי דומלתה לבא ,הווצמ תמחלמ םמצע ןיבל םידוהי ןיבש וז המחלמ התיה אל
ךכמ הארנ .תושרה תמחלמב םירוטפה לכ לע הווצמ תמחלמב סויגה תבוח םשמ דמול ,'ח קרפ
תושרה תמחלמ ןיבל הווצמ תמחלמ ןיב וז הנחבהש רורב םינפ לכ לע .ילבבה לע קלוח אוהש
.םהיתומחלמב הלעפוהו ,דוד תיב יכלמ תפוקתב העודי התיה

'ג 'א םיאנומשח רפסב שרופמה בותכה תא ,תאז תלבוקמ הכלה יפל ןיבהל השק תאז תמועל
:רפוסמ םש ,סואמעב סאיגרוג דגנ יבכמה הדוהי תמחלמב

אלו השא שריא וא ,וכנח אלו שדח תיב הנב רשא שיאה ימ :רמאל הנחמב לוק רבעיו"
רפסב בותככ ותיבל בושיו ךלי ובבל ךריי רשא שיא וא ,ולליח אלו םרכ עטנ וא ,החקל
."'ה תרות

ולא ויה יכ ,תועדה לכל הווצמ תומחלמכ תורדגומ ויה םיאנומשחה תומחלמש רורבו עודי
הלאשה אופיא תלאשנ .םינוויה וירצ דימ ושפנו ,ותרות ,לארשי תרזעו תוננוגתה תומחלמ
ריזחהלו ,םתרות רפהלו םתולכל םהילע ואבש ,םינוויה דגנ ומחלב יבכמה הדוהי זירכה עודמ
ורדחמ ןתח וליפא ,םיאצוי לכה הווצמ תמחלמב ירהו ,המחלמה יכרועמ םירוטפה ולא לכ תא
םיאנומשחב הילע בותכש ,וזמ רתוי םעה תנגהל הווצמ תמחלמ ךל ןיאו .התפוחמ הלכו
םכיביואב םחלהל ליח ינבל ויהו רחמל וסנכתה - ונתולכל ונילע ומק םלוכ םימעה לכ"
."ונשדק דבאלו ונתירכהל וצבקתה רשא
תודוסי תא םייללכ םיווקב עובקל אלא ונאב אלו ,הז רורבל המיאתמה תרגסמה ןאכ ןיא םלוא
יתמסרפש ףיקמ רמאמב ל"נה םיאנומשחה רפסב בותכה תא ונרבסה רבכו ,הז אשונב הכלהה
.ןודינב

רמאמה ךשמה            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא