חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

סדר עולם זוטא

חיבור אנונימי על אישים מתקופת המקרא ועד ראשית תקופת הגאונים. הספר קטן מ"סדר עולם" ולכן נקרא "זוטא", בעוד הראשון נקרא "רבה".

בסדר עולם זוטא שלושה חלקים: א) הקדמה ובה מספרים כלליים: ב) פירוט הכללים של חלק א'. ג) הוספה.

סדר עולם זוטא – חיבור אנונימי על אישים מתקופת המקרא ועד ראשית תקופת הגאונים.
הספר קטן מ"סדר עולם" ולכן נקרא "זוטא", בעוד הראשון נקרא "רבה". אחרי שנתגלה סדר עולם זוטא נקרא הסדר עולם הראשי בתואר "רבה"; ונודע בשם זה לראשונה בספר המנהיג במאה הי"ב.

סדר עולם זוטא נחלק לשלושה חלקים ולעשרה פרקים:
א) חלק א' כולל הקדמה קטנה ובה מספרים כוללים:
"מאדם עד המבול אלף ושש מאות וחמשים ושש שנים, ומן המבול עד הפלגה שלוש מאות וארבעים שנה, היא שנת תתקצ"ז ליצירה. ומן הפלגה עד שנולד יצחק אבינו חמשים ושתים שנה, היא שנת ב' אלפים מ"ח ליצירה. משנולד יצחק אבינו עד שיצאו ישראל ממצרים ארבע מאות שנה, היא שנת ב"א תמ"ח ליצירה. וארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, היא שנת ב"א תפ"ח ליצירה. ושמונה מאות וחמשים שנה משבאו לארץ ועד שגלו ממנה, היא שנת ג"א של"ת ליצירה. שבעים שנה גלות בבל כין בית ראשון לבנין בית אחרון, היא שנת נ"א ת"ח ליצירה. בנין בית אחרון עמד ד' מאות ועשרים שנה ונחרב, היא שנת ג"א תתכ"ח ליצירה. ומשנחרב הבית עד עכשיו אלף וחמשים ושלוש שנה, והם בכלל ארבעת אלפים ושמונה מאות ושמונים ואחת שנה ליצירה".

ב) בחלק השני מפרט את הכללים האלה, ומתחיל שוב מאדם הראשון: אדם חיה עד שנולד שת מאה ושלושים שנה, היא שנה ק"ל ליצירה ושני חייו תתק"ל. שת חיה עד שנולד אנוש מאה וחמש שנה, היא שנת רל"ה ליצירה ושני חייו תתקי"ב שנה. אנוש חיה עד שנולד קינן תשעים שנה וכו' עד סוף פ"ח, ובזה נשלמו דברי סדר עולם רבה.

ג) החלק השלישי הוא הוספה על סדר עולם רבה, והוא כולל את פרק ט' ופרק י'.
ומלך אגריפס בן המלך הורדוס ומלך אחריו מונבוז בנו. ומת שמעיה ועמד אחריו שכניה וחכמים דברוהו בשנת מאה ושלוש למלכות הגרים (למלכות הורדוס שהיה אדומי ונתגייר) היא שנת ארבע מאות ועשרים שנה לבנין הבית, והיא שנת שלושת אלפים ותתכ"ח לבריאת עולם. בא אספסיינוס והחריב הבית והגלה את ישראל ובתים הרבה מבית דוד ויהודה לאספמיא היא ספרד, והיא הייתה שנת מאה ושמונים לרומיים שמלכו לפני הבית. ובשנת חמשים ושתים לחורבן הבית חרבה ביתר. בשנת מאה וששים ושש לחורבן הבית אתו פרסאי על רומאי... ומת מר עוקבא, ועמד אחריו אבא בן אחיו בן מר עוקבן, רבא ורבינא חכמים שלו. בשנת ארבע מאות ושש עשרה שנה לחרבן הבית (485) קם עלמא בלא מלכא (בלא ריש גלותא). ומת אבא ועמד אחריו רב כהנא אחיו... ועמד אחריו רב הונא אחי אביו בר רב כהנא, רב מרי ומר חנינא רבא חכמים שלו (סוף פ"ט).

הפרק האחרון נכתב ארמית וכנראה הוא הוספה מאוחרת או העתקה ממגילת יוחסין שנכתבה בבבל.

סדר עולם זוטא נחתם בשנת 760, ונסדר בשנת 1120, כמו שנראה בסוף פרק א.

קטעים מסדר עולם זוטא נדפסו ע"י נייבויער ח"א עמ' 157.
מנשה גראסבערג הוציא לאור סדר עולם זוטא וסדר תנאים ואמוראים, עם מבוא הערות ותקונים, לונדון 1910.

פרטים על הספר בקטלוג הספרייה הלאומית:

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
סדר עולם זוטא