חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חירם

מלך צור בימי דוד ושלמה. לחירם שלח לדוד עצי ארזים מיער הלבנון וחרשים לבנות בית לדוד. ולשלמה שלח ארזים לבניין בית המקדש.

חירם - מלך צור בימי דוד ושלמה. לאחר שעלה דוד למלוכה שלח אליו חירם עצי ארזים מיער הלבנון וחרשים לבנות בית לדוד (ש"ב ה' י"א). לשלמה שלח חירם מלאכים לברכו בעלותו על כסא דוד (ס"א ה' ט"ו), וכרת עמו ברית. חירם נתן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים לבנין ביתו ובית המקדש, ושלמה נתן לחירם עשרים אלף כר חטים מכולת לביתו ועשרים כר שמן כתית שנה בשנה (שם ה' ב"ד-ב"ו), במשך עשרים השנים שנבנו הבתים האלה. שלמה נתן לחירם עוד עשרים עיר בארץ הגליל, ואלה לא ישרו בעיני חירם וקרא להם ארץ כבול. חירם נתן במתנה מאה ועשרים ככר זהב (שם ט' י'-י"ד). חירם נתן לשלמה ערים בסוריה, ושלמה בנה אותם מחדש ויישב שם את בני ישראל, והן ארם צובה ותדמור במדבר וערי מסכנות בחמת.

במדרשים יש אגדות פליאות על חירם. חשבו שחירם חי עד ימי יחזקאל שניבא עליו פורעניות על שהתגאה שהוא אל ולא אדם.
רבנן אמרי:
חירה איש עדולמי שבא אליו יהודה, הוא חירם שהיה בימי דוד,
שנאמר כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים,
למוד היה האיש הזה להיות אוהב לשבט הזה.
ר' יהודה ב"ר סימון אמר:
חירם אחר היה (מ"ר פפ"ה ה').
על דעתין דרבנן חי חירם קרוב לאלף ומאתים שנה,
(מיהודה עד יחזקאל הנביא בזמן החורבן),
ועל דעתיה דר"י חי קרוב לת"ק שנה (מדוד עד יחזקאל).

כנראה שכוונתם כי ממלכת חירם נמשכה זמן רב, והשם "חירם" הוא שם השושלת ולא שם פרטי.
בשל אורך ימי הממלכה התנשא חירם מלך צור וראה עצמו כאלהים, ולכן ניבא יחזקאל ל"נגיד" צור:
יען גבה לבך, ותאמר אל אני, מושב אלוהים ישבתי בלב ימים...
הנה חכם אתה מדנאל וגו' (יחזקאל כ"ח).
אמר לו הקב"ה לחירם אתה עושה עצמך אלוה, הנה חכם אתה מדנאל?
נבוכדנצר רצה להקריב לו זבח ומנחה ולא רצה, ואתה עושה עצמך אלוה! ...
מה עשה חירם?
נכנס לים ועשה לו ארבעה עמודים ארוכים של ברזל, ובנה עליהם שבעה רקיעים...
הרקיע הראשון של זכוכית ועשה בו חמה ולבנה וכוכבים, וסילון של מים מפריש בין רקיע הראשון ובין רקיע השני שהיה של ברזל, ועשה בו אבנים מגולגלות שהיו מתבקעות אלו עם אלו, ונשמע קולן כמו רעמים. הרקיע השלישי היה של עופרת, הרביעי של מתכות, החמישי של נחשת, הששי של כסף, וקבע בו אבנים טובות ומרגליות. והשביעי של זהב, וקבע בו חיות וכרובים, ועשה לו בו מטה של זהב ובראשה מרגליות אדומות שהיה חירם מראה מכאן ומכאן ונראות כזיקין...
אמר הקב"ה לחירם: למה אתה מתגאה, ילוד אשה אתה!
א"ל: ילוד אשה אני. אלא שאני חי וקים לעולם..
מה הקב"ה בשבעה רקיעים אף אני...
אמר האדון: אני קורע הלבוש ולא יהא העבד מתגאה עלי.
כך חירם מתגאה על ידי ששלח ארזים לביהמ"ק,
אמר הקב"ה: הריני מחריב את ביתי ושלא יהא חירם מתגאה עלי,
שנאמר פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך.
ומה היה סופו?
הביא הקב"ה עליו נבוכדנצר והורידו מכסאו... ומת במיתה משונה.
ואותו האפלטון מה נעשה בו?
הקב"ה גנזו לצדיקים לעתיד לבוא,
(ילקוט ח"ב רמז שס"ז, בית המדרש ליעלינעק ח"ה 111).

ואמר רב יהודה אמר רב:
א"ל הקב"ה לחירם מלך צור: בך נסתכלתי
(כשברא את עולמו, וראה שעתיד למרוד בו)
ובראתי נקבים נקבים באדם (חולין ע"ה).) להראות שהוא אדם ועתיד למות.

יוסיפוס מביא בשם סופרי דברי הימים למלכי צור, כי שלמה נשא לאשה את בת חירם מלך צור (קדמוניות פ"ח פ"ה ג'), ואולי היא בין הנשים הצדוניות שנשא (מ"א י"א א'). גם נאמר שם כי שלמה שלח לחירם חידות ולא ידע לפותרן, ונתן לו כסף ענושים. אח"כ בא לעזרת חירם איש צורי, ושלח גם הוא לשלמה חידות שלא יכל לפותרן, ושילם לחירם סכום עצום בככרות כסף וזהב (שם).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: ד"ר אברהם שפיר
הערה: לפי מדרש "עשר גלויות" (אייזנשטיין) חירם מלך צור נמנה בין עשרת המלכים הנוכריים שהתגיירו.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן