חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נבוכדנצר

מלך בבל הכשדי, החריב את בית המקדש הראשון בירושלים והגלה את ישראל בבלה

נבוכדנצר חשב עצמו אלוה, עשה פסל מזהב בדמותו, ובקש שישתחוו לפניו. חנניה מישאל ועזריה סרבו, המלך השליכם לכבשן האש והם ניצלו. נבוכדנצר נענש ע"י שהוגלה למדבר לשבע שנים ואכל עשב כבהמה. בפי חז"ל מכונה נבוכדנצר "רשע"

נבוכדנצר - מלך בבל כשדאה (עזרא ה' י"ב). החריב את בית המקדש הראשון בירושלים והגלה את עם ישראל בבלה. עלה על יהויקים מלך יהודה בירושלים, כבשהו והיה לו עבד שלוש שנים. כאשר מרד בו שלח נבוכדנצר את גדודי כשדים שהתחברו עם גדודי ארם מואב ובני עמון נגד יהויקים. אחרי מות יהויקים מלך יהויכין בנו. נבוכדנצר בא עם חילו, צרו על ירושלים וכבשוה. יהויכין נפל ביד מלך בבל הוא ואמו וסריסיו. נבוכדנצר הגלה אותם לבבל עם השרים וגיבורי החיל עשרת אלפים איש, ביניהם אנשי חיל שבעת אלפים. לקח עמו אוצרות בית המלך ואוצרות בית ה' וכלי המקדש, השאיר את דלת העם והמליך עליהם את צדקיהו.

כאשר מרד צדקיהו, עלה נבוכדנצר על ירושלים וצר עליה עם כל חילו בעשירי לחודש העשירי (עשרה בטבת).

בתשעה לחדש הרביעי (תמוז) גבר הרעב. העיר נכבשה בי"ז בתמוז.המלך ובני ביתו ברחו דרך ערבות יריחו, נתפשו ונאסרו בנחשתיים. הם נשלחו למלך בבל לרבלה, ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו.
נבוכדנצר שלח את נבוזראדן שהשלים את החרבת ירושלים (מ"ב כ"ד, ירמיה נ"ב, דהי"ב ל"ו).

כאשר עלה נבוכדנצר על ירושלים בפעם הראשונה לקח עמו ילדים טובי מראה ומשכילים לעמוד בהיכלו, ובניהם דניאל, חנניה מישאל ועזריה, וגם את מרדכי לקח עמו (אסתר ב' ו'). בשנת שתים למלכותו חלם חלום ורק דניאל מצא פתרונו, ועל כן הפקיד אותו לשליט בכל מדינות בבל (שם א' וב').

נבוכדנצר ציווה לעשות צלם זהב בבקעת דורא בבבל, וציווה את עבדיו להשתחוות לפניו, אבל חנניה מישאל ועזריה לא שמעו לו. הוא השליכם באש לשרפם, אבל שלשתם ניצולו בדרך נס (שם ג').
נבוכדנצר נטרד שבע שנים מבין האנשים אל החיות ואכל כבהמות עשבים (שם ד').

בתלמוד ומדרשים
נבוכדנצר היה מזרעו של נמרוד הרשע (פסחים צ"ד). אשת נבוכדנצר "שמירה" שמה, ורבנן אמרי "שמירמית" שמה (ויק"ר פי"ט). בבל היא עגלה משולשת שהעמידה 3 מלכים: נבוכדנצר ואויל מרודך ובלשאצר (ב"ר פ צ"ד). שלושה מלכים מלכו בכיפה: אחאב ואחשורוש ונבוכדנצר (מגילה י"א).
חז"ל קוראים לנבוכדנצר רשע בן רשע, אבל לגבי טוריינוס נחשב נבוכדנצר מלך הגון שראוי לעשות נס (של חנניה משאל ועזריה) על ידו (תענית י"ח: ).
נבוכדנצר נחשב לרשע על שהחריב את ביהמ"ק ועשה עצמו כאלוה.

קומיוני ואגוסטיאני נתנו-לו עצה להחריב את ביהמ"ק (אסתר רבה פ"ד).
הוא נחשב לראש המחריבים (שם פ"א). יום שנזדווג נבוכדנצר לישראל פשט מהם שני לבושים גדולים, כהונה ומלכות (שה"ש רבה פ"ה ג').
הבחורים שהגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל היו מגנים את החמה ביופים (סנהדרין צ"ב). לקח כסא של שלמה מצדקיהו והגלה אותו לבבל וישב עליו (אסתר רבה פ"א). כיון שראה עצמו בגדולה התחיל להתגאות (שמ"ר פי"ב).

ארבעה בני אדם עשו עצמן אלוהות והרעו לנפשן:
פרעה, חירם, נבוכדנצר ויואש מלך יהודה.
מה עשה הקב"ה?
הגלהו למדבר עד שהוא במלכותו, והאכילו עשב כבהמה (שמות רבה פ"ח), שרכב על ארי וקשר תנין בראשו (שבת קמ"א:). לכן אמרו חז"ל שאסור לעמוד בביתו של אותו רשע (שם). הרואה את ביתו אומר 'ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנאצר' (ברכות נ"ד).
דרשו:
מקרה אחד לצדיק ולרשע לַטּוֹב וְלַטָּהוֹר וְלַטָּמֵא
טמא זה נבוכדנצר,
טוב זה שלמה שבנה את ביהמ"ק, ומלך ארבעים שנה
ונבוכדנצר החריבו ומלך ארבעים שנה (תנחומא פ' אחרי מות סי' א').


מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
נבוזראדן