חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נח

בן למך. דור תשיעי לאדם הראשון. נולד בשנת 1056 לבריאת העולם ומת בשנת 2006

נח - בן למך. דור תשיעי לאדם הראשון. נולד בשנת אלף ונ"ו לבריאת העולם ומת בשנת ב"א ושש שנים, כל ימי חייו היו תשע מאות וחמישים.

אביו קרא אותו "נח" לאמר "זה ינחמנו ממעשנו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה'". נח מצא חן בעיני ה', וצווהו לבנות תיבה להינצל ממי המבול. "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה".
נח בהיותו בן חמש מאות שנה הוליד שלושה בנים:
שם חם ויפת (בראשית ה' ל"ב).

המבול היה בהיותו בן שש מאות שנה. ככלות המבול בסוף השנה נחה התיבה בהרי אררט. נח ובני ביתו יצאו מן התיבה וה' ברכם "פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה" (שם ט' ז'), והבטיח שלא להביא עוד המבול לשחת כל בשר.

נח בנה מזבח לה' והקריב עליו קורבנות מן הבהמה הטהורה והעוף הטהור שהביא אתו בתיבה. ה' התיר לנח לאכול בשר, אך הזהירו שלא לאכול דם.

נח היה הראשון שנטע כרם, אבל השתכר והיה לקלס בעיני בניו (שם ט' כ').
הנביא מזכירו עם איוב ודנאל אשר מילטו את דורם בצדקתם (יחזקאל י"ד י"ד ו"כ).

בתלמוד ובמדרש
עשרה דורות היו מאדם עד נח (אבות פ"ה ב'). השם נח הוא מלשון מנוחה, עד שלא בא נח לא היו להם מחרשות, ונח הכין להם מחרשות. הארץ הייתה מוציאה קוצים ודרדרים מקללתו של אדם הראשון, ובימי נח נחה. זה ינחמנו= ינח-ממנו את עיצבון ידינו (רש"י בשם התנחומא, ב"ר פ"ג י"ח).
בשעה שברא הקב"ה את אדה"ר השליטו על הכל,
הפרה הייתה נשמעת לחורש
והתלם היה נשמע ליחרש,
ביום שחטא - המרידו עליו...
כיון שעמד נח נחו... (בילקוט רמז מ"ב):
בספר הישר נאמר כי למך קרא לבנו מנחם, על שם "זה ינחמנו", ונקרא אח"כ בקיצור "נח". או שנקרא כן משום שמצא "חן" בעיני ה'. אחות תובל קין נעמה הייתה אשתו של נח, וקוראים אותה נעמה, שהיו מעשיה נעימים.

נח לקח שלוש בנות אליקום בן מתושלח לבניו לנשים (סה"י). הכתוב מעיר על נח שהיה צדיק תמים בדורותיו, ודרשו עליו את הפסוק 'אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים' (מדרש תהילים א').
ר' יהודה אומר: בדורותיו היה צדיק, הא אלו היה בדורו של משה או בדורו של שמואל לא היה צדיק.
ר' נחמיה אומר: ומה אם בדורותיו היה צדיק, אילו היה בדורו של משה או בדורו של שמואל על אחת כמה וכמה (ב"ר פ"ל). ודרשוהו לגנאי ולשבח (סנהדרין ק"ט).

נח היה מקטני אמנה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים (רש"י בראשית ז' ז'). כשיצא נח מן התיבה הכישו ארי ושברו ולא היה כשר להקריב, והקריב שם בנו תחתיו (ב"ר שם).

ויחל נח, כיון שנזדקק נח לאדמה נעשה חולין (תנחומא נח סי' י"ג' ב"ר פל"ה ג'). בו ביום נטע, בו ביום נשתכר, בו ביום נתגלה קלונו (שם).
לא מת נח עד שראה העולם ביישובו ועד שראה שבעים אומות יוצאים מחלציו (תנחומא נח סי' ב').

נח באגדה הערבית
סיפורי התורה מחיי נח נמצא גם בקוראן ונושאי כליו, ובייחוד בספרי ההגדות מחיי הנביאים, אשר השפעת המדרשים הראשונים נכרת בם. דברי התלמוד (סנהדרין ק"ח) כי נח היה מוכיח את בני דורו ואמר להם דברים קשים והם היו מבזים אותם וכו', הם המקור לציורים היפים בקוראן (פ"ז נ"ז-מ"ב; פ"ו ע"ב-ע"ד; פע"ח א'-כ"ג ועוד) המתארים הויכוחים אשר היו לנח ובני דורו, ומראים לדעת כי נח היה אחד החסידים הראשונים אשר הנביא ממכה מציין לנביאים שקדמוהו ומתאימים לדעתו מגמתו ופעולותיו.

התארים המשפילים אשר כנו בני מכה את מחמד, כמו משוגע איש הרוח, מכזב ועוד (ע"ע מחמד) נאלץ גם נח לשמוע מבני דורו: הוא איש הוא כמוכם (קוראן כ"ג ל"ד) ואם תשמעו בקול איש כמוכם הלא אבוד תאבדו (שם ל"ז). אין לנו רק חיינו בזה, נחיה ונמות ושנית לא נקום (שם ל"ט).

מחמד מספר על המבול והצלת נח ובני ביתו בדרך אגב, אך אשר קיצר הוא בקשו מבארי דבריו למלא.

תמצית סיפורם הוא, כי למך בהיותו בן קפ"ז שנה ילד את נח ויחי למך אח"כ תקצ"ה שנה וימת.
נח היה צדיק בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, ויצא אל עמו וירא תועבותיהם ועלילותיהם ויקרא באוזניהם כי ישובו אל אלוה. אך מהלומות אין מספר היו מנת חלקו על דבריו אלה. שלוש מאות שנה ארכה קריאתו אליהם, עד אשר גילה לו אלוה כי יביא מבול מים על הארץ לשחת כל בשר, ויצווהו לבנות לו תיבת עץ למען ינצל הוא וביתו. מן אדם הראשון ירש משור וקרדום וכל כלי הנגרים, ויבן נח את התיבה.

הסופרים הערבים מתארים את צורתה ומעשיה בדרך פלאית. בירח י"ב באו נח ובני ביתו וכל אשר אתו מן חיתו יער עד רמש האדמה אל התיבה, עד כי נמלאו שבע התאים אשר בה. בשנת 600 לחיי נח בחדש השלישי פתחו המלאכים ארובות השמים ומעיינות התהום, ויהי המבול על הארץ, וימחה את כל היקום. אבן ספיר לבנה נמצאה בתיבה. כאשר חשך נגהה, ידע נח כי האיר היום, וכאשר האיר סביבה, ידע כי בא הלילה (עי' ירוש' פסחים פ"א. במדבר רבה ת"ד, פרקי דר"א פכ"ג). בחודש השישי נחה התיבה על הרי אררט.

וישלח נח היונה ואח"כ העורב, לראות מה משפט הארץ, ובירח הראשון יבשה הארץ. ויצו אלוה עליו לבל יתגאל בבשר נבלה וטרפה, בדם, בבשר החזיר ובכל אשר נזבח לאלילים, ויבטיחהו כי לא יוסיף להביא מבול על הארץ. הקשת בשמים יהיה לאות להבטחתו זאת. ויחלק נח הארץ לשלשת בניו לנחלה, ויתן לשם אבי הערבים ארץ סוריה ופלשת ותימן וכל טבור הארץ, לחם אבי הכושים נתן כל ככר המערב. וליפת אבי התוגרים נתן ארץ המזרח, וימות.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
תיבת נח| דורה
ערכים קרובים
מבול