תבשב םיללח יוניפ

ןירפלה יכדרמ ברה

:רמאמה ןכות
אובמ
יסיסב יתכלה עקר :א קרפ
.ל"שת-ט"כשת ץאוס תלעתב השתהה תמחלמ :ב קרפ
יתדבוע עקר - םירופיכה םוי תמחלמ :ג קרפ
יתכלה םוכיס - םירופיכה םוי תמחלמ :ד קרפ
יתדבוע עקר - לילגה םולש תמחלמ :ה קרפ
יתכלה ןויד - לילגה םולש תמחלמ :ו קרפ
הביצי שא תקספה ןמזב םיללח יוניפ :ז קרפל אובמ

םוי תמחלממ םירקמ תמגדה ךות ,תבשב םיללח יוניפ תויעב לע תיתכלה הריקס :ריצקת
.םירופיכה
רופיכ םוי תמחלמ ,ןוגיע ,ל"הצ יללח ,תיאבצ תונבר :חתפמ תולימ

1אובמ
.לארשי תומחלממ המחלמ לכ רחאל הלוע םיללח יוהיזו יוניפ לש בואכה אשונה
תשודק לע םשפנ ורסמש וילייח דובכל ותגאדב םימעה ראשמ לארשי םע אוה הנוש
חא םהל ןיא - תושוע ךכל תודעוימה תודיחיהש םיצמאמהו ,ץראהו םעה תנגהב םשה
םידקפמל עויסה לשו םיללחה יוהיז לש וז השודק הכאלמ לע .םימעה תודלותב ערו
יפ לע תלעופה ,תודחוימה היתודיחי לע 2תיאבצה תונברה ל"הצב תדקפומ ,םייוניפב
.הכלהב תונגועמה 4ל"כטמה תודוקפו 3ןוילעה דוקיפה תוארוה

.תבשב םיללחה יוניפ תלאש הניה תוישעמ תויתכלה תולאש תוררועמה תודוקנה תחא
?הבוחו הוצמ וליפא וא רתיה םייק יתמו ,רבדב רוסיא שי יתמ
בצמ תוכרעהו ןויסינ רואל ,תיתכלה הניחבמ וז הלאש רוקסל הסנא םיאבה םיקרפב
תנשב) םירופיכה םוי תמחלמב ,(ל"שת תנשב רקיעב) יניסב השתהה תמחלמב ורבטצהש
5.(ב"משת תנשב) לילגה םולש תמחלמבו (ד"לשת

יסיסב יתכלה עקר - א קרפ
:אתיא 6תבש תכסמב אתיירבב
דוד .תבשה תא וילע ןיללחמ - יח ומוי ןב קונית :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר ,אינת"
7."תבשה תא וילע ןיללחמ ןיא - תמ לארשי ךלמ
םירבדה .תבש החוד וניא הוצמ תמ לש ותרובקב לופיטה םגש ראובמ 8ןירדהנס תכסמבו
ק"פב ף"ירה לע ן"רב 11רוטב ,10לוכשאה רפסב ,9ןואג יאחא ברד תותליאשב הכלהל ואבוה
.14ע"ושבו ,13ש"בירה ת"ושב ,12הציבד

םויו תבש ללחתי אלש אוה תמה דובכ ,אברדאד" :ףיסוה 15הרורב הנשמב
תבש לוליח תרסואה תבש תוכלהב הכלה קר וז ןיא ,רמולכ ".ודי לע ירימחד םירופיכה
לש העינמ תבייחמה הכלה ,תמה דובכ תוכלהל תכיישה הכלה םג וז אלא ,תמה ךרוצל
.היחדל םינתינ ויהו ןכתי הז קומינ אלוליא רשא ,םילק םירוסיאב וליפא ורובע תבש לוליח

שולשל טרפ ,16שפנ חוקיפ ינפמ םיחדנ םירוסיאה לכ יזא ,שפנ חוקיפ לש בצמ םייק רשאכ
י"ע םג תבשב םיללח תונפל רתומ ןכלו - 17םימד תוכיפשו ע"ג ,ז"ע - תורומחה תוריבעה
.תאז בייחמ שפנ חוקיפ לש בצמ םא ,אתיירואד הכאלמל תוקקדזה

:רבדל אמגוד
,18תינלטק הפיגמ יללוחמ לש הקבדהו הרבעה םרוג ותויה בקע םדא ייח ןכסמ תמה רשאכ .1
.תבשב םג וקיחרהלו ותונפל רתומש רורב
םא ,תועמשמ הל שי [ןיירושמ יברק בכר] מ"קר לש תפסות לכ הב ,המחלמ ךלהמב רשאכ .2
רתומש רורב - וב םיאצמנה םיללחה ללגב בכעתמ תורישכל ותרזחהו עוגפה בכרה לש ונוקית
.19תבשב םג םתונפל הבוחו
:הכלהה הפקותב תדמוע יזא ,ללחה יוניפ בייחמה שפנ חוקיפ ןיא רשאכ ,תאז תמועל
."תבשה תא וילע ןיללחמ ןיא - תמ לארשי ךלמ דוד"
םא קפתסהל ןתינ םהב ,המחלמ תותיעב םוי לכב םישדחתמה םיילובג םיבצמ םימייק םנמא
תיאבצה תונברב הכלהה ישנא תא וקיסעה ולא תולאש .ואל םא שפנ חוקיפ ירדגב םה םיללכנ
.היתורודל

השתהה תמחלמ :ב קרפ
תלעת רוזאב ל"הצ ילייח םע השתה תמחלמ םירצמה ולהינ ל"שת-ט"כשת םינשב
אבצה לומ ל"הצ בצינ םהב םירטמוליקה 160 ךרואל ,ץאוס תלעת תודג לע .ץאוס
םייתגולפ דע םייתקלחמ םימחתמ ויה םיזועמה .םיזועמ 26 זא ומקוה ,ירצמה
ינפמ הסחמ וקה ילייחל קינעהל היה םדיקפתו ,"ץוציפ תבכש"ב םינגוממו םירצובמ
תיסחי םיטעמ תוחוכל רשפאל ךכבו ,םירצמה לש תומגרמהו םיחתותה יזגפ תעיגפ
ומרגו ,תוצצפו םיזגפ יפלא תורשע םיזועמה לע וריטמה םירצמה .וקה תא קיזחהל
.םיגורה םילייח תואמל
.תבשב יוניפה תלאש הררועתהו ,םיזועמה ילייח לש תימויה םקלח תנמ ויה םיעגפנו תוזגפה

דקפמ תוירחאב השענ םיזועמהמ יוניפה ,ל"הצ לש ברקה תרוסמו אבצה תודוקפ יפ לע
יאבצה ברה ,ןרוג המלש ברה ףולאה לא תבשב םיללחה יוניפ תלאשב ונפ םידקפמ .זועמה
:ןרוג ברה בתכ 21הבושת בתכמב .זאד 20ישארה

תבשב ד"יה וניללח יוניפ
,םיללח יוניפב תבש ללחל ןיאש הרורבה תירוטסיההו תידומלתה הכלהה ףא לע
ב"יפ 'ב 22םיאנומשחה רפסמ עמשמ ןכו ,ךורע ןחלשבו דומלתה תויגוסב ראובמש יפכ
.תבש תושעל טפשמכ ושדקתיו תבשה םוי ברק יכ יהיו" :שאיגרוג דגנ הדוהי תמחלמב
רובקל םיללחה תא ףוסאנו אנ הכלנ :ול ורמאיו הדוהי לא ואוביו תבשה תרחממ יהיו
.תבשה ינפל ולפנש ףא תבשה םויב ןכ תושעלמ וענמנש עמשמו ".םתובא לא םתוא
הלעתה וקב [ה"מ .(1970 ףרוח) ל"שת תבט] םויכ םימייקה המיחלה יאנתבו רחאמ
עוגפל הלולע םלש םוי ךשמל וקב ותליפנ םוקמב ונלש ללחה תראשה ,העקבה יבצומבו
,םהלש לארומבו םילייחה לש המיחלה רשוכב תושק
בורק יכ" קוספה לע ז"כר זמר תומש ינועמש טוקליב ראובמהמ איבהל שי ךכל היאר]
עמשמ .םהל ורזחיו תשלפב םיכלשומ םהיחא תומצע וארי אלש ידכ א"ד :"אוה
ךכ ידכ דע םימחולה לרומ תדרוהל םרוג ברקה תודשב םיגורה םימחול תראשהש
םירפא ינב תא וארי אמש םיתשילפ ץרא ךרד לארשי תא ליבוה אל ה"בקה הז ללגבש
23[ןכל .םירצמל ורזחיו םיגורה
םידיב יוניפש ןויכו ,םילפונה ונינב יפלכ ונל שיש תדחוימה תישפנה תושיגרב בשחתהב
,לגרב הכילהה ידכ ךות ביואה שאמ עגפהל םילולעה םינפמל הנכס הווהמ בכרב אלש
בורקה םוקמל תבשב בכרב םיללחה תונפל (ךכל קקדזנ אלש יאוולה) םיריתמ ונא
.תבשב דחוימה םיללחה ןקתמל םשמ םעיסהל ןיאו ,םיללח תרימשל רתויב

םאש ,תבש לש רקובה תועשב וא תבש לילב לפנ ללחה רשאכ הפי וחוכ הז רתיה
שי ,צ"החא תבשב לפנ רשאכ לבא .בר ןמז םוקמב תוהשל ךרטצי תבשב הנופי אל
וילע ביצהלו הכימשב ללחה תוסכל שי הז הרקמב .תבש יאצומ דע ותונפלמ ןיתמהל
בייואה י"ע תועגפה לש הנכס תפקשנ אלש יאנתב ,גהנמלו הכלהל םאתהב הרימש
.ל"כע .םירמושל
(.ש"ייע ,תבשב םינפמה לש הרזחה תלאשב ר"צברה ןד בתכמה ךשמהב)

וירבח תציחמב תבשב ללחה תייהש רשאכ ,דאמ םייוסמ בצמב ןתינ הז רתיה
.תבשב יוניפה תא הריתמה הדבוע ,םתמיחל רשוכבו םתשגרהב השק תעגופ םימחולה
םרט ,השתהה תמחלמ ןמזב ,זא ,וירבח ברקב אלש הדשב ראשנ ללחה רשאכ ךא
ידכ ךות ישעמ יתכלה ןוידל הז אשונ הלע ,תאז תמועל .תבשב ויוניפל רתיה רהבוה
.םירופיכה םוי תמחלמ

יתדבוע עקר - םירופיכה םוי תמחלמ :ג קרפ
תיזחהו ןלוגה תמרב תירוסה תיזחה - תורזג יתשב המחלמה הלהנתה עודיכ [[ט
תירקיעה הדקפמה ךותמ יתלעפ הלעתה תחילצו העקבהה ברעמ לחה .יניסב תירצמה
הכפהש) תרתלואמ םיללח תקירס תקלחמ רישיה ידוקיפ תחתשכ ,יניסב ןורש תדגוא לש
.(המחלמה יחקל תקפה ירחא תינקת תויהל

,כ"חא םייעובשכ .דדוב (4 X 2) ימ"רי רדנט התושרל דמע ,תוכוס ינפל הקלחמה תמקה ןמזב
לגס .ש"מגנו נ"נ ינש םג התושרל ודמע ימ"ריה בכרל ףסונב ,הקלחמה לש התוליעפ אישב
תודיחימ םיסונמ םילמס ינש ללוכ) םימחול ,(24ןגסו דקפמ) םיניצקמ בכרומ היה הקלחמה
(המחלמה לש ןושארה עובשב ר"חצק תדקפמב הקלחמל ותווצש ,םינחנצה לש םיאולימה
ירוזאמ םיללח יוניפ היה הקלחמה דיקפת .רזע תוחוככ םיפסונ םילייחו םיגהנ ,צ"בר יק"שמ
.המיחלה ךשמהל בושחכ רדגוה יוניפה םהב םיבצמב ,תונכתסה ידכ ךות םיתיעל ,המיחל
אלא ,תומחולה תודיחיה ידקפמ לש תידעלבה יוניפה תוירחא תא ףילחהל הדעונ אל הקלחמה
.25ןתוירחאבש יוניפה תמישמ תא אלמל וחילצה אל תומחולה תודיחיה םהב םירקמ םתואב עייסל

ישימח םוי) הרות תחמש :רישי קלח יתלטנ םהב םימי השולש יעוריא לש יתדבוע רואית ןלהל
.תישארב תבשו (ישיש םוי) גח ורסיא ,(תבשב

תבשב ישימח םוי - הרות תחמש
,ךכ רחא םימי הרשעכ .תבשב תויהל לחש םירופיכה םויב הצרפ םירופיכה םוי תמחלמ
בחרמב .ל"הצ לש הלודגה דגנה תפקתמ הלהנתה ,תוכוס דעומה לוח לש םינורחאה םימיב
ולחה ל"הצ תוחוכו ,ץאוס תלעת לש תיברעמה הדגב רשג שאר ספתנ ,ןורש קירא לש הדגואה
לש םתדמשה ידכ ךות ,ץאוסו הילעמסיא םירעה ןיב הלעתל ברעממ םיבחרנ םיחטש שוביכב
.רוזאב מ"נה יליט תוללוס
תקלחמ םע דחי יתיהש וב גח ,ישימח םויב הנש התוא לח - תרצע ינימש - הרות תחמש
.ןורש תדגוא לש תירקיעה הדקפמה הנחמב ,הסט תמוצ דיל הקירסה
זועמב בצמה לע חוויד ,הדגואה ט"מר ילא הנפ - ףסומ תליפת ינפל - תירחשב תופקהה ירחא
.היעבל ריהמ ןורתפ אוצמל שרדו ,ל"הצ ילייח םיהוש וב ינופצה ("דמצמ") "ראוס רווד"
,םיאצמנ ,ל"הצ ידי לע רבכמ אל הז ררחושו המחלמה תליחתב םירצמה ידי לע שבכנש זועמב
זועמה ימחולב תישגר העיגפו השק חיר בקע ידיימ יוניפ םישרודה םיללח תורשע המכ ,וירבדל
.םייחכונה

ךרענש רצק ןוידבו ,ןובנ דג ברה (ר"צבר םימיל) ל"הצל ישארה ברה ןגס םג זא ההש הסטב
בקע רתיהל יתעד יתעבה .יוניפב ךורכה גחה לוליח תלאשב יתעד תא עיבהל יתשקבתנ םוקמב
:תוירקיע תוביס יתש
.26ןנברדמ םירוסיא םה גחב יוניפל העיסנב םיכורכה םירוסיאהו תויה :תחאה
.27המחלמה ךשמהב םתמיחל רשוכ לע התעפשהו םימחולה לארומב העיגפה :הינשה

הדוקפ (פ"קי ישנא ידי לע הרבגותש) הקירסה תקלחמלו יל הנתינו ,הלבקתה וז תעד תווח
,םש .רבודמה זועמל ונעגהו ר"צברסה תכרבב ךרדל ונאצי .גחב יוניפה תא עצבלו עונל
ןיאש ררבתה ,םירצמה ידיב םוקמה לש הרישי הזגפה בקע תצלואמ הנתמה רחאל
םייח לעב לש רגפ חירו רתי תושיגרמ עבנ םיללחה לע חווידה .זועמה חטשב ללח םוש
.זועמבש תוריפחה תחאב םימי רפסמ ראשנו עגפנש (בלכ הארנכ)

ןתינש רתיה ,תבשה תא ללחל רתיהה תא תיביטקאורטר תלטבמ הנניא וזכ הדבועש רורב [אי
שפנ חוקיפכ בצמה תרדגהש ררבתה דבעידב םא םג ןכש .האיצי םרט ויהש תועידיל םאתהב
ול שיו" ,הרומג הוצמ תראשנ אלא ,ערפמל הריבע תויהל תכפוה הנניא תוליעפה ,תועט הניה
ויהש םינותנל םאתהב העצוב איהו רחאמ 28"הבוטה ותבשחמ רובע 'תי 'ה תאמ בוט רכש
רצק ןמז םדא ייח הליצה ףא - יאדול בורק - ונתעיסנ ,ןודנה "עוריא"ב השעמל) .העוציב ןמזב
ימחולב םישייואמ] בייוא יקוסמ תפקתהל ונעלקנ "דמצמ"ב רצחה חטשב רשאכ ,ךכ רחא
הקירסה תקלחמ בכר היה השק עוצפ וב תונפל היה ןתינש ידיחיה בכרה העש התואבו [ודנמוק
ד"גאתב וניהש גחה יאצומב .("ןקקל"ב ד"גאתל עוצפה תא תוריהמב וניניפש ןבומכ .ונלש
.הסט תמוצב הדקפמל ונרזח - 'ו םוי - רקובב תרחמלו ,רמה םגאה תפש לע "ןקקל"ב

גח ורסיא - ישיש םוי
הבחרל יוניכ] "דמצמ לש רצח"ב םינופמ אל םיללח רפסמ לע ונל רסמנ הסטל ונבוש םע [בי
תליחת לש םימיה םתואב .הרות תחמשב וניהש הב ,[החילצה ירשג רוזאב תוללוסה תפקומ
הקלחמל עידוהל ךרד התיה אל ןכלו ,הקירסה תקלחמל רשק ירישכמ וצקוה םרט ,המחלמה
ןכל .התייהש םוקמל ךכ לכ בורק םוקממ םיללח יוניפב ךרוצה לע "דמצמ"ל ךומס התויה תעב
ידכ ךות םיחקל תקפה רחאל ןקות הז בצמ) הרוחא מ"ק 30-כ הבוש םע קר לבקתנ חווידה
.(םייתוכיא רשק ירישכמב ודייוצ הקלחמה יבכרשכ ,המחלמה ךשמה
."דמצמ"מ יוניפה תא עצבל ידכ רויס תגולפמ פי'ג יווילב הקירסה תקלחממ הילוח החלשנ
ךישמהל רויסה ילייח לש בוריס בקע הדעיל עיגה אל הילוחהש ררבתה םירהצה רחא תועשב
ויה וז הדבועל .רוזיאה לע ןיגוריסל וכתינש תוזגפה תמחמ ,"דמצמ"ל הילוחה תא ליבוהלו
.ןלהל הארנש יפכ ,רקובב תבשב ,תרחמל םייתכלהה םילוקישה לע תוכלשה

תישארב תבש
ברה - לארשיל ישארה ברה הסטב הדגואה תדקפמב ההש ,תישארב תבשב ,תרחמל [גי
תולאשה ר"הרה לא ונפוה יעבט ןפואב .ישארה יאבצה ברה א"לשת דע היהש ימ ,ןרוג המלש
םיללח לש לודג רפסמ לע תלהובמ העדוה הדגואה ט"מר ונל רסמ רקובב .תודבכה תויתכלהה
.םיללחה לש ידיימ יוניפל םיתווצ חלשנש שקב ט"מרה ."דמצמ לש רצח"בו רוטריט ריצב
ןוויכל םיענה ל"הצ ילייחש (ליעל [י תוא האר .הנימא ןכא העדוהה םא) םירבדה תועמשמ
,ךרדה ידיצב םילטומ םיללחה םהירבח תא םכרדב םיאור "רוטרט" ריצ ךרד םירשגה
םהירבח תא םיאור דמצמ לש רצחה ךרד רובעל םיבייחה הלעתה תא םיצוחה תוחוכהו
.םחתמב תיחרזמה ןגמה תללוס לש יברעמה עופישה לע הכורא הרושב םירדוסמ םיללחה
הנימא יתלבה העדוהה םע ןויסנה בקע העדוהל ןומא רסוחב סחייתה ישארה ברה הז בלשב
,29רתיהב יוניפו הקידב ענמש ישיש םויב רויסה תוסחייתה בקעו ,הרות תחמשב ט"מרה לש
.תרצע ינימשמ רתוי הרומחה תבשב רבודמ וישכעש דועב

םירזוח םיחוויד בקע הסטב הדגואה ל"מחב תושגרתהה הרבג ךכ רחא םייתעשכ [די
בצמה לש עזעזמו רצק רואית ובו ישארה ברל ישיא קתפ חלש הדגואה ט"מרו ,"דמצמ"מ
יתכרעה הז בלשב .יתעד תווח תא עומשל שקבו ,אשונה תא בוש לקש ישארה ברה .חטשב
המוציעב המחלמה רשאכ ,"דמצמ" םחתמבו "רוטרט" ריצב השק בצמ וישכע םייק ןכאש
שיש יתכרעה ןכל .ךרדה ידיצב יוניפ אלל ,םילטומה םיללחה ינפ לע םיפלוח םימחול תוחוכו
.העיסנה תא ריתהל יתעד תא יתעבה וז בצמ תכרעה יפ לעו ,30שפנ חוקיפ הזכ בצמב

השעמל הכלה ונממ יתעמשו ,ךאברעיוא ז"שרגל השעמה רופיס תא יתגצה המחלמה רחאל
,31םירחא םיקסופמ םג זא יתעמש המוד הנקסמ .ולאכ םיבצמב תבשב העיסנה תא ריתהל
- קרוי-וינ - סליימר - לארשי חצנ תבישי שאר ןאמטסוג ז"ירגה םג היה םהיניבש ינמוד
שפנ חוקיפ ןידמ תבשב םיללח יוניפ ריתמה בצמ תעיבקל רתוי תטרופמ הרדגה לע .םילשורי
:ל"זו ךאברעיוא ז"שרגה םשב (למז) ןדיבא 'מ םהרבא ר"גה דיעה
לכש :אוהו ,הז ןינעב לודג ללכ רמול דדיצש ,[ל"צז] (א"טילש) א"זשרגהמ יתעמשו"
- בל ךרומ עונמל םתונפל םירהממו לוחה תומיב םג הלהב ררועמ םיללחה יוניפ ןינעש
32".יוניפל שיש תובישחהו תופיחדה לע הרומ הלהבה תדימש ,תבשב םתונפל רתומ

יעמשמ דח הכלה קספ ךאברעיוא ז"שרגהמ םימי םתואב עמש ריאמ ןב עשוהי ריאמ ר"גה םג
:[ליעל 25 'עהב ןייוצ] ילא ובתכמב אבומכ ,ןודנב
ידכ "לע-לא"ב ד"גאת רקנוב לש םיללחמ יוניפל הנווכה] ד"גאתה יוניפש קפס ןיא"
שיש] םיקנטהו [וילעמ םיפושח ראשיהל אלו רקנובה ךותב ד"גאתה תסירפ רשפאל
.שפנ חוקיפ אוה [תורישכל םריזחהל םיקנטב לופיטה תא םיענומש םיללח םכותב
דצב ובכשי םה םיללח ולפי םה םאש םיאורש ,םילייחב תילארומה העיגפה םג ךא
".שפנ חוקיפ הווהמ ןכלו ,המיחלה חורב בושח םרוג אוה ,םהב לפטי אל דחא ףאו

וליפא אלא ,וללה םיללחה יוניפ ךרוצל תבשה תא ללחל קר אל א"זשרגה ריתה ךכ םושמו
.יוניפה ךרוצל הנכס םוקמל סנכיהל

ריצמ םיללחה יוניפל תבשב העיסנה תא ריתהל ר"הרה טילחה תפסונ הקידבו לוקיש רחאל
םע (םימיה םתואב יתדגואה ברה) לארה יסוי ברה :תוחוכ ינשב ונאצי ."דמצמ"מו "רוטרט"
."רוטרט" ריצל ליבקמ תווצ םע יתאצי ינאו ,"דמצמ"ל אצי םיללח יוניפ תווצ

םיינשב םג יזכרמה ילמשחה לגעמה תריגס רותפכ תא 33יתלעפה םירוסיאב טעמל ידכ [וט
.הל ק"ס ב"מהו ,בי חכש א"מרה פ"ע יונישב יתעצב הענתהה תאו ,יונישב םגו הואשעש
ילגרהמ ענמהלו ,החוטב הגיהנל תוינויחה תולועפה תא קר עצבל יתלדתשה העיסנה ךלהמב
.34רוסיא תוליעפב םיכורכה םיינויח אל הגיהנ

לש רצחהמ םיללח 70 לעמ תונפל ךרוצ היהו ,השק היה בצמה ןכאש ררבתה חטשב
השיגה יביתנמ דחא היה "רוטרט" ריצ ."רוטרט" ריצמ יתועמשמ ךא רתוי ןטק רפסמו ,"דמצמ"
רחואמ בלשב םישק תוברק רחאל םלשוה ל"הצ ידי לע ושוביכו ,הלעתה ירשגל םיירקיעה
אוה ףא אציש ,ן"שח תביטח לש תדה ןיצק ,דוד ןב יבג ןרס תא ונשגפ "רוטרט" ריצב .תיסחי
השקה יוניפה תכאלמ ןכאו .יוניפב עייסל רתלואמ יוניפ תווצ םע הביטחה תדקפממ תבשב
.היופצ אלה תרובגתה בקע תרכינ הדימב הלקוה תבאוכהו

בשחנ ונניא םיללחה יוהיז אשונ :דחוימ ישוק ינפב ונתוא דימעה תבשב יוניפה םצע [זט
יכרוצל תבש לוליחמ ענמהל ךרוצ אופיא היה .35תבשה תא החוד ונניא ןכלו ,שפנ חוקיפל
דוביא עונמל ידכ .יוניפה ךלהמב םיינויח יוהיז יטרפ דוביא עונמל יברימ ץמאמ ידכ ךות ,יוהיז
םיטרפה לש הריכזהו ןונישה תכאלמ הקלוח ,תוניגע ששח ידכ דע עיגהל לוכיש יוהיז ינותנ
יתווצ לש םילייחהו םיניצקה ןיב ,םיללחה תופוגל םכויישו (מ"קר ירפסמ ללוכ) םיהזמה
.תבשה תאצ רחאל רצק ןמז בתכה לע תיעוצקמ הרוצב ולעוה וללה םיטרפה .יוניפה

יתכלה םוכיס - םירופיכה םוי תמחלמ :ד קרפ
םימחולה וירבח ברקמ ללח תבשב תונפל רתיהה ררבוה השתהה תמחלמבש דועב [זי
םוי תמחלמב ,36הלעתב םיזועמה ידקפמ וגהנ הז רתיה יפ לעו ,זועמב םיעובקה
םירבוע םכרד םיימדק םיחטשמ תבשב םיללח תונפל רתיהה רהבוה 37םירופיכה
וא ועצב םייאבצ םינברש ךכב היה ףסונ יתדבוע לדבה .38תוכרעה יחטשל םימחול
קלחב .םירופיכה םוי תמחלמב םינוש תומוקמב ,תבשב םיללח יוניפב םמצעב ופתתשה
תיזח יחטשל הסינכה בקע םינפמה ייחל םייוסמ ןוכיס ללכ יוניפה עוציב םירקמה ןמ
.40בייואה לש ודנמוק ילייח םע תויולקתיה ףאו ,39ריוא תופקתה וא הירליטרא יכומ

שיש ךכ ,41תואיצמב ןגועמ דימת אל םיללח אשונב רושקה עדימש ררבתה ינש דצמ [חי
לש תרקובמ אל הקינפב תובלושמה תוקודב אל תועידי ןיבל קייודמו ןימא חוויד ןיב ןיחבהל
ךכ םושמ .42יתימא ךרוצ אלב ישממ ןפואב םדא ייח ןכסל הלולעה הקינפ ,םינוש םימרוג
:םיאנת ינש םיאלמתמ םא אלא םיללח יוניפ יכרוצל םדא ייח ןכסל ןיא םינפ םושב
;יתמחלמה ץמאמה ךשמהל ידיימה יוניפה לש הרישי תובישח שי .1
תוישגר תועפשה אלל ,חור רוק לעב דקפמ לש ןימא חוויד לע תססבתמ יוניפל האיציה .2
.תונבומ
לכויש ידכ וללה םייחרכהה םיאנתה ינש יולימב ךרוצ שי תבש לוליחב ךורכה יוניפ יבגל םג
.ךכל רתיה ןתניהל

עבנ רתיהה םויק (םירופיכה םוי תמחלמו השתהה תמחלמ) תומחלמה יתשב [טי
אל הקיספב שודיחה .יוניפה תעינמב ךורכה שפנה חוקיפ בצממו המחלמה ךשמהמ
לארומב העיגפש החנהה תלבקבו ,תואיצמה תכרעהב אלא ,יתכלה שודיח היה
ךכ בקע תנכסמו יעצבמה םרשוכב תעגופ םיללחה םהירבח לש יוניפ יא בקע םימחול
.44וז החנהמ תורישי עבנ רתיהה .43םדא ייח

יתדבוע עקר - לילגה םולש תמחלמ :ה קרפ
תקספהב ,המיחל ימי השימח רחאל ,םייתסנ לילגה םולש תמחלמ לש ןושארה בלשה
יתבל תורישי ונופ וניללחמ 80%-כ .םירהצב 12.00 העשב ישיש םויב "תידדצ דח" שא
רקיעב - חטשב םיללח לש תיסחי ןטק רפסמ ראשנ ךא ,המחלמה ךלהמב דוע םילוחה
עובש ,ולעפ תויתדגואה הקירסה תוקלחמ .דחוימ יעוצקמ יוניפל וקקזנש - עוגפ מ"קרב
שאה תקספהו ,המיחלה לש הינשה תיצחמב לועפל ולחה ןה השעמל .תוליעיב ,ללכ ךרדב
תוקלחמ םע ועיגה תודגואה לכ אל יכ ןייצל יואר .חטשב תוליעפה עצמאב םתויהב םתוא האצמ
ועגפ ולא תודבוע .שרדנה ןקתה פ"ע תודייוצמ ויה ועיגהש תוקלחמה לכ אלו ,ןהלש הקירסה
בקע ,םהב םיטעמ אל םירקמ ויה ,ולא תודגוא פ"ת תורזגב .יוניפה תוליעיב תרכינ הדימב
.םירתוימ םיכורא םימי חטשהמ םיללחה יוניפ בכעתה ,הקירס תקלחמ רדעה

הקירסה תוקלחמ וכישמה ,םיללחה יוניפ תכאלמ המלשנ אל םהב תורזגה בורב [אכ
תורנה תקלדה דעומ ןיבש ןמזה קרפ ללוכ ,ישיש םוי לש המחה תעיקש דע ןהיתומישמב
םיגרדב םייאבצ םינבר ןיב תיטוחלא תרושקת הלהנתה הזה ןמזה קרפב .המחה תעיקשל
תודיחי תוליעפ הקספוה המחה תעיקש םע .חטשב ולעפש םיללחה יוניפ תודיחי ןיבל םייפרוע
ידי לע תודיחיל קרבמב הרבעוהש ר"צברה תדוקפל םאתהב ,תיאבצה תונברה לש יוניפה
:ןמקלדכ היה 45קרבמה חסונ .ידוקיפה ברה
:ל"הצל ישארה ברה תוארוה ןלהל"
םילוח יתב - :ןוגכ ,םיללח ףוסיא םוקמל אבויש ללח לכ
.םדי לע טלקי פ"קי תוגיצנ הנשי וב
.תבשב חטשל הנאצת אל תיאבצה תונברה תודיחי
תילארומ העיגפ תויהל לולעה רבד םימחול ידי לע םיאצמנ רשא םיללח
".תודיחיה ידי לע ונופי
םיללח לע תויללכ תועידי תויפרוע תודקפמב ולבקתנ רקובה תועש דע תבשה ליל ךשמב [בכ
תידיימ האיציל םידקפמ תשירדו חור רוק דוביא לש םירקמ רפסמ ויהו ,חטשהמ ונופ םרטש
.תבשב יוניפ לש עוציבל תויפרוע תודקפממ םינבר לש
ידי לע ונופ רבכש םיללח לע םינותנ וללכ וללה םיחווידהמ 50% תוחפלש ררבתה דאמ רהמ
תועשב םיללחה תא הארש ,חוודמלשכ ,תבשה תסינכ ינפלש תועשב תונברה לש יוניפה יתווצ
ןכ יפ לע ףא .םויה ךשמהב יוניפה יתווצ תוליעפ לע גשומ םוש היה אל ,ישיש םוי לש רקובה
.46הקינפ לש םידחא םינייפאמ תרדענ אלו הפירח התיה ידיימ יוניפל ףרועב השירדה
םדקומ יוניפ רב היה ,תבשה תסינכ ינפל ונופ אל תמאבש םיללחהמ רכינ קלח יכ ןייצל בושח
.שרדנכ ןדוויזו ןתוויצ לעו הקירסה תוקלחמ תעגה לע תודיפקמ ויה תודגואה לכ וליא רתוי

תכרעהל תוירחאה תא הדשה יגרדב םייאבצה םינברה םמצע לע ולביק ישעמ ןפואב [גכ
,תבש החודו שפנ חוקיפכ רדגומ יוניפב ךרוצה םאה יתכלהה תעדה לוקישל ,יעצבמה בצמה
ולעפ ולא םינבר .יוניפה ךרוצל תבשה תא ללחלו תאצל םאב תיביטרפואה הטלחהה תלבקלו
יוניפ עצוב ,תבשב יוניפל הקדצה התיה םהב םירקמה ןמ קלחב .םתטלחהל םאתהב תישיא
תבשב יוניפמ וענמנ םירקמה לש רחא קלחבשכ ,הנוממה הדקפמה גרדל דע תבשב יקלח
.תבשב לוהב יוניפל הקדצה ןיאש העבקש בצמ תכרעה בקע

םהמ םיריכב 47עיגרהל יברק ןויסינ ילעב םייאבצ םינבר וצלאנ םהב םייפרוע םיגרד ויה
ידכ רשק ירישכמ ולעפוה ליבקמב .תויתוכמסו עגור ,תויעוצקמ לש תבלושמ הגצה ךות ,הגרדב
לש הנימא בצמ תכרעה יפ לע יאמצע יתכלה תעד לוקיש ליעפהל הדשה יגרד תא תוחנהל
אל חטשב םינברהש ררבתה תבשה רחאל .תפרוגה ר"צבר תארוה תורמל ,חטשב שחרתמה
,יתכלהה תעדה לוקישלו תימוקמה בצמה תכרעהל םאתהב תידיימ ולעפו ,וז הייחנהל וניתמה
.שפנ חוקיפלו תבש לוליחל תועגונה תולאשב תבייחמ הכלההש יפכ

יתכלה םוכיס - לילגה םולש תמחלמ :ו קרפ
,ינורקע ןפואב ,םימוד לילגה םולש תמחלמב תבשב םיללח יוניפ ריתהל םילוקישה [דכ
:תומחלמה יתש ןיב בצמב לדבה היה םנמא .םירופיכה םוי תמחלמב ולעפוהש םילוקישל
,המיחלה ימיב עצוב תבשב םיללחה יוניפ םירופיכה םוי תמחלמב
םויב הלחה שאה תקספהשכ ,לילגה םולש תמחלמבש דועב .שאה תקספה בלש ינפל
תקספה דעומ רחאל הלח ,הלאשה הררועתה הב ,תבשה ,םירהצב 12.00 העשב ישיש
.שאה
תא םירקמ רפסמב וריתהו ,שפנ חוקיפ ןיד ונד תיזחב ויהש הכלהה ישנא ,הז לדבה תורמל
םהיניע דגנל .שאה תקספה לש תוביציה יאו תופפורה לע םירורבה םינותנה בקע תבשב יוניפה
.48עגר לכב המחלמה שודיחל תורשפאהו ,ל"הצ לש תידיימ המיחלל תוננוכה בצמ םג דמע

:אינתד 49אתיירבב וניצמ ,המוד לוקיש [הכ
ךומסה תיבב ןנייז ילכ ןיחינמ [הלצה תלועפמ תבשב םיבשה םימחולה] ויה הנושארב"
םיביוא וסנכנו ,ןנייז ילכ לוטיל וסנכנו ,םהירחא ופדרו םיביוא ןהב וריכה תחא םעפ ,המוחל
וניקתה העש התואב .םיביוא וגרהש הממ רתוי הז תא הז וגרהו ,הז תא הז וקחד .ןהירחא
".ןנייז ילכב ןמוקמל ןירזוח והיש
תושרב תומא 'ד ריבעהל וריתה וז הביס ינפמש ,םש ף"ירה לע ושוריפב ןתנוהי ונבר ריבסמו
ושיגרי אמש ...רבדב איה תושפנ תנכסש יפל" דיחיה תושרל םיברה תושרמ סינכהלו ,םיברה
."ריעה לע ורוצישכ לצנהל םהל היהי אלו םוחקיו םיביוא םהב

ששחה ,םהיתבל םירזוח ליצהל םיאצויהשכ שא תקספה רחאל םגש ל"זח תנקתב ראובמ ירה
בצמכ בצמה תרדגה בקע ,הרות ירוסיא וליפא ריתמ םיבייואה ידי לע המחלמה שודיח ינפמ
תקספה רחאל תורופס תועש הסנכנש תבשה יבגל המוד בצמ תכרעה רואל .תושפנ תנכס לש
וב םוקמב) ג"לש תמחלמב תבשב םיללח יוניפל רתיהה ןיב ינורקע לדבה היה אל בוש ,שאה
.םירופיכה םוי תמחלמב הזכ יוניפל רתיהה ןיבל ,(ןתינ

ויה אל םירבדה ,הרורבו בטיה תרדגומ תיתכלהה הקיספה הלעמל רומאה יפלש ףא לע [וכ
ןתינ דימת אל השעמ תעשבש ,ןויסנ לעב לכל העודי העפות ,םתושחרתה ןמזב לכל םירורב
(50םעה יפב "וסינב ריכמ סנה לעב ןיא" ןיעמ) בצמה לש יתימאה ןוכיסה תמר תא ןוכנ ךירעהל
הנוכנ תיתכלה הנקסמל עיגהל השק םימעפלש אלפ ןיא .תויתכלהה ויתוכלשה תא םג ומכ
,ג"לש עצבמב ןופצ פ"קי תולועפ תריקסל ןוידב תוארל ןתינ וזכ הכובמל םידה .השעמ תעשב
.המחלמה ץורפ ירחא שדוחכ םייקתהש

,פ"קיה דקפמ ,ידוקיפה ברה תופתתשהב (4.7.82) ב"משת זומת ג"י םויב םייקתה ןוידה
דחויו ,פ"קיה תדקפמ םעטמ בתכב ץפוה ןוידה םוכיס .הטמה יניצקו הנשמה תודיחי ידקפמ
:בתכנ הז ףיעסב .תבשב םיללחה יוניפ אשונל (12 ףיעס) דרפנ ףיעס וב

תבשב םיללח יוניפ .12"
םהב לופיטבו םיללח יוניפב רוסאהו רתומה רבדב תיעמשמ דח העיבק ןיידע ןיא .1
.תבשב
םיחוכיוול המרגו תיעמשמ דח הניא ר"צברה תויחנהל םאתהב המסרופש הארוהה .2
.'ה לוליחב תוכורכ תומיוסמ תוביסנב רשא םירתוימ
םיחקל .3
וב בצמ לכבו הרקמ לכב רוסאהו רתומה תא תיעמשמ דחו תיפוס עובקל שי .א
.תבשב םיללחב לופיטב ךרוצ שרדנ
תעידיל ואיבהלו ,מ"גא ריכזת וא ל"כטמ תדוקפ םסרפל שי ,תיפוס העיבק רחאל .ב
תושגדהה] ".תומרה לכב ל"הצ ידקפמ תעידיל רקיעבו ,םיפ"קיהו תדה לגס
[ה"מ .רוקמב

םיטבל עיבמ אוהש קפס ןיא ךא ,יניסמ הרותכ ןופצ פ"קי םוכיסל סחייתהל שיש חוטב ינניא
ךרדה יכ םכסמה קדוצ .ג"לש עצבמב פ"קי ידקפמו םינבר וסנתה םהב םייתימא םיישקו
,איגוסב שארמ ןייעל לדתשהל םג אלא ורבעש םיעוריאמ םיחקל קיפהל קר אל איה הנוכנה
ןוידהש הווקמ ינא .ועריא םרטב דוע םיירשפא םיבצמ חותינו דומיל ידי לע דיתעל ןנוכתהלו
.םינושה םיבצמב תבשב םיללחה יוניפ תייגוסב םירורב הכלה יללכ שוביגל טעמ עייסי ןאכ
ומדקש בצמה תכרעה יכילהת תנבהל קר אל תמייוסמ המורת םורתל יושע אוהש ינמוד
יקסופו םינבר וחנהש םייתכלה םילוקיש תרכהל םג אלא ,המחלמב תיתכלהה הקיספל
תמחלמבו םירופיכה-םוי תמחלמב ,השתהה תמחלמב ,הטמה גרדבו חטשה יגרדב הכלה
.לילגה םולש

הביצי שא תקספה ןמזב םיללח יוניפ :ז קרפל אובמ
רדגומ ביואה י"ע שאה שודיחמ ששחה ויפ לע 51ןורקיעהמ יכ עבקנ ג"לש עצבמב [זכ
םג המיחלה ירוזאמ םיללח תונפל רתיה עובנל לוכי ,הרות ירוסיא םג ריתמו שפנ חוקיפכ
תמייק םהב ,םירחא םירקמב יכ שיגדהל שי םלוא .שאה תקספהל ךומסב הסנכנש תבשב
הנכס ןיאו 52"םלועה תומוא תא לארשי וחצינ" הב המחלמ רמגב הביצי שא תקספה
ךרוצל תבש ללחל רתיה םוש ג"לש תמחלמב עבקנ אלו ןודנ אל יזא ,שאה שודיחל תידיימ
.םדיל ךומסב םינוחה םימחולה לארומב העיגפ תויהל הלולע םא םג ,םיללח יונפ

.הז רמאמב לולכ אל אוה ךכ םושמו ,זא ןודנ אל אשונה
ןוידב .דרפנ ןויד וז איגוסל דחייל יוארו ,הטושפ ךכ לכ הנניא הלאשה יכ ןייצל הבוח ןכ פ"עא [חכ
םיברה תא התא בכעמ םא" 53הנשה שארב הנשמה תרבסב ,רתיה ןיב ,ןודל םוקמ שי הזכ
ריתהל הקיפסמ וז ארבסש עמשמ םהמ 54ם"במרה ירבדב ,"אובל דיתעל ןלישכמ תאצמנ
םיקסופה תקולחמב ,שדוחה ידע יבגל קר אלו ליצהל םיאצוי יבגל םג 55אתיירואד תבש לוליח
העיגפ ןיב םילדבהב ,57רידס אבצל םיבדנתמ אבצ ןיב םילדבהב ,56איגוסב םינורחאה
.ל"מכאו ,58איסאב כ"שמב ןכו ,תישפנ העיגפ ןיבל תילארומ


:תורעה


,די בתכב תורודהמ שלשב (ג"משת תנשב) לילגה םולש תמחלמ ירחא דיימ בתכנ הז רמאמ .1
לכ רמשנ דיה בתכו ,םויה דע סופדב ומוסריפ בכוע םינוש םימעטמ .ישיאה בשחמה ןדיע ינפל
,םדא ינב ןורכז לש ועבט םע דחי ,ףלוחה ןמזהש ררבתה הנורחאל .ירפס ןיב וללה םינשה
תמחלמ תוכשמתה רואלו תאז רואל .תיתכלה תועמשמ םע תודבוע ףוליסלו החכישל םיאיבמ
תולאש תרצויה המחלמ ,לארשי ץרא יבחרב תיאניטסלפה תושרה תלהנמ התוא השתהה
ירוקמה רמאמה תא םסרפל יואר יכ ינמוד ,תבשב םיללחה יוניפ םוחתב םג תושדח תויתכלה
רמאמה .יוושכעה יתכלהה ןוידל םג עייסל ילוא יושע הזכ סיסב .יתדבוע סיסבכ ג"משת תנשמ
היה הנורחאל .תורוקמה ינויצמ קלח ןוכדיעו הכירע ייוניש טעמל ,תירוקמה ותרוצב ןאכ עיפומ
ובלוש תורעהה .ויתורעה ריעהו וילע רבעש ,לצנבנ רדגיבא ר"גה ר"ומ לש ויניע דגנל רמאמה
.ןמוקמב רמאמב
הנשמ רתא ,"ל"הצ הנבמ" רתא תת ,(http://www.idf.il) ל"הצ לש ימשרה טנרטניאה רתא .2
; http://www.idf.il/hebrew/organization/chaplaincy/chaplain.stm"תיאבצה תונברה"
(1982 ,בירעמ תיירפס - ל"וה םיביבר תאצוה) ןוחטיבו אבצל הידפולקיצנא - וליחב ל"הצ
.129-83 'מע ,תיאבצה תונברה :ךרע ,16 ךרכ
יאבצ בר - 13 ףיעס ,יללכה הטמב יעוצקמה הטמה - 2.0201 (ע"פה) ןוילעה דוקיפה תוארוה .3
הטמה תאצוה "תד אשונב תוארוהו תורוקמ" טקלב םג אבומ ;(י)-ו (ח) ,(ז) הנשמ יפיעס ,ישאר
.[ס"מלב] 3 'מעב (1964 רבמצד) ח"כשת תבט ,תישארה תיאבצה תונברה /יללכה
אבומ ;10-7 םיפיעס רקיעב ,להונ - םוריח תעשב םיתמו םיללח - 38.0105 ל"כטמ תדוקפ .4
,תישארה תיאבצה תונברה /יללכה הטמה תאצוה "תד אשונב תוארוהו תורוקמ" טקלב םג
.[לבגומ] 119-116 'מע (1996) ו"נשת
תוחוכה תדקפמ" לש יאבצה ברכ תריש השתהה תמחלמ לש ןורחאה קלחב :בתוכה לע .5
תיארחא התיהש ,('ץי'צ) טהל המלש ףולאה לש ודוקיפב זא ,252 הדגוא - "יניסב םיניירושמה
ישארה יאבצה ברה ידי לע הנומ רופיכ םוי תמחלמב .יניס יאה יצח ברעמו ץאוס תלעת בחרמ לע
,תינקת-לע הדיחיכ ,םיקה ךכ םשל .יניסב תירצמה תיזחה תרזגב םיללחה יוניפ לע יארחאכ זאד
סייגה לש יאבצה ברכ תריש לילגה םולש תמחלמב .תירצמה תיזחב הנושאר הקירס תקלחמ
תיחרזמה הרזיגב המיחלה לע תוירחאה תא לביקש ,לג-ןב שוני ףולאה לש ודוקיפב זא ,ינופצה
,ברועמ היה ןהב תודבוע לע הנושארל ןאכ תומסרפתמה תויודע תולולכ הז רמאמב .ןונבל לש
.רבדמ ןושל וב הרחבנ ךכיפל .םירוטה בתוכ ,דע היה ןהל וא
.ב ,אנק תבש .6
דל 'רפ ,הבר תישארב שרדמב םג אבוהו ,אי הכלה ח"יפ תבש אתפסותב םירבדה רוקמ .7
יבל המלש חלש" :ב ,ל תבש 'מגב ע"עו .ב אקספ [י] תוא ,ה השרפ הבר תלהקבו ,בי אקספ
.'וכו "?השעא המ ,םיבער אבא תיב לש םיבלכו ,המחב לטומו תמ אבא :אשרדמ
.ב,הל ןירדהנס .8
.ןיבייחמד אתליאש ה"ד א אתליאש (ג - א אתליאש) תישארב תשרפ ,יאחא ברד תותליאש .9
.174 'מע םינהכ תאמוט תוכלה (ךברעיוא תרודהמ) ,לוכשאה רפס .10
.איש ח"וא רוט .11
.'וכו "ןושאר ט"ויב תמ אבר רמא" ,א,ו הציב 'מגה לע ן"ר .12
.זפת 'יס ש"בירה ת"וש .13
.ג 'עס ,וכקת 'יס ח"וא ע"וש .14
רכזומה םעטל בורק הז םעט .א,אפ שיר ק"ב 'סותב כ"כו ,זי ק"ס וכקת הרורב הנשמ .15
ח"וא ףסוי תיבבו ,רמא ה"ד ,א,ג ףד הציבד ק"פ ן"רב אבוה (פ ףד) םדאה תרותב ן"במרב
ת"ושב ע"עו .גי ק"ס ,איש 'יסבו ,ו ק"ס ןאכ םהרבא ןגמבו ,ן"רה בתכ ה"ד ג תוא וכקת
.ד 'יס (םיטוקיל) ו קלחבו ,אס 'יס (ח"וא) א"ח רפוס ם"תח
;א ,ב תבש ם"במר ;ב,הפ אמוי ;ו,ח אמוי הנשמ ;אשת-יכ 'רפ 'ר ,לאעמשי 'רד אתליכמ .16
.ב חכש ח"וא ע"וש
.א,דע ןירדהנס ;ב-א ,הכ םיחספ ;ב ,בפ אמוי .17
שא ידירש ת"וש ;(גע-בע 'מע ט"לשת ב"ב תרודהמב) ,טנלסמ ל"ירגל לארשי רוא םג האר .18
.טפר 'מע ,ד קלח
,[למז] ןדיבא 'מ םהרבא ברה) דסח יכרד רפסב םג אבוה הז ןיד .הטושפ אנידל ארבסה .19
ל"הצל ישארה ברה ןגס רבעשל ,ןדיבא ברה לש ורפס .ב ףיעס ירישע קרפ (ח"לשת םילשורי
יתכלהה םוחתב רתויב םיבושחה םירפסה דחא וניה ,םיבלעשב רדסהה תבישי שאר םויכו
בצמה םע תורכיהה םג אלא ,ףיקמה יתכלהה עדיה קר אל וב עמטוהו ,םיללח יוניפ לש
ןלהל האר - ןוגיע תעינמל תבשב יוהיז תוליעפ יבגל .רבחמה לש ברה יאבצה ןויסנהו חטשב
.םש 35 'עהבו ([זט תוא) ג קרפ ףוס
"ארתאד ארמ"כ זאד ר"צברה לש יתכלהה ודמעמ תודוא ךאברעיוא ז"שרגה לש ותעד לע .20
.40-38 'מע ,ז"נשת ולסכ (ב-א ,וט) חנ-זנ איסא האר
השדח הכירעב ;[ס"מלב] 4269 -6-תד :ןיכומיס ,ל"שת תבט 'ה ךיראתמ ,ילא קתעה םע .21
,יעישת רעש ,ב ךרכ ,(מ"דשת ,םילשורי ,הבר ארדיאה תאצוה) המחלמ בישמ :תופסוה םע
.כר-זיר 'מע זיק ןמיס
ליקעז קחצי ה"ומ ןשלבה םכחה תירבע תפשל ןוי ןושלמ םקיתעה ,םינורחא םיבותכ .22
תא קר תללוכ תישארה תיאבצה תונברה תרודהמ .ןיטשפא-ןיול תאצוה ,אינומה שיא לקנרפ
םיאנומשחה ירפס לש תיתכלהה תונמיהמה לע .א"לשת ולסכ ,םילשורי ,ב-א םיאנומשח ירפס
.43 'עה ןלהל האר -
.ה"מ -
.םש ,המחלמ בישמב ףסונ םיירגוסה ךותב עטקה .23
.ה"מ -
הקלחמה הרבגות רתוי רחואמ .דיחי ןיצק הנמ םיניצקה לגס המחלמה תליחתב .24
.םיניצק 4 דע עיגהו הקלחמה יניצק לגס רבגות המיחלה יבלשמ קלחבו
ריאמ ברה לש ודוקיפ תחת המוד תרתלואמ הקלחמ ןלוגה תמרב הלעפ ליבקמב .25
ריאמ ןב ברה .(תועבגב "לארשי תובש" רדסהה תבישי שאר םויכ) ריאמ-ןב עשוהי
(הסומ) השמ ףולאה לש ודוקיפ תחת זא ,146 'גוא צ"ברכ ד"לשת ירשת ב"יב בצוה
סרוק יכינח לש תבחרומ הקלחמ לע הססבתה םיקה התוא הקירסה תקלחמ .דלפ
איהשכ ,ינקתה הדויצו היכירדמ ,הידקפמ לע ,הסדנהל רפסה תיבמ םיק"שמ
דעומה לוחב הפלחוהש הקלחמ) ןופצ פ"קימ הקלחמ םעו צ"בר יניצק םע תבלושמ
וררועתהש תולאשה בור .(םיארונה םימיה תארקל צ"ברל וחפוסש רדסה ילייחב
תונורתפה ןכו ,ץאוס תלעת רוזאב וררועתהש תולאשל תינורקע תומוד ןלוגה תמרב
תמחלמב (ן"צפ) ידוקיפה ברה ,לאירא לארשי ברה כ"שמ לשמל האר .םייתכלהה
אבצ תוכלה לע תשק הדוהי ינב תא דמלל 'בוחב ,"ללח ךיתומב לע" ,םירופיכה םוי
(הכלהכ אבצה רפס רבחמ [ב"נשת] םימיל ,ןמפוק קחצי ברה :ל"ומו ךרוע) המחלמו
.13-11 'מע ג"פו ,7-3 'מע [תבשב םיללח יוניפ] א קרפ ,ה"לשת םילשורי ,ג 'בוח
,םירופיכה םוי תמחלמ לש תבשו דעומב ריאמ ןב ברה תוליעפ לש רדוסמ רואית
םיטרופמ ,ןודנב (ץעייתה ומע) ךאברעיוא ז"שרגה יקספו םייתכלהה וילוקיש ללוכ
.ב"סשת ירשת ג"כ םוימ ילא ובתכמב
.הנושארל ןאכ םסרופמ - בתכמ תאירקל ןאכ ץחל
:םיקסופהמ קלח תעדל הרות רוסיא םהב שי םירוסיא ינש םנמא .26
תלעפהב םייקה (בקת 'יס שיר ל"היבב אבוה) ז"טה תעדל ט"ויב שא דילומ רוסיא
יכ ,ד"לשת תנשב השעמל הכלה ךאברעיוא ז"שרגה יל רמא הז ןיינעל .וב הגיהנבו בכר
יכרד ורפסב (למז) ןדיבא 'מ םהרבא ברה םג איבה ןכ .ז"טכ אלש איה םיקסופה תערכה
ןייעו .בוט םויב בכר תלעפה ןיינעל בישילא ש"ירגה םשב ,7 הרעה ,ירישע קרפ ,דסח
.ח הרעה ,גי קרפ (ט"לשת) התכלהכ ש"שב
'לה תבשמ ז"כפב ם"במרה קספ ויפ לע ימלשוריה תטישל לימ ב"י לש ןימוחת רוסיא
,מ"ק 30-כ אוה "דמצמ"ב הלעתה ירשג רוזאל דע הסטב הדקפמהמ קחרמה רשאכ ,ב-א
.לימ ב"י לעמ תועדה לכל
:תוטיש המכ לקהל ףרצל שי הז ןיינעל
ןימוחת םגש (ימלשוריכ אלש) םירבוסו ם"במרה לע םיקלוחה םיקסופה תוטיש תא [1
לע קלוח ילבבהש ,ביתכד ה"דות ,ב ,זי הגיגח האר .ןנברדמ םה לימ ב"ימ הלעמל
,ז ק"סב םש ב"מב הארו .א 'עס דת 'יס א"רגה רואיבב הכלהל ואיבה .אהב ימלשוריה
.א ק"ס זצש ב"מב םג הארו
,(טש) ,חש םינמיס ,ב ךרכ ואלב תרודהמ ם"במרה ת"וש] הבושתב ם"במרה תטיש תא [2
םיברה תושרב אלא אתיירואד ןימוחת ןיאש [טס ,(חס) ,זס םינמיס ןמירפ תרודהמ .יש
חנ-זנ איסא ;48 'מע (ג-ב ,אי) גמ-במ איסאב לצנבנ רדגיבא ר"גה בתכש ומכו ,אתיירואד
יכ ,46-45 'מע (ב-א ,וט)
אתיירואד םיברה תושרב אלא אתיירואד ןימוחת ןיא ם"במרה תבושתב ראובמהל"
יפל אוה ם"במרב ןכ ןיבה אלש [ליאוהו ה"ד ל"היבב ,א ףעס דת ןמיס] הרורב הנשמהו)
םיברה תושר אכיל אוביר םיששמ תוחפבד םירבוסהל ןכ םאו ,(ותבושתב וירבד האר אלש
רוזאב ןיא [דכ ק"ס םש ב"מ הארו ,א"י םשב ז ףיעס ףוס המש 'יס ח"וא ע"וש] אתיירואד
אל 'יפוג ם"במרהד ףאו .אתיירואד ןימוחת [ה"מ - יניס ברעמ רוזא - ונניינעלו] ףוצ-הונ
ם"במרה תבושתמ עמשמ ןכו ,א הכלה די קרפ תבש תוכלה ם"במר] אוביר םישש ךירצמ
ירתס ןה ולא ילוק ירת םא ע"צ ,['וכו לכש א"יו ה"ד ז ףיעס המש 'יס ל"היב םג האר .םש
םילשורי, רשבמ לוק תאצוה ,ןמפוק קחצי ברה תאמ) הכלהכ אבצה רפסבו ".ידדהא
םירבוסהל" יכ ל"נה וירבדל ומיכסהש ,4 'עה ,גכת 'מעב לצנבנ א"רגה בתכ (ב"נשת
ךאברעיוא ז"שרגה םג "הרותה ןמ ןימוחת םש ןיא ,הרותה ןמ ר"הר ןיא אוביר 'סמ תוחפבד
.ןאמטסוג ז"ירגה םגו
הוצמ ךוניח תחנמ האר - ,אתיירואד ואל ןימוחת ע"וכל ט"ויבש םינושארה תוטיש תא [3
ח"וא קחצי לכיה ת"ושבו ,ןרמ קפתסנו ה"ד ס ללכ ויתה תכרעמ דמח ידשבו ,ב ק"ס חצר
.ה 'עס חמ 'יס
'ימ הלעמל איה הובג נ"נב העיסנהשכ ,'ימ הלעמל ןימוחת ןיאש םיקסופה תוטיש תא [4
.ליאוהו ה"ד ל"היבבו ,ז ק"ס ב"מבו ,דת 'יס ח"וא ע"וש האר .המדאהמ םיחפט
.ליעל ב קרפ האר .27
א ךרכ ,התכלהכ תבש תרימש ;במ ק"ס ,םש הרורב הנשמ ;וט ,חכש ,ח"וא ע"וש .28
םיוק" ,ןירפלה 'מב טוריפ רתיב הארו .א"זשרגה םשב םש טי 'עהבו ,ז 'עס ב"לפ (ט"לשת)
'מע ,חנ-זנ איסא ,"שפנ חוקיפו האופר תוכלהב ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה לש וכרדל םידחא
.21-18 'מע ,ב-א םיקרפ ,א רעש ,61-17
,40-38 'מע ז"נשת ולסכ (ב-א ,וט) חנ-זנ איסאב ךאברעיוא ז"שרגה םשב אבוהש המ האר .29
ןעצבל היה ןתינש ןוגימ תולועפ ךרוצל השתהה תמחלמב תבש ללחל ר"צברה רוסיא יבגל
.ועצוב אל ןה םידקפמ בל תמושת רסוח וא תונלשר בקעו ,תבשה תסינכ ינפל רתיהב
םתונוכנב העיגפל ששחהו םימחול לע ךרדה דצב םיללח הארמ לש תישממה העפשהה יבגל .30
לע רבעש רחאל ,א"סשת לולא א"כל רוא) לצנבנ א"רגה ר"ומ יל רמא ,םחלהל םרשוכב וא
ימחול לע לאהשע תפוג הארמ תעפשה תא איבנה רואיתל םג ןייצל יואר ותעדל יכ (הז רמאמ
םש לפנ רשא םוקמה לא [ד"דוצמ - דוד ישנאמ] אבה לכ יהיו . . ." (גכ ,ב ,ב לאומש) דוד
תעפשה רואיתב הז ןיעכו ."[ד"דוצמ - ףודרלמ ולדחו םילהבתמ ודמע] ודומעיו - תמיו לאהשע
הרומג היאר ןאכמ ןיא םא םגו .(םש ק"דרבו ,בי ,כ םש) דוד ילייח לע אשמע תפוג הארמ
.ןאכ שי יאדו רבדל רכז ,רבדל
,ןמפוק קחצי ברה תאמ) הכלהכ אבצה רפס ;םש 2 'עהבו ,ב ףיעס י קרפ דסח יכרד :האר .31
-דצק 'מע ,תבשבו תונכתסה ךות םיללח יוניפ ,כ קרפ (ב"נשת םילשורי ,רשבמ לוק תאצוה
,זי 'מע שאר (ן"שת םילשורי [למז] ןדיבא 'מ םהרבא ברה תאמ) ל"הצב דעומו תבש ;טצק
.ןלהל 46 'עהבו [בכ תוא [ה קרפ ;[חי תוא ד קרפ ןלהל דוע הארו .רתיהה תא דוע ביחרה םש
התוא ךאברעיוא ז"שרגה לש המוד ארבס הריכזמ וז ארבס .2 'עה ףוס י"פ ,םש דסח יכרד .32
חותינ יבגל ,םהרבא רפוס םהרבא 'פורפ ברה יפמ ,היהש השעמ תובקעב ,ומשב יתעמש
םידקהל לוהב שיגרמ אפורה וא הלוחהו ,הנכס וב שיש הלוח ונינפל אצמנ רשאכ" :תבשב
ששח ןיא םיאפורה תעדל םא וליפאו ,תבשב םג םדקהב חותינה תא עצבל שי - חותינה תא
ז"שרגה לש וכרדל םידחא םיווק ,ןירפלה 'מ) "הנתמהה בקע הלוחה ייחל הנכסה תלדגהל
.ש"ייע ,(27 'מע ח-זנ איסא ,ןושאר רעש ףוס ,שפנ חוקיפו האופר תוכלהב ל"צז ךאברעיוא
תבשב ךכ םשל אצויה בכרב הגיהנה תא ימצע לע יתלבק חטשל תאצל הטלחהה םע .33
ברה םע רצק ןויד ררוע רבדה .(םש הל-ו דל ק"ס ב"מבו ,בי ףיעס חכש 'יס ח"וא ע"וש האר)
םאש יתרהבהש רחאל ךא .(ל"דו) םירחא ידי לע עצובת הגיהנהש הליחתמ ףידעהש ישארה
גהנ הב העיסנל ףרטצהל לכוא אלו יל רוסא םג יזא ילש הגיהנב רוסיא שי ר"הרה תעדל
.העיסנל ותכרב תא ןתנו ר"הרה םג ךכל םיכסה ,רוסיאב בכרה תא ליעפי רחא ידוהי
םיבכוכה תאצ םעו ,הזגפה רוזיאמ העיסנב ונייה תע ,תבשה יאצומב ינממ דרי הז "לוע" .34
ישממ דח לדבה העיסנה ךשמה ידכ ךות יתשגרה ,לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב תרימאו
!לידבמה ךורב .תבשה יאצומב - לוחב הגיהנה ןיבל תבשב הגיהנה ןיב
יוהיז ךרוצל החדנ אל ןנברד רוסיא םגש ךאברעיוא ז"שרגה יל רמא המחלמה רחא ךומס .35
,ח-ה םיפיעס ,י קרפ ,דסח יכרדבו ,די 'יס א"ח ,בקעי תובש ת"ושב האר ךא .ןוגיע תעינמו
ובתכממ ןכאו .םש תורוקמה ינויצבו [חכ - [זכ תויתוא ז קרפל אובמב ןלהל ןכו ,םש תורעהבו
המחלמהש ירחא תועובש רפסמש יתדמל (ליעל 25 'עהב ןייוצ) ריאמ ןב עשוהי ריאמ ר"גה לש
,וז הלאשב קפתסה א"זשרגה (ןאכ רומאה תא א"זשרגהמ יתעמשש ירחא הארנכ) המייתסנ
היצביטומב העיגפל ששחהו ,ןמז ךרואל קיזהל הלולעש םירדענ תייעב :תוירקיע תוביס יתשמ
ךא ,השעמל הכלה הרוה אלש ,ש"ייע .'דכו הנוגע היהת ותשיא ,ההוזי אלש דרחה לייח לש
(למז) ןדיבא מ"ארגה בתכ ,רתוי רחואמ ."םימד ךפוש הז ירה לאושה" ןיד תא לאושל ריכזה
לש בצמב" ,ןוגיע עונמל ידכש (6 'עה י"פ דסח יכרד) ךאברעיוא ז"שרגה םשב ח"לשת תנשב
."ןנברד רוסיאב לקהל שי תללוכ המחלמ
.ליעל ב קרפ .36
.ליעל ג קרפ .37
תוחוכה ןוגריא עצבתמ ובו ,המיחלה רוזאל תיסחי בורק םוקמ וניה "תוכרעיה חטש" .38
לש יפרוע יטסיגול תונגראתה םוקמ וניה "סוניכ חטש"ש דועב .תורעתסהלו הפקתהל
."תוכרעה חטש"ל האיציה ינפל תוחוכה
(תושויטק ללוכ) הירליטרא תוזגפה לש ןה םיפסונ םירקמ ויה ףסונב .ליעל ,ג קרפ האר .39
יתווצ םע םהב וניסנתנש ,ונל לאמשמו ןימימ תועיגפ םע תורישי ריוא תופקתה ןהו ,ונילע
יוניפ תודיחיב םג ושחרתה םימוד םיעוריא .בוט לכ ונלמג - תובוט םיבייחל למוגהו ,יוניפה
לש "רשג שאר" רפסב םג אוצמל ןתינ ולא םיבצמל םידה .ליעל 25 'עה האר ,תורחא םיללח
.192-190 'מעב (1975 ביבא-לת) ןד ירוא
תד ןיצק) ןמפרוד לאומש ןגס לש ודוקיפב ונלש םיללח יוניפ תווצ ,םירקמה דחאב .40
,םיירצמ ודנמוק ימחול השימח לש הצובקב ,יוניפ תמישמ עוציב ידכ ךות ,לקתנ ,(םיאולימב
.יבשב םלוכ תא חקלו םרבעל רעתסה
.תופסונ תואמגוד ויהו ,ךכל אמגוד [י תוא ג קרפ ליעל האר .41
.םש 46 הרעהבו [בכ תוא ה קרפ ןלהל האר .42
איבה התוא ,תבשב המחלמ יללח תונפל ןיאש (ב"יפ) 'ב םיאנומשח רפסמ תועמשמה .43
רומאה תא תרתוס הנניא ,רפסה לש ותונמיהמ םכסות םא םג ,[ז תוא 'ב קרפ ליעל ןרוג ברה
:םינפוא השולשב רואיבל תנתינ איהו ,הלעמל
ךכ ,(כ"חאש הנשב היה םש ראותמה אבה ברקה) המחלמה רמג ירחא רבודמ םש
.המיחלה ךשמה תא תנכסמ הנניא תבשב יוניפה תעינמש
,ברקה םויס ירחא תבשב םימחול םירבוע אל וב םוקימב ,הדשב םיללחב רבודמ םש
.ןוכיס אלל ןושאר םויל יוניפה תא תוחדל היה ןתינו ,םימחולב תילארומ העיגפ ןיא ןכלו
רשאמ התוחפ התיה הדשב ףסונ םוי םיללח תייהשהל תושיגרה םימיה םתואבו ןכתי
.שפנ חוקיפכ רדגומ היה אל הזה בצמה ןכלו ,ונימיב
ירפס לש תומשה לע .םיאנומשחה =) םיבקמה ירפס לש תיתכלהה םתונמיהמ תלאש
'מע ,ב ךרכ ,1956 ביבא-לת ,הדסמ תאצוה ,םיינוציחה םירפסה ,אנהכ םהרבא האר
רדגיבא ר"גה ר"וממ יתעמש הנש םישולשל בורק ינפל .הרצק תוסחייתה תבייחמ (בפ-פ
ורוקמב בתכנ רפסה .הכלה יניינעב א (םיאנומשח) םיבקמ רפס לע ךומסל ןיא יכ לצנבנ
םידגונה םירבד וב שיו ,הטעמה ןושלב ,ח"ת היה אל ורבחמ .דבא ירבעה רוקמה ךא ,תירבעב
ףוסב (ןיטשפא-ןיול 'דהמ) א םיאנומשח רפסב :אמגודל .ונידיב תלבוקמה הכלהה תא לילעב
,וכנח אלו שדח תיב הנב רשא שיאה ימ :רמאל הנחמב לוק רבעיו" הדוהי לע רפוסמ ,ג קרפ
ותיבל בושיו ךלי - ובבל ךרי רשא שיא וא ,ולליח אלו םרכ עטנ וא ,החקל אלו השיא שרא וא
(א הנשמ ח"פ הטוס) הנשמב ,א םיאנומשח רפסב רפוסמל דוגינב ".'ה תרות רפסב בותככ -
אלו תושר תמחלמל קרו ךא סחייתמ הרותב רומאה המחלמה יכרעמ םירזוחה ןיד יכ ראובמ
עישוהל ,םש הדוהי תמחלמש דועב ."התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח אצי" הב ,הוצמ תמחלמל
.הוצמ תמחלמ ןבומכ התיה ,רצ דימ לארשי תא
לודג רפסמ רוציקכ תינוויה הפשב רוקמב בתכנ אוהש עודי ,ב (םיאנומשח) םיבקמ רפס יבגל
(הקירפא ןופצבש הקיאניריק) ינירוק שיא ןוסי ידי לע בתכנ לודגה רפסה .םיקלח השימח ןב
אריו ןימאמ ידוהי היה ןוסי יכ הארנ ותביתכ ךותמ .ב קרפ ףוס ,םיאנומשח רפסב ןייוצמכ
לש ויתולילע לע רוביח בותכל ידכ לצינ אוה ותלכשה תא .הבחר תינווי הלכשה לעבו םימש
ותביתכב שיגדה אוה .רונקינ םוי לשו הכונחה ימי לש ירסומ-ירוטסיה סיסבכ יבקמה הדוהי
םג הב ללכ ךא ,(בצ-הפ 'מע ,םש אנהכ םהרבא) םיבוטלו םיערל 'ה לומג תא תיתורפיסה
היה אוה" (הפ 'מע םש) אנהכ תעדל .תינוויה הביתכה רנא'זב תולבוקמה תוישעמו תואמזוג
."םיאנומשחה ינושאר לש הפוקתה ןב טעמכ
תויודעכ אלא תיתכלה תוכמסכ אל ,ומות יפל וב תועלבומה תויודעל סחייתהל ,ד"נעל ,ןתינ
תולאש ררועל םילוכי ולא םירואית .וב םיראותמה םיעוריאה תנבהל תועייסמה תוירוטסיה
אל םה ךא ,תכמסומ תיתכלה תרגסמב םינודינ תויהל םיכירצ רשא םייתכלה םינוידו
.הרישי תיתכלה הקיספל תימצע תוכמס וא רוקמ םיווהמ
,ז"כר זמר ,תומש ינועמש טוקליב ;םש 32-30 תורעהבו ,[די תוא ,ג קרפ ליעל :האר .44
ורזחיו תשלפב םיכלשומ םהיחא תומצע וארי אלש ידכ א"ד :"אוה בורק יכ" קוספה לע
םירבדה .ב ףיעס יעישת קרפו ,ב ףיעס ירישע קרפ דסח יכרד ;(ליעל [ז תוא אבוה) םהל
היה וניניע דגנל" :אובמב רבחמה םש בתכש יפכו ,םירופיכה םוי תמחלמ רחאל ובתכנ םש
.(םש אי 'מע) "םירופיכה םויב וב םייורש ונייהש בצמה
102000 :ךיראת ,400 תד :ןיכומיס .45
,[י תויתוא ג קרפ ליעל האר .םירופיכה םוי תמחלמב םימוד םיעוריא הריכזהש העפות .46
,יעצבמ חור רוקמ הגירח םע תוברועמה תויחנה וא םיחוויד ,תוליעפ .[חי תוא ד קרפו ,[גי
תוליעפל תישממ הערפה תומרוג ףא םיתיעלו ,הנוכנ בצמ תכרעהל ללכ ךרדב תועירפמ
םג םיתיעל הכורכ וזכ הערפהשכ ,םיללח יוניפ לש םישיגרה םיבאוכה םיאשונב תשרדנה
.םדא ייח ןוכיסב
ל"הצ יניצק בורש הארמ - לילגה םולשו םירופיכה םוי - תומחלמה יתש לש םיחקלה חותינ
לש ההובג המרב ויה םהמ ולבקתנש םיחווידהו ,יתימא תוגיהנמ רשוכבו חור רוקב ונחינ
השולשל םיללחה אשונב "הקינאפ"ה ירקמ תא גווסל ןתינ ,תאז תמועל .תונימאו קויד
:םיגוס
לש (טלחומ טעמכ) יוטיב רסוח בקע םייוסמ לוכסת ושיגרהש םידחא הטמ יניצק ויה
.םיישממה המיחלה ימיב םדיקפת
םהיתומישמ תא ועציב אל יכ (המודמ וא תיתימא) השגרה ילעב םידדוב םידקפמ ויה
.םהיתודיחיב םיעגפנ ויה רשאו ,שרדנכ
.םיללחו תוומ אשונב רושקה לכל תדחוימ תישפנ תושיגר ילעב םיניצק ויה
תושירד ,םימזגומ םיחוויד :םירקמה בורב המוד האצותה ,הנושה היגולויתאה תורמל
השירדה וא חווידה תרבעה תעב תישיא הירטסיה טעמ ףאו ,םייתואיצמ אל תונורתפל
תוביסמ ,יתענמנ ,לילגה םולש תמחלמב םג הלאכ תועפותל רישי דע היהש ימכ .יוניפ תלועפל
.םינודנה םישיאה יוהיזמו םירתוימ םיטרפ ןויצמ ,תונבומ
.תמדוק הרעה האר .47
.םירופס םימי רחאל תורזגהמ קלחב השדוח ןכא המחלמה השעמל .48
.א ,המ ןיבוריע .49
ונווכתה ל"זח .(ב,ר ג"ח רהוזבו ;וט,אכ ,תקוח ז"ספ ;א,אל הדנ) תרחא הנווכה ורוקמב .50
לעב וליפאש רמול - "ודבל תולודג תואלפנ השועל" - ויאריל 'ה תעושי תגרד לש הלדגה ראתל
.גכ קרפ יעיבר רמאמ םירקיעה רפסב םג הארו .וסינב ריכמ וניא סנה
.םש ,ןיבוריע תכסממ דמלנה .51
.םש ןיבוריעב קחצי רב ןמחנ בר ןושל .52
.ו הנשמ א קרפ הנשה שאר .53
.גכ 'לה ב קרפ ,תבש תוכלה ם"במר .54
'מע 'א ךרכ ןימוחת ,ןמוקמל רוזחל ןירתומ יתמ ליצהל ןיאצויה ,ןייטשנייפ מ"רגה :האר .55
ןכוסמ הלוחל ארקנש אפור ,ךאברעיוא ז"שרגה ;(פ 'יס ,ד ח"וא ,השמ תורגאב הנשנ) ,23-13
.ח-ז 'יס א קלח המלש תחנמ ,תבש לוליח י"ע ותיבל רוזחל רתומ םא
.םש א"זשרגהו פ"מרגה .56
לכיה ת"ושב הנשנו ,זכ-וכ 'מע ,ו-ה הנידמהו הרותה ,גוצרה יולה א"ירגה כ"שמ האר .57
יא וא הבזכא ,ןובלעמ האצותכ דיתעל הלשכה ששח ןיב קלחל שי םנמא .בל 'יס ח"וא קחצי
בקע דיתעל הלשכה ששח ןיבל ,הרטשמ וא אבצ תדיחיב םייק ונניא ששחהו ןכתי זאש ,תוחונ
םיבדנתמ אבצ ןיב לידבהל ןיא זאש ,דוקפיתה תלוכי לע העיפשמה תישפנ וא תילארומ העיגפ
.ל"מכאו ,רידס אבצל
רפסב הנשנו 21-12 (ד-ג:ח) בל-אל איסא ,?ןמוקמל ןירזוח ליצהל ןיאצויה לכ ,ןירפלה 'מ .58
.71-60 'מע ,ד איסא            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא