ראשית חכמה


שם טוב אבן פלקירא
ברלין תרס"ב

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך שם טוב בן יוסף אבן פלקיירא


תוכן הספר

שער תוכן מפורט ופתיחה
השירה הראשונה בחלקי הפילוסופיא; פתיחה

החלק הראשון: במעלות היציריות וצריך מבקש החכמה אליהם


החלק השני: במספר החכמות וצריך למבקש החכמה לדעת מספרן
א. בתועלת זה החלק השני;
ב. איך תתחדש הלשון באומה;
ג. בחכמת הלשון;
ד. איך יתחדשו החכמות בבני אדם;
ה. בחכמת ההגיון וחלקיה;
   - הפרק הראשון בכלליה;
   - הפרק השני בתועלתה;
   - הפרק השלישי במונחיה;
   - הפרק הרביעי על מה יורה שמה;
   - הפרק החמישי בחלקיה

החלק השני: במספר החכמות וצריך למבקש החכמה לדעת מספרן [המשך]
ו. בחכמות הלימודיות וחלקיה.
   - הפרק הראשון בחכמת החשבון;
   - הפרק השני בחכמת התשבורת;
   - הפרק השלישי בחכמת המראות;
   - הפרק הרביעי בחכמת הכוכבים;
   - הפרק החמישי בחכמת הניגון;
   - הפרק השישי בחכמת הכבדים;
   - הפרק השביעי בחכמת התחבולות;
ז. בחכמת הטבע וחלקיה;
ח. בחכמת האלקות וחלקיה;
ט. בחכמה המדינית וחכמת המשפט וחכמת הדברים;

החלק השלישי: בביאור כי הפילוסופיה הכרחית להשיג ההצלחה האמיתית
א. בביאור הדברים ההכרחיים בהשיג ההצלחה;


ב. בפילוסופית אפלטון וסדר חלקיה מראש ועד סוף

החלק השלישי: בביאור כי הפילוסופיה הכרחית להשיג ההצלחה האמיתית [המשך]
ג. בפילוסופית אריסטו וסדר חלקיה