חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הושע בן בארי

הושע בן בארי, נביא, בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה.

ספר הושע נערך על ידי אנשי כנסת הגדולה ונסדר בראש תרי עשר (ב"ב י"ד: ט"ו). הוכיח את ישראל בדברים קשים, אך שילב בנבואותיו ם דברי נחמה.

הושע בן בארי הנביא ניבא בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה. לדעת ראב"ע ניבא כארבעים שנה, מסוף ימי עוזיה ועד תחילת ימי יחזקיה. עוזיה מלך בשנת נ"א קט"ו, ויחזקיה מלך בשנת נ"א קצ"ט (561-593) הרי 32 שנים, ועוד כשמונה שנים מסוף מלכות עוזיה ותחלת מלכות יחזקיה.
בארי אביו היה נביא גם הוא.
וא"ר סימון שני דברים נתנבא בארי ולא היה בהם כדי ספר, ונטפלו לישעיה, והם שני הפסוקים: וְכִי יֹאמְרוּ אֲלֵיכֶם דִּרְשׁוּ אֶל הָאֹבוֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים הַמְצַפְצְפִים וְהַמַּהְגִּים הֲלוֹא עַם אֶל אֱלֹהָיו יִדְרֹשׁ בְּעַד הַחַיִּים אֶל הַמֵּתִים. לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה אִם לֹא יֹאמְרוּ כַּדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר אֵין לוֹ שָׁחַר. (ישעיה ח' י"ט-כ') (ויקרא רבה פט"ו ב').

הושע ישעיה עמוס ומיכה נתנבאו בפרק אחד, וגדול שבכולן הושע (פסחים פ"ז.).
הושע היה משבט ראובן, וכמו שהיה ראובן בכור לשבטים כן היה הושע בכור לנביאים, שנאמר תחלת דבר ה' בהושע וגו'. א"ל הקב"ה לראובן אתה פתחת בתשובה תחילה (במכירת יוסף) חייך שבן בנך פותח בתשובה, שנאמר לכו ונשובה אל ה' (ב"ר פפ"ב י"ב, פפ"ד י"ח).

אגדה שנאמרה על הושע הנביא:
אמר לו הקב"ה להושע "בניך חטאו",
והיה לו לומר בניך הם, בני הגוניך הם, בני אברהם יצחק ויעקב, גלגל רחמיך עליהם!
לא די שלא אמר כך, אלא אמר לפניו רבונו של עולם, כל העולם שלך הוא, העבירם באומה אחרת!
אמר הקב"ה: מה אעשה לזקן זה?
אומר לו לך וקח אשה זונה ותוליד לך בנים זנונים, ואח"כ אומר לו שלחה מעל פניך, אם הוא יכול לשלוח אף אני אשלח את ישראל וכו' (פסחים פ"ז,).

לאחר שנולדו לו שני בנים ובת אחת אמר לו הקב"ה:
לא היה לך ללמוד מעשה רבך (משה) שכיון שדברתי עמו פירש מן האשה, אף אתה בדול עצמך ממנה.
אמר לו רבונו של עולם, יש לי בנים ממנה ואין אני יכול להוציאה או לגרשה.
אמר לו הקב"ה, ומה אתה שאשתך זונה ובניך בני זנונים, ואין אתה יודע אם שלך הם אם של אחרים, כך ישראל שהם בני... ואתה אמרת העבירם באומה אחרת וכו'? !
עמד ובקש רחמים, ובטל הגזירה, והתחיל לברכן. שנאמר והיה מספר בני ישראל וגו'.
הושע היה נביא לעשרה השבטים בטרם גלו מעל אדמתם, אך דיבר בדרך אגב גם על מלכות יהודה, אבל איננו מזכיר את שם ירושלם.

ספר הושע
ספר הושע נערך על ידי אנשי כנסת הגדולה ונסדר בראש תרי עשר (ב"ב י"ד: ט"ו). הוא הוכיח את ישראל בדברים קשים: "כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם". אך גם ניחם את בני ישראל: "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי".
בכל דבריו נמצא תוכחה ונחמה משמשים בערבוביה, זה לעומת זה.

הושע מחלק את בני ישראל לשנים: יהודה, ואפרים - עשרת השבטים שמלכם הראשון ירבעם היה אפרתי.

מבנה הספר
שלוש פרשיות הראשונות הם כקדמה עם המשל הידוע והנמשל לבית ישראל.

מפרשה ג' עד סופו דברי תוכחה על חטאת העם והשחתת המוסר:
"כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ;
אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו".
בעונות האלה נטמאו כל מפלגות ישראל "כעם ככהן",
"וחבר כוהנים דרך ירצחו שכמה", "זנות ויין ותירוש יקח לב".

אח"כ מעורר העם לתשובה
"לכו ונשובה אל ה' כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו וגו'
ונדעה נרדפה לדעת את ה' כשחר נכון מוצאו ויבא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ".
מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
שיחות בספר הושע / יהודה איזנברג:

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: יהושע דוד אלישיב
הערה: לשונו של ספר הושע היא מאד קשה ויש בו הרבה מילים יחידאיות במקרא. שמעתי השערה שהסיבה לכך היא כיון שהושע היה משבט ראובן שהיה מהשבטים שהתנחלו בעבר המזרחי של הירדן יתכן שאצל שבטים אלה התפתח ניב של עברית מעט שונה מהעברית של השבטים שהתנחלו בארץ כנען


שם המעיר: אהרון
הערה: בנוגע לסיפור שבפתיחת הספר שהושע לוקח לו אשת זנונים ישנם כמה דעות לעניין זה כגון הרמב"ם והרד"ק והאבן עזרא שדורשים זאת בתור משל/נבואה ולעומת זאת ישנם דעות שדורשים סיפור זה כפשוטו רש"י ,אברבאנל.
עניין זה הוא איטגראלי לספר הושע ולענ"ד דרוש שיצויין
מקור ההערה: הרמב"ם ,תרגון יהונתן רש"י ועוד


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן