חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כלל ופרט

הכללת דברים שונים על פי עקרון אחד הוא כלל, וכל דבר ודבר הוא פרט. לימוד בכלל ופרט הוא מן המידות שהתורה נדרשת בהן.


כלל ופרט – הכללת פרטים שונים עקרון אחד הוא כלל, וכל דבר ודבר בכלל הוא "פרט".
הלימוד בכלל ופרט הוא מידה מן המידות שהתורה נדרשת בהן:
מכלל ופרט כיצד?
מן הבהמה כלל,
מן הבקר ומן הצאן פרט,
אין בכלל אלא מה שבפרט (ריש ספרא).
מקור המידה הזאת אינו ידוע, כי לא נמסר בתלמוד מי חידש מידה זו. בתשובות הגאונים יחסו את כל המידות שהתורה נדרשת בהן להלכה למשה מסיני (ספר הכריתות, בתי מדות א' ט'). הראשון שהזכיר מידה זו היה הלל הזקן שדרש שבע מידות לפני זקני בתירא, ואחת מהן היא כלל ופרט (ברייתא דר' ישמעאל ריש ספרא).

הלל בודאי למד המידה הזאת משמעיה ואבטליון, שכנראה קבלוה מחכמים שקדמו להם. הלל לא פירש את פרטי המידה, אך החכמים שבאו אחריו, ובפרט ר' נחוניא בן הקנה ור' ישמעאל תלמידו (שבועות כ"ו), פירשו דיניה והרחיבוה.

רבי ישמעאל העמיד את המידה על שמונה אופנים, ואלו הן:
א) כלל ופרט - אין בכלל אלא מה שבפרט,
ב) פרט וכלל - נעשה כלל מוסף על הפרט,
ג) כלל ופרט וכלל - אי אתה דן אלא כעין הפרט,
ד) מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל,
ה) כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא,
ו) כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לטעון טען אחר שהוא כעניינו יצא להקל ולא להחמיר,
ז) כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לטעון טען אחר שלא כעניינו יצא להקל ולהחמיר,
ח) כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לדון בדבר החדש אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש. (ברייתא דר"י שם).

אחדות מהמידות האלה שמנה ר' ישמעאל תחת המידה הכוללת כלל ופרט לא נתקבלו אצל כל החכמים. רבי עקיבא דרש במקום מידה זאת ריבוי ומועט. ההבדל ביניהם הוא, כי ריבוי ומיעוט אתה מרבה כעין המיעוט, ודומה היא למידת כלל ופרט וכלל שאתה דן כעין הפרט (רש"י סנהדרין מ"ו).

ריבוי מיעוט וריבוי - ריבה הכל, אפילו שלא כעין המיעוט, וממעט רק דבר אחד (שבועות כ"ו).
מידת כלל ופרט נדרשת רק אם הכלל והפרט בפרשה אחת. אם הכלל בעניין אחד והפרט בעניין אחר או בפרשה אחרת - אין דורשים בכלל ופרט, כי בשני עניינים אין מוקדם ומאוחר בתורה לדעת ר' ישמעאל (מדרש קהלת פ"א פסוק אני קהלת).
גם אם הכלל והפרט בעניין אחד, צריכים הם להיות קרובים זה לזה, כי יש האומר שאין דורשים אותם בכלל ופרט (ב"ק פ"ה. ועי' שם תוס' ד"ה כלל ופרט).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מידות שהתורה נדרשת בהן
כלל שהוא צריך לפרט