חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חנניה מישאל ועזריה

שלושת רעי דניאל, היו סריסים בהיכל המלך נבוכדנצר, ושר הסריסים שינה את שמותם ל- שדרך מישך ועבד נגו. הצטיינו כמו דניאל ביראת שמים, לא אכלו מאכלות אסורים וניזונו מזרעונים.

חנניה מישאל ועזריה - שלושת רעי דניאל. סריסים בהיכל המלך נבוכדנצר. שר הסריסים הסב שמותם אל שדרך מישך ועבד נגו.
כמו דניאל הצטיינו גם הם ביראת שמים, לא התגאלו במאכלות אסורות, ואכלו רק זרעונים. למרות זאת לא היו פניהם רעים מבני גילם בחצר המלך.
חנניה מישאל ועזריה סרבו להשתחוות לצלם הזהב שהקים נבוכדנצר בבקעת דורא. המלך ציווה להשליכם לכבשן האש, והם קדשו שם שמים ונצלו בדרך נס. כאשר ראה נבוכדנצר את הצלתם אמר "בריך אלההון די שדרך מישך ועבד נגו" ששלח מלאכו להצילם (דניאל ג' כ"ח).

בדניאל א' נאמר "ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה". דעת ר' אליעזר כי כולם מבני יהודה היו, ורבי שמואל בר נחמני אמר: דניאל מבני יהודהף וחנניה מישאל ועזריה משאר שבטים (סנהדרין צ"ג.), וצדיקים גמורים היו (תענית י"ח: ).
דרש ר"ש השלוני,
בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש,
עמד ירקמי שר הברד לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם!
ארד ואצנן את הכבשן ואציל לצדיקים הללו,
א"ל גבריאל: אין גבורתו של הקב"ה בכך שאתה שר ברד
והכל יודעים שהמים מכבין את האש,
אלא אני שר של אש ארד ואקרר מבפנים, ואקדיח מבחוץ
ואעשה נס בתוך נס.
א"ל הקב"ה: רד! וכו' (פסחים קי"ח:).

בירדם לתוך הכבשן אמרו הלל,
לא לנו ה' - אמר חנניה:
כי לשמך תן כבוד - אמר מישאל:
על חסדך ועל אמתך - אמר עזריה:
למה יאמרו הגוים - אמרו כולן בעלייתן מכבשן האש:
הללו את ה' כל גויים - אמר חנניה:
שבחוהו כל האומים - אמר מישאל:
כי גבר עלינו חסדו - אמר עזריה:
ואמת ה' לעולם - אמרו כולן (פסחים קי"ח:).
חז"ל חשבו את קידוש השם של הרוגי מלכות למעלה יותר גדולה, מפני שייסרו אותם בעינויים קשים. אמרו חז"ל: אלמלי נגדוהו לחנניה מישאל ועזריה היו פלחין לצלמא (כתובות ל"ג: ).

חנניה מישאל ועזריה הם "אנשי מופת" שהיו עם יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול (סנהדרין צ"ג.).
נס חנניה מישאל ועזריה היה מפורסם בקרב העם, ומתתיהו החשמונאי בטרם מותו העיר את לבב בניו הגבורים ללחום מלחמת ה' עם היונים, ואמץ לבם לבטוח בה' שיצילם כמו שהציל את חנניה מישאל ועזריה.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן