הכלהה רואל הנחמב ןימוחת

ןרוג המלש ברה

ה"פ םיינחמ


:רמאמה ןכות
הינח ןמזב םג וא שממ המחלמ תעב הנחמב ורטפש םירבד 'דב רוטפה גהונ יתמ
יאבצ הנחמל דחוימ רתיה םא יכ ,וב ועגנ םתס הנכס םושמ ואל הנחמ לע ולקהש המ
המחלמל אצויה       
?חישמה תומיל אתכלה אוהש וא ונימיב םג הז רתיה גהונ םאה
ללכ תעדל הזה ןמזב םג םיגהונ הפקתהבו הנגהב המחלמו הנחמ לש םינידה לכ
םינושארה       
הנחמב ןימוחת לש רתיהה ירבדב תונושה תוטישהו תועדה רוריב
ןירוטפ הנחמ ךכיפלו םירפוס ירבדמ אלא הרות ירבדמ םניא ןימוחת לכש א"בשרה תערכה
תואסרפ 'ג לש וליפאו ןימוחת יבוריע ברעלמ וליפא       
הנחמב ורטפש םירבדה תעברא םהל וריתה אלש בושי ןידכ וניד עובק יסיסב הנחמ
הנחמ ןידכ וניד םילייח הרשעמ תוחפ אל וב שיש םיטלשמ יבשוי ןיד

רידגמו הז רוטפב ןד הז רמאמ .תורצח בוריע ברעלמ רוטפ הנחמ ארמגה יפ לע :ריצקת
.לח רוטפה םירקמ הזיאבו הנחמ והמ

בוריע ,תבש ,אבצ ,תבש םוחת :חתפמ תולימ


דוסי תייעב דימת התווה גחבו תבשב אבצ תונחמב םינכושה םילייחל םוחתל ץוחמ הכילהה תייעב
םירחא םיניד ירקיע המכ םייולת הנורתפבש רחאמ תונושה תומודקה תופוקתב םג לארשי ילייחל
ךרוצל םירויסב וא המיחל ךרוצל הכילהב ןבומכ וניא רבודמה .אבצה ישנאל ינויח ןפואב םיעגונה
,ןימוחת רוסיא קר אל וריתהש גילפד ןאמ תיל ז"ע .וינקתמו אבצה לש וא תולובגה לש ינוחטב
דחוימ רתיה םושמ אלא שפנ חוקיפ לש ששח םושמ אלו תבשב תורחא תוכאלמ ינימ לכ אלא
תגשהב ךורכש המ לכו תבשב םחלהל הרותה הריתה תושרה תמחלמב וליפאו המיחל תווצמ לש
בותכה תושרה תמחלמב וליפא ('כ םירבד) "התדר דע" ןקזה יאמש שרדש ומכ ,ביואה לע ןוחצנה
ףוס א"פ תבש ,ימלשוריבו 'א ט"י ףד תבש 'סמבו ד"ר 'יס 'י םיטפוש ירפסב ונאצמש ומכ תבשב
עשוהיב רבדמ "ישאר זועמ םירפא" ד"י 'פ הבר רבדמבו ש"יע ה"לה ב"פ ק"ומ ימלשוריבו ח"לה
תא ושבכש םוי ותוא תבש םוי היהש יפלו .'וכו תבשב המחלמ השע אוהו םירפא טבשמ היהש
ךאיה םדא ךל רמאי םא ףוסבל םש בותכש המ ע"צו) .'וכו 'הל שדק וחירי תא םירחה ןכל וחירי
המחלמ ירהו .'וגו עשוהי לא 'ה רמאיו רמאנש השע ה"בקה יפ לע ול רומא תבשה תא עשוהי ללח
ירבד םיהומת רתויבו ק"ומבו תבשב ל"נה ימלשוריה ירבד םישק ןכ ומכו התדר תעמ תבש החוד
םירבדהו ,תבשב םחל אל עשוהיש בותכש ,ישילש רמאמ "תועדו תונומא" רפסב ןואג הידעס 'ר
.המחלמ םשל אלש הכילהב ןודל שי אלא (רחא רמאמב ונלצא םיראובמ םיכורא

ןמזב םג וא שממ המחלמ תעב הנחמב ורטפש םירבד 'דב רוטפה גהונ יתמ
הינח
םירוטפש הז םג הנמנ הנחמב ורטפש םירבדה תעברא ןיב ןיבוריעד 'א קרפ ףוס הנשמב הנהו
;'מגב הז לע ורמאו .ברעלמ
אייח 'ר אנתד ןיבייח ןימוחת יבוריע לבא תוריצח יבוריע הלא ושעי אל יאני 'ר יבד 'ר רמא
הרות רבד ןימוחת יבוריע לע ןיקול
ימלשוריב אוה ןכו
.ןה הרות רבד ןימוחת יבוריעב לבא תורצח יבוריעב ,רמתאד אדה :רמא ישא-רב אייח בר
ג"י 'לה םיכלמ 'להמ ו"פב ם"במרה קספ ןכו
אוהו הכוסל הכוסמו להאל להאמ ןילטלטמ אלא הנחמב תורצח יבוריע ברעלמ ןירוטפ ןכו"
םשכו :'וכו דיחיה תושר היהתש ידכ םיחפט הרשע הובג הציחמ הנחמה לכ ופיקיש
."ןתרזחב ןירוטפ ךכ ןתכילהב ולא לכמ ןירוטפש

תמחלמל אצויה הז הנחמש שרופמ ימלשוריבו 'מגב אתיירבבו ב"פ ןיבוריעב אתפסותב הנהו
םחלהל אצויה הנחמל םימכח םהל וריתהש ןתנוהי 'ר בתכ ןכו הנשמה לע י"שר 'יפ ןכו תושרה
לש הנחמב ורטפ םירבד 'ב ח"כק 'יס ז"וא בותכ ןכו הווצמ תמחלמל ש"כו תושר תמחלמל 'יפא
.המחלמ

תעברא לכמ הנחמב םורטפ אלש ,רורב ימלשוריו ילבב ןיבוריעב איגוסה לכמו הנשמה ירבדמו
תוינשמה שוריפב ם"במרה בתכש ומכ המחלמב םידורטש םושמ םהילע לקהל ידכ אלא םירבדה
ןיבוריעב ולש
םהילע ןיליקמ ונאו הווצמ תמחלמל ש"כו תושרה תמחלמל וליפא ןאכב רכזנה הנחמה הזו"
."םיביואה תוצרא שובכב ןיקסעתמ םהש יפל

תוכלהב ם"במרה םלוא ,ןניקסע המחלמ תעשבו המחלמל אצויה הנחמבש הרואכל עמשמ ונושלמ
ןיבוריע 'להמ א"פב מ"הרהש אלא המחלמל אצויה הנחמב רבודמהש ללכ ריכזמ וניא ל"נה םיכלמ
,םיבר םימי םינוח םהשכו המחלמל ךלוהה הנחמב" םיכלמ 'להב ם"במרה ירבד תא שרפמ ג"לה
'להב ם"במרה ירבדב הריתסה תא ץרתל ידכב ןכ בתכו ."םהל וליקה ןכ ינפמו םחלהל םינוח
אלו םיכלמ 'להב ם"במרה טימשה המל ,ןכ רבדה היה וליא םלוא ,םיכלמ 'להב וירבדמ ןיבוריע
אוה הנחמ םתסש חרכהה ןמ הז ןיא וירבד יפל ירהו המחלמל אצויה הנחמב קסועש ריכזה
,רבודמ המחלמל אצויב אלו הנחמב ם"במרה קסוע םש םג ןיבוריע 'להבש רחאמ המחלמל אצויה
לע םיקלוחה םינושארה רתי תעדלש בתכ ןיבוריע 'להב ומצעב מ"ומהו .רחא רמאמב ונררב ןכו
רמאנש הרשע וב שיש לכ ארקנ הנחמש בתכש המחלמל אציש הנחמו םיכירצ אל ם"במרה
,המחלמל אצוי הנחמ אקוד ובתכ אלו .הרייש - ןכמ תוחפ .'וכו םיקולא הנחמכ לודג הנחמל דע
האשעו .ל"נה מ"מ דיגמה ם"במרה ירבדב ןיבה א"כ ק"ס ח"נק 'יס ח"ואל ורואבב א"רגה ןכו
תעדלו המחלמל אצויה הנחמ אקוד ןתנוהי 'רהו ם"במרה תעדלש םינושארה ןיב תקולחמ
א"בשרה תעדו .םירוטפ המחלמל אצוי וניאש םג המחלמל אצויב וריכזה אלש א"בשרהו ן"במרה
לע שרופמ בתכ ירהש ןתנוהי 'רה תעדכ המחלמ ןינעל ותעדש רורב ם"במרה לע קלוחש פ"עא
םגש איה א"בשרה תעד םלוא ."תושרה תמחלמל לארשי ץראב תאצויה הנחמב 'יפ" הנשמה
םלוא .ל"נכ קלחל מ"מה תעדל םיכסה אלו וילע ונממ השקהש רחאמ הזב קלחמ וניא ם"במרה
ומכ הזה ןמזב םיחיכש םניאש םושמ הנחמב ורטפש םירבדה רתי לכ תא טימשהש פ"עא רוטה
והימו ,בתכה הכלהה תא איבה םידי תליטנ ןינעל ח"נק ןמיס ח"הואב ירה םירשפמה ובתכש
ורטפ אלש םינושארה תעדכ רבוסש עמשמו .םינושאר י"טנמ םירוטפ המחלמל םיכלוהה הנחמב
ןיאש רחאמ הזכ הנחמ לש הזה ןמזב תויורשפאה וראבתי ןלהלו המחלמל ךלוהה הנחמב אלא
.ונמזב תוגהונ ןניאשכ תוכלה איבמ רוטה

הנחמל דחוימ רתיה םא יכ ,וב ועגנ םתס הנכס םושמ ואל הנחמ לע ולקהש המ
המחלמל אצויה יאבצ
הנווכה ןיא המחלמל םיאצויל אלא ורטפ אלש םירבוסה םינושארה תעדל םגש היאר איבהל שיו
תועשב וא ןיידע םימחלנ םניאש ףא .םחלהל תנמ לע םש םינוחש לכ אלא שממ המחלמ תעשב
תוריצח יבוריע אלא ונש אל ל"נה יאני 'ר יבד שוריפב ןתנוהי 'ר בתכ ירהש םירוטפ םה הגופה
'וכו םימכח םוכירצה ןימוחת יבוריעב לבא 'וכו
."ודגנל ןיאצוי םיביואה ןיאו םימחלנ ןיאש דועב םוחתל ץוח תאצל ריתהל םהל ךירצ המד"
םירבד העבראה רתימ םורטפ כ"פעאו .םדגנ אצוי ביואה ןיאו םימחלנ ןיאשכ רבודמהש עמשמ
'מגה תיגוס םע וירבד תא בשייל תצק ע"צו) .הזב םהל ךרוצ ןיאש רחאמ ןימוחת יבוריעמ אלו
םירבד העבראמ םורטפו םהילע וליקה המיחל ידיקפת וידיקפתש הנחמש ירה (יאני 'ר יבדב
.ללכ םימחלנ םניאש העשב םג

תורבדמ יכלוה ןכ לע הז םוקמב בתכ אלא ל"נכ הנחמ ריכזה אל בוריע ןינעל ז"סש 'יסב רוטהו
רוטה ירבד תא שרפמש י"בהמ עמשמו םהילע רימחהל וצר אלש תוריצח בוריעמ םירוטפ
החד רבכו .רוטפל םהב ועגנ הרייש רוטפ םעטמש ימלשוריה תעדל ןיבוריע 'להב ם"במרהכ
הנחמ לש רוטפה ע"ושה ריכזה אל םש םגש א"כ ק"ס ח"נק 'יסב ורואבב וירבד תא א"רגה
תוירבדמ יכלוה םייח תוחראה יפל ע"ושה בתכ הז םוקמבש אלא ואיבה רוטהש תורמל י"טנמ
הנכס םוקמב י"טנ ןינעל ע"שהו ןיבוריע ןינעל רוטה תעדש א"רגה בתכו ,הנכס תומוקמב וא
י"בכ אלד תוריצח יבוריעמ ןירוטפ תורבדמ םיכלוה ו"סש 'יס רוטה בתכש הזו ימד המחלמב
'יסב רוטה לע השירפה לעב בתכ ןכו תורבדמ בתכש הזו ש"ע הרייש אקוד שרפל םש קחדנש
ולאד םושמ םחלהל אצויכ םניד תורבדמ יכלוהד ל"סד םושמ רבדמ יכלוה טקנ רוטהש ,ז"סש
המחלמ יאצוי בתכ אלו םהילע ורימחה אלו בוריעב קסעתהלו תוהשל יאנפ םהל ןיאו םידורט ולאו
םלוא .ןוכנ וניאו י"בה תעדל םג ןכ שרפל השירפה קחדנש אלא .הזה ןמזב יחיכש אלד םושמ
םה םיניד ינש אלא ,הנכסו רבדמ לע הנחממ דמול וניאש עמשמ ונינפלש םייח תוחרוא רפסמ
.הנחמל םריבעה רוטהו םידרפנ תומוקממ

המחלמ תעשב ואל המחלמל םיאצוי תויהל הנחמב וכירצהש ולא תעדל םגש עמשמ ל"נהמ פ"כע
יכ ףא ,םירבדה ולאמ םורטפ המחלמ תארקל םינמאתמו הדשב םיבשויש לכ אלא ןניקסע שממ
הנכס םושמ ואל ,הנחמ לע ולקהש המש רורב שממ המחלמ תעשל הנכסו רבדמ תוושהל ןכתי
וליפא וא ותעיסו ןתנוהי 'ר תעדל המחלמל אצויה יאבצ הנחמל דחוימ ,רתיה םא יכ ,וב ועגנ םתס
אתפסותבש פ"עאו .ל"נה א"רגה 'כש ומכ .ן"במרהו א"בשרה תעדל המחלמל אצוי וניאשל
תטיש לע הזמ השק הרואכלו תושרה תמחלמל אצויה הנחמ רכזנ ימלשוריבו ילבב אתיירבבו
םג ה"ה תושרה תמחלמב םג םורטפש רחאמ םתעדלש וא רמול שיש אלא ,ותעיסו א"בשרה
המחלמל אצוי וריכזה םירבדה לכב אלש עמשמ ב"פ אתפסותהמש וא המחלמל םיאצוי םניאשכ
לזג ןינעל ןכ ירחא קר .המחלמל םיאצויל ללכ רכזנ אלו הנחמב בוריעמ רוטפה רכזנ םדוקמ ירהש
עמשמ ימלשוריבשו ילבבבש אתיירבב אתיא ןכו תושרה תמחלמל אצויה הנחמ בותכ םישבי םיצע
.הנחמב ורטפש םירבדה לכל יאנת הז ןיאש

סיסבב ינוחטב ךרוצל הדשב הנוחש וילע רבודמה הנחמהש ,רורב רומאה לכ ףא לע םלוא
ןירוטפ ןתכילהבש םשכ ןיבוריעד ק"פ ףוסב ימלשוריב ורמא ירהש הכרעמה תודש תארקל ימדק
לצא קוספה ןמ הדמל ןיבורעב יסוי 'רו ;םירבד העבראמ ןירוטפ םתרזחב ךכ םירבד העבראמ
ירה .ןיאנושה ינפמ ?הריפצב ןירזוח ןה המלו "דעלגה רהמ רופציו בושי - דרחו ארי ימ" ןועדג
הנשמה הרבד וז ךרדה לעו םינייוזמ הנממ ןירזוחו הכרעמל םיאנושה תארקל ואצישכ רבודמהש
ידכ הזב ןיא םלוא ןניקסע המחלמל םיאצויבש םינושארה תטישל היאר ןאכמו םירבד 'דמ םורטפש
אל םהש םהילע דיעה א"רגהש ן"במרהו א"בשרהכ םלוע תובא .םירחא םינושאר תוטיש תוחדל
.המחלמל אצוי תויהל הנחמל וכירצה

?חישמה תומיל אתכלה אוהש וא ונימיב םג הז רתיה גהונ םאה
דוסי ונל שי .המחלמל םיכלוהה הנחמל י"טנמ רוטפה תא ריכזהש ח"נק 'יסב ל"נה רוטהמ הנהו
רוטהמש הנשמה לש הנחמ יניד םילח ונלש אבצ תונחמ לע םגש ונא וננמזל רתויב בושח דסומ
םוקמ לכבו ,ויביוא ןיבל לארשי אבצ ןיב המחלמ ץורפתש תורשפא הנשי הזה ןמזב םגש רורב
חישמה תאיבב יולת רבדה ןיאו ,הנחמב ורטפש םירבדה לכ ןינעל וילע הנחמ ןיד הזכ חכ ןוכשיש
םיגהונ םניאש םירבדה רתי לכ איבמ וניאש ומכו הכלהל ואיבמ רוטה היה אל ןכ אלוליאש ונקדצ
'ד הנשמה תא ןיבוריע 'סמב ף"ירה איבהש הממ חכומ ןכו .חישמה תומיל וגהנישו הזה ןמזב
.תערכמ היאר וזו הזה ןמזב גהונ הנחמ ןידש ירה ,הילע 'מגה תיגוסו .הנחמב ורטפש םירבד
,םנמזב םיגהונ ויה אלש םושמ םהיקספב אבצו המחלמ יניד ואיבה רוטה אלו ף"ירה אלש י"פעאו
ט"מר 'יס ח"ואב רוטהו תבשד א"פב ש"ארה ף"ירהש םיאור ונא ,תאז לכב ,אבצ ונל היה אלש
קלחמ רוטהו 'וכו תבשה םדוק םימי 'גמ תוחפ םירכנ לש תורייע לע ןירצ ןיאש הכלהה תא ואיבה
הז לכש אלמלא .תבשב וליפא ןיליחתמ הווצמ תמחלמבד תושרה תמחלמל הוצמ תמחלמ ןיב
.הזה ןמזב גהונ

תעדל הזה ןמזב םג םיגהונ הפקתהבו הנגהב המחלמו הנחמ לש םינידה לכ
םינושארה ללכ
אקפנד םושמ אלא הז ןידל רוטה בתכ אלד ל"נה ט"מר 'יסב ח"בה ירבדכ רמול רבתסמ אלו
:ובתכב תרחא ח"בה ץרתמ ףוסבלו ,הזב אצויכו תורבדמל שרפל הנימ
םדבל לארשי ונייה תורייעה לע םחלהל אנדיאה םיכלוה לארשי ןיאד ג"עאד שרפל שי דוע"
וליפא י"אה םע םהילע ךליל רתומ לארשיו םידוהי םניאו ובשנש ןוגכ הוצמ תמחלמל ןכו
"םהיחא תא ליצהל איה הוצמ תמחלמד תבשב
השירפב אבוה י"בה ץורית םגו .רוטהמ אלו ף"ירה ןמ ןכ עמשמ אלו תעדה לע לבקתמ אל
ןיחלוש ןיאד הררג בגא הזה ןמזב גהונ וניאש ג"עא הז ןיד בתכ וניברש רוטה לע בתכש
איבה ף"ירה ירהש ,ומלוהל רשפא יא ,הז ןיד אנתימ והיידהבד הניפסב ןיגילפמ ןיאו תורגא
איבה רוטה ןכו תבש לש איגוסב םניאש םירחא תומוקממ םג הז ןינעב םינידה יקולח לכ תא
לש הלאה םינידה לכש אלא ,אררג בגא הז ןיאש יאדובו הז ןינעב ימלשוריה תיגוס תא םג
אלד אלא ,םינושארה ללכ תעדל הזה ןמזב םג םיגהונ הפקתהבו הנגהב המחלמו הנחמ
.ולא תוכלהב םיקסופה ורצק ןכל ו"סש 'יס ח"ואב השירפה לעב בתכש ומכ הזה ןמזב יחיכש

המחלמב םיביואהמ דחפל אלש ה"כקת הוצמבש ,הז ןינעב הארנכ קלחמ ךוניחה רפס לעב םלוא
ז"כקת הוצמב בתכ ןכו .ותמדא לע לארשיש ןמזב םחלהל םהל יכ םירכזב וז הוצמ תגהונו בתכ
םהש םירכזב ותמדא לע לארשיש ןמזב םירכזב וז הווצמ תגהונו םולשל המחלמה םדוק תורקל
תעשב ןהכ חושמל ו"כקת הווצמב םלוא .רוביצה לע תולטומה תווצמה ןמ איהו המחלמל םייוארה
תונושארה תווצמה יתשש עמשמ הבושיב י"אש ןמזב םירכזב וז הווצמ תגהונו בתכ המחלמה
ןיידע ןיאשכ םג י"אב םיבשוי הל הצוחמ םחלהל הנממ ואציש וא י"אב םימחלנ לארשישכ תוגהונ
תגהונ הכותמ וא י"אב םימחלנ לארשישכ ןמז לכב ןכלו .ותגשה לע םימחלנ אלא ונידיב ןוטלשה
הבושיב 'פה והזש וננוטלש תחת רבכ י"אשכ קר תגהונ המחלמ חושמ ןהכ תוצמ םלוא וז הוצמ
,לארשימ ךלמ ונילע תונמל ז"צת הוצמב הארו ד"קת ג"קת ט"צת ח"צת הווצמ י"ע ךוניחב מ"כב
ץראל םתסינכב לארשי ווטצנ תווצמ 'ג 'שמכו םתמדא לע לארשיש ןמזב תגהונו :ןושלה טקנש
.ץראל םתסינכב היה הזש ומכ ץראה לע ןוטלשה תגשה ינפל םג הגהונ וז הווצמ םגש הארנו .'וכו
סחנפש דועו ,ךוניחב תווצמ המכ דועב הזכ ע"צו ןכ ירחא אלא ךלמה הנמתנ אל םש םג םלוא
הטוסב בותכש ומכ י"א לע ןוטלשה תסיפת ינפלו םצראל לארשי תסינכ ינפל חושמ ןהכל הנמתנ
י"שרו ,הז לכ ורכזנ אל ז"נק 'יס תוטמ 'פ ירפסב םלוא .ו"פ םש אתפסותבו 'א ג"מ ףד ילבב
'מגהו אתפסותה לש ינשהו ירפסה לש דחא דחי םג םישוריפה ינש איבה שמוחל ושוריפב
.הז םג בשייל שי םלוא

ןמזב ןכתי ךיאו ,ןניקסע תושרה תמחלמל אצויה הנחמבש שרופמ ירה ןיבוריעב אתיירבב הנהו
א"פ ןירדהנס הנשמב אתיאדכ א"ע לש ד"יב י"פע אלא תושרה תמחלמל ןיאיצומ ןיא אלה ?הזה
ןיאש ןידה ל"נה ט"מר 'יס ח"וא רוטה איבה ךיא כ"או ב"ה םיכלמ 'להמ ה"פב ם"במרה קספ ןכו
ןמזב ללכ הל תחכשמ אל ירה ,'וכו וליחתה כ"אא ם"וכע לש תורייע לע תושרה תמחלמב ןירצ
ם"במרה תטישכ רוטה רבוסש ץרתל ןכתי אלו ןירדהנס ונל ןיאש רחאמ תושרה תמחלמ הזה
םינידה לכ איבה אל ירהש לארשי ץרא ימכח לכ תכמסה י"ע הזה ןמזב הכימס םהל תחכשמש
'להמ א"פב ם"במרה קספש הלודג ןירדהנסב יולת רבדה ןאכו ,םיכומסכ ןירדהנסב םייולתה
יונימה תא בכעמ םוקמה ןיאש דאמ ןכתי םלוא שדקמב לודגה ד"ב הליחתב ןיעבוקש ןירדהנס
(א"ל ה"ר האר) ןירדהנס התלגש תויולג רשעו דומלתב תומוקמ המכמ עמשמ ןכו לודגה ד"ב לש
שדחמ הירבח ונמתנ וכרצוה םא אלא התולג ןמז לכ ןירדהנסה התוא הכשמנ אלש רודבש וחיכוי
לע רחא רמאמב ונלצא ראבתיו ז"עב ךיראהל ומוקמ ןאכ ןיאו) תיזגה תכשלב הבשי אלש פ"עא
ילבבב 'מגה תיגוס תא ררבל ירקיעה ונינינעל רוזחל ונילע תעכ .(הזה ןמזב ןירדהנסה תיעב
יבוריע לבא תוריצח יבוריע אלא ש"ל ורמא יאני 'ר יבדש .ןימוחתה יבוריעל רשקב ימלשוריו
ם"במרה איבה אל הז ךמס לעו .הרות רבד ןימוחת יבוריע לע ןיקול :אייח 'ר ינתד ןיביח - ןימוחת
םושמ ןימוחת ריכזה אלו הנחמב תוריצח יבוריע ברעלמ ןירוטפש אלא ג"י 'לה ו"פ םיכלמ 'להב
ןימוחתה לע ןיקולש :אייח 'ר ירבד תא םג הכלהל איבה ם"במרה תמאבו .ןימוחתמ םורטפ אלש
םוחתל ץוח אצויה" א"ה תבש 'להמ ז"כ 'פב כ"שומכ לימ ב"י קר והזש רבוסש אלא הרות רבד
ריעה םוחת אוה הז םוקמ ."יעיבשה םויב ומוקממ שיא אצי לא רמאנש הקול תבשב הנידמה
לימ רשע םינשל ץוח אוה הז םוחתש וקיתעה םימכח לבא הז םוחתל רועיש הרות הנתנ אלו
לע ח"יק ןישע ףוסב בתכ ןכלו אתיירואדב לימ ב"י םוחתד ו"ס ןיוואלב ג"מסה קספ ןכו .'וכו
א"כש הווצמ ם"במרל תווצמה רפסב תורצח יבוריע ברעלו הנחמב ורטפ םירבד 'ד הנשמה
ןיבוריעב אייגוסה ךמס לע הזש הארנכו הרותהמ אוה המא םיפלא םוחת םדג ע"רכ ירמגל קספ
פ"עא ם"במרל עייסמ ךונחה לעבו ןלהל ראבתיש ומכ ן"במרה וילע גישהו הקזחה דיב וב רזחו
רחאמש איגוסה תא שרפמש אחינ ג"מסהו ם"במרה תטיש יפל הנהו .ן"במרה תטיש םג איבהש
ב"ימ תוחפ וליפא הנחמב וריתה אלו ןימוחת יבוריע לע ירמגל ורימחה ןכל אתיירואד ןילימ ב"יש
.ןילימ

הנחמב ןימוחת לש רתיהה ירבדב תונושה תוטישהו תועדה רוריב
אלא וניא הז םגש רבוסו ןילימ ב"י ןידב ם"במרה לע קלוחש עמשמ ז"צש 'יס ח"ואה רוטהמ םלוא
תורבדמ יכלוה וליפא" "בוריע אלב םיפלאל ץוח ךליל רסוא םדא לכו" םש קספ כ"פעאו ,ןנברדמ
ו"סש 'יסב רוטה תעדל תורבדמ יכלוה ירהו ,"ןימוחת יבוריעב ןיבייח תורצחב ברעל םיכירצ ןיאש
םורטפ אלש קספ כ"פעאו ,ל"נכ תוריצח יבוריעמ םורטפ ןכ לעש המחלמל אצויה הנחמ ןידכ םניד
'ר יבד םיבייח אל ןאכ דע ירהו .ותעד יפל הרותה ןמ רקיע ול ןיא הז םגש פ"עא ןימוחת יבוריעמ
לבא" ימלשוריב ה"כו הרות רבד ןימוחת יבוריע לע ןיקולש ח"רד םושמ אלא ןימוחת יבוריעב יאני
הזמ םג םרטפל שי ןנברדמ ןימוחתה לכש םירבוסש ונא לבא "ןה הרות רבד ןימוחת יבוריע
.רתא לע רוטה לע השירפב ז"ע ריעה רבכו ,הנחמב

ל"קד ןדידלש ולעה םבורו ןיבוריעד ק"פ ףוסב תוכיראב וז היעבב םינדה םינושארה לכ הנהו
הנחמב רוטפל שי (הזב ימלשוריהכ אלד) הרותה ןמ ןילימ ב"י םגו ע"רכ אלד ןנברדמ ןימוחתש
םוחת ןידב הצממ רורבב ןאכ סנכנ אל ונאו הרותהמ רקיע םהל ןיאש רחאמ ןימוחת יבוריעמ םג
.הנחמב ןימוחת לש רתיהה ירבד תא ןאכ ררבנ לבא םלועה תובא הזב וקלחנ יכ ןילימ ב"י

רועשב ימלשוריה ירבד תא ןיבוריעד א"פ ףוסב איבהש ף"ירה ביבס בבותסמ ולוכ ריצהו
ןכלו ,המיתב ראשנ ףוסבלש אלא ןיבוריעב איגוסה תא הזב ץרתל הצרו ןילימ ב"י םוחת
הנקסמל ף"ירה ירבדכ איבה רואמה לעבש ןילימ ב"יל רשקב ותעדב םינושארה וקלחנ
.הכלהמ ותוא החדו ילבבב םיבר תומוקממ וילע השקה ןכלו הרותה ןמ ןילימ ב"יש

םוחת םגש הטונ ותעד םג הנקסמשל ןכ ף"ירה ירבד תא םג שריפ תומחלמב ן"במרה םלוא
תטיש תא איבהו ןיבוריעל וישודיחב םג דאמ ן"במרה ז"עב ךיראהו .ןנברדמ אלא וניא ןילימ ב"י
רקיע ןהל תיא ןימוחתד ןויכו ף"ירה לע ךמתסהו הרותה ןמ ןילימ ב"יש קוספל ותעדש ד"בארה
ינתד אהו םהילע ןירהזומ ימנ הנחמ ינב ארקא והנכימסמל אכיא ימנ המא םיפלאו הרותהמ
וירבד תא החד ן"במרה םלוא ."רמאק תואסרפ שלש לע הרות רבד ןימוחתה לע ןיקול" ח"ר
ב"י ימוחתב יאני 'רו ח"ר לש וז אתיירב שרפל לכונ אלש ןוויכ התעמו" :קיסמו דומלתה לכמ
ןיאו ןנברד ןימוחת אלא לימ ב"יל רכז ונדומלתב ונל ןיאו ונלש 'מגה ןמ וז הרבס הלטב ןילימ
יבוריעמ םג הנחמב רוטפל שיו הכלהמ יאני 'ר ירבד וחדנ ,ןכש רחאמו ."הרותה ןמ רקיע םהל
ברה ירבדמ הארנ ןכו" בתכש יכ םא וישודיחב א"בשרהו ,ן"במרהמ רורב עמשמ ןכ ןימוחת
םירבדה ןיאו הלעה מ"מ הרות רבד תואסרפ שלשד קוספל הזה ימלשוריה לע ךמסש ל"ז יספלא
ללכ אתיירואד ןימוחת ךל ןיא ןנברד ןימוחת רמאד ןאמלד הארנ דומלתה לכב הברדאו ןירווחמ
וליפא ןירוטפ הנחמ ךכלה ןנברד ןימוחתד ןנברכ ןל אמייק ןנאו" :ףוסבל א"בשרה קיסמ ןכלו 'וכו
."ןימוחת יבוריע ברעלמ

תטיש לע וירבדב רפוס תועט םש שיו) ן"במרהו א"בשרה תטישב ךלוה ןיבוריעב א"בטירה םגו
ןילימ ב"י םוחת ילבבה תעדלש תויארה לכ הלעהו (המילש הקסיפ הטמשנש הארנכו ד"בארה
רוסא לכד ןנברכ ל"יק ךכליה :א"בטירה םייסמ ללכ הרותה ןמ רקיע םהל ןיא ןימוחתו ןנברד
'ינתמ םיקומד יאמל אלו ישא ברדל אתילו ןנברדמ אלא וניא תואסרפ ףלאל ץוח וליפאו ןימוחת
יבוריע ןיבל תוריצח יבוריע ןיב ברעלמ םירוטפ םהש אטשפכ 'ינתמ אלא אקווד תוריצח יבוריעב
.א"בטירה ןושל ןאכ דע ."ידימ אל ותו ןימוחת

רבס ,ןדיד 'מג והימו ףוסבל קיסמ םלוא ף"ירה ירבד תא כ"ג איבה ןיבוריעב א"פ ףוסב ש"ארהו
ן"במרה תעדכ הטונ ותעד םגש עמשמ .לימ ב"י 'פאו אתיירואד הבש םוחת םוש אכיל ןנברל
םירובג יטלשהו ל"נכ אילת אהב אהד ןימוחת יבוריעמ םג הנחמב רוטפל שי ןדידלד ותעיסו
יבוריע ןיב ןימוחת יבוריע ןיב ברעלמ הנחמה ינב םירוטפ ןכו ז"אירה םשב רורב קספ ןיבוריעב
.הזמ ראיבש ומכ םירפוס ירבדמ אלא ןניא ןימוחת יבוריע ףאש תוריצח

ןימוחת יבוריע 'יפא ןנברד ןימוחת יבוריע ל"קד ןדידל .ל"נה ח"כק 'יס ןיבוריע 'לה ז"ואב שרופמ ןכו
ןימוחת 'יפא ןדידלד קספ ןיבוריעד א"פ ףוסב יכדרמה םגו .המחלמל אצויה הנחמב ברעלמ ןירוטפ
.הנחמב ןימוחת יבוריעמ ןירוטפ ותטישל םג כ"או הרותה ןמ םניא ןילימ ב"י

ךכיפלו םירפוס ירבדמ אלא הרות ירבדמ םניא ןימוחת לכש א"בשרה תערכה
תואסרפ 'ג לש וליפאו ןימוחת יבוריע ברעלמ וליפא ןירוטפ הנחמ
תונחמב םילייחל ריתהל ונל ןינמד הז לע יל וריעה לארשי ץרא ימכחמ םינואגה םינברה הנהו
וללה םינושארה תטישל םג אמשו הווצמ רבדל גחבו תבשב המא םיפלא תעבראמ רתוי תכלל
ומכ ,בוריע ילב דחא דצל המא םיפלא תעברא ךלהל םירתומש רמולכ ברעלמ אלא םורטפ אל
עמשמו ,ברעלמ םורטפש הנשמב בותכ ןכלו ,בוריעה י"ע םירתומ הנחמב םניאש םירחאש
המא םיפלא תעברא ונייהו בוריעב םירחאל רתוהש המ בוריע ילב םירתומ םהש הרואכל
םורטפש אלא וריכזה אל ל"נה םינושארה לכו ,םה םג ורתוה אל הזמ רתוי לבא דחא דצל
םיפלא 'דמ רתוי ריתמ בוריע ןיאש רחאמו ריתמ בוריעש המ ונייהו ןימוחת יבוריע ברעלמ
.הזמ רתוי םירתומ םניא הנחמה יבשוי םג המא

'ג ךלהל ןירתומו ינתק אלד ,ד"בארה ירבד תא תוחדל בתכש ן"במרה ירבדמ הרואכל עמשמ ןכו
םורטפש בוריע אלא םהל וריתה אל ,ינתק דבלב ברעלמ ןירוטפו אלא ,ברעלמ ןירוטפו תואסרפ
יבוריע לבא" יאני 'ר רמאק הלעו ,בוריע אלב הנחמב וריתה בוריעב םירתומ םירחאש המ ,ונממ
אלו ריתמ בוריעהש המ לע אלא איגוסב ורטו ולקש אלש וירבדמ עמשמ ירה ."'וכו ןיבייח ןימוחת
.הזמ רתויל

םג ךכ ,דיספמ אוה רכשנש המ בוריע תחנה י"ע ומכש רמול ךירצ וז הטיש יפל ןנא יזחנ םלוא
חורל תחא המא וליפא תכלל ורסאנ המא םיפלא תעברא דחא דצל תכלל וטילחה םא ,הנחמב
שי .דחי םג תוחורה יתש ףוריצב םיפלא 'דמ רתוי תכלל םהל רוסא םינפואה לכבש ,הדגנכ
םיפלא 'ד דצ ותואל ול שיש ותתיבש םוקממ המא םיפלא ובוריע חינמב חנית אה הז לע הומתל
ול םידדומ םשמו ותפ םוקמ לע ותעדש םושמ ובוריע םוקמב תבש וליאכ בשחנש םושמ המא
המ חכב םיפלא 'ד רשאמ רתוי תכלל םהל ופיסוה אלש רמאנ םא הנחמב לבא .ותתיבש םוקמ
דחא דצל תכלל ותטלחה י"ע םאו ינשה דצל אלו דחא דצל המא םיפלא תעברא ןתוא דודמל לכוי
לע טילחהל בייח אוה יתמיא לואשל שי הנחמהמ םיפלא קחרמב תבש וליאכ וילע םיליקמ ונא
עמשמ אלו ?רחא דצ לע טילחהלו רוזחל ןכ ירחא לכוי םאהו ?הכותב םג וא תבשה ינפל ךכ
בוריע תחנה י"ע ומכ דחא דצל ותכילהב ינשה דצה תא דיספמ אוהש םינושארהמו איגוסהמ ללכ
ללכ הדגנכש חורה תא דיספה אל הנחמבש רמאנ םאו הנחמה ישנאל ךכ לכ אלוק וז ןיא כ"אש
לכונ קומנ הזיאבש תואיבנ ירבד אלא וז ןיא המא םיפלא 'ד בוריע אלל תכלל לכוי דצ לכבש אלא
ןכתי אלש רחאמ בוריע י"ע םירחאכ בוריע אלב הנחמ לש וניד םא וז הטיש יפל הז תא קידצהל
םאו ה"ה .ריעה חטשל ץוחמ המא םיפלא 'דמ רתוי בוריע י"ע תכלל רתוי והשמש םינפ םושב
המא םייפלא ףוסב ןיבוריע תונמל וריתה אלש המ דצ לכל םיפלא 'ד תכלל הנחמה יבשוי ורתוה
רתוי וא םיפלא תרשע יל המ תוחורה ףוריצב םיפלא תנומש יל המד ,הזמ רתוי םג תכלל ורתוי
וששח אל םאו אתיירואד אוהש םירבוסה םינושארה תטישל שושחל ילוא שי םשד ןילימ ב"י דע
,אוהש ןפוא הזיאב םצרתלו ל"נה תוישוקב קוחדל ןכתי יכ םאו .אתיירואדב הל שוחינ ןנברדב הל
.תעד לע םילבקתמ םירבדה ןיא ירה

'יס ןימוחת יבוריע ןידב ל"ז א"בשרהל שדוקה תדובע רפסב ונירבדב שרופמ יתאצמ ןויעה ירחאו
:בתכש 'א

ןירוטפ הנחמ ךכיפלו םירפוס ירבדמ אלא הרות ירבדמ ןניא ןימוחת לכש הרוה ימ שיו
הטונ יתעד הזלו תואסרפ 'ג לש וליפאו ןימוחת יבורע ברעלמ וליפא

הנחמב ךלהל רתומ תואסרפ 'ג וליפאש ברעלמ וז הטישל דואמ רורב ןפואב א"בשרה בתכ ירה
א"בשרהמ דומלל שי דועו .ל"נה םינברה תנעטכ אלד ,הז םהירבדב א"בשרה עירכה ןכו .בורע ילב
א"בשרה האיבמ היה אל ןכ אל םאש הזה ןמזב םג גהונ הנחמ לש הז ןידש שדוקה תדובעב הזה
אלא וניא ל"נה ן"במרה כ"שמו .הזה ןמזב תוגהונה תוכלהה לכ ןיב אנידל תעגונה הקוספ הכלהכ
המ והזש המא םייפלא לע םיבסומ אתיירואד ןימוחת יבוריע לע ןיקולש יאני יבר ירבדש חיכוהל
רורב הז .הזמ רתוי אלו ריתמ בוריעש המ אלא ורטפ אלש ןדידל טעמל אב אלו ריתמ בוריעש
םירבדה 'דש םינושארה תטיש יפל ונלצא ררבתמש ירחא הנהו .םוקמ לכל ן"במרה ירבדב
אצויה הנחמב רבודמה םא םינושארה וקלחנש אלא הזה ןמזב םג םיגהונ הנחמב ןירטופש
תמחלמ הזה ןמזב ןכתת אלש הרואכל ונחכוה יכ םאו ,המחלמל אצוי וניאשכ וא המחלמל
םירבדה 'דמ םורטפש יאדוב הווצמ תמחלמב ירה א"ע לש ןירדהנס ונל ןיאש רחאמ תושרה
,לארשי תולובג לע שדוקה תרמשמ ירמוש הזה ןמזב םיטלשמה יבשוי ןכו םינושארה לכ תעדל
ןידו המחלמל אצויה הנחמ לש ןיד םהילע שיש רורב ,ןוחטבו הרימש םשל ,םיטלשמל םתאיציש
םישרופמה םיאנתה םתואב הנחמב ורטפש םירבדה תעברא לכב םירתומ תויהל םהילע הנחמ
םירבדה תשולש רתימ רוטפה לע ןאכ דומעל ינוצרב ןיאו .םיקסופבו ימלשוריהו ילבבה תייגוסב
ן"במרה תטיש לע וכמתסהב ןכ םאו ןימוחתה תייעב תא קר ררבל םא יכ ונתנשמב םייונמה
םיטלשמה יבשויל רתיה תורוהל שי םתעיסו ז"ואה ש"ארה רואמה לעב א"בטירה א"בשרה
הווצמ רבדל ןילימ ב"יל ליבקמה ךרעב רטמוליק רשע םינש לש לובג לע םוחתל ץוחמ תכלל
המא םיפלא 'ד תכלל ובוריע תוצמב םתוא וריתיהש ב"ויכו בלול לוטלו רפוש לוק עומשל ןוגכ
ךומסל הארוהה ידומע םינושארה לכ םה םייאדכו .הווצמ רבדל אלא ןיברעמ ןיאש דחא דצל
.קחדה תעשב ןהילע

ורטפש םירבדה תעברא םהל וריתה אלש בושי ןידכ וניד עובק יסיסב הנחמ
הנחמב
המחלמל אצויה הנחמ ןידכ םנידש ןוחטב ךרוצל לובגה לע םיטלשמ יבשויב אלא וניא הז לכ םלוא
הנוחה הנחמב - א"רגה ירבד יפל א"בשרהו ן"במרה תעדל וא םוי םוי תוירקת םש שיש רחאמ
םינומיאל ינמז ןפואב הדשב םינוחה םילגר ליח ידודג ןוגכ המחלמל אצוי וניאשכ וליפא הדשב
בושי ןידכ ונידש עובק יסיסב הנחמב רבדה תא ריתהל לכונ אל לבא עובק בושי ןיאש םוקמב
ןיבוריעד א"פ ףוסב ימלשוריהמ עמשמש ומכ הנחמב ורטפש םירבדה תעברא םהל וריתה אלש
הדשב ורטפנ רבכ ריעל הדשה ןמ הנחמה םע הסנכנ האובתה םאש יאמדמ רוטפ ןינעל רמואש
הנחמה םע ואציש יאמד תאובתש וא .ריעה ךותל םתסינכב שדחמ םיבייחתמ םניאו יאמד תשרפהמ
הדשב אלא ורטפ אלש ירה יאמבדב ריעב ובייחתנ רבכש םושמ יאמדמ תרטפנ הניא הדשל ריעה ןמ
.ריעב אלו

ידיקפתב םיכלוהל אלא ןימוחת יבוריעמ םורטפ אל ל"נה םינושארה תעדל םגש רבד ינבישת לאו
דעו דיקפתל הכילהב אל רבודמש ןתנוהי 'ר ירבדמ וניאר רבכש תרחא הווצמ ךרוצל אלו המיחל
יאני 'רכ קסופה ם"במרה תטישב ךלוהש יפל אלא םוחתל ץוחמ ןתכילה ןתנוהי 'ר רסא אל ןאכ
הכילהב רבודמה םאש בוריעהמ הווצמ רבד לכל םירוטפ וילע םיקלוחה םינושארה לכ תעדל לבא
.ליעל ראבתנש ומכ םוחתל ץוחמ םהילע רסוא יאני 'ר םג היה אל ,ינוחטב ךרוצל

םג רתומ הז הנחמב וריתהש םוקמ לכל םיצע תאבהל סחיב קפסב ראשנ ימלשוריה יכ םאו
םירוטפ םא םיידי תליטנמ רוטיפל סחיב וא רקפה יצע םהינפל שיש השרוחל ךומס הנחמהשכ
םניא הנחמבש ןכתיש םושמ ,ןייעמל םיכומס םה רשאכ ןוגכ ,םימב רוסחמ םהל ןיאשכ םג הזמ
ךרוצל הכילהב אוה רבודמהש רורב ןימוחת יבוריעל סחיב ירה .הזל םמצע חירטהל ללכ םיבייח
אלא ןיברעמ ןיאש רחאמו םירוטפ םה םג רטופ בוריעש רבד לכלו ינתק ברעלמ ןירטופש הווצמ
י"פעא וילע ברעל וריתהש הווצמ ךרוצל אלא םוחתל ץוחמ תכלל ורתוה אל םה םג הווצמ רבדל
.הכילהה תרטמל סחיב ןידה ןכש םירבדה םיארנ ליעל ונשרפש ומכ קחרמל סחיב ןכ רבדה ןיאש

הנחמ ןידכ וניד םילייח הרשעמ תוחפ אל וב שיש םיטלשמ יבשוי ןיד
םירבדה ןינעל "הנחמ" ןיד ול היהיש ידכ הנחמ לש ילמינימה ולדג תא ררבל קר ונל ראשנ תעכ
.םש םימכח ורטפש

.הזב םיארומאו םיאנת וקלחנ ןיבוריעד א"פ ףוסב ילבבה דומלתב הנהו
הצקל ותא רשא שיא האמו ןועדג אוביו" ('ו םיטפוש) ןועדגמ והדמלו "האמ" ורמאש םהמ שי
"הנחמה
."הרשע םיקולא הנחמ המכ"ו (ב"י 'א ה"ד) "םיקולא הנחמכ לודג הנחמל דע "הרשע" ורמא שיו
.ןידמ המחלמב לארשי הנחמכ ףלא רשע םינש ורמא שיו

עמשמ ,'וכו "ןהב גילפה אל ןדיד דומלתבד ןויכ הרשעב יוהד םיקסופה תעדו" :א"בשרה בתכו
םתה יסרגד הנחמ ןייורק הרשעב ימלשוריב שרפמו הנשמה לע בתכש ןיבוריעב א"בשרה ןושלמ
םדוקמש רחאמ הב וקלחנש ימלשוריה תוטיש לכ ףוסבל א"בשרה איבהש פ"עאו .הנחמ אוה המכ
.א"בשרה קסופ ןכש עמשמ הנחמ ןייורק הרשעד ימלשוריה תעדלש בתכו ימלשוריה םשב םתס
וב שיש לכ ארקנ הנחמש םינושארה תעדל ג"ה ןיבוריע 'להמ 'א קרפב מ"מה ירבדמ עמשמ ןכו
איבה ןכו ל"נכ המחלמל אצויה הנחמב ורבד אלש היאר איבה הזמו הרייש ןכמ תוחפ הרשע
תעד תא ןכ םתס 'ו ק"ס ו"סש 'יסבו םינושארה םשב א"כ ק"ס ח"נק 'יס ח"ואל ורוריבב א"רגה
הרשע הנחמ המכ םש ימלשוריב בתכש ומכ ונייהו" בתכש ורובדב הכלהה תאו ימלשוריה
ותסריג וז ןיאש רורבש יכ םאו "הרייש ןאכמ תוחפ םיקולא הנחמכ לודג הנחמל דע רמאנש
.מ"מ ןייעו א"רגה םייסמש והזו ל"נה מ"מה ירבדמ הקיתעה אלא ,הרייש ןאכמ תוחפ ימלשוריב
א"רגה עירכמש תצק עמשמ ןאכמו הכלהה תא ןכ עירכמש וירבדמ היאר איבהל שי םוקמ לכמ
'סב הריתס תצק שיו) המחלמל אצויב אלו הנחמה ישנא רפסמב יולת לכהש םינושארה תטישכ
.(הרשעב אלו המחלמל אצויב רבדהש ןתנוי 'רהכ עירכהש ל"נה ח"נק

וא האמ רמאש היננח 'ר תעדכ רובסיש םינושארה ןמ דחאל ונאצמ אלש רחאמ םינפ לכ לע
לכ הז יפלו הרשע רמאש ןנחוי 'ר תעדכ קוספל שיש רורב ףלא ב"י רמאש הדוהי 'ר תעדכ
םירבדה תעבראמ םרטפל שיו הנחמ ןידכ וניד םילייח הרשעמ תוחפ אל ליכמ רשא טלשמ
המחלמל םיאצוי ויהיש ךרוצ ןיאש םירבוסה םינושארה תטישל רמול ךירצ ןיאו הנשמב בותככ
ןתנוהי 'רה תטישל ףא אלא םינומיא ךרוצל הדשב אצמנה םילגר ליח דודג רוטפל שי םהיפלש
ךרוצל םש םיאצמנה םיטלשמה יבשוי א"רגהו מ"מה ירבד יפל ם"במרה תעד ה"כש ותעיסל
יאדוב ךרוצה תעשב הפקתהלו הנגהל םיכורע ןכה בצמב דימת םיאצמנו ןוחטבו הרימש
ונחכוהש ומכ הזה ןמזב םג םירבדה 'דמ םתוא רוטפל שיו .רבד לכל הנחמ ןידכ םנודל שיש
הווצמ ךרוצל םוחתל ץוחמ תאצל םינפ לכ לע םהל רתומ ןכלו םינורחאו םינושאר םיקסופהמ
רימחהל שי םמצעב ןילימ ב"יבש ךרעב מ"ק רשע םינש אוהש ןילימ ב"י לש קחרמל דע תבשב
תעדלש תורמל יולת אתיירואד ןילימ ב"יש רבוסה ם"במרה תעדכ הליחתכל גוהנלו יתעד יפל
.ילבבה תטישל ןילימ ב"י רוסיאל דוסי לכ ןיא ל"נה םינושארה לכ            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא